Stanovy

11.02.2014 19:19

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro bytový dům

Herčíkova 2492/4, 612 00 Brno

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1

Název a sídlo společenství

 

Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2492

zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví: 4047

ulice: Herčíkova, č. orientační: 4, obec: Brno – Královo Pole

………………………………………………………………………...………………………..

(dále jen „společenství“)

přijalo název: Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

a má sídlo: Herčíkova 2492/4, 612 00 Brno

 

Čl. 2

Základní ustanovení

 

1.  Společenství je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám, doplňují zákony (zákon o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 273/1994Sb., nálezu ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996Sb., zákona č. 97/1999Sb., zákona č. 103/2000Sb., zákona č. 229/2001Sb., zákona č. 451/2001Sb., zákona č. 320/2002Sb., zákona č. 473/2003Sb., zákona č. 171/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zák. č. 296/2007 Sb.

2.  Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě (dále jen „jednotka“) společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně o vlastnictví bytů (dále jen „člen společenství“).

3.  Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“) a se správou pozemku. V dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách.

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI  SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. 3

Správa domu a další činnosti

 

1.  Správou domu se rozumí zejména:

a)  řádná správa a udržování společných částí a pozemku, zajišťování provozu domu a pozemku včetně technických zařízení a společných částí domu, 

b)  správa částí technických sítí tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů a nebytových  prostor v domě, zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací společných částí domu,

c)  zajišťování  administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a pozemku a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, vybírání příspěvků od vlastníků jednotek na náklady spojené se správou  domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky z rozhodnutí vlastníků vybírány,

d)  zajišťování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí vlastníků vybírány,

e)  zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy,

f) zajišťování revizí a oprav rozvodů plynu, rozvodů elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a provozu radiátorů ústředního vytápění, vzduchotechniky, elektrických sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů,

g)   pojištění domu,

h) plnění dalších povinností, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkům jednotek ze zvláštních právních předpisů v souvislosti s jejich spoluvlastnictvím ke společným částem domu,

i)  vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemku a všech ostatních nákladů vztahujících se k domu a pozemku,

j)  zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky vlastníků jednotek, svěřených společenství na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku, s povinností oprávněných osob s nimi disponovat s péčí řádného správce cizího majetku a podle pokynů schválených vlastníky.

2.  Na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek zajišťuje společenství:

a)  plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen „služby“), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo, (např. dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytů a společných prostor) včetně vybírání záloh na tyto služby a jejich vyúčtování,

b)  správu nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů společenství, podle § 24, odst. 4 zákona,

c)  provozování technických zařízení v domě, která slouží i jiným subjektům, s povinností osob, kterým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a podle pokynů schválených shromážděním vlastníků jednotek,

d)  další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro společenství ze zvláštních právních předpisů, případně i jiné činnosti.

3. Společenství je oprávněno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem všech vlastníků  jednotek

 

Čl. 4

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

 

1.  V souladu s usnesením shromáždění o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi na základě smlouvy se správcem. Správcem může být fyzická nebo právnická osoba.

2.  Správce bude pro společenství zajišťovat zejména tyto činnosti:

a)  jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,

b)  stanoví výši měsíčních záloh vlastníků jednotek na úhradu za služby a  výši příspěvků spojených se správou domu a pozemku a zajistí jejich vyúčtování,

c)  odpovídá za vedení účetnictví společenství a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení,

d)  odpovídá za podání přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá pro společenství ze zákona,

e)  odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.,

f)   činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na správu  domu a pozemku a na úhradách za služby, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,

g)  předloží jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

h)  jednou ročně předloží shromáždění zprávu o své činnosti, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

i)  před ukončením své činnosti podá shromáždění zprávu o své činnosti a předá výboru nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

j)    případné další náležitosti stanovené shromážděním.

3.  Změny osoby správce nebo změny obsahu smlouvy se správcem schvaluje shromáždění.

4. Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavců 1 až 3 není dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona o vlastnictví bytů a z těchto stanov.

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

 

1.  Orgány společenství jsou:

a)  shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“),

b) výbor společenství (dále jen „výbor“), vlastník jednotky, kterého v případě, že není zvolen   výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru (dále jen „pověřený vlastník“),

c)  kontrolní komise, rozhodne-li o tom shromáždění.

2.  Členem výboru nebo pověřeným vlastníkem může být pouze vlastník nebo spoluvlastník jednotky v domě.

3. Orgány společenství hlasují veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán usnést na hlasování tajném.

4.  Funkční období členů výboru nebo pověřeného vlastníka činí maximálně pět let. Funkční období členů výboru začíná v den jeho prvního zasedání, na němž zvolí jeho předsedu a místopředsedu. První zasedání výboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasedání do zvolení předsedy. Funkční období pověřeného vlastníka začíná dnem jeho zvolení.

5.  Členem výboru nebo pověřeným vlastníkem může být zvolena pouze osoba starší 18 let a zástupce právnické osoby, pokud je tato osoba členem společenství.

6.   Člen společenství může být zvolen pouze do jednoho orgánu.

7.  Členům výboru a pověřenému vlastníku může být poskytnuta odměna za výkon funkce, její výši schvaluje shromáždění.

8.  Pouze o průběhu první  schůze shromáždění, na které jsou voleny orgány společenství a schvalovány stanovy společenství, musí být pořízen notářský zápis, k němuž se přikládají schválené stanovy společenství pro zápis do obchodního rejstříku.

9,  Člen výboru nebo pověřený vlastník může být volen opětovně.

10.  Člen výboru nebo pověřený vlastník může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství, případně je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců. Dnem účinnosti odvolání člena výboru povolá shromáždění k výkonu funkce zvoleného náhradníka.

11.  Člen výboru nebo pověřený vlastník může během funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení oznamuje člen výboru písemně výboru a odstoupení je účinné ode dne, kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce. Zvolený náhradník nastupuje k výkonu funkce člena výboru dnem účinnosti odstoupení člena výboru. Pověřený vlastník oznamuje své odstoupení shromáždění, které musí odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání poté, co mu bylo odstoupení oznámeno, nejdéle však do dvou měsíců.

12.  V případě nemožnosti povolání náhradníka k výkonu funkce člena výboru se nové volby člena výboru nebo pověřeného vlastníka uskuteční do 60 dnů po jejich odvolání či odstoupení z funkce.

13. Shromáždění může rozhodnout o zřízení kontrolní komise. Pro její zřízení a volbu či odvolání členů platí odstavec 2 až 7 a 9 až 12 stanov přiměřeně.

 

Čl. 6

Shromáždění

 

1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, kde členové uplatňují svá práva vyplývající z členství, včetně kontroly činnosti společenství.

2.  Do výlučné pravomoci shromáždění kromě činností uvedených v čl. 3 odst. 3 stanov náleží rozhodování: 

a)  o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,

b)  o schválení nebo o změně stanov,

c)  o volbě a odvolání členů výboru, nebo pověřeného vlastníka,  a jejich náhradníků,

d)  o uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám se souhlasem všech vlastníků jednotek,

e)   o změně účelu užívání stavby, změně stavby, jakož i o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu a pozemku,

f)  o výši příspěvků vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu a pozemku, dlouhodobé záloze, fondu oprav, popřípadě dalších, pokud jsou tyto příspěvky vybírány, a o termínech splatnosti těchto příspěvků,

g)  o způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, není-li stanoven zvláštním právním předpisem,

h)  o stanovení výše odměny členům výboru nebo pověřenému vlastníku,

i)   o způsobu výkonu správy domu a pozemku, případně činností uvedených v čl.  3 odst. 3 stanov,

j)  o rozdělení případného zisku z hospodaření společenství.

k)   o vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti výboru nebo pověřeného vlastníka

l) Pokud shromáždění neschválí stanovy společenství, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády 

3. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce výbor nebo pověřený vlastník. Neplní-li výbor nebo pověřený vlastník povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kteří mají aspoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi.

4. O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit.

5. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění pověřil výbor nebo pověřený vlastník. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor nebo pověřený vlastník.

6. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků.

7. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu; spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky a přísluší jim jeden hlas. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto opětovného hlasování rovnost hlasů, nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, rozhoduje na návrh kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o ní rozhodl (§ 11 odst. 3 zákona).

8.  K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen výboru nebo pověřený vlastník je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.

9. K přijetí usnesení o odvolání člena výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.

10.  K přijetí usnesení o věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4 zákona, o schválení nebo o změně stanov, je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.

11.  K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby , jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek.

12.  K přijetí usnesení o stavebních úpravách spočívající v modernizaci, rekonstrukci, vzhledu a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.

13.  Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)  datum a místo konání shromáždění,

b)  přijatá usnesení,

c)  výsledky hlasování,

d)  námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

e)  označení spoluvlastníka jednotky, který hlasoval za společné členy,

f)  datum pořízení zápisu, podpis členů výboru nebo pověřeného vlastníka,

g)  ověření zápisu dvěma ověřovateli

Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

14.  Působnost podle čl. 6 odst. 2 stanov nebo její části může shromáždění svým usnesením svěřit výboru nebo pověřenému vlastníkovi.

 

Čl. 7

Výbor

 

1.  Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství. Výbor má nejméně tři členy a při hlasování má každý člen výboru jeden hlas.

2.  Výbor volí a odvolává ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu. 

3.  Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

4.  Výbor rozhoduje o všech záležitostech společenství, pokud si rozhodování v určitých věcech nevyhradilo shromáždění. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost.

5.  Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává a řídí jeho předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru.

6.  Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.

7.  Nepostupuje-li předseda podle čl. 7 odst. 5 stanov, může tak učinit místopředseda. Není-li místopředseda zvolen, mohou zasedání výboru svolat jeho další dva členové.

8.  Výbor zejména:

a)  jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,

b)  svolává shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání a řídí a organizuje jednání,

c)  stanovuje výši měsíčních záloh vlastníků jednotek na úhradu za služby a výši příspěvků spojených se správou domu a pozemku a zajišťuje jejich vyúčtování,

d)  odpovídá za vedení účetnictví společenství a sestavení účetní závěrky a předkládá ji shromáždění ke schválení,

e)  odpovídá za podání přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá pro společenství ze zákona,

f)  odpovídá za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.,

g)  sjednává dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení prací, smlouvy o dílo,  smlouvy o dodávce služeb, provádí úhradu za provedené dodávky, kontroluje jejich kvalitu  a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

h)  činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na správu  domu a pozemku a na úhradách za služby, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování.

i)  zajišťuje rozsáhlejší rekonstrukce a opravy společných částí domu v rozsahu vymezeném v usnesení shromáždění.

9.  Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být na vyžádání k nahlédnutí a který musí obsahovat:

a)  datum a místo konání,

b)  přijatá usnesení,

c)  výsledky hlasování členů výboru,

d)  námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, pokud požádali o jejich zaprotokolování,

e)  datum pořízení zápisu a podpis předsedy, popřípadě místopředsedy výboru.

10.  Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm požadovat. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise z jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

11.  Výbor není oprávněn vyslovovat závazky v jakékoliv formě za závazky třetích osob.

12. Výbor nebude investovat finanční prostředky společenství z bankovního konta společenství do nákupu cenných papírů či jiných forem spekulativních investic.

 

Čl. 8

Pověřený vlastník

1.   Pověřený vlastník plní funkci výkonného a statutárního orgánu společenství.

2.   Pověřený vlastník činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství.

3.   Pověřeného vlastníka volí shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.

4. Pověřený vlastník vykonává působnost a plní úkoly v rozsahu, v jakém jinak přísluší podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov výboru.

5. Pověřený vlastník odpovídá za porušení svých povinností shodně jako člen výboru

 

ČÁST ČTVRTÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

Čl. 9

Vznik členství, evidence členů společenství

 

1.  Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství, se stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Členy společenství se stávají dále fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v domě, a to dnem, kdy jim byla doručena listina s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiná listina, kterou příslušný orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce. Členství ve společenství vzniká také převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky.

2.  Spoluvlastníci jednotek, vyjma spoluvlastníků nebytových prostor podle § 24 odst. 4 zákona, jsou společnými členy společenství v postavení vlastníka jednotky a mají nedělitelný hlas ve výši velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§ 8 odst. 2 zákona).

3.  Společenství vede evidenci členů společenství. Do evidence se zapisuje kromě identifikace vlastníka jednotky i výše jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu, popřípadě další skutečnosti rozhodné z hlediska správy domu. V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Jména členů společenství při jeho vzniku tvoří přílohu těchto stanov. Statutární orgán umožní každému, kdo prokáže právní zájem, nahlédnutí do evidence. 

 

Čl. 10

Práva a povinnosti člena společenství

 

1.  Člen společenství má právo zejména:

a)  účastnit se veškeré činnosti společenství,

b)  podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

c)  volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

d)  předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,

e)  obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby,

f)  nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

2.  Člen společenství je povinen zejména:

a)  dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství,

b)  řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a rozhodnutími orgánů společenství,

c)  neprodleně upozorňovat výbor nebo pověřeného vlastníka na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod,

d)  hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a pozemku včetně příspěvků na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, hradit nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek, hradit další příspěvky, pokud jsou z rozhodnutí shromáždění vybírány,

e)  hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování,

f)  umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, provádění oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,

g)  odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,

h)  zdržet se v jednání a při úpravách jednotky ve svém vlastnictví postupů, jimiž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

i)  umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot,

j)  oznámit bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi převod vlastnictví jednotky (povinnost převádějícího člena) a nabytí vlastnictví jednotky (povinnost nabývajícího člena),

k)  oznamovat výboru nebo pověřenému vlastníkovi změny v počtu příslušníků své domácnosti a domácnosti nájemce nebo podnájemce, jestliže je tento ukazatel rozhodný pro rozúčtování cen služeb nebo jiných nákladů na jednotlivé vlastníky jednotek, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo,

l) zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně znemožňuje nebo omezuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené mu rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.

3.  Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen společenství provádět jen se souhlasem všech členů společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen společenství provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství.

4.  Oznámit výboru, případně pověřenému vlastníku stavební úpravy bytové jednotky nejméně 14 kalendářních dnů před zahájením stavebních prací a předat výboru společenství nebo pověřenému vlastníkovi ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby. V oznámení stavebník uvede stručnou charakteristiku stavebních úprav, termín předpokládaného zahájení a ukončení stavebních prací.

 

Čl. 11

Zánik členství ve společenství

 

1.  Členství ve společenství zaniká:

a)  úmrtím člena společenství – fyzické osoby,

b)  převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

c)  zánikem člena společenství – právnické osoby,

d)  zánikem jednotky, jejímž je člen společenství vlastníkem.

2.  Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem přechodu vlastnických práv k jednotce poté, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí. Tuto změnu je povinen člen společenství  oznámit výboru společenství podle čl. 10, odst. 2, písm. k)  stanov do 30 dnů.

 

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

Čl. 12

Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

 

1. Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku a na úhradu za služby. 

2.  Uzavře-li společenství podle čl. 4 odst. 1 a 2  stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce: předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství. Ve smlouvě může společenství pověřit správce též zajišťováním činností uvedených v odstavci 1.

3. Společenství vede účetnictví podle zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4.  Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě rozhodnutí shromáždění, a to podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu a pozemku, pokud shromáždění nerozhodne jinak. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.

5.  Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Čl. 13

Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby

 

1.  Příspěvky a zálohy podle čl.  10 odstavce 2 písm. d) a e) stanov  platí členové společenství měsíčně v částkách a v termínu, vždy  do 25. dne příslušného kalendářního měsíce, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak. Měsíční zálohy na úhradu služeb jsou splatné ve stejném termínu jako příspěvky na správu domu.

2.  Příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na úhradu za služby podle čl. 10 odst. 2 písm. d) a e) stanov je výbor nebo pověřený vlastník povinen jednou ročně vyúčtovat, a to nejpozději do 90 dnů po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok. Vzájemné vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do 30 dnů po vyúčtování záloh.

3. Nevyčerpaný zůstatek na zálohách na opravy, rekonstrukce a modernizace se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku na opravy následujícího období,  pokud shromáždění nerozhodne jinak.

 

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 14

Zánik společenství

 

Společenství zaniká v případě zničení nebo odstranění domu a v případech uvedených v § 5 odst. 6 a 7 zákona v platném znění.

 

Čl.  15

Zvláštní způsob rozhodování ve společenství

 

1) V případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů společenství (§ 11 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona), může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či více listinách, které obsahují označení schvalované záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a  podpisy členů společnosti.

2) Člen společenství může k účasti na shromáždění vlastníků jednotek vyslat svého zástupce a zplnomocnit jej k hlasování o bodech jednání. Zmocněncem může být fyzická nebo právnická osoba. Tento právní úkon musí být proveden písemnou formou a doložen ověřenou plnou mocí.   

 

Čl. 16

Účinnost stanov

 

Tyto stanovy byly přijaty shromážděním vlastníků dne 24. 11. 2009 a téhož dne nabyly účinnosti.