Zápis ze dne 22. června 2010

03.03.2013 11:41

Zápis z jednání  shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

konaného dne 22. června 2010

v době  18.00 do 19,20 hodin

v  restauraci U Češků, Brno – Královo Pole

 

 

Jednání zahájil předseda výboru SVJ František Janás, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s program jednání, uvedeným na předem zaslané a ve společných prostorách ve stanovami určeném termínu vyvěšené pozvánce, následně doplněném dalšími informacemi se vztahem na jednací body  tj.:

1) Zahájení – úvodní informace

2) Rozhodnutí o mandátním správci

3) Dotační tituly Zelená úsporám a Nový Panel

4) Schválení bankovního úvěru

5) Výměna flexi hadiček na rozvodech vody

6) Různé

 

Následně předseda SVJ konstatoval, že podle podepsaných prezenčních listin a doložených plných mocí  je shromáždění usnášeníschopné. K tomu  je zapotřebí účast  nadpoloviční většiny ze 381 243 vlastnických podílů na domě, tj. 190 622 podílů. Přítomno a zplnomocněno  je 354  762 podílů,  tj. 93%. Shromáždění může jednat, hlasovat a přijímat usnesení.

K účasti na jednání a k hlasování zplnomocnili jiné vlastníky jednotek či další osoby vlastníci jednotek č. 3, 9, 19, 20, 22, 32, 41, 43, 50, 51, 53 a 54.

Jednání se nezúčastnili vlastníci pěti jednotek 

Program byl schválen všemi přítomnými.

 

k bodu 2

Rozhodnutí o mandátním správci domu (Ing. Bořek Řezanina)

-   Výbor SVJ posuzoval rozsah služeb poskytovaných  sedmi  správcovskými společnostmi,  které reagovaly na dotazy ing. Řezaniny stran jejich možné účasti na správě domu:  Ager, Abapel, Bytasen, Bekant, Garnet  Plus, Encom, Šimek 96

-   Všechny firmy poskytují vesměs jen ekonomickou správu domu. Ceny za poskytované služby se pohybují v rozmezí od 100,- Kč do 180,- Kč/bytovou jednotku/měsíc a  proto jsou jejich nabídky levnější než je částka  požadovaná SBD Máj.  Další požadavky na jejich služby ze strany SVJ by byly účtovány navíc

-   SBD Máj požaduje 216,- Kč/měsíc za každou bytovou jednotku. Poskytuje široké spektrurm služeb plně vyhovující všem potřebám SVJ, jak již bylo počátkem roku ujednáno v dosud nepodepsané  smlouvě mezi SVJ a SBD -  například zabezpečování revizí a oprav, pojištění domu, mzdovou i členskou agendu   a pod. V současné době SBD Máj zabezpečuje správu domu  pro 125 společenství vlastníků jednotek, což plně dokladuje jeho profesionalitu.

 

Výbor SVJ navrhuje, aby mandátního správce domu Herčíkova 4 i nadále vykonávalo SBD MÁJ za cenu ve výši 216,- Kč/bytovou jednotku/měsíc a to počínaje vydáním nových nájemních výměrů pro rok 2010.

Hlasování:

Pro přijetí návrhu se musí vyslovit  nejméně 75% hlasovacích podílů vlastníků přítomných na jednání, tj. nejméně 266 072 podílů 

Proti návrhu nehlasoval nikdo

Hlasování se zdrželi vlastníci jednotek č. 21, 33, 40, 47, 57 a  69 se součtem 24 135 podílů. Žádný z těchto vlastníků nebyl zmocněn k zastupování jiným vlastníkem.

Pro  návrh hlasovali účastníci jednání s celkovým počtem 330 627 podílů a návrh byl přijat

 

U s n e s e n í

Shromáždění vlastníků jednotek domu Herčíkova 4 pověřuje předsedu výboru k podpisu smlouvy o správě domu mezi Společenstvím vlastníků jednotek Herčíkova 4 a MÁJem, stavebním bytovým družstvem, IČ 00228249, za úhradu 216,- Kč/bytovou jednotku/měsíc s platností od vydání nových nájemních výměrů pro rok 2010.

 

k bodu 3

Dotační tituly Zelená úsporám a Nový Panel (František  Janás)

-   Podal  informaci o možnostech čerpání dotace z programu Zelená úsporám, vyhlášeném Státním fondem životního prostředí. Upozornil na to, že finanční prostředky v uvedeném programu jsou žadateli poměrně rychle odčerpávány; v závěru května to bylo již více než 5 miliard korun z původních 18 miliard. V červnu byly sice do programu převedeny další 2 miliardy korun, ale vláda svým rozhodnutím uvolnila 4 miliardy pro žadatele z veřejného sektoru – školy, zdravotnická zařízení, sociální ústavy apod. (Dodatečná aktuální informace: k závěru června je podáno celkem více než 33 tisíc žádostí a odhadovaná částka příslibů představuje téměř 9 miliard korun). Je zcela evidentní, že všechny finance ZÚ budou vyčerpány mnohem dříve než  31. 12. 2012, jak bylo stanoveno při vyhlášení tohoto programu. Žádosti o tuto dotaci budou samozřejmě přijímány jen do doby než budou  vyčerpány finanční prostředky programu. Podle odborné analýzy, zpracované pro náš dům, se reálný odhad výše dotace pohybuje v částce vyšší než 4 miliony Kč. 

-   Program Nový Panel může být  spojen s programem Zelená úsporám. Při splnění kritérií jsou  z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení  žadatelům poskytovány dotace snižující úrokovou sazbu na bankovní úvěry. V případě našeho SVJ je reálný předpoklad, že bankovní úrok bude snížen o 3 procentní body. Dotace je poskytována na část bankovního úvěru týkající se  rekonstrukcí těch stavebních částí domu, na které nebude přiznána dotace z programu Zelená úsporám.

 

U s n e s e n í

K vyčerpávajícím informacím nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky. Shromáždění vlastníků jednotek domu Herčíkova 4 pověřuje výbor SVJ tím, aby vynaložil veškeré  úsilí a možnosti  k získání finančních prostředků z dotačních titulů Zelená úsporám a Nový Panel

 

k bodu 4

Schválení dokončení modernizace domu a žádosti o poskytnutí bankovního úvěru (František  Janás)

-   Předložil shromáždění návrh na odsouhlasení bankovního úvěru v maximální výši 12 mil Kč. Částka je předběžná a vychází z položkového rozpočtu, který náklady na dokončení komplexní revitalizace domu vyčísluje částkou 12 609 308 Kč vč. DPH  a stavu financí, které má SVJ na účtu fondu oprav. Potřebná výše úvěru bude upřesněna po dodání cenových nabídek stavebními firmami ucházejícími se o zakázku a určitě bude nižší než uvádí položkový rozpočet.     

-   Se žádostí o sdělení podmínek spojených s poskytnutím  úvěru na modernizaci domu se předseda SVJ písemně obrátil na devět bankovních domů: Komerční banku, Českou spořitelnu, Volksbank, ČSOB, Raiffeisenbank, GE Money Bank, LB-BW, UniCredit Bank a Hypoteční banku. V dopise podal základní informace o SVJ a všem bankám položil osm otázek, přičemž odpovědi na otázky měly podrobně upřesnit podmínky úvěru a usnadnit tak výběr vhodné banky. Požadoval například sdělení údajů o  výši úrokové sazby při fixaci úvěru na 3 a 5 let, výši poplatků spojených se žádostí o úvěr, jeho projednáním, přiznáním a správou úvěrového účtu, zda bude nutno splatit celou výši úroků sjednanou při podepsání úvěrové smlouvy nebo zda bude tato výše upravena po připsání dotací na úvěrový účet apod. Tři posledně vyjmenované banky úvěry pro SVJ neposkytují. Raiffeisenbank nereagovala, Česká spořitelna neodpověděla na dvě z položených otázek. GE Money a Volksbank mají vysoké poplatky za zpracování žádosti o úvěr i jeho přiznání a též vyšší úroky než zbylé dvě: KB a ČSOB.  Výbor SVJ doporučuje shromáždění vlastníků  jako nejvhodnější Komerční banku, a.s., jak pro nejnižší úrokovou sazbu (několik variant v rozmezí od 4,07% do 4,48% p.a.) tak i s ohledem na nulové poplatky za poskytnutí úvěru i na výši  poplatků spojených s vedením úvěrového a bankovního účtu.  (Úrok u ČSOB by byl ve výši buď 4,82% nebo 5,08% p.a. + 5000 Kč za obstarání úvěru. Oproti KB byly by účtovány vyšší měsíční poplatky za vedení i správu úvěrového a bankovního účtu, který by musel být rovněž veden u ČSOB).

-   Žádná z oslovených bank nepožaduje ručení za úvěr zástavou domu či jednotlivých bytů.

 

Doplňující informace k výši úvěru a k čemu budou finanční prostředky použity:

-   Projektovou dokumentaci zpracovala společnost STAVOPROJEKTA, a.s., Brno  v květnu 2010 v součinnosti s výborem SVJ. Rekonstruovány budou jak stavební součásti domu vyžadované dotačními tituly Zelená úsporám a Nový Panel tak i další části domu, které výraznou měrou zlepší komfort bydlení:

oprava pláště domu před zateplením, výměna dosud nevyměněných oken, nová vstupní stěna do objektu, boční vstup do schodiště, nová copilitových stěna ve schodišti, oprava lodžií a zábradlí, oprava schodiště před hlavním vchodem, obložení stupaček jádra u schránek, zateplení stropů sklepních prostor, zateplení vstupního prostoru do domu, vymalování společných prostor, nový domovní telefon a elektrický vrátný, úpravy bleskosvodu atd.

 

Výbor stanovil celkem 18 kvalifikačních, technických a jiných požadavků na generálního dodavatele stavební zakázky (obdobně jako je tomu u zadávání veřejných zakázek). Například:

-   doložení certifikátů ČSN EN ISO 14001, ISO 9001 a ČSN OHSAS 18001, potvrzení banky o solventnosti firmy, výpis z Centrálního registru dlužníků nebo čestné prohlášení statutárního zástupce o bezdlužnosti, potvrzení o řádné úhradě sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, doklad o pojištění odpovědnosti firmy v minimální částce 10 mil. Kč, doložit nejméně šestiletou praxi s komplexní revitalizací bytových domů zejména s prováděním tepelné izolace obvodových plášťů včetně výměny stavebních výplní

-   uvedení seznamu bytových domů, včetně počtu bytů v nich, době realizace a ceně těchto zakázek na kterých předmětné práce v uvedeném období firma provedla a předložení nejméně sedmi kladných referencí od vlastníků revitalizovaných domů

-   uvedení počtu kmenových pracovníků v dělnických profesích, předložení dokladu o respektování technických pravidel pro VK ZS, tj. o proškolení pracovníků

-   uvedení názvu firmy případného subdodavatele, který bude provádět výměnu stavebních výplní – oken, copilitové stěny a obou vstupních dveří - přičemž subdodavatel musí mít nejméně pětiletou výrobně-dodavatelskou praxi; kvality vstupních materiálů a výstupní kontroly při výrobě oken prokáže firma umožněním prohlídky výrobního procesu zástupcům objednatele - SVJ 

-   částka uvedená v cenové nabídce bude pevná a závazná pro všechny práce uvedené v rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo

-   stavební firmy přiloží  ke své cenové nabídce návrh smlouvy o dílo

-   dodavatel bude souhlasit s tím, že bude-li objednatelem vybrán pro realizaci díla a následnou kontrolou bude zjištěna nepravdivá odpověď na některý z  uvedených bodů nebo doložený doklad bude fiktivní či neplatný, bude dodavatel penalizován sankčním postihem ve prospěch objednatele ve výši 5 % z nabídnuté ceny díla.

 

Předseda SVJ informoval účastníky jednání o tom, že výzvu  k podání cenových nabídek zaslal celkem čtrnácti stavebním firmám:

a) Pět  firem, po nabídce této možnosti předsedou SVJ, navrhnul ředitel SBD Máj následující stavební firmy: IZOBAU, spol. s.r.o., FEIFERstav, spol. s.r.o., Kopřiva, spol. s.r.o., KALAHA, a.s. a I. Vyškovská stavební.  Posledně jmenovanou odmítl předseda SVJ oslovit  – po zkušenostech s rekonstrukcí střechy domu Herčíkova 4

b) Tři další firmy:  KROS-stav, a.s., BUILDING, spol. s. r.o., SKR stav, spol. s.r.o.,  navrhnul po výzvě předsedy SVJ  pan Procházka (vlastník jednotky č. 40), opakovaně se kriticky vyjadřující k  práci předsedy.

c) Další stavební firmy:  VAŠSTAV, spol. s.r.o., FRAMA, spol. s r.o., Moravská stavební unie – MSU, spol. s.r.o., JAPEZ, spol. s r.o., REVITA G,  a.s., KOMFORT, a.s.  a STAVOPROJEKTA, a.s. vyzval předseda s ohledem na interes firem vzešlý z jeho účasti na odborných seminářích k revitalizacím a dotacím či z dřívějšího zájmu  firem na účasti při modernizaci domu. 

-   Vedle 18ti bodového požadavku na generálního dodavatele zaslal firmám nezbytnou  dokumentaci: výkaz výměr a výkaz výměr elektro. Nad běžný rámec jim zaslal písemné požadavky na všechny stavební úpravy, které má stavební projekt obsahovat a pozval je k prohlídce domu, neboť cenová nabídka  bude pro každou z firem závazná a nepřekročitelná.

-   Termín pro podání cenových nabídek firmami je 10. 7. 2010. 

-   Po ukončeném výběrovém řízení bude výbor SVJ podávat žádosti o bankovní úvěr a poskytnutí dotací z dotačních titulů Zelená úsporám a Nový Panel.

 

Po sdělení všech nezbytných informací bylo přistoupeno k hlasování o úvěru v maximální výši 12 mil Kč.

 

K hlasování je předložen návrh, aby Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 požádalo Komerční banku o poskytnutí bankovního úvěru v maximální výši 12 mil. Kč na dokončení celkové revitalizace domu s využitím dotačních programů Zelená úsporám a Nový Panel s tím, že výše úvěru bude upřesněna po výběru stavební firmy.

 

Hlasování:

Pro přijetí návrhu je zapotřebí souhlasu nejméně 75% vlastnických podílů na domě, tj. 285 932 podílů.

Proti návrhu nehlasoval nikdo.

Nikdo se nezdržel hlasování.

Pro návrh hlasovali přítomní součtem 354 762 podílů, tj.  93% z celkového počtu 381 243 vlastnických podílů na domě a návrh byl přijat            

 

U s n e s e n í

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 pověřuje, v souladu se závěry usnesení jednání ustavujícího shromáždění  SVJ ze dne 24. 11. 2009, výbor společenství  aby:

a) pokračoval v jednáních, právních a jiných úkonech vedoucích k dokončení celkové revitalizace a modernizace domu v rozsahu nové projektové dokumentace zpracované útvarem projektování Stavoprojekty, a.s., Brno v květnu 2010

b) vedl všechna jednání s Komerční bankou, a.s., vybranou shromážděním vlastníků jednotek  a aby s tímto bankovním domem uzavřel příslušné úvěrové smlouvy na částku jejíž výše bude upřesněna po výběru stavební firmy  

c)) ve výběrovém řízení vybral stavební firmu - generálního dodavatele - na modernizaci domu, při dodržení  podmínek vyžadovaných výborem SVJ a uzavřel s dodavatelem  zakázky příslušné smlouvy o dílo

d) vybral a uzavřel pracovní dohodu se stavebním odborníkem, který bude provádět stavebně technický dozor při rekonstrukčních pracích  na domě  

 

Po hlasování o tomto bodu v 18.40 hod opustil jednání shromáždění p. Chocholáč (byt č. 56) a Ing.  Bublík (byt č. 33) se součtem 6478 hlasovacích podílů, tzn. že po uvedené době bylo přítomno 348 284 podílů  což je 91%  všech hlasů společenství. Nedošlo ke změně v možnostech hlasovat a přijímat usnesení.

 

k bodu 5

Výměna flexi hadiček na rozvodech vody (Ing. Bořek Řezanina)

-   Flexi hadičky rozvodů vody v bytech, nainstalované při rekonstrukcích rozvodů vody a odpadů v letech 2001 – 2004, způsobují stále častěji se opakující havárie vody v bytech a poškozování bytů v nižších podlažích pod výskytem havárie. Výbor SVJ  proto navrhuje jejich výměnu. 

-   Předpokládaná cena za jeden byt je cca 1.500,- Kč (zjišťoval Ing. Strak), výměna bude hrazena z fondu oprav (druhá tvorba fondu oprav); vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si přípoje k vodovodním bateriím od hlavního přívodu vody do bytu ve stupačkách vyměnili na vlastní náklady či při rekonstrukcích bytových jader, bude částka refundována

-   Výbor zabezpečí firmu, která výměnu flexi hadiček provede hromadně; termín bude oznámen

 

Hlasování:

Pro přijetí návrhu se musí vyslovit  nejméně 75% hlasovacích podílů vlastníků přítomných na jednání, tj. nejméně 261 213 podílů 

Proti návrhu nehlasoval nikdo

Hlasování se zdržel vlastník jednotky  č. 17 (Ing. Řezanina) a zástupkyně SBD Máj (paní  Volecová) součtem podílů 66 485 podílů.

Pro  návrh hlasovali účastníci jednání s celkovým počtem 281 799  podílů a návrh byl přijat

 

U s n e s e n í

Shromáždění vlastníků jednotek domu Herčíkova 4 schvaluje hromadnou výměnu flexi hadiček na rozvodech vody, přičemž tato výměna bude hrazena z fondu oprav. Těm vlastníkům jednotek a uživatelům družstevních bytů, kteří si vlastními náklady zajistili kvalitnější přípoje či jim byly provedeny při přestavbě bytových jader, budou refundovány částky ve výši shodné s hromadnou výměnou.

 

k bodu 6

Různé

Plastová okna – výměny a refundace (František Janás)

-   Pro společenství vlastníků platí jen ta rozhodnutí a usnesení, která byla přijata shromážděním SVJ nebo jeho výborem.  Je nutno dořešit otázku refundací již vyměněných původních oken za okna plastová.  Při dřívějších jednáních na členských schůzích samosprávy domu bylo odhlasováno, že pokud si vlastník či uživatel bytu okna vymění na vlastní náklady, budou mu tato po dokončení celkové modernizace domu refundována. Je nezbytné, aby se shromáždění vlastníků hlasováním a usnesením vyjádřilo k tomu, zda dřívější rozhodnutí členských schůzí domu bude závazné i pro SVJ: Proto předkládá návrh aby:

a) vlastníci bytů a uživatelé družstevních bytů, kteří si provedli výměnu oken po datu 1. 4. 2009 předali předsedovi výboru SVJ p. Janásovi originály dokladů o úhradě zaplacených částek; výbor SVJ bude mít  snahu  uplatnit tyto náklady v rámci dotačního programu Zelená úsporám.

b) všem vlastníkům a uživatelům  bytů, kteří si provedli výměnu oken na vlastní náklady, byly vynaložené částky refundovány

 

-   paní Volecová (zastupující vlastníka SBD Máj) navrhuje, aby byly refundace poníženy oproti dotaci

-   p. Pilař (byt č. 66) upozornil na vyměněné okno u jednoho bytu  v domě za nestandardní třídílné okno;   p. Janás o problému  ví a již v roce 2008 žádal tehdejšího předsedu SBD o stanovisko; jde o uživatele bytu č. 27 (Ing. Finstrle) ve vlastnictví SBD Máj a situace s ním bude řešena z úrovně SBD. Uživatel bytu buď doloží souhlas s výměnou oken od stavebního odboru ÚMČ, neboť došlo ke změně vzhledu budovy, nebo dá souhlas k jejich výměně při rekonstrukčních pracích

-   p. Tomášek (byt č. 71) požaduje, aby byl opraven výtah na popelnice a dána do pořádku jeho elektřina; - to zajistí Ing. Vlastimil Strak

 

K hlasování je předložen návrh, aby těm vlastníkům bytů a uživatelům družstevních bytů, kteří si v předchozích létech zabezpečili výměnu oken na vlastní náklady byly vynaložené náklady – ponížené o proplacené dotace – refundovány.

 

Hlasování:

Pro přijetí návrhu se musí vyslovit  nejméně 75% hlasovacích podílů vlastníků jednotek přítomných na jednání, tj. nejméně 261 213 podílů. 

Proti návrhu hlasovalo 26 přítomných vlastníků jednotek. Nikdo se nezdržel hlasování. Po výzvě předsedy, aby hlasující proti návrhu sdělovali čísla bytových jednotek kvůli součtu takto hlasujících podílů, začali někteří účastníci jednání odcházet.

Na začátku jednání bylo přítomno, či zplnomocněním zastoupeno, celkem 61 vlastníků. Předčasně jednání opustili, jak uvedeno v závěru bodu 4, vlastníci dvou jednotek. S ohledem na uvedené skutečnosti nemohl být zjištěn počet hlasujících podílů proti návrhu. Není průkazné, zda by počet podílů hlasujících pro návrh dosáhnul na potřebných 261 213 podílů. 

Hlasování o předloženém návrhu je proto neplatné

 

U s n e s e n í :

 

a) Shromáždění vlastníků jednotek domu Herčíkova 4 ukládá výboru SVJ, aby příštímu jednání shromáždění vlastníků jednotek předložil opakovaný návrh na schválení refundace nákladů na výměnu původních oken za okna plastová těm vlastníkům jednotek a uživatelům družstevních bytů, kteří si je v předchozích létech nechali vyměnit na vlastní náklady.

b) Shromáždění vlastníků jednotek vyzývá ty členy společenství a uživatele družstevních bytů, kteří si nechali na vlastní náklady vyměnit původní okna za okna plastová po 1. dubnu 2009, aby předali originály dokladující vynaložené náklady předsedovi výboru SVJ, p. Janásovi; výboru  SVJ pak ukládá, aby tyto doklady uplatňoval při žádosti o dotace z titulu Zelená úsporám   

c) Shromáždění ukládá předsedovi SVJ, aby v součinnosti s SBD Máj, dořešil záležitost týkající se bytové jednotky č. 27, která je  ve vlastnictví SBD MÁJ a jejíž uživatel si v minulosti na vlastní náklady vyměnil původní okna bytu za nestandardní, měnící celkový vzhled domu.

 

Předseda výboru SVJ ukončil jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 v 19,20 hod.

 

Přílohy:

Pozvánka na jednání shromáždění vlastníků jednotek, 1 listina

Prezenční a hlasovací listiny, 4 listiny

Plné moci k zastupování na jednání a k hlasování, 12 listin

 

Zapsala:

Ivana Šobáňová

 

 

 

 

 

 

František Janás

předseda výboru SVJ

 

 

Ing. Bořek Řezanina

člen výboru SVJ

 

 

Ing. Vlastimil Strak

člen výboru SVJ

 

 

Zápis ověřili:

 

 

 

 

Věra Volecová

zástupce SBD Máj

 

Petr Nathaniel

člen SVJ