Zápis ze dne 21. 3. 2013

03.04.2013 20:06

Zápis z jednání shromáždění SVJ Herčíkova 4

konaného dne 21. března 2013 v době od 18 do 19,30 hod.,

v jídelně základní školy Herčíkova 19, Brno

s následujícím programem:

1) Prezence účastníků – zahájení. 

2) Rekonstrukce v domě zrealizované v roce 2012 a plán na další období.

3) Přehled spotřeby energií a náklady na ÚT před a po zateplení.

4) Internetová prezentace SVJ na jeho vlastní webové stránce.

5) Hospodaření SVJ .

6) Návrh na zřízení kontrolní komise, hlasování o návrhu a volba členů komise.

7) Diskuse a závěr.

 

1) Prezence účastníků a zahájení.

Předseda výboru SVJ František Janás přivítal přítomné a konstatoval, že je rád tomu, že se mu opět podařilo zajistit vhodnější místo pro jednání shromáždění, než byla ona restaurace, v níž na cca 15 - 15 účastníků jednání nezbývala místa k sezení. Dnes je bohužel účast tak nízká, že bychom se vešli i do té restaurace.

Ing. Bořek Řezanina a pan Pavel Hološka zjistili kontrolou podpisů na prezenčních listinách, že jsou přítomni vlastníci jednotek, nebo jejich zmocněnci, se součtem 161 228 z celkového počtu 381 243 podílů na domě. Je to dosud nejnižší účast, pouhých 42,3%, ze všech sedmi dosud proběhlých shromáždění našeho SVJ. K tomu, aby shromáždění vlastníků mohlo jednat, hlasovat a přijímat usnesení je nutná účast nadpoloviční většiny vlastnických podílů na domě, tj. nejméně 190 622. Podmínka není splněna a naše shromáždění nemůže o ničem hlasovat ani přijímat usnesení. Můžeme však jednat, protože všechny body, kromě hlasování o zřízení kontrolní komise, jsou pouze informativní, případně diskusní.

Čísla jednotek, jejichž vlastníci se jednání nezúčastnili, neomluvili ani nezmocnili jiné vlastníky ke svému zastupování: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 38,39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 64, 66, 69, 75. 

Termín pro zveřejnění pozvánky.

František Janás:

Jedna vlastnice bytu mi při náhodném setkání ve vstupu do domu vytkla, že jsem zveřejnil pozvánku příliš brzo, že na to mohou lidé zapomenout. Jestli by prý nebylo vhodné dát na nástěnku připomenutí termínu. Odpověděl jsem, že na rozdíl od mých povinností, kdy mám pozvánku na shromáždění viditelně zveřejnit nejméně 15 dnů před jeho konáním na místě dostupném všem vlastníkům, snažíme se o důkladnější informovanost.  Pozvánku vždy rozesílám individuálními e-maily na adresy těch vlastníků jednotek, kteří mi je poskytli. K dnešnímu jednání jsem takto pozval 51 vlastníků. E-maily jsem odesílal 4. března. Současně jsem požádal Ing. Bořka Řezaninu o zkopírování a vytištění písemné pozvánky. Tu jsem vložil 5. března do poštovních schránek všech zbývajících vlastníků jednotek a vyvěsil ji na nástěnku. Každý je tedy osobně pozván. Kolega Řezanina navíc den před konáním shromáždění připojil k pozvánce na nástěnce další zvýrazněné připomenutí termínu. Zda na termín někdo zapomene, nebo má nějaký důvod se nezúčastnit, je věcí každého vlastníka. Na pozvánce jsem, v souladu se stanovami uvedl, o čem a proč bude hlasováno. Včetně odkazu na další podrobnosti. Všichni vlastníci jednotek i uživatelé bytů ve vlastnictví družstva vždy obdržíte, stejným

způsobem jako pozvánku,  podrobný zápis. Některým taková informovanost plně postačuje a nemají-li osobní důvod zúčastnit se hlasování, mohu chápat jejich neúčast na jednání. Byť se mohli alespoň omluvit či zmocnit jiného vlastníka.

Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu žádné připomínky, proto přistoupeno k dalšímu bodu programu.

 

2) Rekonstrukce v domě zrealizované v roce 2012 a plán na další období.

František Janás:

- Osobní výtahy nám  roce 2009 modernizovala firma Zitta, kterou vybralo bývalé vedení SBD. Záruční doba na tyto výtahy je do podzimu 2014. Výtah na popelnice byl v naprosto nevyhovujícím stavu. Kvůli běžící záruční době spojené s pravidelným servisem výtahů, se výbor rozhodl, že na rekonstrukci výtahu na popelnice nevyhlásí výběrové řízení, ale svěří ji firmě Zitta. Budeme-li po uplynutí záruční doby hledat jinou firmu na pravidelné servisní prohlídky osobních výtahů, výtah na popelnice bude přitom hrát jen okrajovou roli.  

- Firma pana Hály vloni dokončila kvalitní výměny podlahových krytin na chodbách domu. Celkem jsme za ně zaplatili 693 340 Kč. Připomínám, že firma byla vybrána ze čtyř zájemců o tuto zakázku.

Prováděné revize elektrických a plynových rozvodů nesignalizují potřebnost jejich rekonstrukcí.

Doba výměny vodoměrů byla zákonem sjednocena na pět let. Letos bychom museli vyměnit vodoměry na teplou vodu, v příštím roce na vodu studenou. Je vhodnější provést výměnu současně a sjednotit tak termíny příštích výměn. Na trhu je řada firem a modelů vodoměrů. Necháme nainstalovat vodoměry magneticky neovlivnitelné a zřejmě i s možností dálkových odečtů. Detaily si ještě výbor ujasní. Technický úsek družstva mi navrhuje jednu firmu na dodávku i výměny vodoměrů. Výbor SVJ  se však rozhodl, že osloví více firem se žádostí o dodání cenových nabídek a souvisejících podmínek. Předpokládaný náklad nejspíše nepřesáhne 200 tisíc.

Již při plánované výměně podlahových krytin na chodbách uvažoval výbor také o rekonstrukcích stropních podhledů na chodbách domu. Upřednostnili jsme podlahy. Letos provedeme rekonstrukce nebo výměny podhledů. Podle jejich stavu.  

Od roku 2015 nastane pro bytové domy povinnost nechat zjistit jejich energetickou náročnost. Následně, pod hrozbou vysokých finančních postihů, má být dům opatřen Štítkem energetické náročnosti budovy. Je to v parlamentu prolobovaný nesmysl, musíme však ctít zákon. Vyčkáme ale, zda nedojde k, tolik našimi zákonodárci oblíbené, novelizaci zákona.

V prosinci se někdo vloupal do místnosti s hlavním uzávěrem plynu a komůrky telekomunikací. Ve stejný den byly napadeny sklepní prostory i v některých okolních domech. Zlodějům se tam podařilo odcizit třeba jízdní kola. Pan Hološka vyměnil rozlámané zámky. V polovině ledna se situace opakovala. Navíc zloději rozlomili zámkovou vložku i v jedné části se sklepními boxy. Nikdo nehlásil ztrátu, proto jsme nevolali policii. Pro zajištění vyšší bezpečnosti jsme nechali na všechny dveře ve sklepních prostorách namontovat bezpečnostní kování.

Při revitalizaci domu jsme zvažovali, zda necháme do společných prostor nainstalovat bezpečnostní kamery.  Nápad jsme posléze zavrhli. Současná mizerná právní úprava straní spíše gaunerům než slušným lidem. Bezpečnostní kamera třeba kvalitně nasnímá zloděje, poškozený jej zveřejní na webu nebo facebooku a má průšvih, protože porušil zákon na ochranu osobnosti. To se třeba přihodilo předsedovi výboru jednoho SVJ, když po opakovaných krádežích požárních hadic zveřejnil na internetu video se zlodějem při jeho akci.

Jedna společnost provozující kabelovou televizi se snaží ze severní Moravy rozšířit svou působnost i na Brno. Mají v úmyslu zavést v naší lokalitě své kabelové rozvody do našeho i okolních domů. V prvotních jednáních jsem odmítl svolat schůzku bydlících a doporučil firmě, aby si nejdříve u nás zjistili předběžný zájem třeba vložením letáků do schránek. To provedli 2x s nulovým ohlasem ze strany bydlících. Přesto nás opakovaně navštívili a s kolegou Hološkou jsme je i provedli po společných prostorách, kdy zjišťovali možnosti případné instalace. S kolegy ve výboru vidíme základní překážku v tom, že dům je zateplen a byl by nutný zásah do fasády. Proto jsme jejich žádosti o souhlas s výkopovými a instalačními pracemi odmítli. Minulý týden mne opět kontaktoval obchodní ředitel oné společnosti. Slíbil jsem mu, že toto téma nanesu v obecné podobě na plánovaném shromáždění. Firma vložila do všech schránek v domě dopis s výzvou vlastníkům, aby apelovali na statutární zástupce SVJ ať umožní instalace příslušných rozvodů. Včera jsme všichni obdrželi, tentokráte poštou rozeslané, adresné dopisy se shodnou žádostí od jiné společnosti provozující totožný rozsah služeb. I v nich bylo doporučováno vlastníkům, aby apelovali na statutární zástupce a tito umožnili instalace jejich rozvodů.

V diskusi se k tomuto tématu vyjádřil pan Marek Procházka, e-mailem pan František Hanák a paní Mgr. Věra Máchová, den před jednáním SVJ také pan Petr Nathaniel. Všichni byli názoru, že by měla být umožněna konkurence. 

Problém s dalšími případnými instalacemi není jen v nezbytném narušení zateplení obálky domu. V domě už mají nainstalovány své telekomunikační rozvody o2, dřívější Telecom, a na základě smlouvy s SBD Máj, někdejším vlastníkem domu, společnost UPC. Každá z dalších firem by instalovala své rozvody jak ve společných prostorách, tak i do bytů případných zájemců. V místnůstce telekomunikací by se snad ještě našlo místo, stejně jak v prostoru před ní pro osazení dalších měřidel spotřeby elektřiny. Do instalačních šachet s již instalovanými rozvody telekomunikací a elektro, by se vešla nejvýše jedna další společnost. Jak bychom zdůvodnili, proč jsme jednu společnost do domu vpustili a jinou ne? Neúspěšný zájemce by mohl dát podnět na ÚOHS se stížností na porušení pravidel hospodářské soutěže. Proto odmítáme oba aktuální i případné další zájemce.      

V zimě došlo k narušení dláždění před hlavními vstupními dveřmi do domu. Pan Hološka odstranil nečistoty zpod dvou dlaždic, aby bylo možné dveře bez problémů zcela otevírat. Jakmile skončí zimní nestálé počasí, uplatním reklamaci u zhotovitele.             

Dláždění před domem nám kazí pohled na dům a nerovnosti v něm taky nejsou příjemné. Pozemky kolem domu jsou a zůstanou ve vlastnictví města. Pokusím se dojednat předláždění. Pokud by na to neměla obec Královo Pole finanční prostředky v nějakém rozumném časovém horizontu, rozhodli bychom o tom, zda předláždění zaplatíme z našeho fondu oprav.

Má někdo z přítomných návrhy na další vylepšení našeho společného bydlení? Žádná doporučení nejsou, přecházíme k bodu 3. 

 

3) Přehled spotřeby energií a náklady na ÚT před a po zateplení.

František Janás: Komplexní revitalizace našeho domu byla dokončena v prosinci 2010. Snížení dodávky energií se projevilo již při částečném zateplení ve vyúčtování roku 2010.  Podle meteorologů byla za poslední léta nejchladnější zima 2005/2006. Proto vás seznámím se spotřebou našeho domu od toho data.

Spotřeba energií, vyjádřena měrnou jednotkou GJ, dodaná do ÚT byla v jednotlivých letech ve výši:  2005 - 1586,41,     2006 – 1586,99,  2007 – 1437,03,   2008 – 1427,55,  2009 – 1457,64,  2010  - 1404,18,  2011 – 810,82,   2012 - 828

Za spotřebu jsme zaplatili, bez DPH, následující částky:  2005 – 793 776 Kč,   2006 – 877 933,    2007 – 738 137,   2008 – 843 437,   2009 – 870 947,   2010 – 794 796,    2011 – 446 357,   2012 – 480 902

Z uvedených čísel je zřejmé, že jsme splnili kritéria pro přiznání dotace Zelená úsporám. Ta předpokládala snížení spotřeby energií nejméně o 40%. Pro letošní rok nám Teplárny Brno garantují cenu za 1 GJ ve výši 580 Kč bez DPH. 

Nikdo z přítomných nepožaduje bližší vysvětlení, proto přecházíme k dalšímu bodu.

 

4) Internetová prezentace SVJ na jeho vlastní webové stránce.

František Janás:

Někteří z vás se možná snažili při brouzdání internetem navštívit webové stránky nějakého Společenství vlastníků jednotek nebo stránky s diskusními příspěvky o záležitostech souvisejících s činností SVJ. Z osobní zkušenosti vím, že je velmi často při snaze o přístup k obsahu nějakého webu vyžadována registrace nebo je vstup na web omezen jen na členy konkrétního SVJ, opět po jejich registraci. Tím požadavkem vždy získají správci oněch webů osobní údaje všech přihlašovaných, kteří si zase musí zapamatovat přihlašovací jméno a heslo. Nabízí se možnost připojit další SVJ na takové weby. Někde je to zdarma, jinde je takové připojení zpoplatněno. Žádnou z podobných možností nepovažuji za vhodnou. Nejlepší je vždy samostatná prezentace. Kromě toho mi na velké většině různých webů vadí reklamy, často bez jakéhokoliv vztahu k základnímu obsahu oněch stránek.

Navrhnul jsem kolegům ve výboru, že vytvořím webovou stránku výhradně pro naše SVJ. Na web postupně umístím (dle mých časových možností) veškeré materiály vztahující se k naší činnosti a zveřejním všechny informace, které jste ode mne v minulosti písemně nebo e-maily průběžně dostávali + další materiály. Třeba smlouvy o dílo. Jsem příznivcem transparentního jednání. Každou z oslovených firem upozorňuji ta to, že smlouva nebude v žádném režimu utajení. Jde o naše peníze a každý má právo vědět, jak je s nimi nakládáno. Ne jak je tomu například u mnoha veřejných zakázek. Vznikne podezření, a jedna nebo druhá ze zúčastněných stran se ohání obchodním tajemstvím a odmítá zveřejnit smlouvy a jejich dodatky. V našem SVJ každý po hlasování vidí, jak kdo jmenovitě hlasoval.     Naproti tomu třeba město Brno svého času provedlo s palácem Jalta, „jednu z nejkontroverznějších obchodních transakcí“. Nikdo se nikdy nedoví, jak hlasoval ten či onen zastupitel. Výsledky hlasování byly ihned skartovány.

Na našem webu nebudou samozřejmě žádné údaje o vlastnících jednotek a už vůbec ne osobní údaje, mezi které řadím třeba e-mailové adresy.  Mám dvě osobní webové stránky, které jsou v plné šíři přístupné bez omezení komukoliv. Stejně tak bude přístupná i webová stránka našeho SVJ. Kolegové ve výboru s mým záměrem souhlasili a já se přiklonil k jejich názoru, abych omezil zveřejňování korespondence vedené s některými vlastníky jednotek, na nezbytnou míru. Byť se týká chodu našeho domu. Zřízením webové stránky mám usnadněnu práci v tom, že nebudu nucen něco na něčí žádost zpětně vyhledávat a třeba opakovaně posílat. Kromě toho dochází k prodejům bytů a noví vlastníci, budou moci, bude-li je to zajímat, zjistit vše o historii našeho domu i Společenství.

Co náklady s tímto projektem spojené? Registrace webu a jeho roční provoz se pohybuje kolem tisícikoruny. Zpravidla vždy nastupují odměny pro správce takové webové stránky. Práci administrátora jsem si zařadil k jiným mým aktivitám, kterým se věnuji bez nároku na odměnu.

V pozvánkách na shromáždění odesílaných e-maily, jsem uvedl, jakým způsobem lze na web vstupovat v současné době a po jeho kompletní registraci. Jedna z mých osobních webových prezentací je propojena s Facebookem. Pokud v některém oddíle toho webu něco doplním nebo pozměním, mohu na úpravu upozornit jedním klikem též návštěvníky mé facebookové stránky. Web pro SVJ jsem založil na stejném serveru a propojil jej s mým Facebookem. Na pozvánku, kterou kopíroval do písemné podoby kolega Řezanina, jsem uvedl tuto možnou cestu. Následně jsem ale zjistil, že zájemce o tento způsob by se nejspíše musel přihlásit jako můj přítel. Některým z vás by to asi bylo „proti srsti“ a já také netoužím po tom, bych se chlubil tisícovkou facebookových  „přátel“. Proto jsem na písemných pozvánkách přeškrtnul onu facebookovou cestu a napsal aktuální přístupovou možnost: www.svj-hercikova4-brno.webnode.cz . Kdosi na vyvěšenou pozvánku připsal, že prý to nefunguje. Nevím, proč se mne nezeptal přímo. Uvedená cesta přitom funguje. Daří se to nejen mně při zadání v různých vyhledávačích, ale i řadě jiných zájemců. Od založení webu dne 2. března bylo do včerejšího večera zaznamenáno 81 přístupů a návštěvníci webu si prohlédli celkem 596 stránek. Stránkou se rozumí otevření třeba jedné skupiny fotografií nebo jednoho článku. Třeba zápisu z jednání. Po kompletní registraci bude webová adresa v podobě www.svj-hercikova4-brno.cz  .  

 

5) Hospodaření SVJ.

František Janás:

Nejvyšší výdaje z fondu oprav byly v roce 2012 za modernizaci výtahu na popelnice (223 241 Kč) a výměny podlahových krytin (482 200 Kč). Další drobnější výdaje v celkové výši 19 786 Kč byly třeba za opravu elektrických rozvodů v popelárně, za úpravu STA, za opravy výtahů a podobně. U výtahů apeluji na všechny bydlící. Jejich provoz se nám promítá do částek, které platíme za spotřebu elektřiny ve společných prostorách. Zřejmě nikdo z vás nespěchá natolik, že by nemohl pár sekund počkat, než mu přijede výtah stojící nejblíže jeho pozici. Zavolá si oba výtahy a nám naskakují kilowatty společné spotřeby.   

V kapitole fondu oprav máme k závěru letošního února 667 268 Kč. Proto můžeme plánovat další vylepšování našeho společného bydlení. Úvěrující Komerční banka průběžně sleduje naše hospodaření, zejména pak fond oprav. Z něho nemůžeme vyplatit ani korunu, která by neodpovídala danému účelu.

Další finanční prostředky našeho SVJ slouží k operativnímu hospodaření a jsou určeny například na platby záloh na vodu, elektřinu, ÚT a podobně. Všichni ty kolonky znáte z výměrů nájemného. Veškeré účetní operace provádí, po mém schválení, provozní účtárna našeho mandátního správce. Faktury od dodavatelů zpravidla schvaluje též další člen výboru. Pro žádného z nás, členů výboru, jsem nenechal zřídit dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu SVJ. Originály všech účetních dokladů jsou archivovány v účtárně Máje, já dostávám jejich opisy.

Nemile mne třeba v poslední době překvapila výtahářská firma  Zitta. Jednu fakturu za opravu výtahu ve výši 6 396 Kč poslali v listopadu na adresu družstva. Po třech týdnech, kdy už byla faktura zaplacena, poslali fakturu za stejnou opravu mně. Po výtce ji s omluvou stornovali.  V závěru ledna mi přijde k podepsání smlouva o dílo na úpravy nákladního výtahu za 48 tisíc. U mých kolegů zjišťuji, že s nimi nikdo o podobné zakázce nejednal. Krom toho se na dvě ze čtyř položek, pokud by je bylo nutno provést, vztahuje záruční doba. Na můj e-mail ze dne 7. března se žádostí o upřesnění a vysvětlení Zitta nereaguje.    

Na podzim nám skončí tříleté fixní období u bankovního úvěru od Komerční banky, která nám půjčila 9 milionů se splatností 15 let. Nedlouho poté, kdy byla z našeho bankovního účtu převedena částka 4,6 mil Kč dotace přiznané z programu Zelená úsporám na úvěrový účet, nám banka snížila od února 2012 původní výši splátek úvěru a úroků z 67 712 Kč /1 měsíc na částku 30 558 Kč, protože provedla přepočet zůstatku jistiny úvěru na původně sjednanou délku doby splácení. V závěru února 2013 nám zbývalo uhradit částku 3 609 812 Kč. Měsíčně odváděné splátky úvěru byly původně procentuálně svázány s financemi, které vkládáme do fondu oprav. Bylo to zhruba ve výši dvou třetin z našeho odvodu, který je ve výši 95 338 Kč měsíčně. Stále jsme museli vytvářet rezervy do fondu oprav proto, aby banka měla finanční záruku v případě našich problémů se splácením.

Na sklonku léta se pokusím dojednat zkrácení doby splácení. Tím by se opět zvýšily měsíční splátky úvěru. Nepodaří-li se mi to, zařadím do programu jednání příštího shromáždění vlastníků, zřejmě v březnu 2014, k hlasování dvě varianty toho, jak máme dále hospodařit s penězi, které nám přibývají do fondu oprav. Samozřejmě, že v něm musíme mít stále nějakou rozumnou rezervu pro nenadálé události.

Budu-li živ, a přiměřeně věku zdráv, budete čít na pozvánce k onomu shromáždění dva základní okruhy otázek. Za prvý se nyní mým kolegům omlouvám, protože jsme o něm na naší přípravné schůzce na tohle shromáždění nehovořili. Rozhodl jsem se pro ně asi před třemi-čtyřmi dny:

1) Máme vyplatit další refundace za okna dříve vyměněná vlastníky? Bude-li většina vlastnických podílů přítomných na shromáždění hlasovat „ano“, následným hlasováním rozhodneme o výši doplatku k již vyplacené jedné třetině.

2) Bude-li většina přítomných vlastnických podílů proti vyplacení dalších refundací, budeme hlasovat o výši částky, kterou budeme nadále odvádět do fondu oprav z 1m2 plochy bytu. O tom může rozhodovat pouze Shromáždění vlastníků jednotek – viz čl. 6, písm. f) Stanov

Jsou od přítomných nějaké dotazy? Nejsou, proto pokračujeme bodem         

 

6) Návrh na zřízení kontrolní komise.

František Janás:

Na členské schůzi samosprávy domu konané dne 21. 10. 2009, na jejímž programu byla příprava na založení SVJ, položil tehdejší předseda SBD Máj pan Jadrný dotaz, zda má být komise zřízena. Nikdo z přítomných bydlících ji nepovažoval za potřebnou. Na ustavujícím shromáždění SVJ dne 24. 11. 2009 položila dotaz stran zřízení komise paní magistra Šobáňová. Řídící shromáždění odpověděl, že pro nezájem ze strany přítomných na přípravné schůzi nebyl tento bod zařazen do jednání, komise však může být kdykoliv v budoucnu zřízena - viz bod 7a) zápisu.

Zřízení kontrolní komise požadovala e-mailem ze dne 1. 4. 2012 paní Dagmar Felklová. Cituji onu pasáž: „Současně navrhuji, aby byl stanoven kontrolní orgán který by bděl nad činností hospodaření a všichni obyvatelé domu  by  tak měli 100% jistotu správného hospodaření. /Nedošlo by tak  k situaci, jaká byla kdysi a dodatečně byla prováděna revize hospodaření/ „  Konec citátu. Celý její e-mail si každý z vás může nyní přečíst také na našem webu v I. části přílohy zápisu z jednání Shromáždění SVJ ze dne 29. března 2012.

Chtěl jsem požádat paní Felklovou, aby přítomným sdělila, kdy, případně kým a z jakého důvodu, bylo naše hospodaření kontrolováno.  Není však přítomna.

Jak je to s naším neprůhledným hospodařením? Jsem hospodářem někdejšího výboru samosprávy domu od roku 2001. Přede mnou tuto funkci řadu let vykonával Ing. Vladimír Musil. Svůj dlouhotrvající spor s vedením družstva o nehospodárném nakládání s našimi financemi řešil tím, že přestal u svého bytu platit odvod do fondu oprav. Což vedlo k jeho dalším soudním sporům s družstvem. Někdejší

předseda výboru samosprávy, pan Ivan Huzinec, se několikrát dostal kvůli hospodaření do ostrého sporu s tehdejším šéfem družstva panem Jadrným do té míry, že si fyzicky doslova „šli po krku“.  Dva příklady: Z našich peněz družstvo v minulosti zaplatilo tzv. Energetický audit, kde je na obálce pro dům Herčíkova 4, snímek domu Herčíkova 8 a popisy odpovídající domu z Novoměstské v Řečkovicích. K ničemu audit nebyl zapotřebí a ta legrace nás stála 20 tisíc. Na kolik si přišel „auditor“, který materiál okopíroval zřejmě pro všechny domy typu T0-6B ve vlastnictví družstva? V březnu 2007  vypracovala projekční kancelář Domia art, na základě objednávky vedení družstva, stavební projekt na plánovanou modernizaci domu. Nikdo s naším výborem SA nediskutoval rozsah úprav a z našeho účtu družstvo za projekt odčerpalo 85 tisíc. Z některých dat se jevil jako lehce upravená kopie projektu pro jiný, shodný, dům ve vlastnictví Máje. Předseda Jadrný, po dotazu pana Marka Procházky na kvality projektu, jej obhajoval na členské schůzi samosprávy domu dne 11. 6. 2007 slovy “Víte, jak jsou projektanti zahrnuti žádostmi o vypracování stavebních projektů? Buďte rádi, že máte takový projekt, jaký máte“. Na můj pozdější dotaz, pro které domy vypracovávala projekt  Domia art, odpověděl, že to mne nemusí zajímat. Pro komplexní revitalizaci domu, a zejména pro žádost o dotaci Zelená úsporám, byl onen projekt naprosto nevyhovující. Domia art požadovala 20 tisíc jen za to, že se vrátí k přepracování projektu. Na Stavoprojektě jsem po vyjednávání dosáhl dohody na zpracování stavebního projektu za 46 tisíc. Před jeho vypracováním s námi, členy výboru, projektant procházel celý dům a řešili jsme, co a jak má být stavebně změněno a upraveno. Osobně jsem podával trestní oznámení na tehdejší vedení družstva v roce 2009 kvůli výrazně předražené generální opravě střechy a prokazatelně zbytečným vícepracím. Fotodokumentaci jsem již na webu našeho SVJ zveřejnil. Dle mých časových možností snímky doplním též všemi písemnými materiály k oné kauze.

Připomínám, což je jistě známo naprosté většině z vás, že do vzniku Společenství hospodařilo s našimi penězi výhradně vedení družstva a nikdo z výboru samosprávy neměl nejmenší vliv na jeho rozhodování. A nikdy nemusela být prováděna revize hospodaření našeho domu, jak se vám snaží namluvit paní Felklová. Naše hospodaření průběžné kontroluje Komerční banka, která nám poskytla úvěr. Žádnou výtku jsem k němu nedostal. Jistě i proto, že účetní našeho mandátního správce na SBD Máj jsou vysoce kvalifikované, znají předpisy pro účetnictví a účetní doklady neskladují pod stoly v krabicích od banánů, jak bývá někde zvykem. Pokud to paní Felklová neví, měla si před pomlouvačným výrokem zjistit fakta. 

Jsou zde noví vlastníci bytů, a proto připomenu, jak mizerně zde hospodaří předseda Janás. Zejména díky výhodné cenové nabídce zvítězila ve výběrovém řízení na revitalizaci našeho domu mezi sedmi uchazeči firma Komfort vlastněná Janásovými přáteli. Dohodli se, že „na Frantovi nebudou vydělávat“, firma perfektně zrekonstruovala dům a my všichni ušetřili odhadem 1,5 – 3,5 miliony oproti případným realizacím prováděným jinou stavební firmou.  Díky zpracovateli dokumentace pro dotační titul Zelená úsporám a jeho dokonalé informovanosti o všech záměrech a rozhodnutích vedení SFŽP, kterého na základě spolehlivého doporučení také vybral Janás, jsme obdrželi bezmála pět milionů. Má spolupráce s Ing. Balákem při zpracování podkladů pro dotaci, jeho perfektní práce i mé lítání v posledních chvílích „s jazykem na vestě“, abych od vlastníků získal souhlasy k žádosti o dotaci, mohlo spadnout pod stůl. Někteří vlastníci, které jsem opakovaně nezastihl v jejich bytech, na mé urgence žádající je, aby urychleně přišli podepsat příslušné formuláře, nereagovali vůbec, jiní se zpožděním. Někteří odmítli vepsat do tiskopisů svá rodná čísla. Situaci zachránil ředitel SBD Máj, pan Ing. Miroslav Oulehla tím, že odvolal z dovolené dva statutární zástupce. Ti podepsali žádost za vlastnický podíl družstva a my jsme s 83,5% souhlasných stanovisek podali žádost o dotaci dvě hodiny před uzavřením přepážek SFŽP.  

Po zveřejnění pozvánky se na mne obrátilo několik spolubydlících s dotazy na účelnost komise, její práva a povinnosti. Vesměs vždy s podotázkou, zda budou členové komise nějak finančně honorováni. Otázka případných odměn mne též zajímala. Relevantní informace jsem zjišťoval u paní Věry Volecové, vedoucí ekonomického úseku SBD Máj, které provádí správcovskou činnost nejen pro naše SVJ, ale pro víc než stovku dalších společenství. Odpověď je stručná: členové kontrolní komise nemají nárok na žádné odměny. Nemají totiž žádnou odpovědnost. O případných odměnách však může hlasováním rozhodnout Shromáždění SVJ. V tom případě by nešlo o „funkcionářské“ odměny, jaké pobírají statutární zástupci  SVJ. Muselo by jít o mimořádné odměny za nějaký konkrétní pracovní úkon. Pokud mají některá SVJ spravovaná Májem zvoleny kontrolní komise, pak v nich nikdo žádné odměny dosud nedostal.

Jako „kontrolní orgán“ navrhla paní Dagmar Felklová paní Mgr. Ivanu Šobáňovou. Ta mi před konáním nynějšího shromáždění potvrdila svůj zájem o předmětnou činnost. Proto jsem její jméno v pozvánce uvedl. Nyní paní magistra k bodu dodává, že byla ochotna zúčastnit se práce kontrolní komise za zákonného předpokladu, že komise bude nejméně tříčlenná.

Ing. Bořek Řezanina sděluje přítomným, že kvůli nízké účasti není možné hlasovat ani o zřízení kontrolní komise ani o jejích případných členech.  Pokud by byla přítomna nadpoloviční většina ze všech vlastnických podílů na domě, komise by mohla být zřízena za předpokladu, že pro ni bude hlasovat nadpoloviční většina přítomných na shromáždění. Pro zvolení člena komise je při hlasování zapotřebí, aby s navrženým souhlasila nadpoloviční většina ze všech vlastnických podílů na domě.  Všem je jistě známo, že při hlasování se nepočítají osoby, ale sčítají se jejich vlastnické podíly.

Mgr. Ivana Šobáňová následně podává výklad ke kontrolní komisi, jejímu účelu a pravomocem:

            (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru nebo pověřeného vlastníka potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

            (2) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise.

            (3) Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména

 a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,

 b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,

 c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,

 d) může podat výboru nebo pověřenému vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,

e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.

Nikdo nepožaduje vysvětlení či doplnění k podané informaci

 

7) Diskuse.

- František Janás: Veřejně chci poděkovat paní Mgr. Věře Máchové. Někteří si jistě vzpomenete, případně si to můžete opět číst v příloze zápisu z jednání Shromáždění SVJ ze dne 29. března 2012, že jsme spolu vedli poměrně ostrou polemiku zejména o refundacích za dříve vyměněná okna. V jeden podvečer na sklonku léta u nás paní magistra zazvonila a přinesla můj mobil.  Vypadl mi před domem zřejmě při nastupování nebo vystupování z auta. Přítel paní magistry jej našel, zjistili, komu patří a vrátili mi jej. Dokonce dřív, než jsem zaznamenal jeho ztrátu.

- František Janás k  sousedským vztahům: Jedno sobotní ráno mne navštívila jedna majitelka bytu. Se stížností na hlučné podnájemníky v blízkém bytě. Dokáži pochopit její naštvanost, protože

nesnesitelný hluk prý trval téměř po celou noc a ona se vůbec nemohla vyspat. Podobná situace se opakuje častěji. Stěžovatelka zásadně odmítala, abych při jednání s majitelkou onoho bytu uvedl její jméno. Prý z obavy z možné pomsty podnájemníků. Majitelka bytu přijela v době, kdy jsem nebyl

doma. Mé ženě pak vylíčila, jaké má se stávajícími podnájemníky těžkosti – půl roku už jí neplatí za podnájem a ona se jich nedokáže zbavit. Dotazy u sousedů prý ale zjistila, že si nikdo na nějaký hluk a nevhodné chování oněch lidí nestěžoval. Naštěstí už jsou ti podnájemníci z domu. Stěhování si ale ulehčili tím, že věci z bytu natahali do sklepních prostor. Urgoval jsem majitelku bytu, aby zajistila jejich odstranění. Tuhle sobotu u mne zazvonil bývalý podnájemník a ptal se, kam jsme mu uklidili část věcí. Že prý to chce odvést, ale zjišťuje, že má vybrakovaný počítač, a taky že chybí nějaký nábytek a nevím co ještě. Hledím na něj jak zjara. Prý si věci složil do sklepa proto, že mu to lidé poradili. Prám se jej kdo mu to poradil. Nedokázal odpovědět. Naše diskuse gradovala až k tomu, že vyhrožoval policii a tím, že bude uplatňovat náhradu škody. To jsem mu schválil a požádal jej, že až přijde s policajty, aby přišli za mnou. Dle příslibu majitelky bytu bylo vše do konání našeho nynějšího shromáždění odvezeno.   

Podobné stížnosti se zřídka, přeci však opakují. Často jde o štěkající psy případně o rekonstrukce v bytech, prováděné o sobotách a nedělích.  Současná legislativa bohužel neumožňuje nějaké postihy za nepřístojné chování. Při rušení nočního klidu může každý z vás volat městské strážníky. V mezích zákona je to vše.

- Paní MUDr. Hana Tomášková se ptá, jak je to s převody pozemku, na kterém stojí náš dům, do osobního vlastnictví vlastníků jednotek. Odpovídám, že dům stojí na pozemku ČR, s nimiž hospodaří Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten měl být zrušen a jeho agenda převedena do jiného resortu. Podle loňských informací, chyběly už jen nějaké schvalovací podpisy nezbytné pro převod. Máme to štěstí, že dům nestojí na pozemku v původním vlastnictví soukromé osoby. V těch případech jsou jejich cenové požadavky někdy značně vysoké a převodům-prodejům předcházejí vesměs složitá vyjednávání s původními vlastníky. U městských nebo státních pozemků jsou stanovovány jejich ceny dle cenových map.  Přislíbil jsem zjištění aktuálního stavu.

(Dodatečná poznámka: Náhledem do katastru nemovitostí jsem zjistil, že jako správce majetku státu je stále veden onen úřad. Zde jsou podrobné údaje: Dům Herčíkova 4 stojí na pozemku parc. č. 4609/16 jehož celková výměra je 417 m2. Cena za 1 m2 je dle cenové mapy Statutárního města Brna č. 9 ve výši 3 120 Kč. Aktuální celková cena pozemku je 1 301 040 Kč. Na domě je 381 243 vlastnických podílů. Za jeden podíl by každý z nás měl při převodu zaplatit 3,41 Kč. Počítám-li správně, a bude-li ona cena při převodu platit, pak by například vlastník bytu 3+1 zaplatil při jeho převodu do OV cca 22 tisíc Kč. Okolní pozemky, tj. vydlážděné plochy kolem domu a zatravněná plocha mají parcelní čísla 5272, 5276/1 a 5266. Všechny jsou v majetku Statutárního města Brna).

- Paní Mgr. Ivana Šobáňová má kritické připomínky ke kvalitě úklidu společných prostor v domě prováděného paní Fikrovou. K jejímu názoru se souhlasně připojili někteří další účastníci jednání. Odpovídám, že svého času vypsal výbor SVJ anketu, ve které se měli bydlící vyjádřit ke kvalitě úklidu. Ing. Bořek Řezanina tehdy zadal několik inzerátů a vývěsek. Přihlásilo se několik zájemců. Kontakty na ně má a zjistí, zda jejich zájem trvá. Neuspěje-li, zadá nové inzeráty a vývěsky.

- Další dotaz Mgr. Šobáňové zní: Máme v domě neplatiče? Odpovídám, že ne. Následně jsem pohovořil o kauze jednoho dlužníka, která přecházela z družstva na nově vzniklé SVJ. Není důvod, abych se k tomu případu vrátil též v zápise, protože byt již změnil vlastníka. Dodatečně, kvůli podrobné informovanosti vlastníků jednotek i členů družstva, vás seznámím s praxí, jak nyní případy neplatičů řešíme. Nezaplatí-li někdo nájem, upozorní jej naše účetní, paní Šmídová. Mně to sdělí buď při mé návštěvě družstva, nebo telefonicky. Okamžitě s oním dlužníkem jednám. Vždy byla věc urovnána dříve, než dotyčný obdrží písemnou upomínku. Neuhradil-li by poté dluh v daném krátkém termínu, začíná mu nabíhat penále. Před časem jsme měli jeden případ u bytu družstevního. Z vážných zdravotních důvodů spojených s hospitalizací nebylo nájemné uhrazeno tři měsíce. Můj návrh na prominutí penále nebyl ze strany mandátního správce akceptován. Nastavena jsou totiž jasná pravidla hry a při správě bezmála pěti tisíc bytů nelze pátrat po důvodech a dávat výjimky.

Každoročně, při důkladné revizi všech bodů úvěrové smlouvy, odpovídám mimo jiného Komerční bance též na otázku, zda máme v SVJ neplatiče, jakou částku případně v průběhu roku někdo dlužil a jak byla věc uzavřena. Chronického neplatiče bych musel bez nějakých průtahů řešit, v součinnosti s právním oddělením mandátního správce, soudní nebo exekuční cestou. Někdejší právní úprava, kdy s podáním soudní žaloby na neplatiče, člena SVJ, muselo souhlasit 100% vlastnických podílů, naštěstí již dávno neplatí.               

 

8) Závěr bez usnesení.

Předseda výboru SVJ František Janás poděkoval přítomným za účast. Informativní a debatní shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 ukončil v 19,30 hodin.

Dle pořízeného zvukového záznamu z jednání, po připomínkování níže podepsaných účastníků jednání a dodatečně vložené informaci o pozemcích,

zápis vyhotovil František Janás.

 

V Brně dne 28. března 2013

 

 

----------------------------                 ------------------------------                     ------------------------------------------

Ing. Bořek Řezanina                    Pavel Hološka                                     František Janás

   člen výboru SVJ                     člen výboru SVJ                                  předseda výboru SVJ

 

 

 

------------------------------------                                                          ---------------------------------------------

MUDr. Hana Tomášková                                                                Mgr. Ivana Šobáňová

 spoluvlastnice jednotky                                                                 vlastnice jednotky