Příloha zápisu ze shromáždění SVJ dne 21. 3. 2013

29.03.2013 14:50

Příloha zápisu z jednání shromáždění SVJ Herčíkova 4 konaného dne 21. 3. 2013

Dne 22. 3., tedy následující den po shromáždění, nalezli bydlící v domě ve svých poštovních schránkách čtyři listiny. Autorkami jsou paní Dagmar Felklová a Mgr. Michaela Veverková. V jedné z nich apelují na vlastníky bytů s okny měněnými před komplexní revitalizací domu, aby se připojili k jejich požadavku, podle kterého mám dát účtárně příkaz k vyplacení dalších refundací nad již vyplacenou jednu třetinu. Případně vypočítat jakési pomyslné slevy na odvodech do fondu oprav. Druhý, se záhlavím Otevřený dopis předsedovi SVJ Herčíkova 4, vložený zřejmě do všech poštovních schránek, je podobného rázu. Navíc doplněn pohrůžkou, že nesplním-li požadavek autorek, budou se domáhat svých práv soudní cestou a mne čeká zaplacení nejen soudních výloh, ale i nákladů na jejich advokáty. Žádná z autorek se nezúčastnila jednání shromáždění, na kterém mohly své požadavky přednést.  O jejich postranním jednání jsem se dozvěděl díky jiným vlastníkům bytů dopoledne téhož dne, kdy své apely vložily ony dámy do schránek.

Oba dopisy jsou příznačné tím, že vám, spolubydlícím i případným „nezávislým právním konzultantům“, zamlčují podstatu celé kauzy. Krom toho jsou snůškou výmyslů a polopravd. O refundacích totiž nebylo na shromáždění SVJ jednáno až v listopadu 2011, či v březnu 2012 jak ony dámy prezentují. Závazné rozhodnutí je z jednání dne 15. 6. 2011, viz jednací bod 5) a bod 3) závěrečného usnesení. Dle něho neměla být nikomu po přiznání „zelené dotace“ vyplacena na refundacích ani koruna, neboť dotace nám v plné výši uhradila všechna okna měněná při modernizaci domu. Každý, kdo umí číst a zajímá se o skutečný stav věcí, snadno zjistí, že dotace ZÚ nebyly přiznávány na dům či byt, ale na stavební úpravy domu prováděné dle stavebního projektu při jeho komplexní revitalizaci. Pro zmírnění dopadů na dotčené vlastníky jsem navrhnul, a kolegové ve výboru  SVJ můj návrh schválil, aby byla vyplacena alespoň 1/3 vypočítaná z částek, za které nám měnila okna Stavoprojekta.

Další nepravdou z apelu na bydlící je například to, že někteří vlastníci s okny dříve měněnými, byli po hlasování v listopadu pro odložení výplat refundací na období po roce 2013. Marně jsem argumentoval tím, že vyplatíme-li refundace ve výši 100%, pak nebudeme mít prostředky na další smluvená či plánovaná vylepšení našeho společného bydlení a naprostá většina peněz odváděných do fondu oprav v následujících dvou letech že padne na refundace. Jak zněl požadavek oněch vlastníků po mých pádných argumentech a po neregulérním hlasování? (Neregulérní, a v rozporu se Stanovami  SVJ proto, že nebylo na programu jednání shromáždění a tudíž se k této závažné záležitosti – vyplacení téměř 600 tisíc Kč ze společných prostředků ve fondu oprav - nemohli vyjádřit všichni vlastníci). Snadno si to ověříte opětovnou četbou zápisu z jednání shromáždění dne 9. 11. 2011, zejména v závěru jednacího bodu 4). Dotčení vlastníci požadují: v roce 2011 nám vyplaťte 1/3, kterou jste nyní slíbil, v roce 2012 druhou třetinu a zbytek ve 2014. Musel jsem to uvést i do závěrečného usnesení – viz bod 3. Na shromáždění v březnu 2012 neprobíhala žádná ostrá výměna názorů, kromě slovního výpadu paní Felklové na mne při jejím letmém nahlédnutí do schodiště, kde probíhala diskuse. Žádná z autorek apelu nebyla jednání přítomna.

Na atak obou dam jsem reagoval samostatným dopisem, který jsem zveřejnil na webu našeho SVJ. V neděli odpoledne jsem umístil na nástěnku ve vstupu do domu následující, stále platné, sdělení:

 „Vážení spolubydlící, nevím, kteří z vás v pátek obdrželi písemné materiály vypracované paní Felklovou a Mgr. Veverkovou. Já se o nich dozvěděl díky přístupu některých adresátů. Ne od autorek. Na webu našeho SVJ  www.svj-hercikova4-brno.webnode.cz se můžete seznámit jak s jejich výzvou, tak i s mým stanoviskem. Nemá-li snad někdo z vás přístup na internet, na vyžádání mu mou reakci předám v písemné podobě. František Janás“.

Podle očekávání někdo mou informaci opakovaně z nástěnky sundává. (Podobně tomu bylo i s pozváním na shromáždění SVJ vloni v březnu. Pozvánku jsem tehdy vyvěšoval i 2x denně.  Počínání někoho, komu vadilo, že proběhne regulérní hlasování o vyplacení či nevyplacení dalších refundací, přitom postrádalo jakoukoliv logiku. Všechny vlastníky jednotek zvu na všechna jednání shromáždění též osobně: buď odesláním pozvánky na jejich e-adresy, nebo v písemné podobě vložené do schránek zbývajících). 

Autorky dopisů apelují na další domněle poškozené, aby je podpořili v jejich boji proti předsedovi SVJ. Čtenář se dovídá, jak jsou ony dámy vytížené a stresované ve „válce“ se mnou. Může nabýt dojmu, že mezi mnou a jimi třeba dochází k neustálým, možno ostrým, výměnám názorů, nebo je nějak sám průběžně napadám. Zda dámy vedou o refundacích, nebo despotickém předsedovi, diskuse s kdekým koho potkají, a tím nesmyslně ztrácejí čas, za to nemohu. Jak je tomu s našimi vzájemnými kontakty?

Připomenu, že paní Veverková mne zmocnila k zastupování na shromáždění 29. 3. 2012. Na dotaz, jak mám hlasovat v otázce vyplacení dalších refundací, mi dala písemný pokyn „Hlasuji za NE“. Hlasoval jsem dle jejího pokynu. Vzápětí mne začala, v e-mailech i vyvěšováním písemných vyhlášení na nástěnce ve vstupu do domu, označovat za podvodníka, který zneužil její plnou moc. Vyměnili jsme si několik e-mailů. Korespondenci jsem pro její nesmyslnost ukončil zhruba po dvou týdnech. Měl jsem v úmyslu připojit ji jako další přílohu k zápisu z onoho jednání. Kolega Řezanina i má žena byli jiného názoru. Nyní jsem se rozhodl pro její publikování na webu našeho SVJ v plném, tehdy plánovaném, znění. Má-li někdo z vás zájem, může se začíst. Najdete ji v oddíle věnovaném shromáždění z 29. 3. 2012. Již déle než rok jsem paní Veverkovou nepotkal, ani zdálky neviděl. Jediný e-mail jsem jí poslal 23. 12. 2012. Žádal jsem ji, jako všechny další bydlící, o případné sdělení číselných údajů na vodoměrech a počtu osob bydlících v bytě v průběhu roku. Údaje mi sdělila rovněž e-mailem. Nic víc, nic míň se mezi námi neudálo. 

S důvody zášti paní Felklové, potažmo její rodiny, vůči mně, jste se též mohli seznámit v I. části přílohy zápisu z téhož shromáždění. Informaci o vandalismu někoho z její rodiny - výrazné poškození práce podlaháře před jejich bytem -  jsem zveřejnil až po jejím slovním výpadu na mne na onom loňském březnovém shromáždění a jejím následném e-mailu ze dne 1. 4. 2012. (Nebýt jich, nikdo se o tom skutku nedozvěděl). Reagoval jsem jak samostatnou odpovědí 3. 4. 2012 na její e-adresu, tak i zveřejněním části mé odpovědi v I. části přílohy zápisu. Nyní dodatečně na web našeho SVJ vkládám i můj tehdejší e-mail. Pro přehlednost oba e-maily zařazuji pod korespondenci s paní Veverkovou. Tím korespondence Felklová-Janás-Felková skončila. Stavy na vodoměrech a osoboměsíce jsem u nich zjišťoval osobně. O ničem jiném přitom nepadlo ani slovo. Od loňského 29. března jsem se s členy rodiny Felklových nepotkal snad více než 10x. Na mé „dobrý den“ jsem většinou dostal odpověď. Ani jedno slovo nikdy nepadlo navíc.

V Brně dne 29. března 2013

František Janás

 

Pozn.: Přílohu zápisu zde zveřejňuji , pro její aktuálnost, dříve než zápis. Po připomínkování všech jeho signatářů jsem zápis uzavřel večer 28. března. Jakmile bude všemi parafován, zveřejním jej na příslušném místě webové stránky našeho SVJ. Obvyklým způsobem, tj. buď na e-adresy nebo písemně do poštovních schránek v domě, pak zápis ode mne obdrží, včetně přílohy, též všichni vlastníci jednotek. Přílohu publikovanou na tomto místě poté přesunu k zápisu.

František Janás