Příloha zápisu ze dne 21. 3. 2013

03.04.2013 20:04

Příloha zápisu z jednání shromáždění SVJ Herčíkova 4 konaného dne 21. 3. 2013

Dne 22. 3., tedy následující den po shromáždění, nalezli bydlící v domě ve svých poštovních schránkách čtyři listiny. Autorkami jsou paní Dagmar Felklová a Mgr. Michaela Veverková. V jedné z nich apelují na vlastníky bytů s okny měněnými před komplexní revitalizací domu, aby se připojili k jejich požadavku, podle kterého mám dát účtárně příkaz k vyplacení dalších refundací nad již vyplacenou jednu třetinu. Případně vypočítat jakési pomyslné slevy na odvodech do fondu oprav. Druhý, se záhlavím Otevřený dopis předsedovi SVJ Herčíkova 4, vložený zřejmě do všech poštovních schránek, je podobného rázu. Navíc doplněn pohrůžkou, že nesplním-li požadavek autorek, budou se domáhat svých práv soudní cestou a mne čeká zaplacení nejen soudních výloh, ale i nákladů na jejich advokáty. Žádná z autorek se nezúčastnila jednání shromáždění, na kterém mohly své požadavky přednést.  O jejich postranním jednání jsem se dozvěděl díky jiným vlastníkům bytů dopoledne téhož dne, kdy své apely vložily ony dámy do schránek.

Oba dopisy jsou příznačné tím, že vám, spolubydlícím i případným „nezávislým právníkům“, zamlčují podstatu celé kauzy. Krom toho jsou snůškou výmyslů a polopravd. O refundacích totiž nebylo na shromáždění SVJ jednáno až v listopadu 2011 a březnu 2012 jak ony dámy prezentují. Závazné rozhodnutí je z jednání dne 15. 6. 2011, viz jednací bod 5) a bod 3) závěrečného usnesení. Dle něho neměla být nikomu po přiznání „zelené dotace“ vyplacena na refundacích ani koruna, neboť nám dotace v plné výši uhradila všechna okna měněná při modernizaci domu. Každý, kdo umí číst a zajímá se o skutečný stav věcí, snadno zjistí, že dotace ZÚ nebyly přiznávány na dům či byt, ale na stavební úpravy domu prováděné dle stavebního projektu při jeho komplexní revitalizaci. Pro zmírnění dopadů na dotčené vlastníky jsem navrhnul, a kolegové ve výboru  SVJ můj návrh schválili, aby byla vyplacena alespoň 1/3 vypočítaná z částek, za které nám měnila okna Stavoprojekta. Pokyn k jejich vyplacení jsem dal účtárně v závěru roku 2011.

Na shromáždění SVJ dne 21. 3. 2013 jsem přítomným sdělil, je to samozřejmě i v zápise, že na příští shromáždění zařadím opět hlasování o tom, zda mají být vyplaceny další refundace, nad již vyplacenou jednu třetinu. Kolegům ve výboru jsem se na jednání omluvil za toto mé prohlášení, protože jsem s nimi o věci na naší schůzce před shromážděním nehovořil. Důvodem bylo mé rozhodnutí tři-čtyři dny před shromážděním. Mám rád jasné vzájemné, chcete-li sousedské, vztahy. Bydlíme zde od postavení domu a nemám zapotřebí, aby se na mne někdo díval skrz prsty v domnění, že mu upírám něco, na co má nárok. Nebo třeba přestal odpovídat na pozdrav jen proto, že nepochopil, či nechce pochopit, jak funguje společenství vlastníků, jak se v něm jedná a rozhoduje. Nepředpokládal jsem, že by ve výboru můj návrh na nové hlasování neprošel. Dřívější člen výboru, Ing. Strak, si okna měnil před revitalizací. S kolegou Řezaninou, oba s okny měněnými při revitalizaci, jsme se vždy přikláněli k jeho návrhům, které byly ve prospěch bydlících s okny dříve měněnými. Současný kolega Hološka má také okna dříve měněná, a proto by proti mému návrhu jistě neprotestoval. Sami vidíte, že postranní aktivita obou dam byla lehce opožděná a zcela zbytečná. Pokud by si ovšem přály další regulérní hlasování a nezůstaly jen u pohrůžek a požadavku, abych rozhodoval podle jejich příkazu.

Vážení spolubydlící, v žádném případě nehodlám akceptovat důrazný požadavek dvou autorek dopisů, i pokud by se k nim přidaly další dvě desítky domněle poškozených, abych dal příkaz k vyplacení dalších refundací. Po několikáté opakuji, že vážný problém jsem si mohl způsobit jak umožněním neregulérního hlasování v listopadu 2011, tak zejména akceptováním jeho výsledků. Chybu jsem napravil vysvětlením důvodů vedoucích mne k vyvolání regulérního hlasování v březnu 2012 - viz příloha pozvánky. Na shromáždění 21. 3. 2013 jsem vyslovil jednoznačný závazek, že na příští shromáždění vlastníků zařadím opět hlasování o případném vyplacení dalších refundací. Shromáždění se musí konat nejméně 1 x ročně. V tomto okamžiku nevidím důvod k dřívějšímu termínu než jaro roku 2014. Budou-li členové výboru názoru, že shromáždění, ve kterém by opět byl pouze jeden jednací bod spojený s hlasováním o refundacích, se má konat dříve, svolám je zase do prostor v domě. Hlasování by pak proběhlo stejným způsobem jako loňské březnové. Protože diskuzí kolem refundací bylo vrchovatě.  Právě ta jednoduchost se však vloni některým domněle poškozeným nelíbila a snažili se je všemožně zpochybňovat. Rozhodnou-li se obě dámy v tomto okamžiku řešit kauzu soudní cestou, mají na to právo. Já rozhodně kvůli jejím pohrůžkám nepodstoupím riziko možného trestněprávního postihu, pokud bych dal příkaz k vyplacení 579 992 Kč z našich společných peněz. Ne z dotace Zelená úsporám, která byla, v souladu se smlouvou o úvěru, v plné výši převedena na náš úvěrový účet u Komerční banky, ale z peněz nastřádaných v našem fondu oprav. Postih by mne mohl čekat po podání oznámení od kteréhokoliv z padesáti vlastníků, kterým byla měněna okna při komplexní revitalizaci domu.  Spekulace o případných změnách ve výši odvodů do fondu oprav u vlastníků s okny dříve měněnými, nemají reálný ani právní podklad. Byť se takto měli údajně vyjádřit tři nezávislí právníci. O takové eventualitě by muselo rozhodnout společenství vlastníků, v jehož rozhodovací pravomoci jsou výše odvodů do fondu oprav. Ne předseda, nebo výbor, SVJ. Což by mělo být jasné i každému adeptu na studia práv. Stačí nahlédnout do Stanov. Viz. čl. 6), písm. 2), bod f).

Další nepravdou z apelu na spolubydlící je například to, že někteří vlastníci s okny dříve měněnými, byli po hlasování v listopadu pro odložení výplat refundací na období po roce 2013. Marně jsem argumentoval tím, že vyplatíme-li refundace ve výši 100%, pak nebudeme mít prostředky na další smluvená či plánovaná vylepšení našeho společného bydlení a naprostá většina peněz odváděných do fondu oprav v následujících dvou letech že padne na refundace. Jak zněl požadavek oněch vlastníků po mých pádných argumentech a po neregulérním hlasování? (Neregulérní, a v rozporu se Stanovami  SVJ proto, že nebylo na programu jednání shromáždění a tudíž se k této závažné záležitosti – vyplacení téměř 600 tisíc Kč ze společných prostředků ve fondu oprav - nemohli vyjádřit všichni vlastníci). Snadno si to ověříte opětovnou četbou zápisu z jednání shromáždění dne 9. 11. 2011, zejména v závěru jednacího bodu 4). Dotčení vlastníci požadovali: v roce 2011 nám vyplaťte 1/3, kterou jste nyní slíbil, v roce 2012 druhou třetinu a zbytek ve 2014. Musel jsem to uvést i do závěrečného usnesení – viz bod 3). Na shromáždění v březnu 2012 neprobíhala žádná ostrá výměna názorů, kromě slovního výpadu paní Felklové na mne při jejím letmém nahlédnutí do schodiště, kde probíhala diskuse. Paní Veverková nebyla na jednání přítomna.

 

K dalším pasážím z apelu obou dam na spolubydlící se vyjadřuji na webu našeho SVJ:

www.svj-hercikova4-brno.webnode.cz

28. března jsem e-mailem vyzval paní Felklovou a Veverkovou, aby mi dodaly předmětné dopisy v elektronické podobě. S tím, že chci na webu vyměnit stěží čitelné skeny jejich výzev bydlícím za snáze čitelný text. Požadoval jsem dodání i podpisových archů, nebo jejich kopií, abych mohl zveřejnit jména těch, kteří se k jejich „válce“ proti předsedovi SVJ, a k požadavku na vyplacení dalších refundací, připojují. Všem bydlícím je jistě známo, že výsledky hlasování z našich shromáždění uvádím v zápisech jak v procentech, tak i podle čísel bytů hlasujících. A podpisovou akci lze chápat jako hlasování. Nejen v daném termínu, ba ani do dnešního dne, na mé požadavky nereagovaly. Plný text mé žádosti jsem proto zveřejnil na webu SVJ.

V Brně dne 2. dubna 2013

 

František Janás