Zápis ze dne 9. listopadu 2011

03.03.2013 11:49

Zápis z jednání shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

konaného dne 9. listopadu 2011

v době od 18.00 do 19.10 hod

v restauraci U Češků, Brno – Královo Pole

 

Program:

1) Zahájení – úvodní informace a prezence přítomných 

2) Volba nového člena výboru Společenství

3) Zvýšení odměn členům výboru SVJ.

4) Refundace oken vyměněných bydlícími před revitalizací domu

5) Plánované opravy a rekonstrukce v domě

6) Diskuse - různé

 

Jednací bod 1 - Jednání zahájil předseda výboru SVJ František Janás. Přivítal přítomné a seznámil je s program jednání uvedeným na pozvánce zaslané na e-mailové adresy vlastníků jednotek i uživatelů bytů, členů SBD Máj a vyvěšené na nástěnce ve vstupní prostoře domu i ve všech podlažích.

Po kontrole a součtu podpisů na prezenčních listinách předseda konstatoval, že podle podepsaných prezenčních listin a doložených plných mocí je shromáždění usnášeníschopné. K tomu  je zapotřebí účast  nadpoloviční většiny ze 381 243 vlastnických podílů na domě, tj. 190 622 podílů. Přítomno a zplnomocněno je 253 496 podílů, tj. 66,49% z celkového počtu vlastnických podílů na domě. Shromáždění může jednat, hlasovat a přijímat usnesení.

K účasti na jednání a k hlasování zplnomocnili jiné vlastníky jednotek, další osoby a svého zástupce vlastníci jednotek č. 14, 22, 32, 36, 41, 42, 43, 47, 66 a SBD Máj vlastnící osm jednotek: 11, 23, 27, 44, 58 a 73.

Jednání se nezúčastnili vlastníci jednotek: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 32, 33, 34, 38, 39, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 a 60.

 

Dříve než bylo možno přistoupit k jednacímu bodu 2, obrací se na zástupkyni SBD Máj paní Věru Volecovou paní Mgr. Natálie Doffková, byt 57, s dotazem: „Kdo je vlastníkem pozemku pod domem Herčíkova 4?“ Paní Volecová odpovídá, že ona je vedoucí ekonomického úseku a tyhle záležitosti řeší na družstvu úsek členských vztahů. Ovšem jen u domů ve vlastnictví družstva. Společenství vlastníků jednotek jako takové není vlastníkem domu a nemůže být ani vlastníkem pozemku. František Janás do diskuse vstupuje sdělením, že pozemek pod domem je ve vlastnictví státu a že převody těchto pozemků dosud probíhaly bezplatně a bez problémů. Na rozdíl od bytových domů postavených na obecních pozemcích. Nejvíce problémů pak bývá při snaze o převody pozemků pod domy postavenými na pozemcích restituovanými soukromými vlastníky.  Paní Věra Volecová  dodává, že příslušné státní úřady mají zpracován harmonogram převodů všech pozemků ve vlastnictví státu a při jejich převodech jednají s každým vlastníkem bytu individuálně protože SVJ pro ně partnerem není. Závěrem diskuse přislíbil předseda výboru, že se pokusí na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistit – jako spoluvlastník jednoho z bytů v domě  - kdy je plánován převod pozemku pod naším domem.  

 

Jednací bod 2 – volba nového člena výboru SVJ.

Předseda výboru nazval jednání shromáždění SVJ takzvaně mimořádným. Podle zákona i stanov by toto svolával v jednoročním termínu od předchozího, tedy někdy v květnu – červnu 2012. 

Na schůzce výboru SVJ v září se kolegům zmínil o tom, že někteří vlastníci bytů tyto prodali. Třeba paní Libuše Benešová se dlouho a marně snažila byt prodat, protože se chtěla odstěhovat ke svému synovi na venkov. O byt v domě jak vypadal před revitalizací nemněl nikdo zájem. Po dokončené revitalizaci se jí prodej snadno podařil.

Na to reagoval Ing. Vlastimil Strak: „Pánové, musím se vám svěřit s tím, že já jsem byt prodal taky a koupil dům nedaleko Brna“. Rozhodnutí pochopitelné, vůči němuž nelze nic namítat. Tím však nastala situace, že bylo nutno hledat nového potenciálního člena výboru.  Za stávající situace, kdy oba členové – technici jsou celé dny v zaměstnání řešil předseda výboru nejednou záležitosti technického rázu. (K nimž nemá přílišné schopnosti). Proto byl jako nový člen výboru zvažován takový vlastník bytu, který nemá pracovní povinnosti vázané celodenním zaměstnáním. Někteří oslovení odmítli. Manželé Hološkovi, spoluvlastníci bytu 35, zde bydlí (podobně jako Janásovi) od postavení domu v roce 1971. Pan Pavel Hološka si vzal týden na rozmyšlenou. Poté souhlasil a návrh na své zvolení přijal.

Hlasování: Nikdo z přítomných neměl k jednacímu bodu připomínky, proto dává předseda výboru o navrženém kandidátu hlasovat. K přijetí návrhu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování a pan Pavel Hološka je zvolen členem výboru SVJ 100% přítomných a zplnomocněných vlastníků/spoluvlastníků jednotek s 253 496 hlasovacími podíly, tj. se 66,49% z celkového počtu vlastnických podílů na domě.

 

Jednací bod 3 -  zvýšení funkcionářských odměn členům výboru SVJ.

František Janás připomíná, že o zvýšení pravidelně vyplácených odměn členům výboru SVJ bylo hovořeno v průběhu minulého shromáždění vlastníků jednotek. Tehdy záležitost nezařadil jako dodatečný jednací bod včetně hlasování. S tím, že ji předloží při dalším jednání shromáždění. Nyní předkládá návrh na zvýšení dosavadní částky 50 Kč/měsíčně z každé bytové jednotky na částku 100 Kč/měsíčně. V případě schválení návrhu bude změna promítnuta až do příštích výměrů nájemného, zřejmě s platností od července 2012.

Dodává, že tímto zvýšením nedojde s největší pravděpodobností k celkovému zvýšení nájemného. Je reálný předpoklad, že do nových nájemních výměrů budou promítnuty nižší zálohy na ÚT. Pro administrátora žádosti o „zelenou dotaci“ vloni připravoval řadu podkladů.  Mezi jiným též údaje o spotřebě energií na otop v domě za uplynulá období. Nyní nemůže poskytnout údaje za topnou sezónu 20010/2011 v porovnání s předchozími topnými sezónami. Z toho důvodu, že zateplování domu probíhalo i po začátku topného období. Byt Janásových byl zateplován jako poslední – od 13. listopadu. Omítky na západní straně domu – bez barevného řešení - pak byly dokončeny 24. 11. 2010. Srovnatelný je však údaj o spotřebě za období leden až květen s léty předchozími. V roce 2011 byla spotřeba ve výši 450 GJ zatím co v létech 2005 – 2010 se spotřeba ve stejném ročním období pohybovala mezi 700 – 950 GJ.

 

Paní Dagmar Fialová, byt 63, poznamenala, že stejně se neustále zdražuje cena energií. Na to předseda výboru odpovídá, že tomu tak vždy být nemusí. Ze svých přehledů pak uvádí jak se v tom kterém z předchozích let a jednotlivých měsíců v nich pohybovaly ceny nám účtované teplárenskými společnostmi. Např. v 1-9/2005 to bylo 475 Kč/1GJ, průměrně pak kolem 550 Kč/1GJ. Nejvyšší cenu  - 640 Kč/1GJ -  jsme platili ve 12/2008 a 1/2009. (Pro úplnou informaci vkládám do zápisu celkovou roční spotřebu/náklady: 2005 - 1586,41 GJ/833464 Kč,  2006 – 1586,99 GJ/921830 Kč,  2007 – 1437,03 GJ/755043 Kč,  2008 – 1427,55 GJ/919347 Kč,  2009 – 1457,64 GJ/949332 Kč,  2010 – 1404,18 GJ/794796 Kč).

 

Paní Věra Volecová, zplnomocněná zástupkyně SBD Máj, připomíná, že odměny pro funkcionáře našeho SVJ jsou jedny z nejnižších. SBD Máj provádí správu pro 145 SVJ a nejčastěji se v jednotlivých společenstvích pohybují odměny kolem 100 Kč/1 byt. Přitom statutární zástupci ručí za svá nesprávná rozhodnutí a konání celým svým majetkem. Částečnou útěchou pro ně může být to, že v rámci kolektivní pojistky - sjednané družstvem s pojišťovnou Kooperativa za velmi výhodných cenových podmínek – se na ně vztahuje pojištění odpovědnosti za případné neúmyslně způsobené škody.

 

Hlasování:  Nikdo z přítomných neměl k jednacímu bodu připomínky. Předseda výboru SVJ dává o návrhu na zvýšení odměn pro členy výboru hlasovat. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. K přijetí návrhu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Návrh je přijat 100% hlasy přítomných a zplnomocněných vlastníků/spoluvlastníků jednotek s 253 496 hlasovacími podíly, tj. se 66,49% z celkového počtu vlastnických podílů na domě.

 

Jednací bod 4 – refundace oken/balkónových sestav vyměněných vlastníky i uživateli bytů na vlastní náklady před komplexní revitalizací domu.

Předseda výboru SVJ František Janás se v úvodu výkladu vrací do předešlých let. Tehdejší předseda výboru samosprávy domu vypsal pro členskou schůzi samosprávy v prosinci 2005 „anketu“: Technik domu vám řekne co by se v domě mělo rekonstruovat a hospodář domu  - František Janás - vám řekne kde na to vzít. Naprostá většina bydlících byla pro modernizaci domu, mizivá část účastníků schůze byla pro další navýšení odvodů do fondu oprav. Do roku 2004 jsme do fondu oprav odváděli měsíčně částku 8,12 Kč /1 m2 z plochy bytu. Na členské schůzi samosprávy domu dne 4. 12. 2004 byl schválen Janásův návrh na zvýšení o 8 Kč. Nízkými odvody do fondu oprav se tato kapitola hospodaření domu pohybovala většinou kolem nuly. Třeba při rekonstrukci jedné sekce odpadů vody v bezmála havarijním stavu nám muselo finančně vypomoci družstvo a my po určité období byli nuceni provést jednorázové navýšení odvodů do FO na její splacení.

František Janás v následujícím období zjišťoval dané možnosti a na členské schůzi samosprávy domu konané 19. 12. 2006 mimo jiného navrhnul navýšit odvody do fondu oprav na 20 Kč/1 m2 a dům jednorázově komplexně zrevitalizovat za použití bankovního úvěru.

Oba body byly přítomnými schváleny.  V průběhu roku 2006 došlo ke dvěma důležitým změnám, které hospodáři SA usnadnily předložení jeho návrhů.

Výňatek ze zápisu členské schůze samosprávy domu ze dne 19. 12. 2006:…. Následně hospodář podal podrobnější výklad k informacím a údajům uvedeným v dopise-pozvánce na schůzi. V době od loňské (2005) členské schůze došlo ke dvěma podstatným změnám. Při vyřizování žádosti o poskytnutí úvěru již banky nepožadují úvěrovanou nemovitost jako zástavu. Dalším momentem je změna ve stanovisku vedení SBD týkající se žádané a potřebné výměny stávajících oken za plastová. Náklady na jejich výměnu již nemusí hradit majitelé či uživatelé bytů z vlastních prostředků, ale může být zahrnuta do celkových nákladů na revitalizaci domu. Tomu, kdo v minulosti okna bytu vyměnil na vlastní náklady, budou tyto kompenzovány.

===================================================================

Do té doby platilo u SBD Máj pravidlo, že mění-li si někdo z uživatelů či vlastníků bytů okna, pak si je zaplatí ze svého. Což byl nesmysl zejména v případě zamýšleného zateplování domu. I laik snadno zjistí, že měnit okna po zateplení obálky domu může způsobit problémy v téměř jistém narušení zateplovacího systému. Hlasováno o refundacích na naší členské schůzi tehdy neproběhlo, nemělo by smysl. Věta v zápise o kompenzacích rovněž nebyla problematická. Nedalo se očekávat, že nám někdo finančně přispěje na modernizaci domu, ale že všechny stavební úpravy domu budeme muset zaplatit z našich společných peněz nastřádaných do fondu oprav a z bankovního úvěru.

Situace se změnila po zahájení výstavby mimoúrovňové křižovatky Hradecká-Purkyňova-Herčíkova a po jejím dobudování. František Janás od roku 2006 průběžně a podrobně písemně informuje všechny bydlící o dění v domě.  Od zahájení stavebních prací na MÚK věnoval Janás -  to byl ve funkci předsedy výboru samosprávy domu - mnoho úsilí tomu, aby kvůli nadměrnému zvýšení hlukové zátěže provedli výměnu oken na jejich vlastní náklady tři správci přilehlých komunikací.

Výňatek z jeho dopisu bydlícím ze dne 5. 2. 2008, bod 3:…Stále více spolubydlících se mne ptá, kdy budeme provádět výměny stávajících oken za plastová. Výbor SA považuje za vhodné, abychom ji provedli jednorázově v celém domě. Dovolím si vás nyní informovat o tom, že mám snahu financování těchto stavebních úprav přenést alespoň částečně na bedra jiných. Podle legislativy taková možnost existuje – jde o odstranění negativních dopadů nadměrné hlukové zátěže z dopravních komunikací. Základní kritéria splňujeme. Předseda SBD mi vloni v létě na možné řešení tohoto problému odpověděl, že nám stejně nikdo nic nedá. Proto se o řešení, též v návaznosti na nově budovanou mimoúrovňovou křižovatku, pokouším od podzimu vlastní cestou. Na výměnu všech oken prozatím nemáme ve fondu oprav potřebné finance. Menší zdržení v tomto směru proto již nic „nepokazí“. Pokud jsou okna již vyměněna, pak dle zákona není možná zpětná úhrada vynaložených prostředků.  DPH je již zvýšeno a značnou část financí státního rozpočtu, původně určených na program PANEL, převedla vláda do jiné rozpočtové kapitoly. Na druhou stranu mohu mezi vás vnést snad trochu optimismu: podle právě projednávané jedné „energetické“ směrnice EU by národní vlády měly z rozpočtů EU obdržet určité finance, které mají být použity výhradně na dotace určené k zateplování obytných domů.

=====================================================================

Záhy se naskytla mnohem reálnější šance na získání finančních prostředků přispívajících na modernizace domů – v dotačním titulu Zelená úsporám. Předseda výboru – již SVJ - se zaměřil na tuto možnost a jeho úsilí nebylo marné. I díky zvýšené aktivitě administrátora žádosti Ing. Baláka z úseku energetiky společnosti Stavoprojekta a operativnímu přístupu Ing. Miroslava Oulehly, ředitele SBD Máj. Ten v srpnu 2010 odvolal z dovolené dva statutární zástupce družstva aby „v hodině dvanácté“ podepsali za vlastnický podíl družstva žádost o dotaci. To na rozdíl od liknavého přístupu některých vlastníků bytů, kteří na urgence předsedy výboru SVJ nereagovali nebo se ozvali až se zpožděním.

František Janás díky kvalitně zpracované žádosti o dotaci podepsal se Státním fondem životního prostředí dvě smlouvy. Prvá, ze dne 24. 6. 2011, nám poskytuje dotaci ve výši 169 tisíc. Dopisem datovaným  27. 10. 2011 mu SFŽP sděluje, že částku převádí na bankovní účet Společenství. Těmito finančními prostředky jsou úspěšným žadatelům o dotaci paušální částkou kompenzovány jejich výdaje za zpracování vyžadované dokumentace. V prvé části sdělení bydlícím Rekapitulace průběhu modernizace domu ze dne 30. 9. 2010 předseda výboru SVJ tahle přípravná jednání podrobně popisoval. Kromě jiného psal o nezbytnosti vypracování nového stavebního projektu. Ten z roku 2007, objednaný SBD a zpracovaný bez účasti zástupců samosprávy, měl několik vad a my za něj museli zaplatit 85 tisíc. Z hlediska dotace ZÚ byl zcela nevyhovující. Díky úspěšnému jednání Františka Janáse se šéfem a vlastníkem Stavoprojekty o cenových otázkách jsme za veškerou přípravnou dokumentaci (zahrnuje stavebně-technické posouzení budovy, stavební projekt, průkaz energetické náročnosti budovy, energetický audit, odborný posudek a administraci podkladů pro dotaci) zaplatili 138 200 Kč bez DPH. Což je zhruba o 30 tisíc méně než nám SFŽP poskytuje.

Smlouvu o dotaci vystavil SFŽP s datem 15. 9. 2011 a předseda výboru SVJ ji bere trochu jako dárek k jeho 65. narozeninám připadajícím na tento den. Na podkladě této smlouvy nám SFŽP poskytuje částku 4 675 600 Kč, tedy zhruba o 10% méně, než bylo uvedeno v předběžném informativním e-mailu z května. Po předložení faktur a dalších dokladů na pracovišti SFŽP o zhotoveném díle je odpovědný pracovník fondu vrátil Františku Janásovi s tím, že je nutno u položek označených ve fakturách jako uznatelné náklady doplnit kódy SVT. Janás pak následně s pracovníky firmy Komfort vyžadované údaje doplňoval. K několika menším položkám nebylo možné tyto kódy přiřadit a SFŽP je proto vyřadil.  Přislíbená a schválené výše dotace je přepočítávána dle kursu CZK vůči EUR v den uzavření smluv mezi SFŽP a žadateli. Silná česká koruna nám proto ubrala nějaký ten penízek.

Přes tyto „drobné vady na kráse“ byla Herčíkova 4 zrevitalizována kvalitně a velmi levně. Výraznou zásluhu na tom mají přátelské vztahy Františka Janáse s předsedou představenstva Komfortu panem Jaroslavem Přichystalem a s jeho kolegy ve vrcholovém managementu společnosti. Do výběrového řízení na dokončení komplexní revitalizace domu přizval předseda výboru SVJ 14 stavebních společností. Zřejmě kvůli řadě kritérií vyžadovaných od firem, a nepochybně i bodu smluvního ujednání že cenová nabídka nesmí být překročena při dodržení předepsaných materiálů a kvality práce, se přihlásila jen polovina z oslovených firem. Jejich cenové nabídky byly v rozmezí 8,4 – 10,5 mil. Kč.  Komfort svou přátelskou cenou v soutěži zvítězil. Termovizní snímkování domu i výborné umístění mezi prvými deseti domy v soutěži Panelák roku 2010 (do soutěže mohly být přihlášeny paneláky komplexně zrevitalizované v období 2008 – 2010) potvrdilo kvalitu provedeného díla.

Diskusi a hlasování o refundacích oken zařadil předseda výboru SVJ na pořad jednání shromáždění vlastníků jednotek dne 22. 6. 2010. Proto, že u nově vzniklého právního subjektu - kterým je Společenství vlastníků jednotek -  jsou platná jen rozhodnutí učiněná shromážděním vlastníků nebo jeho výborem. Hlasování o refundacích, byť ponížených o částky získané z dotace Zelená úsporám, skončilo fiaskem.  26 z 61 přítomných vlastníků jednotek hlasovalo proti návrhu na vyplacení refundací. Počet hlasovacích podílů nebylo možno zjistit, protože po výzvě aby nesouhlasící vlastníci hlásili čísla bytových jednotek, se začalo shromáždění rozcházet.  Dle usnesení k jednacímu bodu 6), písm. a), mělo být o refundacích hlasováno na příštím shromáždění vlastníků. Výňatek ze zápisu:

a) Shromáždění vlastníků jednotek domu Herčíkova 4 ukládá výboru SVJ, aby příštímu jednání shromáždění vlastníků jednotek předložil opakovaný návrh na schválení refundace nákladů na výměnu původních oken za okna plastová těm vlastníkům jednotek a uživatelům družstevních bytů, kteří si je v předchozích létech nechali vyměnit na vlastní náklady.

====================================================================

Na následné schůzce výboru  SVJ navrhl Ing. Vlastimil Strak, aby se již příště nehlasovalo. Oba další členové výboru Ing. Bořek Řezanina i František Janás (s okny nevyměněnými) s jeho návrhem souhlasili. Dohodli se na tom, že další hlasování o refundacích již nebude a v souladu s návrhem předloženým jednání shromáždění vlastníků že budou od cen fakturovaných Stavoprojektou při jejich hromadné výměně odečteny částky získané v rámci dotace. Se stanoviskem výboru seznámil jeho předseda písemně všechny bydlící ve svém dopise Průběh modernizace domu, část 2 ze dne 25. 1. 2010: viz oddíl Refundace, kapitola II, bod 3 - Individuálně vyměňovaná okna.

Cena okna od Stavoprojekty je 9 489 Kč + 10% DPH, tj. celkem 10 438 Kč, cena balkónové sestavy je 17 679 Kč + 10% DPH, tj. celkem 19 447 Kč. Na tyto stavební úpravy je žádáno v rámci dotace Zelená úsporám.  Po jejím přiznání bude známo, kolik činí dotace a kolik peněz bylo zaplaceno za jedno okno/sestavu z fondu oprav.

Těm vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si okna v minulosti měnili vlastními náklady, budou refundovány částky odpovídající ceně a počtu oken/sestav v jejich bytě od nichž bude odečtena částka proplacená dotací ZÚ připadající na okno/balkónovou sestavu. Výbor SVJ se dohodl na tom, že refundace bude realizována jakmile budou spočítány výsledné cifry.

====================================================================

Totožný závěr i postup výplaty refundací sdělil předseda výboru SVJ přítomným na jednání shromáždění vlastníků jednotek dne 15. 6. 2011 a v zápise z něj. Zde dva výňatky:

Jednací bod 5 - Refundace oken vyměněných bydlícími před revitalizací domu

Předseda výboru SVJ připomíná, že výpočet bude proveden způsobem  o němž všechny bydlící informoval svým dopisem v lednu – viz Průběh revitalizace domu, kapitola 2. Refundovány budou příslušné počty oken/balkónových sestav v bytech, tj. celkem 61 oken a 12 balkónových sestav 26-ti vlastníkům a uživatelům bytů družstevních. Částky pro základní výpočet refundaci budou ve výši shodné s těmi, které byly u oken měněných při revitalizaci domu zaplaceny z fondu oprav. Což znamená, že od ceny zaplacené Stavoprojektě za okno/balkónovou sestavu bude odečtena částka proplacená dotací Zelená úsporám připadající na okno/balkónovou sestavu. Je proto nutno vyčkat na dokončení všech jednání předsedy výboru SVJ s Fondem životního prostředí. Jakmile bude známa výše dotace, bude možno provést výpočty. Refundace budou vyplaceny z fondu oprav domu po připsání dotačních peněz na úvěrový účet SVJ v Komerční bance. O refundacích již nebude hlasováno, ale jejich vyplacení proběhne podobně  jak tomu bylo u refundací okenních žaluzií a flexi hadiček na rozvodech vody.

Na dotaz předsedy výboru SVJ zda má někdo z přítomných pozměňující návrh či jinou připomínku nikdo z přítomných nereagoval..

Bod 3 usnesení zní:

Shromáždění SVJ ukládá výboru Společenství, aby po přijetí finančních prostředků z dotačního titulu Zelená úsporám provedl řádný výpočet částek a zajistil jejich následné vyplacení těm vlastníkům jednotek a uživatelům bytů ve vlastnictví SBD Máj, kteří si výměny oken/balkónových sestav realizovali na své náklady před komplexní revitalizací domu – v souladu se zněním jednacího bodu ad 5

=====================================================================

SFŽP nám letos v září smluvně přislíbil uhradit 4,6 milionů. V nich jsou bez krácení a v plné výši zahrnuty všechny výměny stavebních výplní (okna, vstupní dveře do domu i schodišťová stěna) fakturované Stavoprojektou. Nelehký oříšek zejména pro předsedu výboru.  Byla-li by dodržena přechozí usnesení a dohody, pak by se refundace rovnaly nule. V tom případě jistě nemilé překvapení pro 26 vlastníků a uživatelů bytů. 

Na druhé straně před ním vyvstal otazník: jak asi budou na navržené vyplacení jakýchkoliv částek ze společných peněz nastřádaných ve  fondu oprav reagovat dvě třetiny bydlících, kteří s výměnou oken vyčkali? Oběma kolegům ve výboru SVJ navrhnul kompromisní řešení: na shromáždění vlastníků předloží návrh – již bez hlasování – aby byly vyplaceny refundace ve výši 30% z cen fakturovaných Stavoprojektou.  Na tyto částky máme ve fondu oprav patřičnou rezervu. Oba členové výboru, pánové Řezanina i Strak, s jeho návrhem souhlasili. Proto předseda výboru takový návrh předkládá nynějšímu shromáždění SVJ.

V následné diskusi několik přítomných souhlasilo s tím, aby refundace  byly vyplaceny. Třeba paní Eva Polmanová, vlastnice bytu 52, popisuje nepříjemné zážitky při deštích od západu a severozápadu spojených s větrem.  Musela přidržovat okno z obavy, že je vítr vyrazí. František Janás, byt 77 je situován na západ i sever, má podobné zážitky: Při několikadenním odjezdu z Brna jsme na radiátory ÚT vždy umísťovali plechy z trouby sporáku, aby dešťová voda protékající při dešti netěsnícími okny nestékala na parkety a koberce. Při prudkých deštích nás zaměstnávalo ždímání hader na parapetech zachycujících prosakující vodu. V roce 2009 a na jaře 2010 došlo dokonce ke dvěma situacím, způsobenými zteřelou izolací lodžie a zvětralou betonovou mazaninou. Při prudkých deštích doslova pršelo ze stropu do bytu Tomáškových v 11. patře přičemž výjimečně netekla voda netěsnícími balkónovými dveřmi do pokoje u Janásů.  Vzdor těmto potížím, umocněnými značnou hlukovou zátěží z Hradecké - na rozdíl od východně a jižně situovaných bytů méně povětrnostně namáhaných i s výrazně nižší hlukovou zátěží - čekali Janásovi (a zřejmě i někteří další) na hromadnou výměnu oken jen proto, aby výdaje na měněná okna hrazená ze společných peněz ve fondu oprav byly co nejnižší.

Na rozdíl od předchozích i nynějších dohod ve výboru SVJ a usnesení z loňského shromáždění SVJ o vyplacení ponížených refundací bez dalšího hlasování se v průběhu diskuse Ing. Vlastimil Strak, byt 59, připojil k návrhu Mgr. Radka Sokola, byt 65: „Dejte hlasovat o návrhu na refundace ve výši 100% cen zaplacených Stavoprojektě.“

František Janás oponuje: „Ve fondu oprav máme jeden milion. V tuto chvíli máme naplánovány zejména výměny podlahových krytin na chodbách zhruba za půl milionu a rekonstrukci výtahu na popelnice za něco nad 200 tisíc. Na refundace ve výši 100% potřebujeme asi 900 tisíc. Měsíčně odvedeme do fondu oprav 95 tisíc. Na splátku bankovního úvěru včetně úroků převádíme z této částky 67 tisíc. Z těchto čísel jsem vycházel při návrhu na refundace ve výši 30%. Nijak by to naše hospodaření nezatížilo, mohli bychom pokračovat v dalších rekonstrukcích, nezvyšovali odvody do fondu oprav a přitom měli stále určitou finanční rezervu. Peníze získané v rámci  dotace musejí být, v souladu se smlouvou o bankovním úvěru, v plné výši převedeny na mimořádnou splátku úvěru. “

Paní Věra Volecová, zástupkyně SDB Máj dodává, že po vložení mimořádné splátky na úvěrový účet není ze strany banky vyloučena  změna výše původně sjednané procentní úrokové sazby.   

                        

V další diskusi například Ing. Pavel Matoušek, spoluvlastník bytu 8, přináší racionální argument: Ti bydlící, kteří si okna vyměnili dříve, měli lepší komfort bydlení i úsporu na vytápění. Kromě toho, jak uvádí předseda, nebylo ani na členských schůzích samosprávy hlasováno o refundacích či dán písemný závazek že budou vyplaceny v určité výši.

 

Pánové Strak i Sokol opakují svůj požadavek a předseda výboru SVJ dává o jejich návrhu hlasovat.

Hlasování:  Na otázku kdo je pro návrh na vyplacení refundací ve výši 100% z cen fakturovaných Stavoprojektou těm vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si okna měnili na vlastní náklady, hlasovala výrazná většina přítomných. Proti návrhu jsou vlastníci/spoluvlastníci jednotek 8, 40 a 63 se součtem 9812 hlasovacích podílů. Hlasování se zdržel spoluvlastník jednotky 77 s 6608 hlasovacími podíly. K přijetí návrhu je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, tj. nejméně 190 622 vlastnických podílů.  Součtem hlasovacích podílů je zjištěno, že pro návrh hlasovali vlastníci/spoluvlastníci jednotek se 240 247 vlastnickými podíly a návrh je přijat.

(Pozn. Františka Janáse: k zastupování a hlasování mne zmocnili vlastníci jednotek 14, 22, 32, 41, 47 a 66 se součtem 28 978 hlasovacích podílů. Hlasování o refundacích jsem na program jednání nezařadil. Proto jsem se všech zmocnitelů e-maily dodatečně neprodleně dotázal, jak by o tomto bodu jednání hlasovali. Přitom jsem je stručně informoval o výsledcích hlasování i částkách připadajících na byty dle jejich velikostí. Pět z dotázaných je pro vyplacení refundací tak jak o nich bylo hlasováno, vlastnice bytu č. 14 se do uzavření závěrečných korektur zápisu z jednání k dotazu nevyjádřila.

Abych usnadnil případné počítání a porovnávání toho kdo byl či nebyl přítomen na jednání shromáždění stručně shrnuji: 30 vlastníků/spoluvlastníků jednání ignorovalo. Ze 26-ti vlastníků/spoluvlastníků bytů s okny dříve vyměněnými  nebyli jednání přítomni pouze dva: jeden z bytu 1+1 a jedna garsoniéra). 

Mgr. Ivana Šobáňová, byt 76, navrhla, aby bylo rozhodnuto o termínech vyplacení refundací. V průběhu další diskuse převládl názor, že v roce 2011 má být vyplacena jedna třetina částek, do závěru roku 2012 druhá třetina a zbytek v roce 2013.

 

Předseda výboru SVJ konstatuje, že po takovémto rozhodnutí Shromáždění vlastníků jednotek půjdou v roce 2012 a 2013 prakticky všechny peníze odvedené bydlícími v měsíčních platbách do fondu oprav na splátky úvěrové jistiny a na refundace. Je nezbytné, aby ve fondu oprav zůstala nějaká finanční rezerva pro nepředvídané události či z časového hlediska nutné výměny měřidel na radiátorech ÚT a spotřeby vody. Všechna dosud naplánovaná vylepšení domu musíme proto odsunout na rok 2014 a následující.

 

Jednací bod 5 byl projednáván v rámci diskuse u bodu 4

Další dotazy a návrhy nebyly od přítomných vzneseny.

 

Usnesení a závěr.

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 ukládá předsedovi výboru Františku Janásovi aby:

1) po odstoupení člena výboru SVJ Ing. Vlastimila Straka a zvolení pana Pavla Hološku, nar. 3. 8. 1943, spoluvlastníka jednotky č. 35, za nového člena výboru zajistil zaregistrování příslušných změn v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně. 

2) na účtárně mandátního správce Společenství zajistil, že do výměrů nájemného, které budou zpracovávány patrně s platností od 1. července 2012, byla v oddíle odměn pro funkcionáře/statutární zástupce SVJ provedena změna ze stávajících 50 Kč/1 měsíc z každé bytové jednotky na částku 100 Kč/1 měsíc.

3) účtárně mandátního správce předal vypočítané nároky na refundace za okna/balkónové sestavy vyměněné vlastníky a uživateli bytů na jejich vlastní náklady před provedením komplexní revitalizace domu a dal pokyn k jejich převodu na bankovní účty těm vlastníkům a uživatelům bytů, jimž refundace náleží. Cena výplní stavebních otvorů fakturovaná při revitalizaci domu Stavoprojektou, a.s. je ve výši 10 438 Kč/ 1 okno a 19 447 Kč/ 1 balkónovou sestavu. Ceny jsou včetně DPH. Celková částka připadající na byt 3+1 je ve výši 50 761 Kč, na byt 1+1 ve výši  20 876 Kč a na garsoniéru 10 438 Kč.   

Refundace budou postupně vyplaceny ve třech ročních splátkách následujícím vlastníkům i uživatelům níže uvedených jednotek:

Čísla bytů 3+1 : 12, 19, 24, 25, 30, 35, 41, 47, 55, 59, 65, 72

Čísla bytů 1+1 : 15, 27, 52, 57, 58, 69, 70, 75, 76

Čísla garsoniér : 38, 62, 68

Kromě výše uvedených jednotek náleží částečná refundace bytu 29 za jedno okno ve výši 10 438 Kč a bytu 71 za tři okna ve výši 31 314 Kč celkem.

Předseda výboru SVJ poděkoval přítomným na shromáždění za účast i hlasování a jednání ukončil v 19,10 hodin.

 

Přílohy zápisu:

Pozvánka na jednání shromáždění SVJ - 1 listina

Prezenční a hlasovací listiny - 4 listiny

Plné moci k zastupování na jednání a k hlasování - 9 listin

 

Dle pořízeného zvukového záznamu z jednání, rozšířeného v jednacím bodě 4 o další podrobnosti nezbytné pro orientaci nových vlastníků jednotek v dané věci, zápis vypracoval František Janás

 

 

František Janás                        Ing. Bořek Řezanina                              Ing. Vlastimil Strak

předseda výboru SVJ                          člen výboru SVJ                                  člen výboru SVJ

 

 

Zápis ověřili

 

 

Věra Volecová                                                                         Pavel Hološka

zástupkyně SBD Máj                                                               spoluvlastník jednotky