Rekapitulace průběhu a zhodnocení akce

16.04.2015 22:09

K výběrovému řízení jsme přizvali celkem sedm firem – viz Zápis ze shromáždění SVJ konaného dne 4. 11. 2014, kapitola 7, odst. 1. Z výběrového řízení na opravy svislých elektrických rozvodů a hlavního rozvaděče v přízemí domu vyšla vítězně brněnská firma V+W Elektro, s.r.o.

 

Její cenová nabídka byla o desítky tisíc nižší než od druhé z úspěšných firem, které postoupily do závěrečného kola výběru. Za rekonstrukce svislých rozvodů a všeho s tím souvisejícího požadovala 164 415 Kč, za opravu hlavního rozvaděče 12 500 Kč včetně DPH. Konkurenční společnost Šetři světlem z Třebíče, úspěšná v zájmu o modernizaci domovního audiosystému, nacenila stejné rozsahy díla částkami 199 570 Kč a 79 319 Kč.  Ve prospěch firmy V+W Elektro hovořilo i to, že na trhu působí již od roku 2000 a vedení (majitelé) spol. s.r.o. nemění názvy svých podnikatelských aktivit „jako ponožky“. 

Ve smlouvě o dílo jsme si konkrétní datum zahájení a dokončení prací sjednali jen orientačně. Jednateli firmy jsem sdělil, že práce mohou začít, jakmile jim to jejich kapacity dovolí. K provádění díla však mohou nastoupit teprve po dokončení prací na modernizaci audiosystému, která probíhala v lednu. Přesto mne mírně zaskočilo, že o zahájení prací dne 9. února 2015 jsem se dověděl až od pana Pavla Hološky, který výskyt elektrikářů v domě zjistil. Bydlící jsme proto nemohli informovat o zahájení prací v obvyklém předstihu. Pan Hološka napsal a vyvěsil informaci o této akci až v době, kdy práce již započaly. Tato skutečnost však neměla žádný negativní dopad na bydlící či chod domu, protože jsme byty nemuseli zpřístupňovat tak, jak tomu bylo při výměnách domácích telefonů v rámci modernizace domovního audiosystému nebo při výměnách RTN a výměnách vodoměrů.

Dotkly se nás až práce na výměně kabelů ve stupačkách, kvůli nimž byla dočasně přerušena dodávka elektřiny do bytů ve dnech 3. a 4. března 2015. (Původně avízovaný únorový termín byl posunut kvůli onemocnění pracovníka firmy). Odhadovaný čas, po který měla být přerušena dodávka elektřiny, byl na dobu od 8,30 do 15 hodin. Firma o této skutečnosti zpravila bydlící letákem vyvěšeným na nástěnce ve vstupní prostoře domu. Prvotní informace na letáku – byty napravo a byty nalevo od výtahu - byla nepřesná a zavádějící. Telefonoval jsem jednateli firmy s požadavkem, aby informaci opravili a zpřesnili. Byty 3 + 1 mají umístěno elektrické vedení, elektroměry i jističe v jedné stupačce, menší byty ve druhé. Firma vyvěsila nový leták a záhy přidala další, oznamující, že kvůli pracím na opravě přívodu elektřiny do domu a na hlavním rozvaděči v přízemí domu bude odstávka elektřiny i dne 5. března od 8 do 16 hodin.

Dne 3. března byla přerušena dodávka elektřiny do bytů 3+1. Pozitivně jsem hodnotil přístup elektrikářů: před vypnutím elektřiny v patře zazvonili u každého bytu s dotazem, zda nenaruší bydlícímu nějakou činnost. Předpokládám, že stejně postupovali ve všech patrech domu v prvém i v následujícím dni, kdy byly odpojeny menší byty s rozvody ve druhé ze stupaček.

Zažil jsem však menší šok. Elektřina měla být v naší sekci vypnuta do 15. hodiny. Právě v tom čase se ozvalo houkání několika hasičských vozů sjíždějících se k (našemu) domu.  Prvá má myšlenka byla, že došlo k nějaké nehodě při práci na elektrorozvodech a bylo nutno volat hasiče. (Totéž napadlo pana Pavla Hološku, který se vracel domů autem).  Po vyhlédnutí z lodžie jsem zjistil, že hasiče a policisty ze dvou vozů nezajímá náš dům, ale Herčíkova 2. Jedna bydlící si připravovala nějaké jídlo. Od zapnutého sporáku však odešla ke kadeřníkovi. Policisté byli přivoláni proto, že do bytu, z nějž vycházel kouř, bylo nutno vstoupit násilím. (Hasiči na svém webu uvedli jako příčinu poplachu Požár ve výškové budově – spálené potraviny). Dění jsem sledoval, i průběžně fotil, z lodžie. Měl jsem totiž v pračce prádlo (což je jednou z mých domáckých činností) a čekal jsem na zapnutí elektřiny, abych mohl nechat dokončit prací cyklus. Nemálo aut přijíždějících směrem od křižovatky jejich řidiči otáčeli v prostoru před patrovými garážemi, aby poté vyhledali vhodnou objížďku. Stejně se chovali řidiči přijíždějící po Herčíkové - bez problémů se otočili a vraceli zpět. Jeden poměrně agresívní řidič si však vynutil průjezd úzkým prostorem mezi hasičským vozem a zaparkovanými osobními auty. Hasiči museli řidiče navigovat, aby zabránili případnému poškození stojících vozů. Jeho příkladu začali následovat další řidiči přijíždějící z obou směrů. Hasiče po pár minutách přestalo navigování bavit. Jedním vozem popojeli tak, že zúžili prostor mezi ním a zaparkovanými auty a druhé hasičské auto postavili napříč silnicí, čímž dali jasně najevo, že tudy cesta nevede. Výjezdu se zúčastnilo pět posádek a akce skončila zhruba po půlhodině.

Dodávka elektřiny byla u nás obnovena v 17,30, s dvou a půlhodinovým zpožděním oproti předpokladu.

Dne 4. března byly odpojeny od elektřiny menší byty a 5. března trvala odstávka proudu jen krátce, od 9,30 do cca 11 hodin. Provoz výtahů zajistila firma po všechny dny náhradním zdrojem.

Výměny jističů

Při opravách svislých elektrorozvodů musela firma V+W Elektro vyměnit u 32 bytů jističe již neexistujícího provedení hodnoty 15A za hodnotu 16A. Jednatel firmy mne o tom informoval telefonicky. Domníval se, že u E.ON vyřídí změny smluv za všechny dotčené vlastníky. Z oznámení, které firma vyvěsila na nástěnku v domě  někdy v průběhu posledního únorového týdne bez konzultace se mnou vyplývalo, že o změnu smluv s E.ON musí požádat  vlastníci jednotek s vyměněnými jističi individuálně. Vyvěšený jmenný seznam s čísly elektroměrů a druhem nainstalovaných jističů způsobil zmatek a dohady u řady bydlících. Pan Pavel Hološka proto připojil na nástěnku další, lépe pochopitelnou informaci s uvedením čísel bytů, jichž se výměna týká. 

 

Po těchto zjištěních jsem 2. března telefonoval na E.ON.  Operátorka mi sdělila, že mohu záležitost vyřešit podáním hromadné žádosti. Měl jsem zato, že existuje jednoduchý formulář, který může vyplnit  a schválit statutární zástupce SVJ. Její informaci jsem považoval za relevantní, a proto jsem z nástěnky sundal obě informace. E-mailem jsem požádal o zaslání příslušného formuláře a v Aktualitách na webu našeho SVJ publikoval zjištěné informace. E.ON, který je vlastníkem distribuční soustavy sítě NN, mi v e-odpovědí sdělil, že hromadné žádosti nelze podávat a o změnu kapacity jističe musí požádat osobně odběratel elektřiny. (Podobnou odpověď dostal i pan Hološka, který v mezičase též volal na E.ON).

 

Po bezproblémovém provádění prací došlo u téměř dokončeného díla k nepříjemné události. Stala se večer 12. března. Krátce po půl sedmé (v 18,30 se vrátila domů má žena a žádný problém ještě nebyl) došlo k výpadku osvětlení ve společných prostorách domu, zhaslo zvonkové tablo, přestaly fungovat zvonky i otevírání vstupních dveří pomocí čipu a vypadl příjem u televizorů napojených na STA. Což jsem zjistil krátce před sedmou, kdy jsem vynášel odpadky. To už Ing. Bořek Řezanina pátral po příčinách závady. Od elektrikáře se v telefonátu dověděl možnou příčinu závady – vypadlý jistič. Po jeho nahození zjistil, že vyhození způsobila jedna prasklá žárovka v chodbě. Díky tomuto zjištění trval výpadek elektřiny necelou hodinku.

 

Jak v jednom z telefonátů tak i v e-mailu z 27. února mne jednatel V+W Elektro informoval o tom, že kromě nezbytné výměny jističů ke dvaatřiceti bytům zjistili při rekonstrukčních pracích i nesoulad mezi smluvně sjednanými kapacitami dvou (z celkem pěti) jističů – pro výtahy a pro společné prostory. V obou případech že jsou nainstalovány jističe vyšší kapacity, než má SVJ smluvně sjednáno s E.ON. U výtahářů firma V+W zjistila, že pro řádný provoz je nezbytný jistič kapacity 3x50 A, proto osadila nový jistič stejné kapacity. Pro společné prostory však starý jistič nahradila jističem s kapacitou dle smlouvy. Po výpadku proudu jsem jednatele firmy požádal, aby osadili jistič takové kapacity, který pro budoucnost vyloučí podobný problém.

 

Smlouvy na dodávku elektřiny uzavíral kdysi v minulosti tehdejší vlastník domu, SBD Máj. Po vzniku SVJ byl pouze změněn název zákazníka. Při revitalizaci domu v roce 2010 nebyly prováděny žádné výrazné zásahy do elektrických rozvodů. Krom toho jsou prováděny pravidelné revize elektro, pracovníci E.ON průběžně zjišťují stav spotřeby elektřiny a na nějaké nesrovnalosti nikdo nikdy nepoukazoval. Nyní jsem chtěl uvést skutečný stav do souladu se smlouvami. Jednatel V+W nám doporučoval, abychom nikde nehovořili o tom, že jsme měli nainstalovány jističe vyšších hodnot, než bylo smluvně sjednáno.

 

Rovněž při předávání díla dne 27. 3. 2015 nám, členům výboru SVJ, kolega jednatele firmy doporučoval, abychom se nikde nezmiňovali o někdejším nesouladu u jističů. Technické oblasti jsou pro mne vesměs „španělskou vesnici“ a proto mne zajímal třeba rozdíl v popisu kapacity jističů: co znamená 1xněco a 3xněco. Jednatel mi vysvětlil, že 1x něco je proud jednofázový a 3xněco je proud třífázový. Na výslovný dotaz jaké jističe firma nainstalovala k elektroměrům pro společné prostory a pro výtahy mi odpověděl, že v obou případech jsou osazeny jističe hodnot 1x50 A. Při předání díla jsme obdrželi veškeré technické podklady k provedeným změnám v rozvodech elektro včetně zprávy o revizi elektrických zařízení, kterou musí každý vlastník jednotky (též já za SVJ) v určité fázi řízení přikládat k žádostem o změnu kapacity jističe.

 

V pondělí 30. března jsem zašel na kontaktní místo E.ON a požádal o vysvětlení některých věcí, které mi nebyly zcela jasné. Chtěl jsem si je upřesnit před napsáním informativního dopisu vlastníkům s měněnými jističi, v nichž jsem jim sděloval, že mají podat žádost o změnu kapacity jističe a jak konkrétně mají postupovat i vyplnit formulář D3. Zároveň jsem vyzvedl formuláře D3 i E2 a přiložil je k dopisům, které jsem v písemné podobě vložil do schránek dotčených vlastníků jednotek ve dnech 31. 3. a 2. 4. Těm vlastníkům, kteří mi poskytli své e-adresy, jsem dopis odeslal v elektronické podobě s odkazem, kde si formuláře mohou stáhnout, případně že si tyto mohou vyzvednout u mne. Text dopisu jsem zároveň publikoval v Aktualitách na webu našeho SVJ.

 

(Vsuvka: Po zjištění, že neexistuje nějaký jednoduchý formulář na podání žádosti o změnu kapacity jističe, jsem upustil od mého původního záměru na podání žádosti za všechny dotčené vlastníky. Musel bych je oslovit a požádat, aby mi dodali v nějakém termínu vyplněné formuláře, které bych pak zanesl na E.ON. Přitom mi bylo známo, že někteří vlastníci žádali o změnu již od počátku března. Přesto jsem od jedné vlastnice jednotky obdržel 14. 4. e-mail, dva týdny poté, kdy jsem jí do schránky vložil dopis i oba formuláře žádosti, ve kterém mne žádala, abych podal žádosti za všechny vlastníky hromadně, „jak doporučuje paní Chaloupková z E.ON“).    

 

31. března jsem podal na kontaktním místě E.ON  formuláře D3 s požadavkem na změnu kapacity jističů pro výtahy a pro společné prostory. S tím, že stávající kapacity 3x16 A požadujeme změnit na 1x50 A. Téhož dne odpoledne přišel na SVJ dopis od E.ON s upozorněním, že máme požádat o změnu kapacit jističů. Mezi přílohami byla kopie přehledu stávajících kapacit jističů u všech elektroměrů v domě s požadavky na změny, který předala na E.ON firma V+W dne 17. března. Nevěřícně zírám na údaje u dvou výše zmiňovaných jističů. Ač nám jednatel firmy i jeho kolega opakovaně doporučovali, abychom nehovořili o rozporu mezi skutečnými a smluvnímu hodnotami jističů, do hlášení E.ON to uvedl. Zároveň zjišťuji, že nemáme nainstalovány jističe 1x50 A, jak mi na můj dotaz předchozího dne výslovně odpověděl, ale pro výtahy že je nainstalován jistič 3x50 A, pro společné prostory 3x25 A. Na e-dotaz, který jsem jednateli bezprostředně odeslal mi odpověděl, že máme nainstalovány jističe těch hodnot, které uvedl do hlášení na E.ON. Na základě zjištěných skutečností jsem ihned požádal E.ON o opravy údajů na formulářích D3 s podrobným zdůvodněním v připojené e-korespondenci mezi mnou a jednatelem společnosti V+W Elektro. Takové řešení však nebylo možné a proto jsem podal nové žádosti.

 

Ing. Bořek Řezanina převedl do formátu PDF Zprávu o revizi elektrických zařízení. Na web SVJ jsem ji vložil proto, aby si ji mohli dotčení vlastníci s přístupem na internet stáhnout a v určité fázi řízení o změnu kapacity jističe ji přiložit k žádostem. Dalším vlastníkům s měněnými jističi předával BŘ kopie zprávy. Tím bylo ze strany výboru SVJ učiněno pro vlastníky jednotek učiněno (snad) vše nezbytné k tomu, aby i po administrativní stránce byla akce zdárně dovedena do svého závěru.  

 

Zhodnocení akce

 

Věříme, že odvedené dílo má dobrou kvalitu a splňuje všechny normy a vyhlášky. Již jsem se zmínil o tom, že při pracích byl zajištěn nepřerušený provoz obou výtahů. O tom, zda tuto skutečnost mohla firma předpokládat a příslušný materiál i práce zahrnout do své cenové nabídky, jsem diskutoval s jednatelem V+W při přebírání hotového díla. Sdělil jsem mu, že v jedné věci má jeho firma nezpochybnitelné prvenství a v budoucnu že jejich rekord zcela jistě žádná z firem, které se budou podílet na případných dílčích revitalizacích v našem domě, nepřekoná: v překročení původní cenové nabídky o cca 25%. V našem SVJ že je zavedenou praxí, kdy cena uvedená firmami ucházejícími se o zakázku v jejich nabídkách předložených ve výběrovém řízení je cenou konečnou.

 

Dva dny před naším závěrečným setkáním při předání dokončeného díla mi totiž jednatel poslal v e-mailu mimo jiného i Dodatek smlouvy č. 1. Vyjmenovává a vyčísluje v něm vícepráce na celkovou částku 42 400 Kč vč. DPH. Vytknul jsem mu, že zcela jistě mohla firma do své cenové nabídky zahrnout cca 4 tisíce za Zprávu o revizi elektrických zařízení, kterou měla zajistit v souladu se smlouvou o dílo a nezahrnovat položku až do dodatku.  Vzdor uvedeným výhradám byla konečná částka za dokončené dílo nižší o 59 573 Kč včetně DPH, než byla druhá nejnižší cenová nabídka. Přitom není jisté, zda by firma Šetři světlem též nežádala dodatek ke smlouvě, čímž by rovněž došlo k navýšení celkové ceny díla.

 

Kromě toho musím uznat, že žádná z dílčích rekonstrukcí nebo výměn instalovaných zařízení, které jsme realizovali od dokončení komplexní revitalizace domu v roce 2010, neměla před zahájením akce tolik možných úskalí jak je tomu u systému elektrických rozvodů.   

 

Bohužel musím konstatovat, že komunikace mezi mnou a jednatelem V+W byla na dosti mizerné úrovni. Pan Vlaha je nepochybně velmi slušný a poctivý člověk. Možná i proto působí jeho firma v drsném konkurenčním prostředí na nelítostném trhu patnáct let. Snad měl při jednáních se mnou ze mne nějaké neodůvodněné obavy či respekt. Poměrně ostře jsem reagoval například při telefonátu, jímž mne informoval o nutnosti měnit kapacity jističů. „To jste si nemohli zjistit dříve, třeba při prohlídce elektroinstalace a zpracovávání cenové nabídky“? Za pár dnů jsem se mu v jiném telefonátu omluvil. Má kritika navýšení ceny díla (s možnými úvahami zda dodatek schválíme), jej možná uvedla do stavu, v němž mi dal nesprávnou odpověď na otázku, jaké jističe jsou nainstalovány u dvou elektroměrů.  Kromě výše uvedeného dva příklady: 1) Upravený návrh smlouvy o dílo z poloviny prosince 2014 mi firma potvrdila až po urgenci v polovině ledna. Přitom mne po odevzdání cenové nabídky zahrnoval častými telefonáty s dotazem, kdy už budeme rozhodovat a ukončíme výběrové řízení. 2) Dílčí fakturu vystavenou 27. února se splatností 9. března jsem obdržel dopisem s podacím razítkem pošty 8. března. (Naší paní účetní připomínám po schválení došlých faktur, aby příkazy k jejich proplacení podávala bezprostředně a nečekala na dny splatnosti. Díky této praxi nemáme za celou dobu trvání našeho SVJ jedinou opožděně uhrazenou fakturu). Proto jsem jednatele V+W požádal, aby firma vystavila novou fakturu s pozdějším dnem splatnosti.  

 

Pan Pavel Hološka projednával s firmou technické záležitosti. Podobně jako mne i jeho překvapilo například zahájení prací bez předchozího oznámení, nebo vyvěšení seznamu s čísly elektroměrů a hodnotami jističů. Termín předběžné prohlídky dokončeného díla mu pan Vlaha navrhnul telefonicky zhruba půlhodinu před příjezdem do domu. Pan Hološka mi akci přišel oznámit domů, což mi má žena obratem zatelefonovala. Měl jsem jednání ve městě a při nejlepší vůli bych se nedokázal vrátit a zúčastnit se prohlídky. Možná bych byl v roli pouhého diváka. Mohl jsem však nafotit detaily svislých rozvodů ve stupačkách, které jsou zakryty. Snímky „před“ v našem patře jsem pořídil, protože jsem se motal mezi elektrikáři a pořídil pár cvaků.  Při přebírání díla jsem požádal alespoň o odkrytí „vnitřností“ hlavního rozvaděče. Na snímcích, které publikuji ve Fotogalerii, můžete vidět výrazný rozdíl mezi původním stavem a dokončenou rekonstrukcí.

 

Několik snímků pod tímto článkem je z akce hasičů v sousedním domě dne 3. března 2015.

 

František Janás