Zápis z ustavujícího shromáždění dne 24. 11. 2009

03.03.2013 11:28

Zápis z ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek

bytového  domu Herčíkova 4, Brno

 

 

 

I.) Termín a místo.

Shromáždění se konalo  dne 24. 11. 2009 v době od 17,30 do 18,40 hod. v budově Základní školy na ulici Herčíkova. Kromě vlastníků a spoluvlastníků jednotek zaspaných na prezenčních listinách (viz příloha zápisu, str. 1/4 – 4/4) byly jednání přítomny pověřené pracovnice SBD Máj Brno: paní Libuše Kozoňová, vedoucí Úseku členských vztahů a paní Eva Špinková. Při projednávání prvých dvou bodů programu jednání byla přítomna notářka JUDr. Vitásková.

II.) Program jednání.

1 – Stanovy  SVJ.

Paní Kozoňová sdělila přítomným, že se konceptem stanov byli v dostatečném předstihu seznámeni vlastníci bytů a jejich text byl upraven v součinnosti s výborem samosprávy domu. Na přípravné schůzi konané dne 21. 10. 2009 bylo schváleno jejich definitivní znění. Není proto důvod nyní stanovy číst. Proti jejímu návrhu nebyla vznesena žádná námitka a mohlo být hlasováno o schválení stanov.

 

2 – Výbor SVJ.

Paní Kozoňová přednesla návrh na volbu členů výboru společenství ve složení schváleném na přípravné schůzi vlastníků. Navrženi: František Janás, Ing. Bořek Řezanina a Ing. Vlastimil Strak. Námitky nevzneseny a přistoupeno k hlasování o jednotlivých navržených.

 

3 – Jednání výboru.

Volba předsedy výboru SVJ je interní záležitostí členů výboru. Předsedou byl zvolen František Janás

 

4 – Výše odměny statutárním zástupcům společenství.

František Janás: Volbou výboru SVJ nedochází k žádným změnám oproti složení dosavadního výboru samosprávy domu, který v tomto obsazení pracuje od léta roku 2007. Odměny pro členy výboru SA  byly stanoveny počátkem 90. let minulého století částkou 10 Kč měsíčně na každý byt. U domu Herčíkova 4 jde o dlouhodobě nejnižší odměny funkcionářům samosprávy. Dosud jsme nepovažovali za nutné předkládat členským schůzím návrhy na zvýšení odměn. Statutárním zástupcům SVJ však k morální odpovědnosti za jejich činnost ve prospěch bydlících přibývá i právní odpovědnost za jejich budoucí rozhodnutí. Dochází též ke zvýšeným nárokům na jejich časové vytížení. Navrhuje proto zvýšení odvodu na částku 50 Kč/měsíčně z každého bytu. Ke změnám v předpisu nájemného v příštím roce dojde až k 1. 7. 2010, ne jako v létech minulých k 1. dubnu. Navrhuje proto, aby tato změna byla promítnuta do předpisu nájemného s platností od 1. 1. 2010. Po krátké diskusi bylo o sloučených návrzích hlasováno.

 

5 – Smlouva o správě domu.

Předseda výboru SVJ navrhuje, aby mandátní smlouva o správě domu byla uzavřena se SBD Máj. Rozsah a podmínky pro správce zapracoval do stanov. Z mnohaletých kontaktů se SBD nemá nejmenší výhrady vůči spolupráci s úsekem ekonomickým a úsekem členských vztahů. Na rozdíl od veskrze negativních vztahů s technicko-provozním úsekem družstva. (Dodatečná poznámka: František Janás v domě bydlí od jeho postavení v roce 1971, na členské schůzi v roce 2001 byl zvolen hospodářem výboru samosprávy domu a v roce 2007 i jeho předsedou).

 

 

 

V návaznosti na předchozí bod – a též proto, že SBD bude po vynechání spolupráce s TPÚ nadále pro SVJ zajišťovat poněkud menší rozsah prací než dosud -  přichází z pléna několik  návrhů v tom směru, aby byla v předpisu nájmu snížena platba určená pro SBD.  Závěrem diskuse bylo konstatováno, že jde o marginální navýšení odváděných částek. Že není účelné hledat jiného správce domu, který by za výkon příslušné agendy nejspíše požadoval vyšší odměnu, než je tomu ve vztahu k příslušným útvarům SBD Máj. Poté bylo možno zahájit hlasování o tomto bodu.   

 

6 – Modernizace domu.

Předseda výboru seznámil přítomné se známými fakty. Letos na jaře byla provedena generální oprava střešního pláště a v průběhu léta byly modernizovány oba výtahy. K celkové modernizaci našeho domu zbývá dokončit dvě etapy: výměny oken a zateplení obvodového pláště.  V obou případech bude rozsah prací realizován komplexně a jednorázově. Zejména u zateplení jde o výrazně úspornější způsob oproti dílčímu postupnému zateplování jednotlivých stěn.

František Janás jedná téměř po dva roky s příslušnými institucemi o realizaci protihlukových opatření (toho lze docílit pouze výměnou oken), která správcům přilehlých komunikací ukládají zákonné normy a nařízení. Poslední, zatím bezúspěšná, jednání vedl počátkem léta. V dalších jednáních jej budou nuceny protistrany brát jako partnera s právním postavením. Lze proto očekávat kladný posun ve věci.

Kromě toho došlo v nedávné době k příznivé změně spočívající v možnosti získání části finančních prostředků na zbývající rekonstrukce ze dvou zdrojů: přímé finanční kompenzace z programu Zelená úsporám a dotací z programu Panel plus. Na obou možnostech začne výbor neprodleně pracovat.

Celková modernizace domu, včetně postupů, byla schválena na členských schůzích v závěru roku 2006 a v polovině roku 2007. Vznikem SVJ dochází ke změně vlastnických vztahů k bytovým jednotkám a je nezbytné, aby souhlas s modernizací schválilo shromáždění vlastníků. Dalším jednáním by mohl být pověřen výbor společenství. Následuje hlasování k předloženému bodu.

 

7 – Různé.

Mgr. Šobáňová pokládá dvě otázky:

a) zda bude ve SVJ ustavena kontrolní komise. Odpovídá předseda, že tuto otázku položil na přípravné schůzi vlastníků dne 21. října předseda představenstva SBD Máj pan Jadrný. Od přítomných nebyl dán požadavek na zřízení komise, a proto bod nebyl zařazen do programu ustavujícího shromáždění. Paní Kozoňová doplňuje, že komise může být kdykoliv v budoucnu ustavena v souladu se zněním stanov.

b) jak bude nakládáno s finančními prostředky. Paní Kozoňová odpovídá, že po nabytí právní moci vzniklého  SVJ mu založí SBD bankovní účet na který budou převedeny příslušné finance

Mgr. Jarolímková navrhuje, aby ke smlouvám o dílo uzavíranými výborem společenství byl přizýván právník. Nikdo v tom nevidí problém a může být takto postupováno. František Janás připomíná markantní rozdíly mezi  smlouvami, které na GO střechy domu uzavřel TPÚ SBD s firmou vzešlou z výběrového řízení (ta byla po průtazích ze strany posléze SBD zrušena) a další smlouvou jednostranně výhodnou pro firmu, kterou vedení TPÚ prosazovalo od  prvopočátku a která zakázku také realizovala.

 

Dodatečná a opakovaná žádost předsedy SVJ: máte-li možnost připojení k internetu, sdělte mi, prosím, e-mailové adresy na které je možné zasílat veškeré materiály a aktuální informace o dění v domě. Korespondence v papírové podobě je časově i finančně náročnější. Kontakt : janas@senior.cz   602 953 695, 549 255 468,  Děkuji  FJ 

 

III.) Výsledky hlasování.

Hlasování ve SVJ upravují § 9 a 11 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění. Dle  § 11, odst. 3 je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů na domě, přičemž spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas.

1 – Celkový počet spoluvlastnických podílů na domě je 381 243.

Dle  § 11, odst. 2 je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří  mají většinu hlasů, tj. 190 621 podílů. Součet spoluvlastnických podílů přítomných na shromáždění činí 318 311, tj. 83,5% a je proto usnášeníschopné. 

2 – Hlasování k bodu 1 programu – stanovy SVJ.

K jejich schválení je, dle § 11, odst. 4, zapotřebí tříčtvrtinové většiny  přítomných hlasů. Hlasování se zdržela pověřená zástupkyně vlastníka jednotky č. 34 (Petra Matoušková). Stanovy byly schváleny vlastníky součet jejichž podílů činí 314 917, tj. 98,9%

3 – Hlasování k bodu 2 – volba výboru.

Dle § 9, odst. 12 je k platnosti zvolení člena výboru zapotřebí souhlasného stanoviska nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků, tj. 190 622 podílů.

František Janás obdržel hlasy spoluvlastnických podílů ve výši 318 311, tj. 83,5%

Ing. Bořek Řezanina obdržel hlasy spoluvlastnických podílů ve výši 318 311, tj. 83,5%

Ing. Vlastimil Strak  obdržel hlasy spoluvlastnických podílů ve výši 314 788, tj. 82,6%. Hlasování o tomto členu výboru se zdržel vlastník jednotky  č. 69 (Zdeněk Česal).

Všichni navržení členové výboru byli zvoleni

4 – Hlasování k bodu 4 – odměny statutárním zástupcům

K jejich schválení musí, dle § 11, odst. 4,  dát souhlasné vyjádření vlastníci výše jejichž spoluvlastnických podílů na domě činí nejméně 75% z počtu přítomných na shromáždění. Proti návrhu hlasoval vlastník jednotky č. 42 (Bohuslav Veselý), hlasování se zdržela přítomná spoluvlastnice jednotky č. 1 (Mgr. Jana Jarolímková).   K návrhu se kladně vyjádřili přítomní s celkovým počtem 306 819 podílů, tj. 96,4% a návrh byl schválen.

5 – Hlasování k bodu 5 – mandátní smlouva o správě

K jejímu uzavření je, dle § 11, odst. 4, zapotřebí souhlasu od tříčtvrtinové většiny spoluvlastnických podílů přítomných. Proti návrhu hlasovala vlastnice jednotky č. 48 (Ludmila Boháčková), hlasování se zdržel přítomný spoluvlastník jednotky č. 13 (Ing. Pavel Janout) a pověřená zástupkyně vlastníka jednotky č. 34 (Petra Matoušková).  S uzavřením smlouvy souhlasili přítomní součtem 301 730 podílů, tj. 94,8%

6 – Hlasování k bodu 6 – modernizace domu.

S jejím pokračováním musí souhlasit vlastníci jednotek velikost jejichž spoluvlastnických podílů na domě činí nejméně 75% z celkového počtu, tj. nejméně 285 932 podílů. Své ano zvednutím ruky dali všichni přítomní - součet  podílů činí 318 311, tj. 83,5%

 

IV.) Usnesení.

1 – Stanovy společenství vlastníků domu Herčíkova 4, Brno byly schváleny a nabývají účinnosti dnem  24. 11. 2009

2 -  Statutárními zástupci  SVJ byli  zvoleni: František Janás, Ing. Bořek Řezanina a Ing. Vlastimil Strak. Předsedou výboru byl zvolen František Janás.

      Dnem vzniku jejich funkce je 24. 11. 2009

3 – Odměny pro statutární zástupce byly schváleny ve výši 50Kč/měsíčně z každého bytu. Tuto změnu provede mandatorní správce v předpisu nájemného s platností od 1. 1. 2010

4 – Mandátní smlouvu o správě domu uzavře statutární zástupce vlastníků jednotek se Stavebním bytovým družstvem Máj, Palackého 131,  Brno

5 – Ke všem úkonům spojeným s další modernizací domu pověřilo shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství.

 

V Brně dne 26. 11. 2009

 

 

František Janás                     Ing. Bořek Řezanina                          Ing. Vlastimil Strak

 

Zápis ověřili

 

 

Libuše Kozoňová (Eva Špinková)                                        Petr Nathaniel

    

                     

Přílohy:

 

- Pozvánka na shromáždění vlastníků, 1 str.

- Prezenční a hlasovací listina, 1/4 - 4/4 str.