Pozvánka na shromáždění SVJ

06.10.2014 18:25

Pozvánka

na zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4,

které se uskuteční

dne 4. listopadu 2014 od 18 hodin

v jídelně Základní školy Herčíkova 19, Brno

Vezměte si, prosím, přezůvky.

 

Pořad zasedání:

1) Zahájení

Prezence účastníků zasedání, úvodní informace a zjištění počtu přítomných vlastnických podílů

2) Schválení nového znění Stanov v plném znění

Hlasování č. I.       

3) Přenesení rozhodovacích pravomocí ze shromáždění na statutární orgán ve dvou případech

Hlasování č. II. k návrhu ad odst. I.

Hlasování č. III. k návrhu ad odst. II.

4) Volba dvou členů statutárního orgánu společenství vlastníků

Hlasování č. IV.

5) Hospodaření – Schválení účetní závěrky za rok 2013

Hlasování č. V.

6) Zpráva o činnosti

7) Plán činnosti

8) Různé

9) Usnesení

10) Závěr

Účast co největšího počtu vlastníků na shromáždění je žádoucí. Zasedání bude přítomen notář, který osvědčí schválení nového znění stanov. Pokud by nebylo shromáždění usnášeníschopné kvůli nízkému počtu přítomných vlastnických podílů, zbytečně bychom museli uhradit notáři taxu za jeho účast a shromáždění svolávat znovu. Hlasování a přijímání usnesení podle čl. 7 návrhu stanov nelze v tomto případě realizovat.

Ti vlastníci jednotek, kteří se nemohou zúčastnit zasedání shromáždění, mohou zplnomocnit jinou osobu. V plné moci musí být uvedeno, zda platí jen pro účast nebo i pro hlasování. Úřední ověření plné moci není zapotřebí.

Nedílnou součástí pozvánky, kromě pozvánek vyvěšovaných ve společných prostorách domu, je příloha s vysvětlivkami k bodům 2 – 7.

Za vaši účast děkuje jménem výboru SVJ

                                                                    

                                                                                  František Janás

 

Příloha pozvánky na zasedání shromáždění SVJ Herčíkova 4 dne 4. 11. 2014

 

Ad bod 2) pořadu zasedání:

Všichni členové společenství vlastníků měli možnost seznamovat se od listopadu 2013 na webových stránkách našeho SVJ jak s postupnou tvorbou nového znění stanov až po jejich závěrečnou redakci. Dne 15. září 2014 vyzval předseda výboru SVJ František Janás adresně všechny členy společenství – v písemné nebo elektronické podobě -  aby do 30. září 2014 navrhli případné změny či dodatky. Výzva v plném znění současně publikoval na internetových stránkách našeho SVJ. Ti vlastníci jednotek, kteří zřejmě nemají přístup na internet, neboť předsedovi dosud nesdělili své e-mailové adresy, si mohli vyžádat u člena výboru Ing. Bořka Řezaniny text stanov v tištěné podobě. Relevantní připomínka, nemající vliv na význam stanov, byla do nich zapracována. Viz čl. 18, závěrečné formulace v odst. 4 a 5.  

 

Ad bod 3)

I. - Podle § 1208, písm. e) NOZ patří do rozhodovací působnosti shromáždění „schválení druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky“. Což je promítnuto do návrhu stanov - viz čl. 6, odst. 1, písm. e). Okruh služeb, způsob jejich rozúčtování a stanovení výše záloh je v návrhu stanov vyjmenován a popsán v čl. 18, odst. 4 – 6.

Rozsah služeb je léta neměnný a ke změnám není důvod. Návrhy na výši záloh pro nadcházející zúčtovací období zpracovává účetní našeho SVJ podle spotřeby energií vlastníky jednotek v období předchozím a předpokládanému zvýšení jejich cen dodavateli, případně podle změn v počtu osob bydlících v jednotlivých bytech. Po schválení výborem společenství vlastníků, zpravidla v dubnu – květnu, zpracuje nové výměry „nájemného“. Ty jsou následně adresně předány, nebo zaslány, všem vlastníkům jednotek i uživatelům bytů ve vlastnictví SBD Máj v dostatečném předstihu tak, aby si všichni mohli změnit příkazy k úhradě a nové zúčtovací období mohlo vstoupit v platnost od 1. července. Zálohy na služby jsou po skončení období řádně zúčtovávány. Rozhodovalo-li by o návrzích shromáždění, pouze by došlo k průtahům v termínech. Stěží by shromáždění rozporovalo profesionálně zpracovaný návrh a usnášelo se na jiných navrhovaných částkách u jednotlivých položek. Nelze vyloučit, že při novelizacích NOZ bude toto ustanovení ze zákona vypuštěno. 

 

II. - Čl. 6, odst. 1, písm. n) návrhu stanov hovoří o vymáhání plnění povinností uložených členům společenství vlastníků.

Ke schválení shromážděním je předkládán návrh, aby pravomoc byla ze shromáždění přenesena na statutární orgán. Občas může u některého z vlastníků dojít k nepříznivé životní situaci, v jejímž důsledku není schopen dočasně plnit některé povinnosti vůči SVJ. Nebo vlastník jednotky svým jednáním překračuje nejen ustanovení stanov ale i zákona. Takové situace v minulosti již nastaly. Vždy byly s konkrétním členem SVJ vyřešeny výborem SVJ za případné spoluúčasti mandátního správce či třetích osob. Zůstalo-li by řešení kauz v pravomoci shromáždění, bylo by nutno svolat jeho zasedání. Případně zapojovat do rozhodování a hlasování o způsobu řešení všechny vlastníky jednotek podle čl. 7 návrhu stanov.

 

Ad bod 4)

Dne 29. 11. 2009 byl při vzniku SVJ Herčíkova 4 zvolen tříčlenný výbor. Ing. Bořku Řezaninovi a Františku Janásovi končí pětileté funkční období dnem 28. 11. 2014. Shromáždění vlastníků jednotek je předkládán návrh na jejich opětovné zvolení.

 

Ad bod 5)

Všechny účetní sestavy – účet fondu oprav, provozní účet, rozvaha a výsledovka -  jsou průběžně publikovány na internetových stránkách. Tím je nezkrácený přehled našeho hospodaření zpřístupněn každému návštěvníku webu SVJ Herčíkova 4. Zálohy na služby jsou s vlastníky jednotek i uživateli bytů ve vlastnictví SBD Máj řádně zúčtovávány. Naše SVJ nemá nesplacené závazky vůči třetím osobám, kromě bankovního úvěru, a neeviduje pohledávky za dlužníky.

K 31. 12. 2013 mělo naše společenství vlastníků jednotek na účtu fondu oprav (dlouhodobé záloze na opravy) částku 724 638 Kč. K témuž datu nám zbývalo uhradit, z devítimilionového úvěru poskytnutého Komerční bankou v roce 2010 na komplexní revitalizaci domu, částku 2 901 140 Kč. Na běžném účtu jsme měli k závěru roku 2013 zůstatek ve výši 833 813 Kč.

K 30. září 2014 máme na účtu fondu oprav částku 705 341 Kč, zůstatek jistiny bankovního úvěru je ve výši 2 417 037 Kč a na běžném účtu je částka 654 600 Kč.

 

Ad bod 6)

Podrobné informace o dění ve společenství vlastníků jednotek jsou publikovány na jeho internetových stránkách. Případně též adresnými sděleními vlastníkům jednotek písemnou nebo elektronickou formou. Od předchozího shromáždění nechal výbor SVJ, kromě běžné údržby a oprav stávajících zařízení provést následující zakázky: výměny vodoměrů na SV i TV – 105 225 Kč, kompletní výměny a doplnění protipožárních zařízení - 61 107 Kč, výměny RTN indikátorů spotřeby tepla – 106 872 Kč, instalaci úpraven vody – 58 627 Kč.

 

Ad bod 7)

V nejbližší době proběhne úplná oprava svislých elektrorozvodů. Stále máme původní, hliníkové, z roku 1971, kdy byl dům postaven.

Výbor SVJ původně zvažoval, že z prostředků ve fondu oprav uhradíme nejen výměnu svislých elektrorozvodů od hlavního přívodu do domu přes výměnu zastaralé elektrorozvodny po jističe a elektroměry jednotlivých bytů umístěných ve stoupačkách na chodbách, ale zadáme protažení nové elektroinstalace až po jističe v bytech. Z cenových nabídek jsme zjistili, že za výměny rozvodů v úseku od elektroměru po jističe v bytech bychom museli zaplatit celkem víc než 350 tisíc. Rozpočtové náklady na výměnu této části rozvodů se v cenové nabídce obou společnosti pohybují v částce kolem 5 tisíc korun na byt. Vlastníci jednotek budou mít možnost domluvit si s realizační firmou individuální výměny rozvodů, včetně případných úprav elektroinstalací v bytech. Tyto práce i materiál si každý zájemce uhradí z vlastních finančních prostředků.

Současně výbor jedná o modernizaci domovního audiosystému. Několik pokusů o kvalitní zprovoznění domácích telefonů u vlastníků, kteří Ing. Bořku Řezaninovi nahlásili problémy, skončilo vesměs nezdarem. Proto si opraváři nic neúčtovali. Při komplexní revitalizaci domu ve 2010 bylo vyměněno pouze zvonkové tablo u hlavního vstupu do domu. Nyní bude provedena komplexní oprava: počínaje výměnou zvonkového tabla, všech rozvodů až do jednotlivých bytů a výměny domácích telefonů. Vlastníku jednotky, který nebude mít zájem o nový telefon, bude refundována částka rovnající se ceně instalovaných telefonů. 

O provedení díla projevily zájem tři společnosti: X,Y, Z. (Poznámka: jejich názvy zde zveřejním až po ukončení výběrového řízení. V pozvánce, kterou adresně posílám všem vlastníkům jednotek, názvy uvádím).  Celkové předpokládané náklady na obě zakázky budou v rozmezí 300 - 400 tisíc. Konečná částka bude známa po vyhodnocení výběrového řízení a jednání s firmami. Na zasedání shromáždění, určitě již dříve na webu SVJ, budete všichni seznámeni s výsledky výběru firem.

Na účtu fondu oprav musí být neustále určitá rezerva pro případné opravy po možných haváriích ve společných částech domu. K výraznému snížení odvodů do fondu oprav, ze stávajících 25 Kč/1 m2 plochy bytu, dojde po splacení bankovního úvěru na podzim roku 2017.

 

                                                                       František Janás