Pozvánka na shromáždění dne 29. 3. 2012 a příloha k pozvánce

12.03.2013 17:42

Pozvánka

na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4,

které se uskuteční

dne 29. března 2012 od 18 hodin

ve schodišti domu Herčíkova 4 mezi přízemím a 1. patrem.

 

Program:

1) Zahájení – úvodní informace a prezentace přítomných. 

2) Hlasování o tom, zda mají být v létech 2012 a 2013 postupně vyplaceny i další dvě třetiny refundací v celkové výši 579 992 Kč těm vlastníkům a uživatelům bytů, kteří si výměny oken provedli na vlastní náklady před komplexní revitalizací domu v roce 2010.

Diskuse o refundacích proběhla naposledy na Shromáždění SVJ  dne 9. 11. 2011. Podrobné zdůvodnění svolání shromáždění je přílohou pozvánky. 

3) Diskuse – různé.

 

Účast vlastníků bytů na shromáždění je důležitá a žádoucí. U spoluvlastníků postačí účast jednoho z vlastníků. 

 

Nevyhovuje-li vám uvedený termín či máte jiné osobní překážky, můžete k účasti na jednání a hlasování písemně zmocnit další osobu. Úřední ověření plné moci není nutné.

Za vaši účast jménem výboru SVJ děkuje jeho předseda

                                                                                      

František Janás

 

 

Příloha k pozvánce na Shromáždění SVJ Herčíkova 4 dne 29. března 2012

V zápise z jednání Shromáždění vlastníků jednotek konaného dne 9. 11. 2011 jsem všechny zde bydlící – vlastníky bytů i členy SBD Máj – podrobně informoval o historii i aktuální situaci týkající se refundací oken dříve vyměněných vlastníky či uživateli bytů. Následně se na mou hlavu sneslo několik kritických výtek různé intenzity. Musím sebekriticky přiznat, že kritiky jsou oprávněné. Rozhodnutím o umožnění hlasování k jednacímu bodu, který měl být jen bodem informativním, jsem porušil nejen program a jednací řád shromáždění, ale i dvě předchozí usnesení Shromáždění SVJ a dvě dohody všech členů výboru SVJ na dalším postupu ve věci refundací.

Shromáždění SVJ se dne 22. 6. 2010 usneslo, že případné refundace budou poníženy o částky přiznané dotací Zelená úsporám. O shodě členů výboru na následném návrhu Ing. Vlastimila Straka, aby o refundacích již nebylo hlasováno, jsem vás informoval ve druhé části mého popisu průběhu revitalizace domu ze dne 25. ledna 2011. Na tom, že případné refundace budou poníženy o částky přiznané Zelenou úsporám a již o nich nebude hlasováno, se opakovaně usneslo i Shromáždění SVJ dne 15. 6. 2011. Viz zápisy. Výhrady k těmto závěrům neměl nikdo.

Dotace Zelená úsporám nám výměny oken, prováděné při revitalizaci domu, uhradila v plné výši a žádné refundace proto neměly být vypláceny. Před jednáním shromáždění dne 9. 11. 2011 jsem navrhnul kolegům ve výboru SVJ, abychom vyplatili refundace ve výši 30% z cen fakturovaných Stavoprojektou. S ohledem na někdejší závěr členské schůze samosprávy domu ze dne 19. 12. 2006 jsem tuto částku chápal jako velmi vstřícné gesto vůči těm, kteří si okna v minulosti vyměnili na vlastní náklady. Potřebných zhruba 300 tisíc by příliš nezasáhlo do hospodaření našeho SVJ ani do plánů na další úpravy v domě. Oba mí kolegové ve výboru SVJ, pánové Řezanina i Strak, s návrhem souhlasili a proto jsem jej přednesl účastníkům listopadového shromáždění. Ing. Strak – dnes již bývalý člen výboru SVJ - se mezitím domluvil s dalším vlastníkem bytu a na shromáždění vystoupili s požadavkem na hlasování o refundacích - a to dokonce ve výši 100%.  Mou chybou bylo, že jsem na jejich hru přistoupil a umožnil hlasování. Na základě jeho výsledků jsem dal pokyn účtárně, aby 26 vlastníkům a uživatelům bytů vyplatila jednu třetinu refundací v celkové částce 290 090 Kč. 

Vyplacení stoprocentních refundací zasáhne výrazně do dosud rovnovážného hospodaření SVJ. Při odvodu 25 Kč/1 m2 z plochy bytu vložíme za 1 rok do fondu oprav 1 140 000 Kč. Po odečtení 804 tisíc splátky bankovního úvěru se vklad sníží na 336 tisíc. Odečteme-li 290 tisíc na refundace, pak nám za celý rok přibude do fondu oprav pouhých 46 tisíc. Nyní máme ve fondu oprav 651 tisíc. Musí v něm zůstávat prostředky na nutné výdaje. V roce 2012-13 to budou třeba výměny vodoměrů a měřičů spotřeby tepla. Musíme mít též rezervu na opravy případných havárií. Budou-li v roce 2012 a 2013 vyplaceny i další dvě třetiny refundací, celkem ve výši 579 992 Kč, nebude možné letos ani v příštím roce dokončit například smluvně sjednané výměny podlahových krytin na chodbách za cca 350 tisíc, provést generální rekonstrukci silně poruchového výtahu na popelnice za zhruba 250 tisíc a další úpravy. Rovněž nebude možné realizovat ani zamýšlené snížení odvodů do fondu oprav.   

Na schůzi nového výboru SVJ dne 23. 2. 2012 jsem se k tomuto závažnému bodu vrátil. Pro řešení stávající situace jsem navrhnul svolání Shromáždění SVJ s jediným jednacím bodem:

Hlasování o tom, zda mají být v létech 2012 a 2013 postupně vyplaceny i zbývající dvě třetiny refundací. Ano či ne.

Oba členové výboru, pánové Ing. Bořek Řezanina i Pavel Hološka, s návrhem na svolání mimořádného shromáždění Společenství vlastníků jednotek po diskusi souhlasili.

Dovolím si požádat všechny vlastníky bytů o maximální účast či zplnomocnění k účasti na jednání a řádnému zvážení toho, jak budete hlasovat.

 

František Janás