Ohlédnutí za rozhodnutím a instalací fyzikální úpravny vody Anticalc PLUS 2010

31.08.2014 20:22

Od podzimu roku 2009, kdy jsme začali připravovat komplexní revitalizaci našeho domu, se, podle mých časových možností, zúčastňuji odborných (bezplatných) seminářů Jak to dělají jinde pořádaných 2x ročně v brněnském hotelu Avanti. Zabývají se problematikou rekonstrukcí a revitalizací bytových domů. Pořadatelé vydávají stejnojmenný časopis, který zdarma rozesílají registrovaným účastníkům seminářů.

V letošním jarním čísle mne zaujala informace o zařízení na fyzikální úpravu teplé i studené vody Anticalac PLUS 2010 prezentované společností Geocentrum Teplice. Na internetu jsem vyhledal mnohé podrobnosti. Pozitivem je nejen více než desetileté působení firmy na trhu a dodávky úpraven vody mnoha zájemcům, ale i ocenění inovovaného zařízení na mezinárodním veletrhu věnovanému vodnímu hospodářství Watenvi 2010. S kolegy ve výboru SVJ jsme se dohodli na tom, že zařízení může být vhodné i pro náš dům.

Hlavní výhody nasazení úpravny vody ANTICALC:

  • zabraňuje tvorbě vodního kamene a usazenin,
  • chrání rozvody studené a teplé vody,
  • chrání všechny průtokové spotřebiče a koncová zařízení,
  • čistí zařízení už zanesené vodním kamenem,
  • příznivě působí na živé organismy,
  • uspoří až 50 % mýdla, pracích a čisticích prostředků,
  • uspoří až 30 % energií potřebných na ohřev vody,
  • bezobslužný a energetický provoz,
  • bez chemikálií,
  • životnost je minimálně 50 let,

Detailně je zařízení popsáno na zejména na webu www.anticalc.cz .

Majitelka Geocentra přijala mé pozvání na osobní prezentaci zřízení a společně s brněnským obchodním zástupcem o něm detailně pohovořili, rozebrali jeho funkci, vlastnosti a smysl. Prohlédli a nafotili si naši předávací stanici. Následně jsem jim dodal informace o množství spotřebovávané SV i TV + další vyžadované údaje potřebné pro zjištění, kolik přístrojů nám mají dodat pro jejich spolehlivou funkci v celém systému rozvody vody v našem domě.

Dle objednávky měly být antikalky dodány 2 – 3 dny po uhrazení faktury na částku 45 862 Kč za šest kusů. (Firma nám přiznala 5% slevu, protože jsem kontakt s nimi navázal s odvoláním na Jak to dělají jinde). Naší paní účetní jsem dal pokyn, aby fakturu, podobně jako u všech dalších vystavovaných partnery našeho SVJ, uhradila bezprostředně. Asi po dvou týdnech, kdy balík stále nepřicházel, jsem na Geocentru telefonicky zjišťoval, proč dodávka vázne. Totálně prý zklamala Česká pošta. Zásilku údajně vrátila jako nedoručitelnou s poznámkou, že SVJ Herčíkova 4 se na udané adrese nevyskytuje. Téhož dne odešla z Teplic zásilka expresní společností a následující den, 8. srpna, jsem ji převzal.

V roce 2009 instalovala na rozvodu vody v našem domě TEZA Brno, později sloučena s Teplárnami Brno, tzv. předávací stanici. Zřízena byla bezplatně a bez dalších podmínek či omezení. Přesto jsme se ve výboru SVJ shodli na tom, aby kvůli předpokládaným zásahům do předávací stanice provedly montáž a instalaci antikalků brněnské teplárny.    

Po dodání zařízení si je odvezli pracovníci TB. Prakticky vzápětí mi šéf montážníků sděluje nemilou skutečnost – zařízení na úpravu teplé vody má menší, než potřebný, průtokový průměr. Pokud by nainstalovali dodané, pak by TV tekla nejvýše do dvou pater. Dovezli balík zpět a já věc reklamoval. Během dvou dnů bylo vše napraveno. Z Teplic přivezli potřebné brněnskému obchodnímu zástupci a ten je téhož dne přijel k nám vyměnit. Instalatéři si zařízení odvezli s tím, že montáž sestavy provedou v jejich dílně s dostatkem prostoru i nářadí a poté v našem domě provedu již jen nezbytné pracovní operace – připevnění na stěnu, propojení rozvodů vody a požadované uzemnění. Předpokládali, že jim práce budou trvat asi 2 hodiny.

Proto jsem na mou původní, rukopisně napsanou stručnou informaci, kterou jsem vyvěsil na nástěnku ve vstupu do domu a tentokrát k mému podpisu připojil i razítko SVJ, uvedl menší časovou rezervu. Napsal jsem, že dodávka teplé i studené vody bude dne 27. 8. 2014 přerušena od 8 do cca 10,30 hodin. Podobnou informaci jsem publikoval na webu našeho SVJ.  Na nástěnku jsem leták pověsil dopoledne ve středu 20. srpna. Již při jiné příležitosti jsem napsal, že v domě je asi sběratel mých rukopisných sdělení. Informace o instalaci antikalků zmizela z nástěnky v době od pátečního podvečera do sobotního dopoledne. Napsal a vyvěsil jsem nový leták. Následně jsem požádal pana Pavla Hološku aby, v případě že leták zase někdo sundá, vyvěsil opět informaci o přerušení dodávky vody. (V neděli jsem totiž odjížděl z Brna s předpokládaným návratem v úterý). On mé rukopisné sdělení zaměnil v neděli za vytištěný text. Vyvěšoval jej opakovaně, protože někdo strhával též jeho informaci, opatřenou razítkem SVJ i jeho podpisem. Vzdor těmto skutečnostem měli všichni bydlící v domě v dostatečném časovém předstihu informaci o přerušení dodávky vody. Záleželo na každém z nás, zda a jak velkou zásobu vody si zajistíme.

Pracovníci Tepláren Brno přijeli dle příslibu 27. srpna krátce po sedmé hodině. Připravili potřebné a v 8 hodin nahlásili telefonicky vodárnám požadavek, aby do odvolání přerušili dodávku vody do našeho domu. Bohužel přesně neodhadli čas potřebný k montáži. Na propojkách je mnohem více odboček a kolen, než při zběžném posouzení prve odhadli. Chladnutí každého sváru, je jich mnoho desítek, trvá cca 15 minut. To vše dosti prodloužilo původně odhadnutý čas. Zpětně si každý na našem webu může vyhledat situaci kolem výměny bytových vodoměrů letos v lednu. Tehdy měli někteří bydlící výhrady k tomu, že jsem neuvedl přesné časy výměny v jednotlivých bytech nebo podlažích. Odpovídal jsem, že takový rozpis jsem nežádal ani po firmě, protože vždy se může něco změnit. Což se i nyní potvrdilo.

Mohu každého ujistit, že při montáži neposedávali pracovníci TB houpajíce nohama nebo s řadou kuřáckých pauz. Jejich lehký oběd, spíše svačina, proběhl ve sklepě. Průběžně jsem chodil do sklepa sledovat postup prací nejen já, ale i pan Hološka. Studenou vodu zprovoznili krátce před 14 hodinou, teplou asi o dvacet minut později.

Proč tyto „zbytečnosti“ zveřejňuji? Jen díky důslednému a uvážlivému přístupu montážníků TB k zakázce jsme se nedostali do problémů. Mohli smontovat dodané zařízení a my bychom po jeho nainstalování na rozvody vody překvapeně zjišťovali, že v téměř v celém domě neteče teplá voda. S mírným překvapením jsem někdy kolem půl jedné uviděl pod informací o přerušení dodávky vody na nástěnce připevněný rozhořčený výlev jednoho vlastníka jednotky. Pozitivně hodnotím, že se podepsal. (Kdosi jiný, nedlouho poté, připojil na souhlas svůj nečitelný podpis). Pisatele kritické poznámky znám, domníval jsem se, že relativně dobře. Občas spolu hovoříme, vím co je jeho dosavadní profesí. Proto jsem byl překvapen expresivními výrazy, jimiž svou kritiku uvádí: „Vy hlupáci, vy lajdáci, vy řemeslníci!!“. Lístek jsem vyfotil, protože jsem se rozhodl – s ohledem na všechny okolnosti související s dodávkou a montáží antikalků - „zavěsit“ jej na náš web. Podpis pisatele však znečitelňuji, neboť jej mám stále za kultivovaného člověka. (Požádá-li mne, zaměním publikovaný snímek za snímek s jeho čitelným podpisem). „Souhlasný“, anonymní podpis ponechávám, protože si jej neumím ztotožnit s žádným vlastníkem jednotky. Kolem 14,30 jsem odcházel z domu. Lístek někdo sundal dříve a položil jej na skříňku v místnosti poštovních schránek. Vzal jsem ho a uložil k podobným písemnostem v archivu SVJ.

(Vnucuje se mi otázka: Jak asi reagoval autor letáčku a jeho další signatář, případně i jiní nyní nespokojení či rozhořčení spolubydlící dne 6. května tohoto roku, kdy došlo k vážné havárii na rozvodech vody v oblasti Králova Pole? Tehdy byla dodávka vody přerušena nenadále na několik hodin a poté dlouhou dobu tekla z trubek kalná, silně znečištěná voda. Viz mé tehdejší sdělení v Aktualitách na našem webu).

Následující den, ve čtvrtek 28. srpna, dokončili pracovníci TB tepelnou instalaci na rozvodech vody a uzemnění celého zařízení v souladu s dispozicí dodavatele Anticalcu PLUS 2010. Doufejme, že bude fungovat podle dostupných informací.

Na snímcích, které publikuji ve Fotogalerii, můžete nahlédnout do místnůstky s přívody a rozvody tepla, vody, předávací stanicí včetně aktuálně nainstalovaného zařízení na úpravu vody.

František Janás  

 

PS.:

V sobotu 23. srpna dopoledne jsem zároveň s vyvěšením opakované informace o přerušení dodávky vody umístil do okna elektrorozvodny, vpravo od hlavního vchodu do domu, letáček připomínající, že naše SVJ má od března 2013 vlastní webové stránky. Podobné sdělení jsem občas vyvěsil i na nástěnku ve vstupu do domu. Letáček vždy zmizel během několika hodin.  

WEBNODE sleduje u všech registrovaných webů (na jeho serveru mám zaregistrovánu i jednu z mých dvou soukromých webových stránek) návštěvnost a sestavuje přehledy do několika tabulek a grafů. Díky tomu mohu uvést několik údajů: web našeho SVJ navštíví každý měsíc kolem dvou a půl tisíc zájemců. Letos v březnu to bylo dokonce 3 250 osob. Počet navštívených stránek se pohybuje měsíčně kolem devíti tisíc. Denní návštěvnost webu se pohybuje kolem čísla 80. V sobotu, po vyvěšení letáčku v okně, stoupl počet návštěvníků na 120 a v součtu si prohlédli 1 132 stránek. 1 stránka = například 1 článek nebo jedna skupina fotografií.

FJ