Zasedání shromáždění dne 4. 11. 2014 - stručná informace

06.11.2014 10:07

Pozvánku na zasedání ode mne obdrželi všichni vlastníci jednotek. Buď e-mailem, nebo v písemné podobě vložením do poštovní schránky. Těm vlastníkům, kteří mají v evidenci katastru nemovitostí uvedenu odlišnou adresu od Herčíkové, jsem poslal pozvánky poštou. I těm, kteří své byty trvale pronajímají a nezúčastnili se dosud žádného shromáždění.

V pozvánce jsem uvedl, že je žádoucí účast co největšího počtu vlastníků kvůli přítomnosti notáře při schvalování stanov. Odezva? Součtem 29 vlastníků/spoluvlastníků se zasedání neúčastnilo, ani nezmocnilo jinou osobu. Vyjádřeno procenty jde zhruba o 38% z celkového počtu jednotek v domě. Někteří se mi sice písemně nebo e-maily omluvili, což však nemá pozitivní vliv na účast, protože omluvené nelze při prezenci brát jako přítomné.

Při účasti na shromáždění a hlasování se však nesčítají přítomní vlastníci, ale jejich vlastnické podíly na domě. Z celkového počtu 381 243 vlastnických podílů na domě, byli přítomni vlastníci se součtem 190 622 podílů. Což znamená, že účast byla nadpoloviční, přesně 54,18%. Zasedání mohlo jednat, hlasovat i přijímat usnesení a výstupy z něj mají právní platnost. Pokud bych při kontrole prezenčních listin omylem nevyřadil podpis jednoho vlastníka, a byly uznány všechny plné moci, účast na shromáždění by dosáhla na slušných 67,64% vlastnických podílů. Podrobněji se k této věci, i k celému průběhu zasedání, vyjadřuji v obsáhlém zápise. Včera jsem zápis vypracoval a rubrice Zápisy ze shromáždění jej zveřejním neprodleně po připomínkování a schválení od předepsaného okruhu signatářů.

Stručně: Nové znění stanov i všechny další body pořadu zasedání – viz pozvánka – schválili účastníci zasedání 100% svých vlastnických podílů. Hlasování o opětovném zvolení do funkcí ve statutárním orgánu společenství jsem rozdělil na vyjádření o každém navrženém kandidátu zvlášť. Výsledek?  Můj, řadu let dobře spolupracující, kolega ve výboru SVJ – dle NOZ statutárním orgánu společenství vlastníků -  i já jsme byli zvoleni na další pětileté funkční období 100% hlasovacích podílů vlastníků/spoluvlastníků přítomných na shromáždění.

Jménem výboru děkuji všem účastníkům zasedání i vlastníkům/spoluvlastníkům jednotek, kteří k účasti a hlasování zmocnili jiné osoby, za jejich pozitivní přístup k dění v našem společenství i v domě. Osobně pak děkuji zde obecně zmíněným vlastníkům/spoluvlastníkům jednotek se součtem téměř 70% podílů z celkového počtu vlastnických podílů v domě za důvěru, kterou mi svými hlasy stoprocentně projevili.

 

František Janás