Zápis ze dne 29. března 2012

03.03.2013 12:03

Zápis z jednání shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

konaného dne 29. března 2012

v době od 18.00 do 19.15 hod

ve schodišti domu

 

Pozvánky na shromáždění rozeslal předseda výboru SVJ František Janás dne 8. 3. 2012 na e-mailové adresy těch vlastníků jednotek, kteří mu tyto v uplynulých obdobích poskytli. Ostatním je dne 10. března vložil v písemné podobě do poštovních schránek. Ke všem pozvánkám připojil přílohu zdůvodňující svolání shromáždění. Pozvánka byla vyvěšena též na nástěnce ve vstupní prostoře domu.

 

Program:

1) Zahájení – úvodní informace a prezence přítomných. 

2) Hlasování o tom, zda mají být v létech 2012 a 2013 postupně vyplaceny i další dvě třetiny refundací v celkové výši 579 992 Kč těm vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si výměny oken provedli na vlastní náklady před komplexní revitalizací domu v roce 2010.

Diskuse o refundacích proběhla naposledy na Shromáždění SVJ  dne 9. 11. 2011. Podrobné zdůvodnění svolání shromáždění je přílohou pozvánky 

3) Diskuse – různé

 

24. března 2012 doručil předseda výboru SVJ stejným adresátům a stejným způsobem jako pozvánky tento organizační pokyn:

Vážení vlastníci jednotek,

dovoluji si Vám připomenout konání mimořádného Shromáždění SVJ domu Herčíkova 4

ve čtvrtek dne 29. března 2012 od 18 hodin.

O důvodech jeho svolání jsem vás všechny podrobně informoval v příloze pozvánky. Prezenční listiny z jednání našich shromáždění dokladují mj. též výsledky hlasování o bodech jednání. Při prezenci ke svému podpisu nyní připíšete, zda mají být vyplaceny i další dvě třetiny refundací.  Ano nebo ne. Při neuvedení žádné z možností bude Vaše stanovisko posuzováno jako zdržení se hlasování.

S díky za Váš zájem o chod domu.                                                      

František Janás

 

V daném termínu a čase se přicházející i procházející vlastníci jednotek, případně jejich zmocněnci, průběžně podepisovali do prezenčních listin a připojovali svá stanoviska k bodu hlasování. Po zjištění, že nikdo další se zřejmě již nedostaví, předseda krátce přivítal přítomné a požádal Ing. Bořka Řezaninu o součet přítomných hlasovacích podílů. Bylo zjištěno, že se dostavil dostatečný počet vlastníků/spoluvlastníků a jednání i hlasování má zákonný rámec. Poté František Janás požádal Ing. Bořka Řezaninu, aby provedl součty odpovědí „ano“. Na sčítání podepsaných vlastnických podílů a hlasů pro „ano“ dohlížel Mgr. Radek Sokol, vlastník jednotky 65.

 

Účast a hlasování:

Celkový počet vlastnických podílů na domě je 381 243. K tomu, aby shromáždění vlastníků mohlo jednat, hlasovat a přijímat usnesení je nutná nadpoloviční většina vlastnických podílů, tj. nejméně 190 622.

Do prezenčních listin se podepsali vlastníci, spoluvlastníci jednotek nebo jejich zmocněnci s celkovým součtem 289 555 podílů, tj. 75,98% z celkového počtu. Jednání a hlasování má proto právní platnost.

Další dvě třetiny refundací by mohly být vyplaceny za podmínky, že součet podílů hlasujících kladně při odpovědi na položenou otázku bude větší než 50% ze součtu podílů přítomných či zmocněných k účasti na jednání, tj. více než 144 778 podílů.

Součet podílů u odpovědí „ano“ je 132 376. Takto hlasovali vlastníci bytů 12, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 47, 49, 52, 55, 57, 62, 65, 68, 70, 71, 72 a 75.

Součet podílů odpovědí „ne“ je 141 074. Nesouhlasné stanovisko s vyplácením dalších refundací vyjádřili vlastníci bytů 4, 9, 16, 17, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 59 (Zdeněk Mazal), 60, 61, 63, 64, 66, 74, 77 a bytů ve vlastnictví SBD Máj

Hlasování se zdrželi vlastníci bytů 7, 18 a 56.

Jednání se nezúčastnili a nikoho nezmocnili vlastníci bytů 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 26, 28, 38, 46, 51, 53, 54, 67 a 76.

Na vlastní náklady si okna vyměnili vlastníci a uživatelé bytů 12, 15,19, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 41, 47, 52, 55, 57, 58, 59 (Ing. Vlastimil Strak), 62, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75 a 76.  

Poznámka Františka Janáse: K zastupování mne zmocnili vlastníci jednotek 9, 20, 22, 32, 39, 41, 60, 66 a statutární zástupci SBD Máj. Pokud v plné moci nebyl uveden pokyn, jak mám hlasovat, vyžádal jsem si od zmocnitelů jejich písemné stanovisko a to jsem respektoval.

Spoluvlastnice jednotky 38 mi po obdržení pozvánky zaslané jí e-mailem sdělila přání, aby refundace byly vyplaceny. Obratem jsem jí zaslal k vyplnění formulář plné moci. Vrátila mi ji e-mailem, vystavenou na jinou vlastnici. Nevěděl jsem, zda mi PM posílá jen pro informaci. Proto jsem ji vytiskl a dal do schránky uvedené zmocněnkyně. Při kontrole podpisů a plných mocí jsem její podpis na prezenční listině, ani plnou moc, v tomto případě nenalezl. Na výsledek hlasování uvedená skutečnost vliv nemá, neboť jde o vlastnický podíl ve výši 2903 hlasovacích podílů. 

 

Usnesení:

Na základě výsledků hlasování nebudou vypláceny další refundace za okna individuálně vyměňovaná před komplexní revitalizací domu.

Následovala diskuse, ve které - od některých vlastníků s okny individuálně měněnými před komplexní revitalizací domu - zaznívaly vůči předsedovi výboru zhruba stejné a neustále se opakující kritiky, připomínky či návrhy. Diskutující trvali na svých stanoviscích, stejně tak předseda.

Se třemi posledními diskutujícími  - Mgr. Věra Máchová, Mgr. Radek Sokol a pan Marek Procházka  -  se Ing. Bořek Řezanina a František Janás rozloučili v 19,15 hod.

Požadavky a názory výrazněji diskutujících jsou přílohou zápisu. Včetně odpovědí na ně a případných dalších doplňujících vysvětlení.

 

V Brně dne

    

   

   František Janás                                      Ing. Bořek Řezanina                              Pavel Hološka 

předseda výboru SVJ                                         člen výboru                                      člen výboru

 

 

Zápis ověřili vlastníci jednotek:

 

  Petr Nathaniel                                  Evžen Tomášek

 

Přílohy:

Pozvánka na shromáždění

Příloha pozvánky

Diskusní příspěvky a odpovědi, část I. a II.