Plné znění stanov

06.11.2014 15:19

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro bytový dům

Herčíkova 2492/4, 612 00 Brno

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 2492,

postavený na pozemku p. č. 4609/16,

zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví: 4047

ulice: Herčíkova, č. orientační: 4, obec: Brno – Královo Pole

………………………………………………………………………...………………………..

(dále jen „společenství vlastníků“)

přijalo název: Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4

a má sídlo: Herčíkova 2492/4, 612 00 Brno

 

Čl. 2

Základní ustanovení

 

1. Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 je právnickou osobou, která vznikla dne 29. 11. 2009 na základě zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zapsáno je u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 7571. S účinností od 1. 1. 2014 řídí a upravují právní poměry ve společenství vlastníků, včetně věcných práv, zejména zákon č. 89/2011 Sb., zákon č. 90/2012 Sb. a další právní předpisy.

2. Společenství vlastníků jednotek je založeno za účelem zajišťování správy domu a pozemku.

3. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

4. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky. 

5. Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

6.  Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.
7.  K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

8.  Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími osobami.
9.  Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.

 

ČÁST DRUHÁ

   PŘEDMĚT ČINNOSTI

 

Čl. 3

Správa domu, pozemku a související činnosti

 

1. Společenství vlastníků jednotek je založeno za účelem zajišťování správy domu a pozemku nemovitostí uvedených v záhlaví těchto stanov; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

2. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

 

3.  Správou domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména:

a) zajištění provozu, údržby, oprav, modernizací, rekonstrukcí, stavebních úprav a jiných změn, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání:

I. společných částí domu;

II. technických zařízení domu jako společných částí;

III. a) společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady;

b) zajišťování revizí technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla a vody, telekomunikačních zařízení a jiných společných zařízení domu;

c) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

 

4. Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména:

a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů;

b) sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z  porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství vlastníků zajišťují od dodavatele přímo), smluv o pojištění domu, o nájmu společných částí domu, o nájmu bytů nebo nebytových prostor, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků nebo smluv o některých činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou;

c) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství vlastníků jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“), jejich evidence, vyúčtování a vypořádání se členy společenství;

d) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství vlastníků, s finančními prostředky placenými členy společenství vlastníků, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vlastníků, provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností;

e) vedení seznamu členů společenství vlastníků,

f) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství vlastníků, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek;

g) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek;

h) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uzavírání s tím souvisejících smluv;

i) činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství vlastníků.

 

 

Čl. 4

Zajišťování některých činností správy domu a pozemku na základě smlouvy

s třetí osobou

 

1.  Třetí osoba může na základě smlouvy zajišťovat pro společenství vlastníků provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi.

 

2.  Třetí osoba bude pro společenství vlastníků zajišťovat zejména tyto činnosti:

a) jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění, statutárních orgánů společenství vlastníků, nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,

b) navrhuje výši měsíčních záloh vlastníků jednotek na úhradu za služby a výši příspěvků spojených se správou domu a pozemku a zajistí jejich vyúčtování,

c) po schválení osobou odpovědnou za správu domu a pozemku provádí úhrady za dodávky a služby,

d) vede účetnictví společenství vlastníků, sestavuje účetní závěrku a předkládá ji shromáždění ke schválení,

e) podává přiznání k daním,

f) vede evidenci členství,

g) činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na správu domu a pozemku a na úhradách za služby, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,

h) předloží jí uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství vlastníků příslušnému podle těchto stanov, pokud byl společenstvím vlastníků zmocněn k jejich uzavírání,

i) jednou ročně předloží shromáždění zprávu o své činnosti, zejména o finančním hospodaření a jiných významných skutečnostech,

j) před ukončením své činnosti podá shromáždění zprávu o své činnosti a předá osobě odpovědné za správu domu a pozemku všechny písemné materiály,

k) případné další náležitosti stanovené shromážděním.

 

3.  Změnu třetí osoby vykonávající některé činnosti na základě smlouvy, nebo změny obsahu smlouvy schvaluje shromáždění.

4. Uzavřením smlouvy s třetí osobou podle odstavců 1 a 2 není dotčena výlučná rozhodovací působnost statutárních orgánů společenství vlastníků plynoucí ze  zákona a z těchto stanov.

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

 

1.  Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění.

2.  Statutárním orgánem je výbor. Počet členů 3.

3.  Nepovinným orgánem může být kontrolní komise.

4.  Voleným orgánem může být i osoba, která není členem společenství vlastníků.

5.  Orgány společenství vlastníků hlasují veřejně.

6.   Funkční období volených orgánů činí maximálně pět let. 

7. Voleným orgánem může být zvolena pouze osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu obecně platných právních norem.

8.  Člen společenství vlastníků může být zvolen pouze do jednoho orgánu.

9. Členům statutárního orgánu je za výkon funkce poskytována odměna.  Její výši schvaluje shromáždění.

10. Členové volených orgánů mohou být voleni opětovně.

11. Člen voleného orgánu může být během funkčního období shromážděním vlastníků odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství vlastníků, případně je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně šesti měsíců. Dnem účinnosti odvolání člena voleného orgánu povolá shromáždění k výkonu funkce zvoleného náhradníka.

12. Člen voleného orgánu může během funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení oznamuje písemně statutárnímu orgánu společenství vlastníků a odstoupení je účinné ode dne, kdy je tento vzal na vědomí. Pokud statutární orgán nevezme odstoupení na vědomí do třiceti dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členu jeho funkce třicátým dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce. Zvolený náhradník nastupuje k výkonu funkce dnem účinnosti odstoupení člena voleného orgánu

13 Volba nového člena voleného orgánu společenství vlastníků se uskuteční do 60 dnů po jejich odvolání či odstoupení z funkce.

14. Shromáždění vlastníků může rozhodnout o zřízení kontrolní komise. Její členové nejsou statutárním orgánem společenství vlastníků a nejsou jim svěřeny pravomoci vyhrazené tomuto orgánu. Rozsah činnosti kontrolní komise upravují stanovy společenství vlastníků.    Pro její zřízení a volbu či odvolání členů platí odstavec 4 až 8 a 10 až 13 stanov přiměřeně.

 

Čl. 6

Shromáždění a hlasování

 

1.  Do působnosti shromáždění patří rozhodování:

a) o změně stanov,
b) o změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
c) o volbě a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
d) o schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výši příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
e) o schválení druhu služeb a výši záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, nesvěří-li toto rozhodování do působnosti statutárnímu orgánu,
f) o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
g) o změně účelu užívání domu nebo bytu,
h) o změně podlahové plochy bytu,

i) o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

j) o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných částí domu, není-li toto rozhodování v pravomoci statutárního orgánu,

k) o změně podílu na společných částech,
l) o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
m) o změně třetí osoby, která zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku, a změnách v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
n) o vymáhání plnění povinností uložených členům společenství vlastníků, pokud tuto činnost nesvěří do působnosti statutárnímu orgánu,

o) udělování předchozího souhlasu:
1.  k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
2.  k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi,
3.  k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

p) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

 

 

2. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát v kalendářním roce statutární orgán. Neplní-li tuto povinnost, mohou shromáždění svolat vlastníci jednotek, kteří mají aspoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak zasedání.

3. O svolání shromáždění musí být členové společenství vlastníků vyrozuměni písemnou pozvánkou vloženou do poštovních schránek v domě nebo elektronickou poštou na jejich e-mailové adresy nejméně 30 dní před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo a program zasedání shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům zasedání. Pozvánka bude vyvěšena též na nástěnce ve vstupní prostoře domu a publikována na internetových stránkách společenství vlastníků.

4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen se souhlasem všech členů společenství vlastníků.

5. Zasedání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru společenství vlastníků nebo člen výboru, kterého řízením shromáždění pověřil výbor. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor. 

6. Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů, k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

7. Vlastník jednotky může k účasti na shromáždění zmocnit jinou fyzickou nebo právnickou osobu. V plné moci musí být uvedeno, zda zmocnění platí pro účast i pro hlasování a zda je vystavena jen pro konkrétní shromáždění nebo je zmocnění platné až do jeho odvolání. Plná moc nemusí být úředně ověřena. 

8.  Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu; spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky a přísluší jim jeden hlas.

9.  Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
10.  Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. Lhůta k podání návrhu činí tři měsíce ode dne, kdy mělo být o záležitosti rozhodováno.

11. K platnosti zvolení členů volených orgánů nebo předsedy společenství je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění.

12. K přijetí usnesení o odvolání člena voleného orgánu nebo předsedy společenství, o věcech, které jsou obsahem prohlášení, o změně stanov, o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků.

 

13.  Ze zasedání  shromáždění se pořizuje zápis, za který odpovídá statutární orgán. Zápis musí obsahovat:

a) datum a místo konání,

b) účast na shromáždění nebude vyjádřena jen procentním součtem vlastnických podílů, ale budou uvedena též čísla jednotek vlastníků, kteří se zasedání nezúčastnili a vlastníků, kteří ke svému zastoupení na zasedání a pro hlasování zmocnili jiné fyzické nebo právnické osoby,

c) průběh jednání a diskuse, 

d) přijatá usnesení,

e) výsledky hlasování budou uvedeny nejen v procentních součtech vlastnických podílů, ale budou uvedena čísla jednotek vlastníků hlasujících pro návrh, proti návrhu a zdržujících se hlasování,

f) námitky členů společenství vlastníků proti rozhodnutí shromáždění, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

g) datum pořízení zápisu a podepsaného členy statutárního orgánu společenství vlastníků přítomných na zasedání,

h) ověření zápisu dvěma ověřovateli, kteří se zasedání shromáždění zúčastnili.

 

Přílohu zápisu ze zasedání shromáždění tvoří pozvánka, podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a prezenční listiny s podpisy účastníků zasedání.

 

14.  Statutární orgán zajistí detailní informovanost o dění ve společenství vlastníků tím, že vlastníkům jednotek, případně i členům SBD Máj s právy k užívání bytů, adresně doručí zápisy ze shromáždění - buď na jejich e-adresy, nebo v písemné podobě vložením do poštovních schránek v domě. Zápisy ze zasedání shromáždění, i další materiály se vztahem zejména na dění v domě, budou publikovány na internetových stránkách společenství vlastníků.  

15.  Působnost k některým rozhodovacím pravomocím uvedeným v čl. 6, odst. 1 stanov, může shromáždění vlastníků svým usnesením svěřit statutárnímu orgánu.

 

Čl. 7

Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

 

1.  Není-li  svolané shromáždění usnášeníschopné,    může osoba, která je   oprávněna shromáždění svolat, navrhnout do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.
2.  Mají-li se vlastníci jednotek vyjádřit jen k jedné záležitosti, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, umožnit hlasování v písemné nebo elektronické podobě. 

3. Předložený návrh musí obsahovat návrh usnesení; podklady potřebné pro jeho posouzení musí obdržet všichni vlastníci jednotek v písemné nebo elektronické podobě. Včetně stanovení lhůty, ve které se mají k němu vyjádřit. Obecná lhůta činí patnáct dní.

4. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Při elektronickém hlasování bude stanovisko vlastníka jednotky přiloženo k zápisu.

5. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

6. Výsledky hlasování budou zveřejněny stejným způsobem, jak je uvedeno ve čl. 6, odst. 13, písm. e) stanov. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu statutární orgán, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl. Pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý jeho obsah.

 

Čl. 8

Výbor

 

1.  Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství vlastníků. Výbor má nejméně tři členy a při hlasování má každý člen výboru jeden hlas.

2.  Výbor volí a odvolává ze svých členů předsedu, popřípadě místopředsedu. 

3.  Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

4.  Výbor rozhoduje o všech záležitostech společenství vlastníků, pokud si rozhodování v určitých věcech nevyhradilo shromáždění, nebo pokud mu rozhodování neumožňuje zákon. Učiní-li některá rozhodnutí člen výboru, například v případě havárií nebo menších oprav a rekonstrukcí zařízení v domě, musí o nich bez odkladu informovat předsedu výboru i ostatní členy výboru. Výbor plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost.

5.  Výbor se schází podle potřeby. Musí být svolán tehdy, má-li být rozhodováno o důležité záležitosti. Výbor svolává a řídí jeho předseda. Podnět ke svolání schůze výboru může podat kterýkoliv člen výboru. 

6. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů členů výboru.

7. Nedojde-li mezi členy výboru ke shodě na některém z projednávaných bodů, musí být z jednání pořízen zápis, v němž je zdůvodněn nesouhlas člena výboru s předmětným bodem jednání. Zápis musí podepsat všichni členové výboru.

8. Neprojednává-li předseda výboru se členy výboru záležitosti spojené s řádným fungováním správy domu a společenství vlastníků, může schůzi výboru svolat jiný člen výboru.  

 

9.  Výbor zejména:

a) jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo,

b) svolává shromáždění a připravuje podklady pro jeho zasedání,

c) pověří-li jej tím shromáždění, schvaluje návrh třetí osoby na výši měsíčních záloh vlastníků jednotek na úhradu za služby a výši příspěvků spojených se správou domu a zajišťuje jejich vyúčtování,

d) odpovídá za vedení účetnictví společenství vlastníků, sestavení účetní uzávěrky a předkládá ji shromáždění je schválení,

e) odpovídá za podání přiznání k daním,

f) eviduje písemnosti např. zápisy ze shromáždění, usnesení, smlouvy, apod.,

g) sjednává dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení prací, smlouvy o dílo, smlouvy o dodávce služeb, schvaluje úhradu za provedené dodávky, kontroluje jejich kvalitu a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

h) v součinnosti s třetí osobou činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na správu domu a pozemku a na úhradách za služby, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování.

 

10. V souladu s usnesením shromáždění vlastníků ze dne 24. 11. 2009, čl. IV., bod 5 a rozpočtem zajišťuje výbor veškeré rekonstrukce, modernizace a opravy společných částí domu. Při zadání zakázky v očekávané souhrnné částce do padesáti tisíc Kč je výbor oprávněn oslovit jednoho potencionálního dodavatele přímo, bez výběrového řízení; v ostatních případech je povinen oslovit nejméně pět potencionálních dodavatelů.

11.  Člen výboru odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. Odpovědnosti se člen výboru zprostí, jestliže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm požadovat. Odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím výboru, z jehož plnění vznikla společenství vlastníků škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise z jednání výboru, které přijalo předmětné rozhodnutí.

12.  Výbor není oprávněn vyslovovat závazky v jakékoliv formě za závazky třetích osob.

13. Výbor nebude investovat finanční prostředky společenství vlastníků do spekulativních investic.

 

Čl. 9

Předseda společenství

 

1.  Předseda společenství plní funkci statutárního orgánu společenství vlastníků, pokud shromáždění nezvolí tříčlenný výbor.

2.  Shromáždění jej volí stejným způsobem, jakým se volí výbor.

3.  Činí právní úkony a podepisuje je jménem společenství.

4.  Vykonává působnost a plní úkoly ve stejném rozsahu jako výbor.

5.  Odpovídá za porušení svých povinností shodně jako člen výboru

 

ČÁST ČTVRTÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

Čl. 10

Vznik členství, evidence členů společenství vlastníků

 

1.  Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství vlastníků, se stávají členy společenství vlastníků dnem jeho vzniku. Členy společenství vlastníků se stávají dále fyzické a právnické osoby, které nabyly v domě jednotku do vlastnictví, a to dnem, kdy jim byla doručena listina s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiná listina, kterou příslušný orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce. Členství ve společenství vlastníků vzniká také převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky.

2.  Spoluvlastníci jednotek, vyjma spoluvlastníků nebytových prostor jsou společnými členy společenství vlastníků v postavení vlastníka jednotky a mají nedělitelný hlas ve výši velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

 

3.  Osoba odpovědná za správu domu vede evidenci členů společenství. Do evidence se u vlastníka/spoluvlastníků jednotky zapisuje:

- jméno,

- adresa, případně adresa korespondenční,

- datum narození,

- telefonický kontakt,

- e-mailová adresa,

- výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu,

popřípadě další skutečnosti rozhodné z hlediska správy domu.

V evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností.

 

4. Statutární orgán sdělí každému, kdo prokáže právní zájem, jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě. Všechny další údaje jsou údaji osobními a třetím osobám je lze poskytovat výhradně s prokazatelným souhlasem dotčeného vlastníka jednotky.

 

 

Čl. 11

Práva a povinnosti člena společenství vlastníků

 

1. Člen společenství vlastníků má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků,

b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

c) volit a být volen do orgánů společenství vlastníků, splňuje-li stanovené podmínky,

d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství vlastníků.,

 

2. Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části. Před zahájením stavebních úprav musí vlastník jednotky o svém záměru informovat statutární orgán společenství vlastníků a seznámit jej s rozsahem plánovaných úprav.
3. Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

4. Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

5.  Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí tuto skutečnost, včetně adresy svého pobytu, telefonického, případně elektronického kontaktu a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, osobě odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
6. Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiným osobám; v takovém případě oznámí počet i jména těchto osob a jejich adresy.

7. Vlastník jednotky má právo seznámit se s tím, jak probíhá hospodaření společenství vlastníků a správa domu. Nahlížení do dokladů, účetních knih a uzavřených smluv, které nejsou publikovány na internetových stránkách společenství vlastníků, lze realizovat po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství.

8.  Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu, provoz domu a úhradu nákladů za služby podle čl. 18, odst. 1, 2 a 5 stanov. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
9.  Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu k 25. dni příslušného kalendářního měsíce a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu a pozemku zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Vlastník je rovněž povinen hradit zálohy na úhradu služeb a hradit nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování.
10. Vlastník jednotky obdrží přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování.

11. V případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství vlastníků, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je vlastník jednotky povinen uhradit společenství vlastníků úrok z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky denně, nejméně však 10,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

12. Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt podle čl. 3, odst. 3, písm. c) a  čl. 11, odst. 2 stanov, umožní členu statutárního orgánu společenství vlastníků nebo zástupci třetí osoby přístup do bytu pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.

13.  Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech členů společenství vlastníků. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi členy společenství vlastníků.

14.  Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván statutárním orgánem společenství vlastníků nebo třetí osobou. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.
15. Výzvu k umožnění přístupu do bytu podle čl. 11, odst. 14 a 16 stanov, je povinen doručit statutární orgán vlastníku jednotky nejméně tři dny před zamýšleným datem realizace přístupu.

16.  Při poškození jednotky prováděním prací podle čl. 11, odst. 14 stanov, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

17. Vlastník jednotky je povinen neprodleně upozorňovat statutární orgán společenství vlastníků na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a další skutečnosti, které společné části domu poškozují a podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování.

18. Vlastník jednotky je povinen oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li toho nezbytně zapotřebí. Nemá-li člen společenství vlastníků takovou osobu po ruce, je touto osobou kterýkoliv člen statutárního orgánu společenství vlastníků.

19. Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

20. V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle čl. 11, odst. 7 stanov, nemá člen společenství vlastníků právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice ani pořizovat jejich fotokopie.

 

Čl. 12

Pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku

 

1. Společnými částmi jsou ty části, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, sušárny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, výtahy, sklepy a další prostory určené pro společné užívání.

2. Člen společenství vlastníků je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství vlastníků.

3. V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Člen společenství vlastníků je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů.

4. Člen společenství vlastníků je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, vytváření přepážek ve společných částech, větrání bytu do společných vnitřních prostor domu. 

5. Zakázáno je užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu a výtahové kabině.  

6. V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen člen společenství vlastníků zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.

7. Člen společenství vlastníků je povinen zdržet se užívání lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží.

8. Člen společenství vlastníků je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.

9. Pokud člen společenství vlastníků uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství vlastníků.

10. Klíče od uzamykaných společných prostor v domě od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodu, plynovodu, strojovny výtahu a dalších důležitých zařízení, jsou uloženy u statuárních orgánů společenství vlastníků. 

11. Každý člen společenství vlastníků je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství vlastníků; při provádění stavebních prací v jednotce je povinen oznámit termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu společenství vlastníků a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen společenství vlastníků zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.

12. Člen společenství vlastníků je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách, zdržet se umisťování snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor.

13.  Statutární orgán společenství vlastníků zajišťuje kontrolu využití společných částí v porovnání s jejich původním určením. V případě zájmu člena společenství o využití společných částí, včetně společných domovních prostor, uzavírá člen společenství dohodu s ostatními vlastníky jednotek prostřednictvím shromáždění.

14. Pravidla pro užívání a chování se v bytě i ve společných částech domu platí v plném rozsahu též pro uživatele bytů ve vlastnictví SBD Máj a v přiměřeném rozsahu též pro všechny osoby užívajícími byty na základě nájemních smluv a dohod s vlastníky jednotek.

 

Čl. 13

Spoluvlastnictví jednotky

 

1.  Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly.
2.  Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

 

Čl. 14

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky

 

1.   Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu.
2.  Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

3.  Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti.
4. Je-li nájemcem právnická osoba, ustanovení čl. 14, odst. 3 stanov, se nepoužije.

5. Vyžaduje-li jiný právní předpis k platnosti převodu stanovení hodnoty převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem, jeho ustanovení se nepoužijí.

 

Čl. 15

Zánik členství ve společenství vlastníků

 

1.  Členství ve společenství vlastníků zaniká:

a) úmrtím člena společenství – fyzické osoby,

b) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

c) zánikem člena společenství – právnické osoby,

d) zánikem jednotky, jejímž je člen společenství vlastníkem.

 

2.  Společné členství ve společenství vlastníků zaniká a mění se na členství dnem přechodu vlastnických práv k jednotce poté, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí. Tuto změnu je povinen člen společenství oznámit osobě odpovědné za správu domu podle čl. 11, odst. 5 stanov, do 30 dnů.

 

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

 

Čl. 16

Hospodaření společenství vlastníků a způsob nakládání s jeho majetkem

 

1. Statutární orgán společenství vlastníků odpovídá za peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství vlastníků na náklady spojené se správou domu a pozemku, na úhradu za služby a za peněžní prostředky vkládané do fondu oprav. 

2. Společenství vlastníků vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

3. Případný zisk z hospodaření společenství vlastníků může být rozdělen mezi členy společenství vlastníků po schválení účetní závěrky na základě rozhodnutí shromáždění, a to podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství vlastníků na společných částech domu a pozemku, pokud shromáždění nerozhodne jinak. V daňových záležitostech se postupuje podle právních předpisů.

4. Členové společenství vlastníků ručí za závazky společenství vlastníků spojené s hospodařením společenství vlastníků v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Čl. 17

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků

 

1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství.

 

2. Rozpočet zahrnuje dvě části:

a) hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu s těmito údaji:

- zůstatek k 1. lednu,

- tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku,

- čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,

- zůstatek k 31.12.;

 

b) náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm. a), zejména:

- údržba, opravy, revize a prohlídky společných částí,

- pojištění domu a pozemku,

- odměny členů statutárních orgánů společenství vlastníků včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,

- odměna třetí osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství vlastníků,

- chod kanceláře společenství vlastníků, včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,

- rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,

- bankovní poplatky,

a výnosy, zejména:

- příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a),

- úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků a jiné finanční výnosy.

 

Čl. 18

Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů za služby

 

1. Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové společenství vlastníků příspěvky formou měsíčních záloh ve výši stejné částky za jednotku, a to:

a) na náklady správní činnosti vykonávané třetí osobou,

b) na odměny statutárnímu orgánu společenství.  

 

2. Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se vytváří účetně oddělený finanční zdroj – dlouhodobá záloha, tj. fond oprav. O výši měsíčního příspěvku do fondu oprav i případném mimořádném příspěvku mimo pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění vlastníků, a to nejméně nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných na shromáždění. Při rozhodování mimo zasedání shromáždění pak v souladu s čl. 7, odst. 5 stanov. Nevyčerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího roku.

3. Pokud není pro daný kalendářní rok společenstvím vlastníků rozhodnuto jinak, platí výše příspěvků uvedených v čl. 18, odst. 1 a 2 stanov ve stejné výši jako v předcházejícím kalendářním roce.

4. Společenství vlastníků zajišťuje pro dům tyto služby: dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor, úklid společných prostor, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků nebo jím pověřený statutární orgán.

                        

5. Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:

a) množství teplé a studené vody v poměru naměřených hodnot na podružných bytových vodoměrech a celkovému množství TV a SV dodané do domu a zjištěné k 31. 12. příslušného kalendářního roku na hlavních měřidlech,

b) dodávka tepla a ohřevu TV podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a dodávku teplé vody mezi konečné spotřebitele zjištěné podle podružných měřidel na radiátorech ÚT, vodoměrech a celkovému množství dodávky tepla a TV zjištěné na hlavních měřidlech k 31. 12. příslušného kalendářního roku,

c) pojištění a provoz domu podle velikosti podlahových ploch jednotek,

d) úklid společných prostor, provoz výtahů a osvětlení společných prostor podle tzv. osoboměsíců,

nedojde-li ke změně podle právního předpisu, k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu, nebo nerozhodne-li u nákladů uvedených v čl. 18, odst. 7, písm. a) až d) stanov shromáždění vlastníků, nebo shromážděním pověřený statutární orgán, jinak.

 

6. Zálohy na úhradu nákladů za služby podle čl. 18, odst. 5 stanov se pro další zúčtovací obdob stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů a DPH pro daný kalendářní rok.

7. Platby na úhradu nákladů podle čl. 18, odst. 1, 2 a 5 stanov jsou členové společenství povinni uhradit měsíčně vždy nejpozději k 25. dni příslušného kalendářního měsíce.

8. Vyúčtování záloh na služby je osoba odpovědná za správu domu povinna provést nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování se doručí členům společenství vlastníků na oznámenou doručovací adresu, nebo je vlastníkům jednotek předá, oproti jejich podpisu, statutární orgán společenství. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již nelze vyúčtování reklamovat. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování členu společenství. 

9. Stanoví-li zvláštní zákon nebo stanovy pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlení, je člen společenství vlastníků, který dluží platbu příspěvku na správu domu a pozemku, povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši odpovídající tomuto poplatku z prodlení.

10. Osoba odpovědná za správu domu je povinna po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně člena společenství na dluh a vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění, je statutární orgán oprávněn podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství. Veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství.

 

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 19

Zrušení společenství vlastníků

1.  Společenství vlastníků se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě, zejména zničením nebo odstraněním domu.
2. Při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech.

 

Prvními členy statutárního orgánu společenství byli:

- František Janás,

- Ing. Bořek Řezanina,

- Ing. Vlastimil Strák,

 

Čl. 20

Účinnost stanov

 

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Herčíkova 4 byly přijaty při vzniku shromáždění dne 24. 11. 2009. Jejich změnu si vyžádaly zákony, které vstoupily v platnost dne 1. 1. 2014.

 

Změna stanov,  ve formě  jejich   úplného znění,  byla přijata na zasedání shromáždění   vlastníků dne 4. 11. 2014 a téhož dne nabylo nové znění stanov účinnosti.

 

 

V Brně dne 4. 11. 2014