Pozvánka na shromáždění

17.09.2019 18:36

Pozvánka

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4, Brno

které se uskuteční

dne 10. října 2019 od 18 hodin

 

v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno.

Přineste si, prosím, přezůvky.

 

 

Pořad zasedání:

 

1) Zahájení

Prezence účastníků, úvodní informace a zjištění počtu přítomných vlastnických podílů

 

2) Volba dvou členů statutárního orgánu SVJ

Ing. Bořku Řezaninovi a Františku Janásovi končí jejich druhé pětileté funkční období. Členům SVJ přítomným na zasedání bude předložen návrh na jejich opětovné zvolení.

 

Hlasování č. I. a) - volba Ing. Bořka Řezaniny

Hlasování č. I. b) - volba Františka Janáse

 

3) Hospodaření – Schválení účetní závěrky za rok 2018

Kompletní účetní sestavy jsou publikovány na webových stránkách SVJ Herčíkova 4, rubrika Dokumenty, kapitola II. Naše hospodaření je rovnovážné, vůči žádnému subjektu nemáme nesplacené závazky. Vlastníci jednotek řádně plní své finanční povinnosti. Výjimkou je jeden člen SVJ, který na jaře roku 2018 přestal hradit „nájem“. Předseda výboru SVJ se s ním dohodl na splátkovém kalendáři. Dlužník však písemně uzavřenou smlouvu po uhrazení jedné splátky porušil a proto na něj SVJ podalo soudní žalobu.

 

Zaplacené zálohy na služby, energie, vodu a otop mírně převyšovaly skutečné náklady. Naprostá většina vlastníků jednotek proto obdržela ve vyúčtování přeplatky. Shromáždění v 11/2018 rozhodlo, že odvody do fondu oprav zůstanou v nezměněné výši 25 Kč/1m2 z plochy jednotky. Proto ani v roce 2019 nedošlo k plošnému vystavování nových výměrů „nájemného“.

 

Výdaje z fondu oprav za rok 2018 byly v celkové výši 303 772 Kč. Z toho: výměna bytových uzávěrů TV a SV – 86 675 Kč, opravy výtahů – 179 203 Kč, oprava STA 16 077 Kč a 21 817 Kč (kontrola objektu z hlediska PO, web, výměna sklepního okna, dveří a kování).      

 

Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2018: 2 054 989 Kč

Zůstatek na fondu oprav k 31. 12. 2018:1 853 439 Kč

 

Účastníkům zasedání bude předložen návrh na schválení účetní závěrky.

 

 Hlasování č. II.

 

4) Zpráva o činnosti výboru SVJ a dění v domě

5) Různé 

6) Usnesení

7) Závěr

 

Prosím ty členy SVJ, kteří se zasedání nemohou osobně zúčastnit, aby zplnomocnili jinou osobu. Při celkové účasti pod 50% vlastnických podílů na domě není možno hlasovat a přijímat usnesení. V plné moci musí být uvedeno, zda platí jen pro účast nebo i pro hlasování. Případně i pokyn, jak má zmocněnec hlasovat. Úřední ověření plné moci není zapotřebí.

 

Za Vaši účast, nebo za vystavení plných mocí, děkuje jménem výboru SVJ

           

František Janás