Pozvánka na shromáždění

03.04.2013 20:10

Pozvánka

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4,

které se uskuteční

dne 21. března 2013 od 18 hodin

v jídelně Základní školy Herčíkova 19

(vezměte si, prosím, obuv na přezutí)

 

Program:

1) Prezence účastníků – zahájení. 

2) Rekonstrukce v domě zrealizované v roce 2012 a plán na další období.

3) Přehled spotřeby energií a náklady na ÚT před a po zateplení.

4) Internetová prezentace SVJ na jeho vlastní webové stránce.

Do ukončení registrace je možný přístup takto: www.svj-hercikova4-brno.webnode.cz . Poté bude vypuštěn název webnode.

5) Hospodaření SVJ .

6) Návrh na zřízení kontrolní komise.

Rozhodne-li hlasováním nadpoloviční většina vlastníků přítomných na shromáždění SVJ, může být v souladu s čl. 5, bod 1, písm. c) Stanov SVJ zřízena kontrolní komise. 

Na členské schůzi samosprávy domu konané dne 21. 10. 2009, na jejímž programu byla příprava na založení SVJ, položil tehdejší předseda SBD Máj pan Jadrný dotaz, zda má být komise zřízena. Nikdo z přítomných ji nepovažoval za potřebnou. Na ustavujícím shromáždění SVJ dne 24. 11. 2009 položila dotaz stran zřízení komise Mgr.  Šobáňová. Řídící shromáždění odpovídá, že pro nezájem ze strany přítomných na přípravné schůzi nebyl tento bod zařazen do jednání, komise však může být kdykoliv v budoucnu zřízena - viz bod 7a) zápisu.

Podnět na zřízení kontrolní komise podala dne 1. 4. 2012 paní Dagmar Felklová e-mailem, kterým se mimo jiného snažila mezi vlastníky jednotek navodit myšlenku, že výbor, či spíše jeho předseda, nakládá nehospodárně s financemi SVJ.  (Všichni vlastníci jednotek i členové družstva byli s plným zněním jejího e-mailu i reakcí předsedy výboru seznámeni v I. části přílohy zápisu z jednání shromáždění ze dne 29. 3. 2012. Zápisy ze všech shromáždění SVJ, včetně zmíněné přílohy, jsou publikovány na webu našeho SVJ). Jako kontrolní orgán navrhla Mgr. Ivanu Šobáňovou. Ta při přípravě nynějšího shromáždění potvrdila předsedovi výboru SVJ svůj zájem o tuto činnost. Proto je navrhována.

Na kontrolní komisi se vztahují obdobná ustanovení jako na výbor: zejména musí mít nejméně tři členy, kteří jsou zvoleni na pětileté období – viz čl. 5, bod 13) Stanov. Člen kontrolní komise je zvolen, hlasuje-li pro něj – dle čl. 6, bod 8) Stanov - nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.

 

Hlasování o zřízení kontrolní komise

Hlasování o členech revizní komise v případě jejího zřízení

 

7) Diskuse.

8) Usnesení a závěr.

 

Účast vlastníků jednotek na shromáždění je žádoucí a vhodná. U spoluvlastníků postačí účast jednoho z vás. Pro platnost jednání a hlasování nejsou počítáni přítomní vlastníci/spoluvlastnící jako osoby, ale jsou sčítány jejich vlastnické podíly na domě. 

Nevyhovuje-li vám uvedený termín, můžete k účasti na jednání a hlasování písemně zmocnit jinou osobu. Úřední ověření plné moci není nutné

 

Za vaši účast jménem výboru SVJ děkuje jeho předseda

                                                        

František Janás