Příloha zápisu ze dne 29. 3. 2012, část I.

03.03.2013 12:02

Příloha zápisu č. I z jednání shromáždění SVJ Herčíkova 4 ze dne 29. 3. 0012.

František Janás:

Nedlouho po skončení shromáždění, ve 21,20 hod,. jsem odeslal Mgr. Věře Máchové, Mgr. Natálii Doffkové a Mgr. Radku Sokolovi e-maily s následujícím zněním:

Přeji dobrý den,

v diskusi na shromáždění SVJ dne 29. 3. 2012 jste patřila/patřil mezi nejvýraznější kritiky mého postupu zejména v otázce řešení případných refundací.

Dovoluji si Vás proto požádat o e-mailové či písemné vyjádření Vašeho stanoviska. Tento způsob považuji za vhodnější pro zanesení Vašeho nezkráceného názoru na kauzu do zápisu z jednání shromáždění.  Než abych se pokusil o případně zkrácenou či ne zcela přesnou interpretaci Vašich výhrad a návrhů.

S pozdravem

František Janás

 

Dalšímu razantnímu kritikovi, panu Evženu Tomáškovi, jsem dal text v písemné podobě do schránky a připojil k němu tento dovětek:

Doplňující otázka panu Tomáškovi:

Uznáte-li za vhodné, sdělte mi v odpovědi i to, zda jste při konzultaci s advokátem prezentoval jen své úvahy a názory, nebo zda jste jej seznámil s fakty, která uvádím v zápise z listopadového shromáždění a v příloze pozvánky na 29. 3.  To, co Vám onen advokát poradil, dám do zápisu z jednání i pokud by to Vaše reakce na můj požadavek o Vaše stanovisko ke kauze neobsahovala.

 

O diskusní příspěvek jsem nepožádal pana Marka Procházku (byt č. 40), byť byl jedním ze trojice posledních diskutujících. Jeho kritika a připomínky však byly shodné s dalšími nespokojenými. Na jeho dopis „O co mi jde“ doručený všem bydlícím před konáním shromáždění vlastníků v červnu 2010 - i na mou reakci na něj a na dopis členů výboru „O co jde nám“ - si jistě mnozí vzpomenete. Výměna oken v jeho bytě proběhla při modernizaci domu a v listopadu i nyní hlasoval proti vyplacení refundací.

 

Následující den jsem o této skutečnosti informoval oba kolegy ve výboru SVJ, pány Řezaninu a Hološku. Požádal jsem je, aby mi navrhli případné další vlastníky, jimž mám uvedenou žádost poslat.

 

Bořek Řezanina navrhnul Ing. Katarínu Antoškovou, S tím, že se diskuse sice nezúčastnila, ale sledovala ji téměř do samého závěru. Proto jsem jí do e-mailu k výše uvedenému textu připsal dovětek, že ponechávám na jejím zvážení, zda na výzvu bude reagovat. Pavel Hološka doporučil manžele Felklovy a pana Marečka. Shora uvedený e-mail jsem poslal pouze manželům Felklovým. Domnívám se, že panu Marečkovi plně postačí ta vysvětlení, jimiž se ke kauze a připomínkám oslovených vyjadřuji. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Základní informace předsedy výboru Společenství

1) V zápise ze shromáždění vlastníků jednotek konaném dne 9. 11. 2011 jsem jednací bod 4 rozšířil o výňatky ze všech písemných sdělení bydlícím a zápisů ať schůzí samosprávy domu nebo shromáždění následného společenství vlastníků jednotek. To počínaje rokem 2004 a konče datem 15. 6. 2011. Zhruba sedm let totiž průběžně a podrobně - písemně či elektronicky - informuji všechny vlastníky jednotek i uživatele bytů družstevních o dění související s domem. To je má dobrovolná, a nemálo času zabírající, aktivita.  Za uvedené období řada bytů změnila vlastníky. Rozšíření zápisu z 9. 11. 2011 jsem považoval za vhodnější, než abych poskytoval informace o celé historii refundací individuálně každému zájemci.

Od vzniku Společenství vlastníků jednotek předávám tyto informace a zápisy z jednání shromáždění též vedení SBD Máj. Jednak proto, že má v domě stále určitý vlastnický podíl. Též proto, že s ním máme uzavřenu mandátní smlouvu o správě a veškeré účetní a finanční operace jsou realizovány přes jeho účtárnu. Komerční banka si po podání žádosti o bankovní úvěr na modernizaci domu ode mne vyžádala zápisy z proběhlých jednání shromáždění vlastníků jednotek + další údaje + od účtárny našeho správce kompletní přehled hospodaření. Od poskytnutí úvěru kontroluje banka naše hospodaření – půjčila nám 9 mil. – a, kromě jiného, jsem povinen předávat bance též zápisy z jednání shromáždění. Včetně dokumentace s tím související.

Tyhle okolnosti mne vedou k tomu, aby veškeré podávané informace byly co nejpřesnější a nevyžadovaly dalších otázek či vyjasňování nějakých nesrovnalostí a rozporů. Třeba u všech proběhlých shromáždění a hlasování nevidíte jen procenta. Všichni máte možnost zpětně dohledat, který vlastník/spoluvlastník byl přítomen na tom kterém jednání a kdo a jak hlasoval. Domnívá se někdo z vás, že je možné podávat ještě podrobnější informace.  

 

2) Vlastníky jednotek, nespokojené s výsledkem hlasování, dne 29. 3. 12 mohu odkázat na přílohu pozvánky na toto jednání, na zápis ze shromáždění dne 9. 11. 2011 a ze dne 15. 6. téhož roku. Pokusím se to celé znovu stručně zopakovat:

Závažné porušení mých práv a povinností na shromáždění vlastníků dne 9. 11. 2011 způsobila v podstatě banalita. Nebylo-li by nutno v závěru loňského roku zvolit nového člena výboru namísto Ing. Straka, shromáždění by se nekonalo.

Pro ty z vás, kteří zápis z jednání shromáždění SVJ ze dne 15. 6. 2011 již nemají či v záplavě jiného textu jim něco uniká, vkládám opět plná znění Usnesení bod 3) a Jednacího bodu 5:

Usnesení: „3 - Shromáždění SVJ ukládá výboru Společenství, aby po přijetí finančních prostředků z dotačního titulu Zelená úsporám provedl řádný výpočet částek a zajistil jejich následné vyplacení těm vlastníkům jednotek a uživatelům bytů ve vlastnictví SBD Máj, kteří si výměny oken/balkónových sestav realizovali na své náklady před komplexní revitalizací domu – v souladu se zněním jednacího bodu ad 5“.

Jednací bod 5 - Refundace oken vyměněných bydlícími před revitalizací domu

Předseda výboru SVJ připomíná, že výpočet bude proveden způsobem  o němž všechny bydlící informoval svým dopisem v lednu – viz Průběh revitalizace domu, kapitola 2. Refundovány budou příslušné počty oken/balkónových sestav v bytech, tj. celkem 61 oken a 12 balkónových sestav 26-ti vlastníkům a uživatelům bytů družstevních. Částky pro základní výpočet refundaci budou ve výši shodné s těmi, které byly u oken měněných při revitalizaci domu zaplaceny z fondu oprav. Což znamená, že od ceny zaplacené Stavoprojektě za okno/balkónovou sestavu bude odečtena částka proplacená dotací Zelená úsporám připadající na okno/balkónovou sestavu. Je proto nutno vyčkat na dokončení všech jednání předsedy výboru SVJ s Fondem životního prostředí. Jakmile bude známa výše dotace, bude možno provést výpočty. Refundace budou vyplaceny z fondu oprav domu po připsání dotačních peněz na úvěrový účet SVJ v Komerční bance. O refundacích již nebude hlasováno, ale jejich vyplacení proběhne podobně  jak tomu bylo u refundací okenních žaluzií a flexi hadiček na rozvodech vody.

Na dotaz předsedy výboru SVJ zda má někdo z přítomných pozměňující návrh či jinou připomínku nikdo z přítomných nereagoval.

 

Nekonalo-li by se listopadové shromáždění, postupoval bych dle výše uvedeného. Oba mí kolegové před tímto shromážděním souhlasili bez výhrad s mým návrhem, abychom namísto nuly vyplatili 30% vypočítaných z cen, které nám fakturovala Stavoprojekta. V závěru roku by vlastníci i uživatelé bytů s okny dříve vyměněnými obdrželi stejné částky, jaké jim byly vloni v prosinci vyplaceny. V mém obvyklém dopise bydlícím o dění v domě, byste tohle sdělení obdrželi jako jednu z informací. Mou povinností je, abych svolal shromáždění nejméně1x ročně. Řádné loňské bylo v červnu, další by se konalo letos na jaře.

Dle článku 7, bod 4 Stanov: Výbor rozhoduje o všech záležitostech společenství, pokud si rozhodování v určitých věcech nevyhradilo shromáždění. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost.

Mí vážení kritikové, domníváte se i po opakovaném sdělení těchto skutečností, že jsem splnil usnesení shromáždění ze dne 15. 6. 2011?

 

3) Jak funguje dotace Zelená úsporám (Ing. Bořek Řezanina)

"Na výměnu oken v rámci celkové revitalizace jsme dostali účelovou dotaci Zelená úsporám, která pokryla 100% nákladů na práce a materiál spojený s výměnou oken. Pokud bychom vyměňovali jedno okno na domě, tak bychom dostali proplaceno jedno okno. Pokud bychom vyměnili okna všechna, dostali bychom proplacena okna všechna.

Díky dotaci jsme z našich společných peněz-fondu oprav  nedali ani korunu na výměnu oken, a tyto naše společné peníze jsme mohli použít na snížení úroků z úvěru, snížení délky splátek atd.

Tzn., že z fondu oprav jsme nevydali ani korunu na rekonstrukci oken a tím pádem nemůžeme ani poskytnout žádnou náhradu z fondu oprav. Nic se nevydalo, nic se nemůže ani nahrazovat.

Je tedy velmi vstřícné gesto od předsedy SVJ, když navrhl vyplatit refundace z fondu oprav ve výši 30%.

Po poslední schůzi se může cítit řada nájemníků poškozených, ale v konečném důsledku platí:

Pan A (který si vyměnil okna sám na vlastní náklady) nepřispěl panu B(kterému byla okna vyměněna v rámci revitalizace) na okna ani korunu. Okna byla 100% hrazena z dotace Zelná úsporám.

Kdežto pan B (společně s ostatními obyvateli domu) přispěl panu A na jeho výměnu oken z fondu oprav ve výši 30% nákladů.

 

Ing. Bořek Řezanina"

 

4) Organizace a řízení průběhu jednání shromáždění vlastníků jednotek je v kompetenci předsedy výboru – viz Stanovy, čl. 6), bod 5.

Umožněním hlasování o refundacích na shromáždění vlastníků konaném dne 9. 11. 2011 jsem porušil svá práva i povinnosti jasně mi daná předchozími usneseními jak ze shromáždění SVJ tak i dohod členů výboru. Zároveň jsem porušil práva všech vlastníků jednotek.  

Jak mohli uvažovat někteří, možná mnozí, kteří toto shromáždění ignorovali. Bylo jich 31. Co bylo na programu? Volba nového člena výboru, hlasování o zvýšení odměn pro členy výboru a nějaká informace o refundacích oken. Nového člena výboru zvolí asi ti, kteří tam půjdou. Proč zvyšovat odměny členům výboru? Za ty peníze, které mají dosud bych já neztrácel/neztrácela čas a neničil/neničila si nervy a zdraví. Ať to dělají dál, když je starost o dům baví. Hlasovat proti? To by se na mne asi předseda už neusmíval a přestal mne zdravit. Dům je opraven a to mi stačí. Co se děje dál už mne nezajímá, a refundace se mne netýkají. O tom, že někdo vystoupí na shromáždění s požadavkem na hlasování o nemalém výdaji ze společných prostředků, neměli tušení.

V minulosti si plně nebo částečně vyměnilo okna 26 vlastníků a družstevníků. Na onom shromáždění chyběli pouze dva z nich. Účastí 64,49% vlastnických podílů jsme byli lehce nad hranicí usnášeníschopnosti i rozhodování a byla výrazně nižší, než na všech předchozích shromážděních. Pro nového člena výboru i zvýšení odměn hlasovali všichni účastníci jednání. Chci věřit, že všichni, kteří zvedli ruku pro zvýšení odměn to v tu chvíli mysleli upřímně. Že někdo – pánové Strak a Sokol – navrhnou hlasování o vyplacení refundací ve výši 100%, věděli možná jen oni dva. Bývalý kolega z výboru mi druhý den po jednání na otázku proč porušil dohodu všech členů výboru na tom, že bez hlasování bude vyplaceno 30%, odpověděl: „Zkusili jsme to. Pokud by nevyšlo 100%, chtěli bychom hlasovat o nějakém menším procentu“. Oč se jedná a o čem je hlasováno, si jistě uvědomili ti, jichž se otázka refundací týkala. Další účastníci z probíhající diskuse nemuseli vůbec pochopit, co se schvaluje a jaké budou dopady na hospodaření SVJ.

I bez platného usnesení z jednání shromáždění SVJ v červnu 2010, jsem i v tomto momentu porušil stanovy závažným způsobem. Cituji čl. 6), bod 4 Stanov: „K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit“

O vyplacení 30% rozhodl z mého podnětu výbor. Snad všichni uznáte, že rozhodování o tom, zda vyplatit dalšího více než půl milionu z peněz ve fondu oprav důležitým bodem je. Může být platné hlasování a usnesení, které bylo k refundacím přijato v rozporu s právní normou?

 

5) Vzniklou situaci jsem proto musel řešit. Mohl jsem ji případně nechat takzvaně ležet. Nelehko by se mi odložená kauza řešila, kdyby mi po vyplacení plných refundací přišlo přátelské pozvání na policii nebo k soudu a tam mi bylo položeno několik otázek. Například: „Milý pane Janási, jakpak to hospodaříte s finančními prostředky vašich bližních? Je Vám známo, že v ČR již 22 let úspěšně budujeme demokracii a Vy takovým flagrantním způsobem znemožníte členům vašeho SVJ rozhodnutí v jedné závažné otázce? Jste si vědom své trestně-právní odpovědnosti? Je vám známo, že jste porušil Vaše povinnosti při správě cizího majetku?“  

Říká se, že sejdou-li se dva právníci, mají na stejnou kauzu tři různé náhledy. Nechal jsem si můj právní názor a způsob jeho řešení potvrdit jiným právníkem. Byl stejného názoru. Proto jsem záležitost konzultoval s dalším. Opět shoda – svolání shromáždění a nové hlasování o refundacích. Navíc mi dal pozdní lapidární radu: „Chtěli hlasovat? Měls jim dát dvě možnosti – nulu nebo 30%“.

Pan Evžen Tomášek na nynějším shromáždění pravil, že „nárok na vyplacení refundací“ konzultoval s advokátem. Už předpokládal, že většině vlastníků je vyplácení dalších refundací proti srsti a napíší „ne“? Co prý poradil panu Tomáškovi?  Má se domluvit s dalšími „poškozenými“, sebrat potřebnou částku na palmáre advokáta, složit se na soudní poplatky a podat návrh na rozhodnutí k soudu.   

 

6) Pozvánku jsem zveřejnil s dvacetidenním předstihem, aby mněli vlastníci jednotek dostatek času na svá rozhodování. Nedomnívám se, že by někdo v čase od jejího zveřejnění chodil přesvědčovat vlastníky, aby hlasovali proti vyplacení refundací. Nespokojení již s tím, že se má o refundacích řádně hlasovat, zvolili jiný přístup – přesvědčovali ty, jichž se refundace netýkají.

Při podepisování prezenčních listin došlo k následující situaci: (Dodatečná poznánka FJ pro zveřejnění textů na webu: v původním textu přílohy zápisu i v navazujícící korespondenci jsem uváděl plná jména obou aktérek. Pro širší veřejnost to však není zapotřebí a proto zde obě dámy uvádím pod obecnými zkratkami AB a XY). Již dříve podepsaná paní AB přišla ke stolku a prohlížela listiny s podpisy a hlasováním. Ptám se jí, co hledá. Odpověděla, že se chce podívat, jak hlasovala paní XY Prý jí slíbila, že bude hlasovat „ano“. Paní AB jsem řekl, že ona nic k podpisu paní XY vepisovat nebude. Již při sečítání hlasovacích podílů, kdy se zapisovala opožděně přišlá slečna Matušková, přišla ke stolku paní XY a ke svému jménu vepsala „ne“.

(Další dodatečná poznámka FJ: Pro zveřejnění na webu vypouštím zbylou část bodu 6. Uvedl-li bych text v původním znění, nemělo by smysl zaměňovat jméno jedné z aktérek za AB. Projeví-li některá z obou dam přání, abych uvedl text v plném znění, případně i navazující korespondenci, bez problémů vše v plném rozsahu zveřejním).

 

7) Jednoduchým, a snad každému srozumitelným způsobem hlasování, jsem umožnil všem vlastníkům, aby rozhodli o případném vyplacení částky 579 992 Kč? Měl jsem napsat, že se sejdeme, abychom se dohadovali o tom stejném jako v listopadu? Zda a v jaké výši mají být vypláceny případné další refundace? Zda mají být vypláceny v termínech podle listopadu či je odložit o rok, dva, pět? Jednání o termínech by dnes snad přicházelo v úvahu po kladném výsledku hlasování. Bylo by to jisté? Proč jste chtěli mít vloni peníze v kapse co nejdříve, vzdor mým tehdejším námitkám? Ty se za pár měsíců nezměnily, jsou stále tytéž, v příloze pozvánky jsem je pouze zopakoval a rozšířil o přesnější výčet příjmů a plánovaných výdajů.

Usnesení ze shromáždění dne 29. 3. 2011 je jednoznačné. Na základě výsledků hlasování nebudou další refundace již vypláceny. Proč po nedostatečném počtu hlasů pro „ano“ vyvstávají spekulace o nejasně položené otázce? Chápal snad někdo otázku tak, že nyní refundace nevyplatíme, ale odložíme to o dva roky? Kdo z vás, s okny dříve měněnými, hlasoval „ne“ v domnění, že hlasování se týká jen roku 2012 a 2013? Žádný z hlasujících. Všichni napsali „ano“. Proč padají dotazy o tom, zda je nyní negováno celé hlasování z listopadu? Hlasování o dvou otázkách – volba nového člena výboru a zvýšení odměn pro členy výboru -  bylo na programu a je platné. 

Výjimkou při hlasování o refundacích je paní Michaela Veverková, byt 41. Dala mi do schránky písemnou plnou moc. Vrátil jsem ji zpět do schránky s tím, aby napsala „ano“ nebo „ne“. Vrátila ji s vepsanou instrukcí:  „S refundací nesouhlasím, hlasuji za NE“. Přiznám, že mne její rozhodnutí lehce překvapilo, neb si okna měnila na vlastní náklady. Hlasoval jsem proto „ne“. E-mailem mi 3 dubna napsala, že se k ní dostávají informace o rozporuplnostech v hlasování. Odpověděl jsem, ať vyčká na písemné informace k celé kauze. I pokud by její hlas měl být započítán do „ano“, což právní norma ani neumožňuje, pak pro vyplácení dalších refundací stále není dostatečný počet souhlasných vlastnických podílů.     

 

8) Od pouhého zveřejnění pozvánky na shromáždění se už někteří spolubydlící, s dříve měněnými okny, na mne dívali skrz prsty a jen stěží ze sebe vydolovali odpověď na můj pozdrav. To, že se mi díky kontaktům, nesmírnému vypětí i kapičce štěstí podařilo ušetřit ve společné kase miliony je zapomenuto. Že Řezanina i Janás, se vždy snažili jednat, v souladu se stanovami, přistupovali na ten či onen Strakův návrh ve prospěch těchto vlastníků, je též zapomenuto. Připomenu, že po hlasování o refundacích v červnu 2010 byla značná část přítomných proti. Kolega Strak, z obavy že další hlasování by opět mohlo dopadnout v jejich neprospěch, navrhnul, abychom o nich již nehlasovali. Pánové Strak I Sokol zcela správně předpokládali, že na shromáždění v listopadu se dostaví zejména ti, kteří si chtějí vyslechnout mou informaci o refundacích. Nepátral jsem po tom, kdo z obou pánů přišel na nápad, aby se na takto vyselektovaném shromáždění hlasovalo. Měli předem zajištěno, že většina bude hlasovat „ano“. Kolega Strak tímto krokem zcela neférově porušil dohodu členů výboru na mém předchozím návrhu: abychom namísto nuly refundovali 30%. Došlo k situaci, kdy místo toho, aby přítomní případně ocenili výbor za rozhodnutí, že namísto nuly dostanou nějaké ty tisícikoruny, tak se po proběhlém neregulérním hlasování začali dožadovat jiných penízků. Máme jich málo? Co na tom. My chceme to, co jsme si odhlasovali. A co nejdříve! To bylo v listopadu. Po nynějším záporném hlasování o dalších refundacích se dlouze diskutovalo o návrzích, abychom je přeci jen vyplatili, třeba s několikaletým odkladem. Případně na jejich ponížení o nějaká procenta. Na mých argumentech o výrazném zásahu do našeho hospodaření v případě 100% se nic nezměnilo. To, co jsem tvrdil v listopadu, to jsem v příloze pozvánky na březen pouze doplnil reálnými čísly.

Je smutné, že mnozí bydlící s okny dříve vyměněnými nechtějí pochopit, co je realizovatelné a správné v rámci platných stanov a usnesení shromáždění vlastníků. Jsou přesvědčení, že Janás je připravil o pár tisícovek a v očích některých „poškozených“ se proto stal nepřítelem č. 1.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Otázky a odpovědi, I. část

 

Měl jsem zato, že oslovení se ozvou neprodleně. V domě vznikají různé fámy a konspirační teorie co a jak by mělo být či bylo a být nemělo. Rozhodl jsem se proto dát vám všem podrobnější informace k celé kauze. Dokonce ještě dříve, než obdržíte zápis z jednání. Ten bude velmi stručný a přinese v podstatě jen výsledky hlasování a údaje, které musí zápis obsahovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prvý e-mail mi přišel od Mgr. Radka Sokola 30. 3. v 11 hod. Vzápětí jsem mu odpověděl desetibodovým dopisem. Jeho dotaz byl poměrně stručný, a proto jsem jej požádal, aby mi poslal všechny kritické připomínky, které nanášel na shromáždění. Bez ohledu na mé odpovědi z e-mailu. Zatím, do noci 3. dubna nereagoval. Pokud jeho nové dotazy nepřijdou ani poté, kdy již budu mít dopisy od Mgr. Natálie Doffkové a zejména pana Evžena Tomáška, zveřejním ve II. části i mých odpovědi na kritické hlasy odpovědi, které jsem mu napsal.

  

> Od: "Radek Sokol"
> Komu: "František Janás"
> Datum: 30.03.2012 11:01
> Předmět: RE: H4
>
Dobrý den i Vám, pane Janási,
 
ano, kritizoval jsem Váš postup, protože jsem přesvědčen, že hlasování mohlo dopadnout jinak - a to ve prospěch "ANO". Dokazuje to i velmi malý rozdíl dosaženého podílu pro odpověď "ANO" a potřebného podílu (poměr byl zhruba 132 tis. ku 144 tis., přičemž v listopadu 2011 jsme získali více jak 240 000). Hlasování ovlivnila otázka, která byla formulována tak, že i lidé, kteří by hlasovali pro "ANO", hlasovali "NE".
Soudný člověk totiž přeje refundace oken těm, kteří si je zaplatili ze svého, a soudný člověk i pochopí, že pokud nejsou na účtu peníze, nelze je vyplatit hned. Shromáždění tedy nemělo být o tom, zda refundace oken ano či ne, ale o tom, že je nutné změnit výplatní termíny, a které to tedy budou. Pokud na domu jsou nezbytné práce, mohla se výplata refundací např. o rok odložit, nebo se mohly refundace rozložit ne do 2 následujících let, ale např. do 4 či 6, tak, aby to nezatížilo rozpočet.
 
Pane Janási, v listopadu jsem Vás a Váš tým přede všemi pochválil, co jste pro náš dům udělali. Tato kritika se týká jen a pouze volby otázky pro hlasování, která ovlivnila výsledek hlasování. Nemohu být spokojen s tím, že mi nebudou vyplaceny jednou slíbené peníze. Jsem ale ochoten si na ty peníze počkat v delším časovém horizontu.
 
S pozdravem,
 
Radek Sokol

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mgr. Věra Máchová píše v e-mailu  31. 3. v 0,22 hod.

Dobrý den pane Janási,
děkuji za možnost vyjádření mého stanoviska. Předem chci říct, že mé následující výtky a otázky nemají za cíl zpochybnit to, co jste pro nás udělal. Velice si vážím Vaší práce a můj názor je, že bez Vašeho angažovaného přístupu by z největší pravděpodobností žádná
revitalizace neproběhla a pokud ano, ne v takové kvalitě. Za to děkuji a jsem Vám velice vděčná. Jsou však věci, které nedokážu přijmout, pokud jim nerozumím a opravdu spoustě věcí kolem shromáždění dne 29. 3. 2012 nerozumím. Pokud zvláště z textu u bodu 4 dospějete k názoru, že došlo z mé strany k nepochopení důvodu hlasování a či k nepochopení výsledku hlasování, dejte mi prosím vědět.
 

Otázka č. 1. Nepochopila jsem důvod svolání shromáždění SVJ a zorganizování tohoto hlasování. Byla porušena nějaká norma, nějaké pravidlo, při hlasování na shromáždění dne 9. 11. 2011?

 

Janás: Na všechny otázky jsem odpověděl v osobním e-mailu,

 K této otázce je dopověď výše, v bodu 2

 

Otázka č. 2:. Z diskuze s panem Janásem jsem pochopila, že já jako vlastník mám jedinou možnost, jak dosáhnout toho, aby proběhlo hlasování jinou formou, než určí předseda výboru, je odvolání se k soudu. Pokud je to tak, má předseda výboru (téměř) absolutní moc rozhodovat, kdy se bude hlasovat, o čem se bude hlasovat, jakou formou, jak bude přesně postavená otázka k hlasování. Pokud to tak je, domnívám se, že je třeba s ohledem na budoucnost změnit stanovy.

 

Janás: Před shromážděním jste si ode mne vyžádala stanovy, které jsem Vám již jednou na Vaši žádost poslal. Podobně jako řadě dalších vlastníků jednotek, kteří měli o stanovy zájem.  Na shromáždění jsem Vám na jednu z otázek odpověděl, zda jste ty stanovy četla. Vaše odpověď? „“Já jim nerozumím“. Pokusím se vysvětlit Vám - i dalším kritikům -  co je Společenství vlastníků jednotek, jeho výbor a jak to zhruba funguje. Včetně několika odkazů na stanovy.

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, musí mít právní rámec a jistá pravidla. Jednání shromáždění vlastníků jednotek nemůže probíhat jako dohadování „na perském trhu“. Upravují je stanovy i další právní předpisy. Společenství řídí zvolený výbor. Za chybná rozhodnutí jsou členové výboru nejen morálně, ale i právně odpovědní. Za některá plně odpovídá pouze předseda.

Článek 7) Stanov vyjmenovává náplň práce a povinnosti členů výboru.  V našem výboru probíhá dělba práce tak, že mí kolegové mají na starosti chod domu po technické a drobně-řemeslné stránce a já vše ostatní.

V souladu s bodem 3 a 4 článku 6) Stanov připravuji například materiály pro jednání shromáždění vlastníků. Praxe je taková, že napíši veškeré informace a zpracuji podklady. Nejen pro shromáždění, ale též všechna další sdělení bydlícím. Z nedávného období například dvě kapitoly, v nichž popisuji průběh revitalizace našeho domu. Následně texty předám ke konzultaci mým kolegům ve výboru se žádostí na návrhy změn či doplnění. Teprve po závěrečné redakci je rozesílám elektronicky (nebo v písemné podobě nakopírované kolegou Řezaninou) všem vlastníkům jednotek i uživatelům družstevních bytů.

Ustavující Shromáždění společenství vlastníků jednotek, konané dne 24. 11. 2009, mj. pověřilo výbor SVJ  ke všem úkonům spojeným s modernizací domu.  Viz kapitola IV.) Usnesení, bod 5. Toto pověření je v souladu se Stanovami SVJ, čl. 6, písmeno e). V souladu s tímto pověřením jsem navrhnul vyplacení refundací ve výši 30% – ač na ně nikomu nevznikal právní nárok – neb šlo i v tomto případě o modernizaci domu.

Vy, paní magistro, se cítíte omezena možností nějak do dění v domě zasahovat. Vaše domněnka je mylná, možné to je. Namátkou vzpomenu na přínosnou připomínku pana Tomáška při revitalizaci domu: bylo by vhodné nějak uzavřít díry pod vstupním schodištěm. Stavbyvedoucí navrhnul varianty a my už nevidíme prostor, do nějž někteří nepořádní bydlící občas něco nepotřebného odhodili.

Všichni vlastníci jednotek mohou průběžně členům výboru nanášet připomínky a návrhy směřující ke zlepšení a zkvalitnění chodu společenství. Nebýt listopadového shromáždění, pak kromě drobných a okamžitě řešitelných návrhů a připomínek, se nikdo kriticky nevyjádřil k práci našeho výboru či mně osobně. S výjimkou mého nedávného ostrého střetu s manželi Felkovými.

Při vytváření Stanov pro naše SVJ jsem vycházel zejména z platné legislativy a skutečností, které mohou v praxi u nás nastat. S vypracovaným konceptem jsem všechny vlastníky/spoluvlastníky jednotek vyzval k připomínkování mého návrhu. Několik úprav navržených v souladu s tehdejšími zákony či opravy mých drobných chyb, například v číslování článků či bodů, jsem do stanov zapracoval. Ty byly schváleny a notářsky potvrzeny na ustavujícím shromáždění SVJ v listopadu 2009. Návrhy na změny stanov může podávat kterýkoliv vlastník jednotky. Samozřejmě že ne až na samotném shromáždění, ale v dostatečném předstihu kterémukoliv členu výboru. Jak vysoké procento vlastnických souhlasů je nezbytné pro jejich změnu najdete ve stanovách.

Současná legislativa mi neumožnila, abych při tvorbě stanov našeho SVJ do nich zanesl možnost písemného a elektronického hlasování. Což by bylo vhodné například v aktuální situaci. Pak bych mohl vlastníky jednotek oslovit anketou s širšími možnostmi variant ano – ne – pokud ano tak kolik procent? Rozhodla-li by většina vlastníků pro další vyplácení, bylo by tím napraveno mé chybné rozhodnutí z listopadu. Jednoduchým součtem bychom zjistili, jak vysoké částky vyplatit. Za daného právního stavu jsem neměl jinou možnost než svolat shromáždění a umožnit všem vlastníkům aby rozhodli mezi „ano“ nebo „ne“.

O možném soudním řešení sporů v SVJ opakovaně hovořil pan Tomášek. Máte pravdu v tom, že tohle řešení jsem potvrdil i já.  Posledními diskutujícími jste byla Vy, Mgr. Sokol a pan Procházka. Dovolím si doplnit závěr naší diskuse. Zhruba v 19, 15 už diskuse „hluchých s hluchými“, neb každá ze stran dokola omílala svá stanoviska, přestala bavit Ing. Řezaninu i mne. S vámi třemi jsem se rozloučil zhruba takto: domníváte-li se že tenhle spolek špatně kočíruji, dejte návrh na mé odvolání.    

 

Otázka č. 3: Průběh schůze dne 29. 3. 2012 neproběhl podle pozvánky. Pět dní před schůzi byla doplněna informace, která zásadně změnila způsob hlasování.

 

Janás: Pět dní před schůzí se naprosto nic nezměnilo. V příloze pozvánky jasně uvádím, že hlasování bude „ano“ nebo „ne“. Přesto jste mne v týdnu před shromážděním osobně navštívila a snažila se navrhovat, abych například změnil způsob hlasování. Dokážete pochopit, že právě taková změna by byla v rozporu s pozvánkou? Pět dní před konáním shromáždění jsem všem dal jasnou instrukci, jak bude hlasování probíhat. Na pozvánce jsem uvedl i to, že diskuse o refundacích proběhla naposledy na shromáždění v listopadu. Té se v převážné většině zúčastnili jen vlastníci s okny dříve vyměněnými.     

 

Otázka č. 4. Text pozvánky zdůvodňující potřebu nového hlasování, formulace hlasování, průběh hlasování a nebrání v potaz jiných variant hlasování dle mého názoru nese znaky manipulace vlastníky. Položená otázka (vlastni text pozvánky) je dle mého názoru tak zmatečná a má tolik možností výkladu, že vlastně přesně nevím, a myslím, že nejsem sama, co jsme si odhlasovali. Dle mého názoru velká část vlastníku odpovídala NE ve smyslu „neplatit 100%“, ne ve smyslu „jen 30%“, vyvolává to dojem, že by refundace mohly být proplaceny později a že se ještě o tom bude jednat nebo to tak bylo myšleno? Možná, že jsem to pochopila špatně – pochopila jsem, že to tak není myšleno, že se hlasování z 9. 11. 2011 ruší, ale kde je o tom nějaká zmínka?

S pozdravem Věra Máchová

 

Dobrý den pane Janási,
posílám ještě dovysvětlení k bodu 4, asi jsem ho napsala nesrozumitelně.

Ad 4. Výrok, o kterém se hlasovalo, nabízí různé interpretace. Například:

1) nebudou vyplaceny celé další dvě třetiny, bude vyplacena nižší nespecifikovaná částka,

2) zbývající dvě třetiny budou vyplaceny v jiných letech než 2012 a 2013

 

Janás: Uvedl jsem to několikrát. Předposlední odstavec přílohy pozvánky zní:

Hlasování o tom, zda mají být v létech 2012 a 2013 postupně vyplaceny i zbývající dvě třetiny refundací. Ano či ne.

Pozvánka, bod 2:

Hlasování o tom, zda mají být v létech 2012 a 2013 postupně vyplaceny i další dvě třetiny refundací v celkové výši 579 992 Kč těm vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si výměny oken provedli na vlastní náklady před komplexní revitalizací domu v roce 2010.

Z organizačního pokynu před shromážděním vyjímám:

Při prezenci ke svému podpisu nyní připíšete, zda mají být vyplaceny i další dvě třetiny refundací.  Ano nebo ne. Při neuvedení žádné z možností bude Vaše stanovisko posuzováno jako zdržení se hlasování.

Na každém ze čtyř listů prezenční a hlasovací listiny je tato úvodní preambule:

Prezenční a hlasovací listina ze shromáždění        

 Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

konaného dne 29. 3. 2012

Otázka pro hlasování: mají být vyplaceny též další dvě třetiny refundací

v celkové výši 579 992 Kč za dříve vyměněná okna?

 

Dalo se to, o jaké částce a jejím případném vyplacení se hlasuje, napsat srozumitelněji?  Dopadlo-li by většinové hlasování ve prospěch refundací, nebylo o čem dále jednat a v létech 2012 a 13 bych dal pokyn k vyplacení celkové částky ve výši 579 992 Kč. Nebo by někdo z vás navrhoval, abychom vyplácení rozložili na delší časové úsek? To, že hlasování na listopadovém shromáždění vlastníků o refundacích bylo neregulérní a v rozporu s platnou legislativou jsem uvedl výše.

Dále jsem tomto místě v odpovědi tazatelce napsal to, co si po drobné stylistické úpravě můžete přečíst v bodě 7 přílohy zápisu.

 
Mgr. Věra Máchová pokračuje: Ještě jsem v předchozím emailu zapomněla uvést další mylné interpretace týkající se hlasování, které jsem zaslechla na schodišti při shromáždění.
a) Těm, co budou vyplaceny refundace, bude uhrazená vyšší částka, než kolik stály okna od Stavoprojekty. Např. balkónová sestava od Stavoprojekty stála 19 447Kč. Lidi, kteří si okna pořídili dříve, stála např. 24 000Kč. Někteří pochopili, že by mělo být vyplaceno 24000 Kč a s tím nesouhlasili. Ve smyslu měli by dostat jen 19 447Kč.
b) Dále někteří pochopili vyplácení tak, že někdo si koupil okna např. za 60 000Kč a teď dostane z fondu oprav 60 000Kč a to znamená, že on do oken neinvestuje nic, vše se mu vrátí. Ti, co mají okna zaplacené z dotace, naopak dají ze svého kupříkladu 8 000Kč. V
konečném důsledku za okna zaplatí Ti, co mají okna dotované, za okna více, než Ti, kteří si je platili původně sami. (Chybný předpoklad opomíjející fakt, že do FO přispívají všichni…)

S pozdravem
Věra Máchová

 

Janás: Odpovědí na tuhle otázku už opravdu nebudu ztrácet čas. Šlo o jakési úvahy a teorie pana Evžena Tomáška a některých dalších. Přečtěte si, prosím, zpětně vše z mých informativních dopisů a zápisů z jednání. Takové, musím říci nesmysly, tam nikde nenajdete. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paní Dagmar Felklová píše v příloze e-mailu  2. 4. ve 12,22 hod.:

 

Pane Janasi!                                                                                   V Brně dne 1. dubna 2012

 

            „Zelená úsporám“ byla schválena pro dům Herčíkova  4 a vztahuje se na všechny obyvatele a byty domu

            Vzhledem ke skutečnosti, že v několika bytech si vlastníci na vlastní náklady nechali provést  před revitalizací domu výměnu oken, ušetřili tím  určitou částku, která nebyla použita v rámci „Zelená úsporám“ a ta tak mohla být   použita a přerozdělena  pro všechny ostatní obyvatele domu.

           

Vzhledem k tomu, že jste dle mého názoru bezdůvodně, vyvolal opětovně jednání na 29. 3. 2012 ve stejné záležitosti /Většina vlastníků se domnívá, že tato akce byla zmanipulovaná/!!   i když celá  záležitost byla řešena, odhlasována a schválena  již 9.11.2011 jako správný předseda jste měl postavit celou  záležitost  zcela jinak!!

            Je velmi zarážející, že výsledky hlasování ze dne 9.11.2011 se tak diametrálně liší od výsledků „ podpisové akce ze dne 29. 3. 2012“

Vy se nesmíte nechat zmanipulovat a nepřistupovat na žádnou hru, tak, jak o této skutečnosti píšete v pozvánce.

Vy musíte být spravedlivý, stručný, nestranný a hlavně slušný. Takový, dle mého názoru,  nejste! 

 

Výplata refundací ano či ne, to vůbec nebyla otázka na hlasování a rozhodování.

Je to  otázka,   jakým způsobem vrátit onu určitou částku těm, kteří nevyčerpali  finanční hotovost a naopak ji  ostatním obyvatelům domu Herčíkova 4 v rámci  „Zelená úsporám“ uspořili ! A to buď:

a/ refundací a to v plné výši  nebo ve finanční  hodnotě,  která je stejná jako u všech ostatních  a tím by nebylo žádného rozdílu a všichni by dostali stejným dílem 

b/ osvobození od  placení/přispívání/  do fondu oprav  až do dosažení částky ceny oken

 

Jiná seriozní, nezákeřná a správná  možnost neexistuje!!!

 

Pokud by byla zajištěna 100% účast všech vlastníků jednotek  a výše uvedená skutečnost

byla řádně, hlavně stručně a jasně prezentována, nemuselo  by docházet  ostrým kritikám tak, jako dne 29. 3. 2012.  

            Současně navrhuji, aby byl stanoven kontrolní orgán který by bděl nad činností hospodaření a všichni obyvatelé domu  by  tak měli 100% jistotu správného hospodaření.

/Nedošlo by tak  k situaci, jaká byla kdysi a dodatečně byla prováděna revize hospodaření/

Do této kontrolní funkce navrhuji  paní Mgr. Šobáňovou /bývalou předkyni  domu/

            Během své přítomnosti na jednání dne 29. 3. 2012  jsem zjistila  u některých spoluobčanů neznalost slova „refundace“.

            Ti, protože nevěděli, o co se jedná, přišli, podepsali se a odešli.

Další spoluobčan se vyjadřoval ve smyslu „Proč bych já měl někomu platit okna?“

Z těchto důvodů Vás žádám, aby  jednání ze dne 29. 3. 2012 bylo prohlášeno  za zmatečné a neplatné!

Tímto napadám celé neseriozní jednání a žádám  o svolání všech SVJ na další termín! Zde každý vlastník bytu sdělí své stanovisko!

V případě, že se nedostaví ze zdravotních důvodů bude navštíven, s celou záležitostí seznámen a požádán o písemné vyjádření.

            Současně Vás tímto žádám o zaslání aktuálního  seznamu všech vlastníků bytu včetně adres.

 

Děkuji.

S pozdravem

Felklová Dagmar

 

Odpověď: na toto místo jsem vložil stručné vysvětlení ZÚ od Ing. Bořka Řezaniny, viz bod 3 této přílohy, viz výše bod 3

 

Janás: V úvodu jste si mohli přečíst, že manžele Felkovy jsem se žádostí o kritické připomínky vůči mé osobě atd. oslovil na přání kolegy Hološky. Osobně bych důvod k tomu neviděl, neb paní Felklovou jsem mezi účastníky debatující na shromáždění nezaregistroval. Dle prezenčních listin se Felklovi jednání nezúčastnili a k účasti a hlasování zmocnili jinou vlastnici jednotky. V jednom momentu paní Felklová přeci jen přítomna byla. To když na mne vyštěkla „Chováte se jako komunista“. Na oplátku jsem vykřikl za ní něco v tom smyslu „ Co si to ke mně, bývalému politickému vězni, dovolujete. Pojďte přítomným vysvětlit důvod vaší zloby a nenávisti vůči mně“. Ona však prchla do výtahu..

Vysvětlení je až neuvěřitelně prosté. Počátkem loňského prosince začala rekonstrukce podlah chodeb v některých podlažích: sklep, přízemí, 5, 6, a 12 patro. Byla to smluvně sjednaná část modernizace, kterou jsem musel – s ohledem na výsledky hlasování v listopadu – dočasně ukončit. Práce prováděla podlahářská firma výjimečně v sobotu a neděli (nefakturovala příplatky za práci ve dnech volna). V následujícím týdnu jsem totiž měl jít na lehčí operaci ke sv.Anně na kardiochirurgii. U podlahářských prací jsem chtěl být přítomen pro případ nutnosti nějakých nepředvídaných událostí. V podvečer jsem sjel do 5. patra za panem Hološkou kvůli řešení nějaké záležitosti. A mohl mne „trefit šlak“. Od schodiště k bytu Felkových vedly v precizně udělané podlahové mazanině a stěrce šlápoty jak od astronautů na měsíci. Na mé zvonění otevřel pan Felkl. Ptám se, zda mu připadá normální, že někdo od nich takhle ničí špičkově provedené dílo. Prvou jeho odpovědí, několikrát opakovanou, bylo, že prý u nich nikdo nebyl. Že je doma sám celé odpoledne. Já na to – to někdo šel k vám, nedozvonil se, vznesl se a odlétl?  Samozřejmě že přesný průběh diskuse, postupně gradující, si přesně nepamatuji. Jím opakovaná tvrzení mne vytáčela, až jsem křičel, ať ze mne nedělá blbce. Hloškovi výstupu přihlíželi. Vyšla paní Felková – „na mého muže řvát nebudete. Je to slušný člověk, leží s horečkou. Vy se chováte, jakoby vám dům patřil. U nás byla moje maminka, je jí 83 let a je téměř slepá“. Neměl jsem už sílu se ptát, zda taková letitá dáma zdolá pět pater schodů. Nutno dodat, že upozornění na provádějící práce vyvěšené na dveřích výtahů i na vstupech ze schodiště někdo v jejich patře odstranil. (V té souvislosti oceňuji přístup mých sousedů – Mgr. Ivanu Šobáňovou i manžele Nathanileovy. Prvá z uvedených mi telefonuje a ptá se, co má dělat. Přijela z venku, stojí ve výtahu a vidí upozornění, že nemá vystupovat. Otevřu dveře bytu a vidím jí stát ve dveřích výtahu. Zkusil jsem rukou stěrku. Zdála se být téměř vytvrzena. (Úplné zatvrdnutí bylo, dle podlaháře otázkou 3 – 4 hodin na což upozornil osobně všechny bydlící v příslušných patrech). Přesto Mgr. Šobáňová, nevystoupila z výtahu, odjela a vrátila se později. Podobně manželé Nathanielovi. Přijeli, odjeli a ještě se s podlahářem tomu společně zasmáli – že díky jeho práci projezdili v MHD dosud jim neznámé části Brna).

------------------------------------

Janás: To, co jsem paní Felklové odpověděl osobním e-mailem je ze značné části napsáno v mých úvodních informacích. V reakci na její výpady jsem pokračoval dalším psaním, se kterým se ve zkrácené verzi můžete také seznámit:

Zda jsem spravedlivý, stručný (to opravdu být neumím), nestranný a slušný může posoudit každý z vás, vlastníků a bydlících.

O kterém hlasování se podle názoru paní Felklové většina vlastníků domnívá, že bylo zmanipulováno? Dle mého jistě listopadové, neb jsem ho, v rozporu s pozvánkou a programem, umožnil. Paní Felková, doporučuji Vám, abyste nepodléhala ideologickým žvástům, ze kterých pak vycházíte  - my většina, my pracující náš lid si to přeje…. chováte se jako…. Bral bych, kdybyste mne nazvala třeba diktátorem. Takový štěk bych nechal bez povšimnutí. Podobné nálepky ale používá ten, kdo nemá argumenty. Nakolik jsou ty Vaše invektivy relevantní, mohou zveřejněním Vaší „kritiky“ posoudit všichni spolubydlící.

 

Co je zákeřné? Dohodne-li se výbor na jistém rozhodnutí, které není v rozporu s předchozím usnesením shromáždění a za dva dny jeden z nás, který prodal byt a kterého dál nezajímá  jak to bude s hospodařením domu, mne podrazí tak, že jako prvého s neférovým návrhem na hlasování o 100% nastrčí jiného vlastníka? Máte pravdu v tom, že jsem se neměl nechat zatáhnout do té jejich hry.  

Děláte si legraci s požadavkem na zajištění 100% účasti? Účast a hlasování na shromáždění je dobrovolná a odvisí od rozhodnutí každého vlastníka. Stanovy pak přesně určují, kolik procent a z jakého množství vlastnických podílů je nutno dosáhnout pro konkrétní rozhodování. Shromáždění v listopadu bylo bezmála na hraně usníšeníchopnosti. Tak nízká účast, 64,49% nebyla na žádném jiném.

Víte-li o někom, kdo o refundacích hlasoval, aniž by věděl, co to slovo znamená, pošlete ho za mnou. Dodatečně vysvětlím. 

Proč se divíte tomu, že se výsledky listopadového a březnového hlasování diametrálně liší. V listopadu přišlo na shromáždění 24 ze 26 bydlících s okny vyměněnými. Nyní přišli i ti, kteří „na ně nemají nárok“. Mou povinností je zveřejnit pozvánku a důležité údaje, o nichž bude jednáno a hlasováno. Stačilo by to vyvěsit na nástěnku (kdo asi ji opakovaně nyní strhával?), případně do pater. Já pozvánky, včetně dalších podrobných informací, posílám e-mailem, případně dávám do schránek, všem a ve stejném znění. Byl by problém aktivizovat jednu skupinu vlastníků? Snad ano. Já jednám spravedlivě a férově, byť máte jiný názor. Jedna vlastnice bytu „s nárokem na refundace“ chodila přemlouvat některé vlastníky, jichž s refundace netýkají, aby hlasovali „ano“. To je věcí její osobní serióznosti, férovosti atd. Neumožnil jsem jí ale, aby do prezenční listy vepsala „ano“ ke jménu jiné vlastnice, která jí prý slíbila, že takto bude hlasovat. Ona vlastnice dodatečně, při zahájení sčítání přítomných, přišla k listinám a vepsala „ne“. Tuhle skutečnost, včetně obou jmen uvedu nejspíše také v zápise z jednání. Pochválíte či příkře odsoudíte prvou z uvedených za její snahu získat co nejvíce odpovědí „ano“.      

Jaký účel má u vlastníků jednotek vyvolat Vaše věta o hospodaření? „Nedošlo by tak  k situaci, jaká byla kdysi a dodatečně byla prováděna revize hospodaření“. Chápu, že se mne snažíte všemožně očernit. O jakou revizi hospodaření mělo podle Vás jít? Do vzniku našeho SVJ, v listopadu 2009, hospodařilo s našim fondem oprav a dalšími financemi  výhradně SBD Máj. A to tak, že jsem po generální opravě střechy, na níž si tehdejší vedení družstva prosadilo v roce 2009 firmu dle vlastního výběru, a my namísto necelých avízovaných 900 tisíc museli zaplatit 1,2 milionu. Kvůli tomu jsem podal na vedení družstva trestní oznámení. V roce 2010 byl někdejší šéf družstva, pan Jadrný, zbaven svého postu a odvolán ze všech funkcí. Jak kvůli pochybným finančním transakcím, tak pro zneužívání svého postavení, kdy si třeba nechával vyplácet odměny za činnost, za níž byl placen z titulu své funkce. Do vzniku SVJ sice fungoval výbor samosprávy domu, který  - dle stanov družstva - neměl žádné pravomoci, žádnou odpovědnost a oficiálně byl jen poradním orgánem vedení družstva. Kdy podle vás nastala situace, že byla prováděna revize hospodaření SVJ. Je ale možné, že si pletete dojmy a pojmy. Jistě jsem se někde v mých předchozích písemných informacích bydlícím zmínil o kontrole hospodaření prováděné úvěrující bankou. To je její běžný postup a naše hospodaření kontroluje banka v souladu se smlouvou o úvěru. Pokud chcete navodit dojem, že Janás špatně hospodaří, pak jste zcela „mimo mísu“. Měla-li byste jen trochu slušnosti, pak byste se mi za tuto invektivu měla veřejně omluvit.          

Zásadně odmítám Váš požadavek na zaslání aktuálního seznamu vlastníků. S tím se nebudu zatěžovat. Můžete postupovat jako já, vždy dva dny před jednáním shromáždění: získat je z katastru nemovitostí. Tak jednoduchý krok byste měla umět zvládnout. Další osobní údaje vlastníků, jakými jsou rodná čísla, čísla bankovních účtů nebo e-mailové adresy chráním v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Neposkytuji je třetím osobám, ani kolegům ve výboru. Sice mi to dá trochu víc práce, ale e-maily neposílám hromadně nýbrž každému adresátu zvlášť. Pokud chcete vzburcovat bydlící proti despotickému předsedovi, jak to udělal svým pamfletem jeden vlastník před shromážděním v červnu 2010, ušetřím Vám práci. Váš „diskusní“ příspěvek obdrží všichni bydlící v domě. To jsem slíbil a dodržím nejen u Vás. Můj komentář k Vašemu příspěvku možná trochu zkrátím či v některých momentech pozměním. Na některé Vaše zmatené otázky a poznámky totiž odpovídám jiným vlastníkům.

Samozřejmě že můžete, v souladu se stanovami, vyvolat nové shromáždění. Je to vaše právo. Stejně tak můžete navrhnout zvolení kontrolního orgánu. Stejně tak můžete žádat o mé odvolání. Těch možností je. Stačí si prostudovat stanovy. Pokud je nemáte, mohu vám je poslat.

Snad jen závěrečnou otázku. Odpovězte si na ni sama, případně s dalšími, jimž vadilo nynější regulérní hlasování již od okamžiku, kdy jsem tuto možnost zveřejnil. Pokud by většinový součet byl pro ano, byly by ty kbelíčky rozhořčení na mne vylévány i poté? To už by bylo hlasování seriózní, nezákeřné atd., atp.?

František Janás

www.edice33.eu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení spolubydlící,

smyslem mé činnosti ve výboru bylo, aby se dům dostal do stavu příjemného k bydlení. To se mi podařilo. A dokonce lépe a mnohem výhodněji, než jsem doufal. Po hlasování v listopadu jsem měl v prvých chvílích chuť rezignovat na další aktivity ve prospěch nás všech. Pak jsem si ale položit otázku „proč“?

V jednom bodě souhlasím s paní Felklovou. Při naší hádce nad poničenou prací podlaháře jedna z jejích vět zněla: „Chováte se, jako by Vám ten dům patřil“. Tak skutečně k mé funkci přistupuji. Včetně snahy o rovnovážné hospodaření, jaké máme i v naší rodině. Naprosto stejně se k domu chovali v minulosti i mí dva kolegové ve výboru – pánové Řezanina a Strak. O dům pečovali v rámci svých úkolů. Ideálnější spolupráci si nikdo nemohl představit. (Je to můj pohled, jich jsem se na to neptal. Proto nevím, zda mne náhodou neviděli očima paní Felklové). Pokud by Ing. Strak neprodal svůj byt, čímž současně zaniklo jeho členství v našem SVJ potažmo i ve výboru, jelo by vše ve stejných kolejích.  

Mnohá léta už jsem žil v poklidu a rodinné pohodě. (Právě v tyto dny je tomu 46 let od chvíle, kdy jsme se s mou ženou-pokladem vzali. Bohužel nebyl čas na oslavu, neb sedím, ťukám do klávesnice, formuluji věty a slova, která by byla srozumitelná vám všem). Léta se stýkám a jednám s partery patřícími vesměs ke „staré škole“, kdy slovo bylo slovo. V uplynulém téměř čtvrtstoletí jsem pár podrazáků také potkal. Vždycky jsem ze střetu vyšel dobře.

Proto jsem byl v listopadu zaskočen tak, že jsem reagoval jinak, než jsem měl. Pokud se někdo z vás, s domnělým nárokem na refundace, domnívá, že mu těch pár tisícikorun nepřeji, pak je na omylu. Vždy jsme se v rodině řídili biblickým „přej a bude ti přáno“. A je to pravda.

Dopadlo-li by březnové hlasování ve prospěch vyplacení refundací, vyřešilo by to otázku mé možné trestní odpovědnosti. Znovu zopakuji, že umožněním hlasování v listopadu o závažné skutečnosti s výrazným dopadem na společné finanční prostředky jsem se vystavil možnému soudnímu postihu. Trestní oznámení nebo soudní žalobu na mne mohl podat každý z vás. Proto jsem musel vyvolat nové rozhodování o refundacích. Choval by se někdo z vás – kritiků jinak? Mohu doufat, že časem přejde zloba i ty z vás, kteří mi dnes nemohou přijít na jméno. Ne-li, máte možnosti dané vám stanovami Společenství. Kdokoliv z vás má možnost – i kolektivně – požádat soud o posouzení mých kroků.

 

Příjemné svátky velikonoční přeje všem

František Janás