Zápis ze dne 15. června 2011

03.03.2013 11:45

Zápis z jednání shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

konaného dne 15. června 2011

v době od 18.00 do 19.15 hod

v restauraci U Češků, Brno – Královo Pole

 

Jednání zahájil předseda výboru SVJ František Janás. Přivítal přítomné a seznámil je s program jednání uvedeným na pozvánce zaslané na e-mailové adresy vlastníků jednotek i uživatelů bytů, členů SBD Máj  (rozšířené o aktuální informaci k bodu 3) a ve stručné verzi vyvěšené ve společných prostorách domu:

  1. Zahájení – úvodní informace a prezence přítomných
  2. Zhodnocení průběhu revitalizace domu
  3. Zelená úsporám
  4. Mimořádné odměny členům výboru SVJ  v souvislosti s revitalizací domu a dotací ZÚ (hlasování)
  5. Refundace oken vyměněných bydlícími před revitalizací domu
  6. Plánované opravy a rekonstrukce v domě
  7. Různé.

Nikdo z přítomných nevznesl návrh na doplnění jednacích bodů

Po kontrole a součtu podpisů na prezenčních listinách předseda  konstatoval, že podle podepsaných prezenčních listin a doložených plných mocí  je shromáždění usnášeníschopné. K tomu  je zapotřebí účast  nadpoloviční většiny ze 381 243 vlastnických podílů na domě, tj. 190 622 podílů. Přítomno a zplnomocněno  je 279 453 podílů,  tj. 73,3%. Shromáždění může jednat, hlasovat a přijímat usnesení.

K účasti na jednání a k hlasování zplnomocnili jiné vlastníky jednotek, další osoby a svého zástupce vlastníci jednotek č. 7, 9, 12, 20, 34, 36, 43, 51, 54, 62, 66, 67 a SBD Máj vlastnící osm jednotek.

Z účasti na jednání se e-mailem omluvili vlastníci jednotek 14 a 76.

Jednání se nezúčastnili vlastníci jednotek:1, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 46, 53, 57, 63 a 70 

 

Jednací bod 2 -  Zhodnocení průběhu revitalizace domu

rozdělil předseda výboru SVJ do několika okruhů s tím, že řada příznivých skutečností přispěla k tomu aby dům byl komplexně zrevitalizován v dobrém čase, ve kvalitně provedených stavebních pracích, za velmi příznivou cenu i s reálným předpokladem na jejím dalším snížení díky dotaci Zelená úsporám  

- Stavební povolení bylo vydáno v roce 2008 na původní projekt vypracovaný projekční kanceláří Domia art pro objednatele SBD Máj. Projekt nevyhovoval jak z hlediska rozsahu revitalizace plánované výborem SVJ, tak i s ohledem na požadavky dotačního  titulu Zelená úsporám. Předseda výboru SVJ proto objednal vypracování nového stavebního projektu a požádal stavební odbor ÚMČ o jeho akceptování. Neboť došlo „ke změně stavby před jejím dokončením“ Stavební odbor - s ohledem na značný rozsah změn, byť směřujících k většímu a kvalitnějšímu způsobu provedení revitalizace - přerušil v srpnu stavební řízení s tím, že během dvou měsíců bude vyvoláno místní šetření a teprve poté že bude možno vydat souhlas se změnami k již vydanému stavebnímu povolení. Předseda výboru však v době od  jednání shromáždění SVJ dne 22. června 2010 (na kterém byl výbor SVJ pověřen účastníky shromáždění k veškerým jednáním o revitalizaci domu, bankovním úvěru i dotačním titulům ZÚ a NP)   již vyvolal výběrové řízení na zhotovitele zakázky a s vítěznou firmou i jejím generálním subdodavatelem projednal vše tak, že práce na domě měly stavební firmy zahájit v závěru srpna. František Janás zjistil, že jeden z jeho známých je autorizovaným inspektorem. (Stavební zákon zmocňuje AI k vydání certifikátu nahrazujícího stavební povolení). Předal mu všechny nezbytné podklady a inspektor po jejich prostudování vystavil bez dalších průtahů příslušný certifikát. Stalo se tak měsíc po zahájení stavebních prací. Předseda výboru SVJ sice tímto postupem riskoval možné nepříjemnosti od úřadů, ale revitalizace byla díky jeho rozhodnutí dokončena před nástupem  zimy.

Úřední kolaudace provedených stavebních úprav proběhla v lednu. Kolaudace provádějí stavební úřady mezi nimiž a autorizovanými inspektory obecně panují chladné vztahy. Prostě úřady nemají tyto inspektory rády, protože jejich činností přicházejí o značnou část svých rozhodovacích pravomocí. Pracovnice stavebního odboru ÚMČ po prohlídce stavby neshledaly žádné nedostatky a byl dán souhlas s užíváním domu. 

 

- Z výběrového řízení na zhotovitele díla vyšla vítězně a.s. Komfort. František Janás již na členské schůzi samosprávy domu konané v prosinci 2006 - tehdy jako hospodář výboru samosprávy domu vlastněného SBD Máj - při prosazování návrhu na zvýšení částek odváděných do fondu oprav tak, aby mohlo být uvažováno o jeho celkové modernizaci, seznámil všechny bydlící s tím, že Komfort založili a řídí jeho známí z někdejších brněnských Pozemních staveb a on by osobně byl rád, pokud by revitalizační práce na domě prováděla tato stavební firma. Což se nyní i stalo. Předseda představenstva Komfortu - pan Jaroslav Přichystal - a František Janás mají některé společné zájmy a díky nim i mnohaleté přátelské vztahy. Kvůli nim šel Komfort v nabídkové ceně -  která byla dodržena -  do ztráty tím, že zakázku realizoval téměř bez zisku. Když FJ seznámil JP s výsledky výběrového řízení tak mu tento prozradil, že se při zpracovávání podkladů pro výběrové řízení  dohodl se svými kolegy ve vedení firmy na tom „že na Frantovi nebudou vydělávat“. (Poznámka: s detailními údaji o průběhu a výsledcích výběrového řízení seznámil předseda SVJ všechny vlastníky bytů i uživatele bytů v majetku SBD Máj  informativním dopisem ze dne 10. 8. 2010). 

 

- V souvislosti s finančními prostředky, které mělo SVJ k dispozici při zahájení stavebních úprav pohovořil předseda výboru SVJ kriticky o přístupu řady vlastníků jednotek. Při zahájení prací bylo na fondu oprav necelého půldruhého milionu. František Janás o této skutečnosti informoval šéfy Komfortu i Stavoprojekty. Věřil že SVJ úvěr dostane a dohodl se s nimi na tom, že pozdrží vystavování faktur. Oba souhlasili. Ústředí KB si nad očekávání vyžádalo opakovaná souhlasná stanoviska od vlastníků  se žádostí o úvěr.  (Předseda výboru SVJ se před červnovým shromážděním Společenství dohovořil s pracovnicemi v bance na tom, jak má být v zápise z jednání formulován bod týkající se úvěru. Jenže dle zápisu se jednalo o úvěr „do částky 12 milionů“ a v upřesněné žádosti již šlo jen o 9 mil.). V tomto momentu mohla žádost o úvěr „spadnout pod stůl“. Opakovaná souhlasná vyjádření - kvůli  liknavosti a postoji řady vlastníků - nedosahovala na potřebných 75% vlastnických podílů. Díky kladnému přístupu ředitele SBD Máj, pana Ing. Miroslava Oulehly, mohli statutární zástupci družstva připojit své souhlasné podpisy pod 59 871 vlastnických podílů čímž bylo dosaženo souhlasu s úvěrem v součtu  81,4% vlastnických podílů na domě. (SBD se při úvěru zavazují bance bianco směnkou). Nebýt vstřícného přístupu ředitele SBD, musel by předseda výboru SVJ ve druhé polovině září pozastavit, spíše však zcela zastavit stavební úpravy domu.

 

- Pro ověření toho, jak kvalitně bylo zateplení domu a výměny oken provedeny, objednal František Janás v únoru  termovizní snímkování domu. To prověřilo a potvrdilo kvalitu provedených prací.

 

- V únoru požádal předseda výboru SVJ šéfa Komfortu, aby na dům nechal umístit tabulku informující o tom, že tuhle práci odvedla jejich firma. Důvodem je nejen dobře provedené dílo ale i to, že předchůdci Komfortu náš dům v roce 1971 vybudovali. Paneláky na Herčíkové stavěly Pozemní stavby Brno, stavební závod 10, u nějž byl  František Janás zaměstnán na útvaru ekonomiky práce. SZ 10 se v 80-tých létech  spojil s dalším stavebním závodem a vznikl SZ 1.  Po zániku Pozemních staveb Brno  v roce 1991 vznikla z části SZ 1 stavební společnost Komfort do které přešla řada TH pracovníků i dělníků a mnozí tam stále pracují.

 

- V další části svého referátu informoval předseda výboru SVJ přítomné o tom, že v březnu  podal přihlášku do soutěže Panelák roku 2010 vyhlášené Svazem českých a moravských bytových družstev ve spolupráci s Centrem regenerace panelových domů, časopisem Panel Plus a ČSOB. Do soutěže bylo možno přihlásit domy, které byly komplexně revitalizovány  v období 2008 – 2010. František Janás zpracoval požadované materiály včetně fotodokumentace zobrazující konkrétní části domu před a po revitalizaci. Kromě vyžadovaných fotografií připojil řadu dalších detailních záběrů domu. S ohledem na to, že v porotě zřejmě zasedají dlouholetí pracovníci v bytovém družstevnictví, příliš nepředpokládal že se přihláška dostane do užšího výběru. Proto byl  potěšen ranním telefonátem ze SČMBD v den konání shromáždění 15. 6. 2011: „Revitalizace vašeho domu byla zařazena mezi deset nejlépe provedených. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v ústředí SČMBD dne 23. června. Zúčastníte se vyhlášení, nebo vám máme plaketu přivézt do Brna?“ Janás samozřejmě odpověděl, že do Prahy přijede.  Dle propozic soutěže bude u těch domů, které postoupí do užšího výběru, provedena porotou jejich fyzická kontrola. Někdo zde někdy byl a naznal kvalitu proběhlé revitalizace. Tímto zhodnocením se také  Komfortu dostane částečné satisfakce za finanční ztrátu nedosažením běžně kalkulovaného zisku a bude si moci další ocenění své kvalitní práce připsat k těm dosavadním.

 

Na otázku předsedy výboru SVJ zda má někdo dotaz k tomuto jednacímu bodu se přihlásil vlastník bytu číslo 40, pan Marek Procházka, s otázkou kolik nás celkem stála revitalizace. František Janás odpovídá, že 9,7 milionu a dodává, že ani nebylo možno více proinvestovat a proto chce výbor SVJ některé další úpravy realizovat dodatečně. Sjednávaná úvěrující Komerční banka znala veškeré podrobnosti o hospodaření domu v uplynulých obdobích, protože při jednání o úvěru vyžadovala řadu dokladů a dokumentů. Po  upřesněné žádosti o úvěr, kdy došlo ke snížení na částku 9 milionů (položkový rozpočet u stavebního projektu předpokládal náklady na revitalizaci ve výši více než 12 milionů a o této částce úvěru předseda výboru SVJ předběžně s bankou jednal), rozhodlo ústředí KB – na základě výsledků výběrového řízení, nabídkové ceny a stavu financí na účtu fondu oprav domu -   že celkové náklady na revitalizaci nesmí přesáhnout částku 9,5 mil.  Jenže výbor SVJ se v průběhu realizace, zejména kvůli výrazně nižší ceně díla rozhodl pro  některé další kvalitnější stavební úpravy a technologie. Z těch důvodů, znajíce již výši předpokládaných  nezbytných nákladů, požádal předseda výboru o navýšení možné částky k proinvestování o tři sta tisíc. S tím banka souhlasila a limit navýšila na 9,8 milionu. S celkovými náklady, podrobným zdůvodněním víceprací navyšujících nabídkovou cenu díla o 9,4% a řadou dalších důležitých údajů týkajících se revitalizace seznámil předseda výboru SVJ všechny vlastníky jednotek i uživatele bytů družstevních svým  informativním dopisem datovaným  25. ledna 2011. 

 

Další dotazy od přítomných nebyly položeny.

 

Jednací bod 3 – Zelená úsporám

František Janás nejprve připomněl dvě informace, které sdělil bydlícím v informativním dopise v březnu: Na Státním fondu životního prostředí proběhla prvá kontrola žádosti. Při ní byla kontrolována úplnost dokumentace. O jejím kladném výsledku byl předseda výboru SVJ informován dopisem v lednu s tím, že žádost je postoupena na Oddělení velkých projektů k důkladnému prověřování. Že i výsledek této  kontroly byl pro nás pozitivní se předseda dozvěděl z dopisu fondu ze 7. března. Telefonátem zjistil, že se čeká na zasedání Rady fondu. Ta zasedala 29. dubna a schvalovala zhruba 26 tisíc bezchybných žádostí na které vyčlenila více než 7 miliard korun. Schválené žádosti byly dále postoupeny k podpisům ministru životního prostředí. Tyto informace zjistil předseda z údajů na webových stránkách ZÚ. Při své cestě do Prahy 12. května zjišťoval na fondu stav kolem naší žádosti. Máme vyčkat.  Stejné odpovědi se dočkal i v telefonátu po týdnu. V závěru května poslal na fond dotaz se žádostí o více známých údajů. Před prázdninami že plánuje svolání shromáždění vlastníků a rád by jim dal nějakou pozitivnější informaci. Odpověď přišla 31. 5., což mu umožnilo napsat pozvánku na shromáždění. K těm, které rozesílal e-maily připojil dopis od SFŽP. Na pozvánky vyvěšované v domě napsal jen stručný řádek, viz bod 3. Poprvé, po řadě let, kdy píše dopisy adresované všem bydlícím v nichž je seznamuje s  děním v domě, tak neměli před jednáním shromáždění všichni bydlící stejnou informaci. To s vědomím na možný negativní dopad při hlasování o bodu 4. Přítomným nyní dopis z fondu životního prostředí přečetl:


Vaše žádost je ve schvalovacím procesu, byla již schválena ze strany SFŽP, dále postoupila na schvalování ze strany MŽP a nyní čeká na schválení ze strany zahraničních investičních partnerů. Toto doschválení očekáváme v nejbližších dnech, poté bychom již měli ze strany Fondu odesílat vyrozumění o tom zda byly žádosti schváleny (pravděpodobně na přelomu června - července 2011). Doporučuji tedy vyčkat tohoto vyrozumění, což je doklad o tom, že dotace byla schválena a je zde po dobu 18ti měsíců pro Vás rezervována.

Ve Vaší žádosti se jedná o částku 5.111.400.- Kč + dotace na projekt ve výši 169.000,- Kč. Musím upozornit, že pokud žádáte v režimu veřejné podpory DE MINIMIS, tak že je dotace omezena výší 200.000,- EUR po dobu tří let. Pokud jste tedy v tomto rámci veřejné podpory v předchozích letech nežádali, můžete počítat s limitem 200.000,- EUR. Zde je zapotřebí počítat s kurzem koruny ke 
dni schválení dotace.

 
Předseda výboru SVJ připomněl některé momenty o nichž již dříve písemně informoval bydlící: Podklady k žádosti zpracovával společně s projektantem a útvarem energetiky Stavoprojekty. V létě prosakovaly informace, že termín k podání žádostí bude výrazně zkrácen oproti původním údajům. Ve druhé polovině srpna telefonuje koordinátor-zpracovatel žádosti předsedovi výboru SVJ s tím, aby si přišel vyzvednout a zajistil vyplnění   poslední z vyžadovaných podkladů - individuální tiskopisy, kdy na každém z nich měly být identifikační údaje vlastníků. K natištěným  jménům vlastníků měli tito doplnit rodná čísla a připojit své podpisy. U spoluvlastníků jednotky bylo tohle vyžadováno od obou. Krátce nato Františku Janásovi informaci o předpokládaném stop termínu k podání žádosti 31. srpna telefonuje i ředitel SBD Máj. Nejen to, pan ing. Miroslav Oulehla, odvolal z dovolené jednoho ze statutárních zástupců, jehož spolupodepsání na tiskopisu se žádostí o dotaci za vlastnický podíl SBD bylo nezbytné. Na rozdíl od přístupu některých vlastníků, které se předsedovi SVJ při opakovaném obíhání domu a zvonění u dveří nedařilo zastihovat a které zval k vyplnění údajů telefonáty a e-maily - v některých případech bezvýsledně či s jejich opožděnou reakcí.  Nebýt aktivního zapojení vedení SBD, souhlas od 67% vlastnických podílů na domě by nebyl postačující, žádost by nebyla podána před ještě více zkráceným stop-termínem - 24. srpna 2010 v 15,00 - a šance na  získání  významné finanční částky by byla zmařena.

Jaká je tedy situace s dotací nyní? Dle sdělení SFŽP musíme vyčkat. Definitivní vyrozumění přijde nejspíše v nejbližších dnech. Co bude následovat? S největší pravděpodobností bude vyplacení dotace předcházet přísná kontrola fakturovaných stavebních prací  s možnou kontrolou zda byly skutečně na domě provedeny. Předsedu výboru SVJ čekají zcela jistě  další jednání s pracovníky fondu při těchto kontrolách. Probíhají totiž nejen důsledné kontroly před vyplacením dotace ale i zpětné kontroly dotací již vyplacených. Pracovníci Fondu při nich  nacházejí různé nepřesné či vědomě falšované údaje na jejichž podkladě byly peníze vyplaceny. V těch případech je od příjemců dotace vyžadováno částečné nebo plné vrácení vyplacených částek. Nic takového v případě naší žádosti nehrozí. Správnost zadaných podkladů lze prokazatelně doložit výkazy spotřeby energií z předchozích pěti let a co bylo fakturováno bylo i provedeno. Což lze doložit jak pořizovanou fotodokumentací průběhu a postupu stavebních prací, tak i výsledky termovizního měření. Cílem dotací je snížení energetické náročnosti domů. Předseda SVJ spíše předpokládá licitování o tom, zda a v jakém rozsahu bude uznána některá z fakturovaných položek zařazených do skupiny uznatelných nákladů. Je tedy reálná šance na získání dotace ve výši čtyř až pěti milionů. Předseda výboru SVJ se pokusí zařadit do uznatelných položek i 80 tisíc zaplacených za stavební projekt z roku 2008.

Vyplacená dotace musí být, v souladu se smlouvou o bankovním úvěru, převedena na úvěrový účet. Tím dojde k jeho snížení. František Janás bude poté jednat s bankou o jedné ze dvou možných variant:: zkrácení doby splatnosti úvěru nebo snížení výše měsíčních splátek. Měsíční splátka úvěru a úroků je nyní necelých 70 tisíc, do fondu oprav měsíčně odvádíme cca 95 tisíc. Dle podmínek úvěru musí být splátka úvěru ve výši cca dvou třetin odvodu do FO. Ke 31. květnu je zůstatek na úvěrovém účtu 8 812 799 Kč. Na běžném účtu má naše SVJ částku 1 160 857 Kč, z toho na fondu oprav  754 042 Kč. Předseda výboru SVJ považuje za vhodnější variantu zkrácení doby splatnosti. Pokud by na tuto variantu banka nepřistoupila, nebo po výpočtu celkově splatných peněz za úvěr byla výhodnější pro nás druhá z variant, pak bychom od vydání příštích nájemních výměrů k 1. 7. 2012 snížili odvody do FO ze stávajících 25 Kč/m2 na částku, která bude  v souladu s úvěrovými podmínkami.

Na dotaz předsedy výboru SVJ zda má někdo dotaz k tomuto bodu se nepřihlásil nikdo.

 

Jednací bod 4 – Mimořádné odměny členům výboru SVJ

Předseda výboru SVJ uvádí, že svým rozhodnutím o  zařazení tohoto bodu na program jednání překvapil i oba kolegy ve výboru, když s nimi jednal o programu shromáždění. O žádných mimořádných odměnách totiž spolu nikdy dříve nehovořili.

Co vedlo Františka Janáse k tomuto rozhodnutí? Z okruhu jeho přátel a známých se někteří věnují také práci ve Společenstvích vlastníků. Nejen ti, ale i další přátelé a známí při setkání téměř vždy pokládali otázku co za to má, když se po mnoho měsíců věnuje revitalizaci domu a ničemu jinému. Proč si pro sebe, potažmo pro další členy výboru nesjednal předem nějakou odměnu. (Například jeden přítel je předsedou výboru SVJ na ulici Gabriely Preissové. Výbor pečuje o čtyřpodlažní dům se 16-ti byty. Před několika léty měnili na domě okna a zateplovali jej bez jakékoliv dotace. Výbor si však předem nechal schválit odměnu 80 tisíc). Na dotazy známých odpovídá: co jsem měl sjednávat? Rozhodující souhlas vlastníků s revitalizací dalo shromáždění SVJ v červnu. Měl jsem chtít schválit nějakou odměnu aniž bych věděl jak celá akce skončí?  Výběrové řízení mohla vyhrát stavební firma, která splnila požadované ukazatele, cenovou nabídkou byla výrazně nejlevnější ale při realizaci díla s ní byly nemalé problémy a výsledek nestál za mnoho. Také dotace nemusela vyjít. Za takovou revitalizaci by mne a celý výbor bydlící nejspíše vypískali a my si za ni přitom mohli vyplatit předem schválené odměny?

Předseda výboru SVJ uvádí, že osobně přípravě a průběhu revitalizace domu věnoval tři čtvrtiny loňského roku. Neměl čas ani na letní dovolenou se ženou a svou horskou turistiku. Tím ušetřili. Na druhé straně neměli časový prostor k cestám na chalupu v Bílých Karpatech a sběru ovoce s následným svěřením do palírenského procesu a tím získání desítek litrů kvalitních pálenek. Neměl čas na soukromé obchodní, jiné ziskové i zájmové aktivity. Pánové Řezanina a Strak se zase po čtyři měsíce uvolňovali ze zaměstnání minimálně jednou týdně, aby byli přítomni na pravidelných kontrolních dnech a se stavebními dozorci šplhali po lešení kontrolujíce detaily na prováděných pracích. 

Všichni tři členové výboru, statutární zástupci Společenství svou práci dělají proto, že mají zájem na dobrém chodu domu. Byť jejich odměna je více než symbolická – každý má tisícikorunu měsíčně. (Když tuto práci vykonávali v předchozích létech jako členové výboru samosprávy pak každý z nich měl za půl roku odměnu necelé dva tisíce).  Půlročně vyplácené odměny rozděluje předseda stejným dílem. Ing. Vlastimil Strak má na starosti navíc chod výtahů za což má přiznánu odměnu 200 Kč měsíčně, kterou si však nevyzvedává. Dále předseda dodává, že své „funkcionářské odměny“ si do jisté míry odpracují snižováním konkrétních výdajů. Před čtyřmi roky zrušil kontrolu vodoměrů a zjišťuje stavy spotřeby sám, případně ve spolupráci s kolegy. Tím na výdajích SVJ ušetří ročně kolem devíti tisíc. Pokud odečty prováděl externí pracovník, pak jsme za odečet každého vodoměru platili 40 Kč. Předseda třeba nenechává rozesílat nájemní výměry a roční přehledy vyučování nájemného doporučenými zásilkami, ale snaží se je předávat osobně proti podpisům bydlícím.  Což se mu daří vždy zhruba u dvou třetin adresátů. Úspora na výdajích při každé z těchto akcí se blíží dvěma tisícovkám.   

O slovo se přihlásila zástupkyně SBD Máj, paní Věra Volecová. Přítomným sdělila, že výbor domu je jedním z nejlépe pracujících (družstvo vykonává mandátní správu pro více než 130 SVJ). Přitom si statutární zástupci SVJ za svou práci nechávají vyplácet jedny z nejnižších odměn ve výši 50 Kč/měsíčně z bytu. Ve většině společenství se tyto odměny pohybují  v částkách od 100 korun z bytu.  Doporučuje proto přítomným, aby shromáždění schválilo jak návrh na mimořádnou odměnu tak i zvýšení pravidelně vyplácených odměn.

František Janás poděkoval paní Věře Volecové, za podporu návrhu na mimořádné odměny. (Na další část jejího návrhu, aby shromáždění  hlasovalo a případně schválilo zvýšení pravidelně  vyplácených odměn členům výboru SVJ, však  nereagoval.  Pokud by o návrhu bylo hlasováno a navýšení bylo schváleno, bylo by nutno přepracovat a mimořádně vydat nové nájemní výměry.  Za jejich přepracování bychom zaplatili cca 3-4 tisíce a vneslo by to i mírný zmatek do hlav bydlících. Právě v tyto dny byly totiž vypracovány a vydány řádné každoroční změnové výměry s platností od 1. července. Návrh na zvýšení odměn pro statutární zástupce  SVJ proto předloží až na řádném  shromáždění vlastníků v příštím roce).     

Předsedu výboru SVJ čekají před vyplacením dotace zcela jistě  další jednání jejichž výsledek není v tuto chvíli možno přesně odhadnout.  Shromáždění předkládá návrh na schválení  mimořádné  odměny pro členy výboru SVJ ve výši  3% z částky, která bude z dotace Zelená úsporám skutečně vyplacena.

Nikdo z přítomných nemá k předloženému návrhu připomínky a proto o něm dává předseda výboru SVJ hlasovat: „Kdo je pro? Nehlasujte zvedáním ruky ale hlášením čísel bytů.“  Paní Věra Volecová do toho vstupuje návrhem na negativní hlasování. Předseda proto mění způsob hlasování: „Kdo je proti návrhu?“ Nikdo není proti. „Kdo se zdržel hlasování?“ Vlastník bytu č. 13.

 

Výsledek hlasování k jednacímu bodu 4:

Na jednání shromáždění jsou přítomni vlastníci jednotek se součtem 279 453 vlastnických podílů na domě. Ke schválení návrhu je zapotřebí souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných podílů, tj. 139 726 podílů.

Proti návrhu nebyl nikdo.

Hlasování se zdržel spoluvlastník jednotky s počtem 6572 podílů

Pro návrh hlasovali vlastníci jednotek součtem 272 881 podílů, tj. 97,6% z přítomných.

Návrh na mimořádnou odměnu byl shromážděním SVJ schválen.

 

Jednací bod 5 - Refundace oken vyměněných bydlícími před revitalizací domu

Předseda výboru SVJ připomíná, že výpočet bude proveden způsobem  o němž všechny bydlící informoval svým v lednu – viz Průběh revitalizace domu, kapitola 2. Refundovány budou příslušné počty oken/balkónových sestav v bytech, tj. celkem 61 oken a 12 balkónových sestav 26-ti vlastníkům a uživatelům bytů družstevních. Částky pro základní výpočet refundaci budou ve výši shodné s těmi, které byly u oken měněných při revitalizaci domu zaplaceny z fondu oprav. Což znamená, že od ceny zaplacené Stavoprojektě za okno/balkónovou sestavu bude odečtena částka proplacená dotací Zelená úsporám připadající na okno/balkónovou sestavu. Je proto nutno vyčkat na dokončení všech jednání předsedy výboru SVJ s Fondem životního prostředí. Jakmile bude známa výše dotace, bude možno provést výpočty. Refundace budou vyplaceny z fondu oprav domu po připsání dotačních peněz na úvěrový účet SVJ v Komerční bance. O refundacích již nebude hlasováno, ale jejich vyplacení proběhne podobně  jak tomu bylo u refundací okenních žaluzií a flexi hadiček na rozvodech vody.

Na dotaz předsedy výboru SVJ zda má někdo z přítomných pozměňující návrh či jinou připomínku nikdo z přítomných nereagoval.

 

Jednací bod 6 – Plánované opravy a rekonstrukce v domě

František Janás uvádí, že členové výboru SVJ se shodli na okruhu  dalších  rekonstrukčních  prací, které by bylo vhodné v domě provést a které nebylo možno realizovat při revitalizaci domu s ohledem na limitní částku stanovenou úvěrující Komerční bankou.

- Ing. Vlastimil Strak hovoří o nevyhovujícím výtahu na popelnice. Bude nutno jej mírně rozšířit. Při stavbě domu byl konstruován pro tehdy používané popelnice, které byly rozměrově menší než současně používané.  Rekonstrukce bude zahrnovat i venkovní úpravu, protože na strojní zařízení výtahu při deštích zatéká což má za následek vyšší poruchovost. Na informativní prohlídku se již přišla podívat firma Zitta, která modernizovala a servisuje nákladní i osobní výtah. Dle jejího odhadu se náklady na rekonstrukci budou pohybovat kolem  200 tisíc.

- František Janás informuje o  tom, že ve všech podlažích domu je vhodné i potřebné položit nové podlahové krytiny a provést úpravy stropních podhledů. V přízemí by jistě bylo vhodnější i estetičtější položení dlažby shodné s dlažbou na schodech, vstupu i v místnosti se schránkami.  Bohužel to není možné kvůli dveřím výtahů. Odsekávat či brousit před nimi betonové mazaniny by bylo mnohem nákladnější než položení nové podlahové krytiny o síle nebránící otevírání výtahových dveří.

Oba okruhy stavebních úprav budou realizovány podle disponibilních prostředků na fondu oprav. Na každý z nich bude vypsáno poptávkové řízení na zhotovitele.   

- Ing. Vlastimil Strak sděluje přítomným, že do kolárny – sušárna č. 1 – budou  osazeny bezpečnostní dveře a instalovány úchyty na kola. Je-li v domě zřízena kolárna, pak výbor SVJ ručí za kola v ní uložená.  Předpokládaný náklad je cca 20 tisíc. Kvůli bezpečnostním rizikům - možnému zcizení kola -  je o ni dosud malý zájem. Pro její používání stanoví výbor SVJ provozní řád. 

- Ing. Bořek Řezanina informuje o další úpravě společné televizní antény. Za cca 10 tisíc bude doplněna modulem umožňujícím příjem rakouských TV. Bohužel není možno za podobně přijatelnou cenovou relaci zajistit i příjem slovenských TV.

- Ing. Bořek Řezanina sděluje přítomným, že bude vyregulována otopná soustava. Do domu přichází k jeho vytápění voda o teplotě 72 stupňů. Po zateplení obálky domu dochází ke snížení spotřeby v jednotlivých bytech a voda odtékající z domu má zbytečně vysokou teplotu. Provedl již propočty a u kolegů na svém pracovišti si ověřil jejich správnost. Od příští topné sezóny bude proto mírně snížena teplota příchozí vody. Vyregulování soustavy je u zateplených domů doporučováno jako závěrečný krok ke snížení spotřeby energií.

Na dotaz Ing. Bořka Řezaniny zda má někdo z přítomných námitky proti plánovaným úpravám či navrhuje některé další se nikdo nepřihlásil.  

 

Jednací bod 7 – Různé

- Vlastník bytu 42 pan Bohuslav Veselý se obrací na přítomné se žádostí, aby se, budou-li realizovat stavební úpravy v bytech, chovali ohleduplně k dalším bydlícím. Ne jak tomu bylo po několik předchozích týdnů, kdy si bydlící na patře zanášeli do svých bytů maltu a písek z chodby u „katastrofálně“  rekonstruovaného bytu. Kromě toho byly hlučné stavební úpravy, třeba vrtání do zdi,  prováděny i v pozdních večerních hodinách.

Předseda výboru SVJ k tomu dodává, že na žádosti dotčených bydlících byl několikrát v předmětném bytě a žádal o sjednání nápravy. Jeden z výjezdů na opravu nákladního výtahu vyřazeného z provozu díky přetížení stavebním materiálem odmítl podepsat s tím, aby výjezd a opravu zaplatili jeho původci. Považuje za vhodné, aby vlastníci bytu dodatečně dali sami paní Marii Fikrové nějakou finanční odměnu za zvýšenou pracnost při denním úklidu chodby, výtahů i suterénních prostor.

K rekonstrukcím obecně František Janás dodává, že má-li vlastník bytu v úmyslu provádět v něm rekonstrukce, nemusí žádat o souhlas od stavebního odboru, jak učinili vlastníci ve výše diskutovaném případě a výbor SVJ se o jejich záměru dozvěděl až z vyjádření stavebního odboru ÚMČ. Stačí o plánu na rekonstrukci informovat výbor SVJ, konzultovat s ním rozsah úprav a před zahájením prací umístit tuto informaci na nástěnku. Rekonstrukční práce by pak měly probíhat s maximálním ohledem na bydlící v domě jak tomu bylo u  předchozích stavebních úprav prováděných vlastníky bytů.

- Vlastnice bytu 68,  paní Jana Metelková, má problém ve sklepním boxu, kdy po dlouhou dobu z rozvodného potrubí uniká voda. Po diskusi o možné příčině této - a podobných závadách, které mohou být způsobovány přetečenou vanou, chybou pračky či dříve praskajícími flexi hadičkami na rozvodech vody -  se Ing. Bořek Řezanina domluvil s vlastnicí bytu na tom, že zjistí v čem je problém a zajistí případnou výměnu kolena na rozvodném potrubí. 

- František Janás hovoří o problematice týkající se panikové kliky u vchodových dveří. Systém neumožňuje zamčení dveří a do domu se, nejspíše pomocí planžety – na což ukazují škrábance v oblasti zámkové vložky - dostávají nežádoucí osoby. Několikrát jsme na ukončení jejich svévolného přenocování ve společných prostorách domu volali policii či  je sami vyháněli. Ing. Vlastimil Strak připomíná jeho  návrh  na instalování přídavného elektronického otevírání dveří pomocí čipových karet. V diskusi se dochází k závěru, že sice by šlo o možnost komfortnějšího způsobu otevírání dveří, ale problém by nebyl vyřešen. Klíče musejí zůstat i nadále neb slouží jak k otevírání obou vchodů tak i dveří vedoucích ke sklepním boxům. Vhodnější bude odstranění páčky v systému zámku, který umožňuje jejich otevření planžetou. Úpravu provede Ing. Vlastimil Strak. František Janás apeluje na přítomné, potažmo i na shromáždění nepřítomné bydlící, aby při otevírání těžkých vchodových dveří netahali jen za klíč, ale dvéře otevírali pomocí madla. Po necelém půl roce je již zámková vložka poškozena.

 - Předseda výboru SVJ žádá, aby byl dodržován řád sušárny a z rozpisu na dveřích bylo zřejmé, u koho se klíč nachází. O sušárně dále hovoří paní Eva Polmanová, vlastnice bytu 52. Řádně ji uklidila a vyčistila průmyslovým vysavačem. Bohužel je problém s těmi věcmi, které tam v dřívějších obdobích odložili někteří bydlící. Díky rozvodům teplé vody sušárna funguje bezvadně a prádlo je usušeno během několika hodin.

- Ing. Bořek Řezanina vyzývá bydlící aby v případě, že uvidí někoho poškozovat věci na domě, tak mu dali „přes prsty“. Například před několika dny někdo předváděl své schopnosti a ohnul plechy u světel v nákladním výtahu.

Další náměty a připomínky nebyly od přítomných vzneseny.

 

Usnesení a závěr

1 - Shromáždění SVJ ukládá předsedovi výboru Společenství:

a) - aby při závěrečných jednáních o dotaci Zelená úsporám s pracovníky  SFŽP obhájil nejvyšší možnou částku,

b) – aby po proplacení dotace ZÚ a jejím vložení na úvěrový účet SVJ u Komerční banky projednal s pracovnicemi KB co nejoptimálnější variantu splácení zůstatku úvěrové jistiny.

2 - Shromáždění SVJ souhlasí s vyplacením mimořádné odměny statutárním zástupcům Společenství v souladu s návrhem předsedy výboru SVJ a výsledky hlasování u jednacího bodu ad 4

3 – Shromáždění SVJ ukládá výboru Společenství, aby po přijetí finančních prostředků z dotačního titulu Zelená úsporám provedl řádný výpočet  částek a zajistil jejich následné vyplacení těm vlastníkům jednotek a uživatelům bytů ve vlastnictví SBD Máj, kteří si výměny oken/balkónových sestav realizovali na své náklady před komplexní revitalizací domu – v souladu se zněním jednacího bodu ad 5 

Předseda výboru SVJ poděkoval přítomným na shromáždění za účast i hlasování a jednání ukončil v 19,15 hodin.

 

Přílohy zápisu:

Pozvánka na jednání shromáždění vlastníků jednotek, 1 listina

Prezenční a hlasovací listiny, 4 listiny

Plné moci k zastupování na jednání a k hlasování, 13 listin

 

Dle pořízeného zvukového záznamu z jednání zápis vypracoval František Janás

 

František Janás                                    Ing. Bořek Řezanina                              Ing. Vlastimil Strak

předseda výboru SVJ                          člen výboru SVJ                                  člen výboru SVJ

 

 

Zápis ověřili

 

Věra Volecová                                                                        Petr Nathaniel

zástupce SBD Máj                                                                   spoluvlastník jednotky