Příloha zápisu ze dne 29. 3. 2012, část II.

03.03.2013 12:00

Příloha zápisu z jednání shromáždění SVJ Herčíkova 4 ze dne 29. 3. 2012, část II.

Domnívám se že je vhodné, abych mou předchozí informaci v I. části přílohy zápisu, doplnil o několik důležitých fakt především se vztahem na hospodaření s finančními prostředky našeho SVJ.

Paní Felklová si ve svém diskusním příspěvku, spíše však v nevybíravých útocích na mne, dupla nožkou a „já chci takovou a takovou změnu stanov“. Aniž by se seznámila byť jen se základní legislativou v dané oblasti.

Tohle stojí v úvodu našich stanov:

Čl. 2

Základní ustanovení

1.  Společenství je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám, doplňují zákony (zákon o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 273/1994Sb., nálezu ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996Sb., zákona č. 97/1999Sb., zákona č. 103/2000Sb., zákona č. 229/2001Sb., zákona č. 451/2001Sb., zákona č. 320/2002Sb., zákona č. 473/2003Sb., zákona č. 171/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zák. č. 296/2007 Sb.

Při jejich vytváření jsem třeba do článku 7 vložil následující bod:

12. Výbor nebude investovat finanční prostředky společenství z bankovního konta společenství do nákupu cenných papírů či jiných forem spekulativních investic.

Proč, když takovou aktivitu právní normy nezakazují? (Krom toho jsem byl v obchodech s akciemi, do nichž jsem vždy investoval jen volné rodinné penízky, úspěšný a nikdy ztrátový). Stanovy jsem nešil „sobě na triko“. Nevytvářel jsem je pro jednoho předsedu (byť jsem předpokládal, že budu zvolen) či výbor. Měly by mít delší platnost než mnohé právní paskvily vytvářené našimi „zákonodárci“ a měly by platit déle než jedno volební období výboru SVJ. Mohu tušit, kdo bude zvolen na podzim roku 2014, kdy skončí volební období stávajícího výboru?

Při tvorbě stanov jsem se poučil také z jedné skutečnosti: Bývalý předseda SBD Máj, pan Pavel Jadrný, investoval z peněz, s nimiž družstvo hospodařilo, 5 milionů do cenných papírů islandské banky. Po jejím krachu mají nulovou hodnotu. (Netýká se to přímo peněz našeho domu).  Nebyl sám, kdo „spolkl udičku“ některého z mnoha bankovních „poradců“. Na slibované vysoké zhodnocení se nachytalo též vedení některých měst, společností a firem. Nepodávám zde nějakou tajnou informaci nebo něco z doslechu. S „hospodařením“ pana Jadrného byli písemně seznámeni všichni předsedové výborů SVJ a samospráv domů. V rámci SBD Máj jsou nás téměř dvě stovky.

S peněžními prostředky našeho Společenství se snažím hospodařit podobně jako s rodinnými – rozumné výdaje a stálá finanční rezerva. Z jednoho prostého, přesto základního důvodu: V nájemném odvádíme z našeho bytu na chod a fungování Herčíkovy 4 stejné peníze, jako každý z vás. Jistě bych rád, a bezpečně, zhodnocoval aktuálně volné finance našeho SVJ – ležící třeba na fondu oprav –  lepšími bankovními úroky. Namísto 0,015% například 2–3%. Tak, jak to dělám s rodinnými penízky. Nemám smlouvu o poradenství se žádnou bankou, abych její produkty doporučoval. Dnes je i v Brně několik poboček bank, kde za vedení účtu nezaplatíte ani korunu a nejste vázáni dlouhými výpovědními lhůtami. Z disponibilních prostředků našeho SVJ by nám taková banka připisovala na účet měsíčně pár stovek či nějakou tisícikorunu. (Rada dobrých finančníků je, že hlídat se mají malé peníze, protože ty velké se uhlídají sami). Tohle je však známo i Komerční bance, která nám poskytla úvěr. Proto kontroluje naše hospodaření, proto dle smlouvy nesmíme peníze z fondu oprav použít na jiné, než stanovené účely.

Má-li paní Felklová, či někdo další, pochybnosti o Janásově nakládání s penězi našeho SVJ pak jim mohu sdělit, že zejména:

- Byť byla na mé jméno k běžnému účtu SVJ vystavena bezplatně embosovaná platební karta, pak jsem ji ani jednou nepoužil. Pokud mí kolegové, paní Fikrová případně já, něco nakupujeme – žárovky, mycí prostředky či nějaké podobné drobnosti – pak za vlastní peníze a na paragon, který nám následně proplatí účtárna správce našeho SVJ. Ostatně je to jednodušší účetní operace, než zúčtovávání výběru hotovosti nebo nákupu prostřednictvím platební karty.

- Nenechal jsem si zřídit dispoziční oprávnění k manipulaci  s finančními prostředky na běžném účtu SVJ. 

- Před proplacením každé faktury za provedené práce či služby ji účtárně, s plným vědomím osobní a právní odpovědností, schvaluji. Zpravidla při spolupodepsání dalším členem výboru. Pokyn bance k jejímu proplacení následně dávají pracovnice ekonomického úseku s dispozičním oprávněním. Správnost všech výdajů zpětně kontroluji na opisech a výpisech účetních a jiných dokladů, které mi ekonomický úsek předává k archivaci. Originály zůstávají u mandátního správce.

Paní Feklová navrhuje zřízení dalšího kontrolního orgánu - komise. K těm stávajícím, o nichž ona neměla tušení. Takový návrh už v minulosti padnul a nikdo neměl o zřízení komise zájem. Tenhle jediný její návrh, nepřijde-li s něčím dalším rozumnějším než prezentovala ve svých žlučovitých výlevech, zařadím do programu dalšího shromáždění vlastníků jednotek.

Pár  slov o hlasování.

Připomenu každému už jistě známý fakt -  v SVJ se nehlasuje podle zvednutých rukou, ale sčítají se vlastnické podíly. Zákon pro některá hlasování přesně stanoví, jak vysoké procento je nezbytné ke schválení předloženého návrhu. V některých případech se procento vypočítává z celkového počtu vlastnických podílů na domě, jindy z počtu podílů zapsaných při shromáždění SVJ v prezenčních listinách. Uváděny jsou varianty 50, 75% či nadpoloviční většina.Tato procenta jsem přenesl do stanov. U případných nespecifikovaných hlasování záleží rozhodnutí o procentuální výši podílů nezbytných pro schválení předloženého návrhu na výboru společenství. Aniž bych s kolegy ve výboru před březnovým shromážděním ono procento konzultoval, tak jsem při zahájení shromáždění přítomným sdělil, že vyplacení dalších refundací proběhne za předpokladu, že pro „ano“ se vysloví více než 50% hlasujících vlastníků. Což je nejnižší možná hranice.

Pokračování diskuse.

Možná se někteří z vás podivují, že od chvíle, kdy jste všichni obdrželi prvou část přílohy zápisu uplynulo již několik dní a stále nemáte zápis. Zdržení bylo způsobeno jednak jednáním a korespondencí s některými vlastníky. Též proto, že jsem čekal na dodání nejméně dvou diskusích příspěvků. Mgr. Natálie Doffková nereagovala zřejmě proto, že vysvětlení se jí dostalo v odpovědích či vysvětleních v prvé části.

Z prvé části přílohy zápisu je vám známo, že k podání diskusního příspěvku jsem vyzval též „razantně kritizujícího“ pana Evžena Tomáška.  S ním, a s jeho paní, jsem jednal osobně poté, kdy jsem oslovil některé vlastníky jednotek se žádostí o ověření správnosti zápisu z jednání shromáždění. (Kromě podpisu všech členů výboru je vyžadován podpis nejméně dvou dalších vlastníků jednotek přítomných na shromáždění. Mgr. Věra Máchová bez udání důvodu odmítla svůj podpis připojit. Mgr. Radek Sokol taktéž, byť jsem se jej e-maily opakovaně tázal, zda svůj ověřovací podpis pod zápis připojí. Oba jmenovaní byli ze tří nejdéle diskutujících. Není vyloučeno, že pokud by zápis ověřili vlastníci hlasující „ne“, stal bych se možná opět terčem kritiky některých vlastníků nespokojených s výsledkem nynějšího regulérního hlasování. Byť aktuální zápis je pouze souhrnem prokazatelných skutečností a dat). Přiznám, že hovor s manželi Tomáškovými mne příjemně překvapil a zároveň se vrátily dřívější dobré sousedské vztahy. Stručně shrnuto: pan Tomášek z podrobného a stručného vysvětlení zejména Zelené úspory  pochopil, že dotace se nevztahuje na dům, ale je přiznávána na jednotlivé provedené stavební úpravy. Což mu potvrdil také advokát při jeho další konzultaci.

Již před shromážděním, v jeho průběhu a zvláště po něm se domem šířily teorie o tom, že otázku pro hlasování jsem nepostavil správně. Prý z není  patrno, zda při neschválení vyplacení dalších dvou třetin refundací v létech 2012-13, budou tyto vypláceny později. Zejména prý za situace, kdy máme „hluboko do kapsy“. Nikde jsem neuvedl, že nemáme ve fondu oprav žádné finanční prostředky. V příloze pozvánky na 29. 3. 12 píši, že ve FO máme aktuálně  650 tisíc. Také to, že budou-li na základě nynějšího regulérního hlasování schváleny výplaty dalších dvou třetin refundací, pak  nebudeme mít během zmíněných dvou let peníze na plánované opravy ani na zamýšlené snížení odvodů do fondu oprav. Pokud by na takto „nesprávně“ položenou otázku hlasovalo „ne“ alespoň několik vlastníků s okny dříve měněnými, mohla by eventuálně otázka správnosti formulace být nastolována. Všichni přítomní s okny dříve měněnými hlasovali „ano“. Toto jsem zcela zřetelně uvedl v bodě 7, prvé části přílohy zápisu. Zcela nepochybně oni „poškození“ vlastníci správně pochopili o čem i o jakém termínu je hlasováno. Opět si přáli vyplacení i dalších dvou třetin v co nejkratším termínu. Stejně jak při neregulérním hlasování v listopadu.

Zejména po shromáždění SVJ došlo k e-mailové  diskusi mezi paní Michaelou Veverkovou, byt 41, a mou. Stručně zopakuji: do poštovní schránky mi vložila plnou moc. Vrátil jsem jí s připojeným lístkem z poznámkového bločku se žádostí, aby mi napsala zda mám hlasovat ano či ne. Vrátila mi  ji s vepsanou instrukcí „S refundací nesouhlasím, hlasuji za NE“. Hlasoval jsem proto „ne“. Nic víc, nic míň. Nesetkali jsme se a nehovořili spolu. K žádnému zneužití její plné moci z mé strany nedošlo a ani dojít nemohlo. Pochopila-li ona nesprávně o čem je hlasováno, není to mou vinou. Ona se, bohužel, snažila přesvědčit bydlící svými vyhlášeními na nástěnce ve vstupní prostoře domu o tom, že jsem ji podvedl a při hlasování jsem zneužil její plnou moc. Marná byla má snaha vysvětlit jí, že pokud by její hlas byl změněn na „ano“, což je z legislativního hlediska nepřípustné, stejně by při hlasování nebylo dosaženo souhlasných  vlastnických podílů na vyplácení dalších dvou třetin refundací.

 Zkontroluje-li si kdokoliv z vás jak jsem hlasoval při udělených plných mocí, pak ve dvou případech mi zmocnitelé na dotaz jak mám hlasovat, dali pokyn „ano“. Přitom žádný z nich si okna před revitalizací domu neměnil. 

 

II. část přílohy zápisu z jednání shromáždění SVJ uzavírám e-mailem  Mgr. Radka Sokola. Reagoval poté, kdy jsem jej vyzval k dodání diskusního příspěvku. Jeho e-mail jsem zveřejnil již v prvé části přílohy zápisu. S tím, že vyčkám na regulérní diskusní příspěvek a teprve poté na něj budu reagovat. Do dnešní noci – 19. dubna 2012 – nic dalšího nenapsal. Proto jeho e-mail ze 30. 3. 2012, odeslaný  v 11,01 hod., opakuji  včetně mé odpovědi z téhož dne.

„Dobrý den i Vám, pane Janási,
ano, kritizoval jsem Váš postup, protože jsem přesvědčen, že hlasování mohlo dopadnout jinak - a to ve prospěch "ANO". Dokazuje to i velmi malý rozdíl dosaženého podílu pro odpověď "ANO" a potřebného podílu (poměr byl zhruba 132 tis. ku 144 tis., přičemž v listopadu 2011 jsme získali více jak 240 000). Hlasování ovlivnila otázka, která byla formulována tak, že i lidé, kteří by hlasovali pro "ANO", hlasovali "NE".
Soudný člověk totiž přeje refundace oken těm, kteří si je zaplatili ze svého, a soudný člověk i pochopí, že pokud nejsou na účtu peníze, nelze je vyplatit hned. Shromáždění tedy nemělo být o tom, zda refundace oken ano či ne, ale o tom, že je nutné změnit výplatní termíny, a které to tedy budou. Pokud na domu jsou nezbytné práce, mohla se výplata refundací např. o rok odložit, nebo se mohly refundace rozložit ne do 2 následujících let, ale např. do 4 či 6, tak, aby to nezatížilo rozpočet.
Pane Janási, v listopadu jsem Vás a Váš tým přede všemi pochválil, co jste pro náš dům udělali. Tato kritika se týká jen a pouze volby otázky pro hlasování, která ovlivnila výsledek hlasování. Nemohu být spokojen s tím, že mi nebudou vyplaceny jednou slíbené peníze. Jsem ale ochoten si na ty peníze počkat v delším časovém horizontu.
 S pozdravem,
 Radek Sokol.“

Odpovídám mu téhož dne v 17,57 hod.

„Pane magistře,
pokusím se, pokud možno stručně, zareagovat na Váš dopis.
1) Jak zní usnesení shromáždění SVJ z června 2011? Zhruba takto: o refundacích již nebude hlasováno. Po přiznání dotace ZÚ bude u refundací odečtena částka přiznaná dotací a vyplacení výsledných částek zajistí výbor po připsání dotace na účet SVJ. Tečka. Dotace nám výměny oken uhradila v plné výši. Refundace  = nula. Já navrhnul 30%, Pokud by nebylo nutno volit nového člena výboru, pak by tohle sdělení dostali všichni bydlící v mých obvyklých informativních dopisech. A účtárně bych dal pokyn k vyplacení stejných částek, které jste dostali v závěru roku. Shromáždění by se konalo až letos na jaře a jediným bodem hlasování by bylo zvýšení odměn statutárům. 
2) S tímto jsem vystoupil v listopadu. Byli jsme téměř na hraně umožňující jednání, k čemuž je zapotřebí účast nejméně 50% podílů na domě. Sešlo se nás necelých 65 %. Rozhodli jste se pro hlasování. Ze 26 vlastníků s okny vyměněnými nebyli přítomni pouze dva. 31 dalších vlastníků jednání nezajímalo, protože se jich refundace netýkaly. Případně neměli zájem hlasovat o odměnách členům výboru.
3) Čím jsem v listopadu argumentoval proti hlasování o 100%? Máme rezervu na plánované opravy. Bude-li nutno vyplatiti tolik peněz, nebudeme na ně mít. Vzdor tomu jste chtěli 100%, a to co nejdříve.
4) Svoláním nynějšího shromáždění jsem chtěl potvrdit nebo zvrátit ono rozhodnutí. Refundace ve výši 300 tisíc, o nichž měl právo rozhodnout výbor a také tak rozhodl, bych dokázal obhájit. Pan Tomášek nyní pohrozil možnou soudní žalobou. Té jsem se mohl obávat v průběhu, nebo po vyplacení refundací, v téměř milionové částce. Porušování povinností při správě cizího majetku by bylo ideálním ohodnocením kauzy.
5) Nyní se nestalo nic jiného, než že jsem postupoval v souladu se stanovami i zákonem. Pozvánku jsem zveřejnil v delším než zákonném termínu, aby měli bydlící času na vzájemné konzultace a zvážení toho, jak budou hlasovat. V příloze jsem napsal, čím jsem se provinil umožněním listopadového hlasování a jak budou vypadat naše společné finance v roce 2012 a 2013.
6) Jednoduchým, a snad každému srozumitelným způsobem hlasování, jsem umožnil všem vlastníkům, aby rozhodli. To jsem měl napsat, že se sejdeme, abychom se dohadovali o tom stejném jako v listopadu? Zda a v jaké výši mají být vypláceny případné další refundace? Zda mají být vypláceny v termínech podle listopadu či je odložit o rok, dva, pět? Jednání o termínech by dnes snad přicházelo v úvahu po kladném výsledku hlasování. Bylo by to jisté? Proč jste chtěli mít vloni peníze v kapse co nejdříve, vzdor mým tehdejším námitkám? Ty se za pár měsíců nezměnily, jsou stále tytéž, v příloze pozvánky jsem je pouze zopakoval a rozšířil o přesnější výčet příjmů a plánovaných výdajů.  
7) Nevím, z čeho někteří vycházeli – na shromáždění například i pan Tomášek a nyní opakovaně i Vy – při tvrzení, že ve fondu oprav nejsou peníze. Jasně píši, že nyní máme 650 tisíc.  Je snad chybou, že se k hospodaření domu chovám jako k hospodaření mé rodiny? K rovnovážnému, s jistou rezervou na nepředvídané okolnosti.
 .
Od zveřejnění pozvánky se už někteří spolubydlící, s dříve měněnými okny, na mne dívají skrz prsty a jen stěží odpoví na pozdrav. Vzdor tomu, že se mi podařilo zajistit levnou a kvalitní revitalizaci domu se v jejich očích rozhodnutím shromáždění o tom, že další refundace již nebudou vyplaceny, stávám jistě nepřítelem č. 1. Že se mi díky kontaktům, nesmírnému vypětí a kapičce štěstí podařilo ušetřit miliony je zapomenuto. Janás je připravil o pár tisícovek.
Nebo co třeba přístup pana Procházky? V listopadu i nyní hlasoval „ne“. Co jej vedlo při diskusi k výhradám vůči mému rozhodnutí o svolání shromáždění i způsobu hlasování? Netrpím nějakým stihomamem. Možná si ale vzpomenete na jeho útočný pamflet vůči mně, který dal do všech schránek před shromážděním v červnu 2010. I na mou tehdejší reakci, která jej právem znemožnila v očích většiny bydlících. Odstěhoval se, a po revitalizaci domu začal byt pronajímat. Neviděl v mém listopadovém pochybení příležitost k podání trestního oznámení či soudní žaloby, o jejichž možnostech se zmiňuji výše, v bodě 4?      
Váš krátký dopis nepovažuji za odpověď na mou žádost o dodání textu, který zařadím, stejně jak u dalších oslovených, do zápisu. A doufám, že předchozí mé řádky nebudou mít vliv na Vaše kritické výhrady a úvahy jak jste je prezentoval v průběhu diskuse.
S pozdravením
František Janás“.

V odpovědi Mgr. Sokolovi i v prvé části přílohy zápisu jste se setkali se jménem Marek Procházka. Novým vlastníkům bytů, i pro připomenutí některým dalším z vás, stručně zrekapituluji: po vzniku našeho SVJ v listopadu 2009 mi nabídnul služby poradenské a zprostředkovatelské agentury vedené jeho ženou. V obchodním rejstříku jsem zjistil, že svou spol. s.r.o., založili v říjnu téhož roku. Za nabídku jsem mu poděkoval s tím,  že věřím, že se mi podaří veškeré organizační náležitosti spojené se sjednáním výhodného bankovního úvěru, dotací  Zelená úsporám i samotnou revitalizaci domu zvládnout díky mým zkušenostem i znalostem za případné spolupráce mých přátel, kteří mají v daných oblastech delší úspěšnou praxi. Od toho okamžiku začal kritizovat a napadat všechny návrhy či rozhodnutí výboru, která jsem předkládal účastníkům všech následujících shromáždění SVJ. Jeho aktivita vyvrcholila před shromážděním SVJ v červnu 2010, kdy do všech schránek v domě vložil svůj apel bydlícím „O co mi jde“, ve kterém mne v řadě bodů obviňoval a kritizoval za vše možné. Původně jsem na jeho ataky neměl v úmyslu reagovat. Shromáždění se ale mělo vyjádřit také k bankovnímu úvěru nezbytnému pro modernizaci domu. V písemné formě jsem proto všechny body jeho útočného pamfletu hravě vyvrátil, kromě jiného též s odkazy na informace o dění kolem domu, s nimiž jsem po několik let písemně seznamoval všechny bydlící. Na onom shromáždění chtěl pan Procházka opět vystoupit s jakýmsi diskusním příspěvkem. Vlastníci jej zarazili – Vy už jste toho namluvil a napsal dost. Při vypsání výběrového řízení na revitalizaci domu jsem jej požádal, aby také on doporučil nějaké stavební firmy. Ze tří jím navržených reagovala na mou žádost o dodání cenové nabídky pouze jedna. Sama neplnila mnohá požadovaná kritéria, spojila se proto s další firmou a vytvořily „Sdružení pro revitalizaci domu Herčíkovu 4“. I pokud by toto sdružení splnilo všechna kritéria, což se nestalo, jejich cenová nabídka byla ze sedmi došlých ta nejvyšší - téměř o 4 miliony více než jsme zaplatili stavební firmě mých přátel, a.s. Komfort. Pokud bych postupoval podle výsledků neregulérního hlasování v listopadu a postupně dal pokyn k vyplacení i dalších dvou třetin refundací, měl Marek Procházka ideální příležitost k úspěšnému završení někdejšího „boje“ se mnou. (Vyplacení dalších 600 tisíc mohl soudně napadnout každý vlastník, který měl pochybnosti o regulérnosti listopadového hlasování o refundacích). Těm vlastníkům jednotek, kteří stále  nejsou ochotni či schopni pochopit tyto skutečnosti, to já lépe vysvětlit neumím. Zopakuji, že se mohou obrátit na soud aby rozhodl, zda je platné hlasování v 11/2011 nebo ve 3/2012.        

Všem bydlícím v domě přeji spokojené, pokud možno i klidné, bydlení. Některým z vás též méně zbytečné a neodůvodněné naštvanosti. Věřím, že naprostou většinu z vás lehce zahřejí informace o nemalých  přeplatcích ve vyúčtování topné sezóny, které v tyto dny roznáším. Každým vaším podpisem, stvrzujícím převzetí vyúčtování, šetříme ve společné kase částku za doporučený dopis. A já si po těch několik nezbytných podvečerů odpustím poslech jazzové  třičtvrtěhodinky na stanici Vltava. 

 

František Janás