Terén před naším domem

18.06.2019 00:58

O jeho vyrovnání a opravu dláždění jsem požádal ÚMČ Královo Pole v dubnu 2014. Žádost byla zamítnuta kvůli tehdejšímu nedostatku finančních prostředků, které nepostačovaly ani na všechny opravy havarijních stavů.  

Dne 8. dubna 2019 jsem na e-adresu vedoucího odboru xxxx  ÚMČ Kr. Pole odeslal následující e-mail a připojil k němu 16 snímků předmětných ploch: 

Věc: Žádost o vyrovnání terénu a předláždění prostoru před domem

Bytový panelový dům Herčíkova 4, Brno – Královo Pole  byl postaven v roce 1971 na parc. č. 4609/16.

 Prostranství před hlavním vstupem tvoří pozemky parc. č. 5272 a parc. č. 5276/1 – ostatní plocha. Vlastníkem je Statutární město Brno. Vydlážděny jsou dílem dlažebními kostkami, dílem betonovými dlaždicemi.

V průběhu let došlo k jak ke změnám v rovnosti terénu, tak k dílčím poškozením dláždění. Osoby v domě bydlící i osoby procházející musí dbát zvýšené pozornosti při chůzi, aby neutrpěly úraz při nášlapu na nerovnou plochu. Zejména v prostoru u vstupního schodiště.

Na parcele 5276/1 se nachází kanál z betonových skruží opatřený kovovým poklopem. Terén je u něj z jedné strany propadlý, delší dobu hrozící možným poškozením spodní části automobilu. K tomu došlo nejspíše včera nebo dnes o čemž svědčí olejová skvrna posypaná pískem táhnoucí se od kanálu k silnici. (V předminulém týdnu jsem pořídil několik snímků vadných míst s úmyslem požádat o provedení úprav. Nepochybné poškození něčího vozu můj záměr uspíšilo.)    

Z uvedených důvodů žádáme o úpravu terénu a předláždění předmětné plochy.

Fotodokumentaci připojuji.

S pozdravem

František Janás, 602 953 695

Předseda výboru SVJ Herčíkova 4

www.svj-hercikova-4-brno.cz

 

E-mail zůstal bez odezvy. Dne 13. 5. jsem jej proto přeposlal na e-adresu podatelny ÚMČ. Obratem reagovala paní vedoucí odboru vnitřních služeb tímto e-mailem:

 

Přeji dobrý den. Celoplošné opravy komunikací jsou prováděny na základě Plánu oprav komunikací z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole, který je schvalován vždy počátkem kalendářní roku na daný rok. Dle zaslaných fotografií zajistíme v letošním roce pouze opravu havarijních částí. Pokud jde o požadavek na celoplošnou opravu, je třeba, aby Vaše SVJ zaslalo oficiální žádost o provedení této opravy s podpisem předsedy SVJ. Žádost pak bude zařazena do návrhu plánu oprav komunikací na rok 2020 a bude záležet na samosprávě MČ Královo Pole, zda tuto opravu mezi priority v rámci všech požadavků s ohledem na dostupné finanční prostředky k realizaci zařadí.

 

Dne 20. 5. 2019 jsem předal na podatelně ÚMČ tuto žádost:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

Herčíkova 4, 612 00 Brno – Královo Pole

IČ: 29197686, www.svj-hercikova-4-brno.cz, kontaktní e-mail: janas@senior.cz

 

 

Úřad městské části Brna

Odbor veřejných služeb

Palackého 59

612 93 Brno -  Královo Pole

 

                                                                                                          V Brně dne 20. 05. 2019

Věc: Žádost o úpravu terénu a předláždění prostoru před vstupem do domu

Bytový panelový dům Herčíkova 4, Brno – Královo Pole  byl postaven v roce 1971 na parc. č. 4609/16.

 Prostranství před hlavním vstupem tvoří pozemky parc. č. 5272 a parc. č. 5276/1 – ostatní plocha. Vlastníkem je Statutární město Brno. Vydlážděny jsou dílem dlažebními kostkami, dílem betonovými dlaždicemi.

V průběhu let došlo jak ke změnám v rovnosti terénu, tak k dílčím poškozením dláždění. V havarijním stavu je zejména prostor u hlavního vstupního schodiště do domu, parc. č. 5272. Zde hrozí nebezpečí pádů a následných úrazů osob.

Havarijní stav pro občas zajíždějící automobily ke krátkodobému zastavení je na parcele 5276/1. Zde se nachází kanál z betonových skruží opatřený kovovým poklopem. Terén je u něj z jedné strany výrazně propadlý. Počátkem dubna 2019 došlo k poškození spodní části jednoho automobilu.

Fotodokumentace byla připojena k žádosti odeslané e-mailem na ÚMČ dne 08. 04. 2019, opakovaně 13. 05. 2019.      

Z uvedených důvodů žádáme o brzkou úpravu havarijních partií terénu a plánovaně též o celkové vyrovnání terénu a předláždění uvedených parcel.

S díky a pozdravem

 

 

    Ing. Bořek Řezanina                                                              František Janás

      Člen výboru SVJ                                                                         Předseda výboru SVJ

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Dne 28. 5. byl opraven prostor kolem kanálu. Vedoucí OVS mi 31. 5. píše v e-mailu, že byla informována o opravě havarijních míst. Pro nedostatek času nemohla provést osobně kontrolu. Proto se ptá, zda opravy skutečně proběhly. Odpovídám, že byla opravena pouze partie u kanálu.

 

K dnešnímu dni, 17. 6. 2019, je dláždění u vstupního schodiště ve výrazně horším stavu než na snímcích připojených k žádosti.

 

FJ 

PS.:Dopisem ze dne 29. 08. 2019 nám ÚMČ oznamuje, že oprava dláždění byla navržena do Plánu oprav komunikací. Plán projedná a schválí Rada MČ, která stanoví pořadí. Opravy, na které nebude v rozpočtu dostatek financí, budou přesunuty do dalších let. 

FJ