Korespondence M. Veverkové a F. Janáse

26.03.2013 19:52

Mé vysvětlení dne 26. března 2013: Následující řádky jsou neupraveným textem, který jsem měl v úmyslu zveřejnit jako další přílohu zápisu z jednání shromáždění SVJ konaného dne 29. března 2012. Kolega Řezanina, i má mírná žena, byli názoru, že se na to mám vykašlat. Poslechl jsem je. Korespondeci zveřejňuji až po dalším ataku dámského tandemu D. Felková - M. Veverková na mou osobu. Že jde o původní nezměněný text mohu kdykoliv doložit souborem, který mám v PC, NTB a na externím záložním disku uložen pod názvem Michaela Vevrková, Změněno 18. 4. 2012, 19,44.

Odděleně trojitou čarou zveřejňuji též e-mail paní Felklové ze dne 2. dubna 2012 i mou e-odpověď na něj.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ad paní Michaela Veverková, byt 41

Stručně zopakuji: do poštovní schránky mi vložila plnou moc. Vrátil jsem jí s připojeným lístkem z poznámkového bloku se žádostí, aby mi napsala zda mám hlasovat ano či ne. V řádku připsaném na plnou moc mi dala pokyn abych hlasoval „ne“. Nic víc. Nesetkali jsme se a nehovořili spolu.

V následné e-mailové korespondenci se můžete seznámit s tím, z čeho mne paní Veverková obviňuje a čím mi hrozí. Vzdor těmto jejím větám a mým odpovědím či reakcím ona posléze dochází k závěru, že ji urážím já a také jí vyhrožuji. Což si ona rozhodně nenechá líbit a nedá se mými výhružkami zastrašit. V naší korespondenci dodatečně zvýrazňuji pasáže, které považuji za důležité, pro snadnější orientaci v textech nebo jimi pro přehlednost odděluji e-maily pisatelů.

   

3. dubna, v 11,38 hod., mi paní Veverková napsala:

„Dobrý den p. Janási,
dostávají se ke mně informace od nájemníků, že hlasovaní ohledně vyplácení refundace za výměnu oken bylo zmanipulované a že se údajně odhlasovalo něco jiného. Chtěla bych Vás tímto požádat o vysvětlení, co se vlastně odhlasovalo.
Já jsem hlasovala (a pochopila jsem to tak z uvedené otázky), že refundace nebude vyplacena v roce 2012-13. Tudíž je jasné, že refundace bude vyplacena v roce 2014. Projevila jsem velké pochopení vůči ostatním nájemníkům, kdy peníze budou použity na jiné opravy, jak jste uváděl. Ale v žádném případě se refundací nevzdávám.
Prosím o vyjasnění situace.

Děkuji a s pozdravem,

Michaela  Veverková“.

V 15,42 odpovídám:

„Zdravím Vás a sděluji, že jsem podle Vašeho pokynu napsal při hlasování ne. I v případě, že tohle byla chyba, nic se na výsledku hlasování nemění. Vím, jaký je "bzukot ve včelíně". Zpracovávám zápis z jednání i jeho přílohu. Tu řeším netradičně. Výrazným diskutujícím proti výsledku hlasování jsem dal možnost, aby své diskusní příspěvky a kritiky mé osoby dali písemně. S tím, že se s nimi v nezkrácené podobě budou moci seznámit všichni vlastníci a uživatelé bytů. Včetně mých odpovědí a vysvětlivek. Snad se mi to podaří brzy zkompletovat.
František Janás“

V 16,58 ona reaguje takto:

 „Děkuji za odpověď p. Janási,
Vím, že jste hlasoval ne, to chyba nebyla. Ale otázka zněla, za co se vlastně hlasovalo, protože to je to, co nevím a na to jste mi neodpověděl. Ještě jednou zdůrazňuji, že jsem odhlasovala pouze to, že refundace nebudou v roce 2012-13. Určitě ne to, že se nebude vůbec refundovat. Pokud by to tak mělo být, zásadně s tím nesouhlasím a určitě budu protestovat.
Počkám teda na vaši odpověď, kterou připravujete, snad vnese více světla do této podivné situace. Nedivte se, že je tady bzukot jako ve včelíně, jedná se o hodně peněz a nikdo z nás se o ně nenechá připravit.

S pozdravem

M. Veverková.“

Předchozí e-maily paní Veverkové potvrzují tu skutečnost, že jak před hlasováním, při něm a zejména po něm, někteří vlastníci začali šířit myšlenku, že jsem otázku pro hlasování postavil nejasně. Že prý  je hlasováno pouze o létech 2012 a 2013. Proč tedy všichni přítomní s okny dříve vyměněnými + někteří další hlasovali „ano“? Pokud by v regulérním hlasování dne 29. 3. 2012 byl získán dostatečný počet hlasovacích podílů pro vyplácení dalších refundací, jistě by  na teorii o létech 12 – 13 okamžitě zapomněli.

Proto jsem se k „nejasné“ otázce při hlasování podrobněji vyjádřil v I. části přílohy zápisu. Považoval jsem rovněž za vhodné vysvětlit,  jak to bylo s plnou mocí od paní Veverkové a mým hlasováním. To jsem uvedl v bodě 7 přílohy.   

Dne 10. dubna ve 13,50 píše paní Veverková toto:

„P. Janási, vždy jse k Vám chovala úctu, ale tímto Vašim podvodným jednáním jste mě hluboce zklamal. Hlasovala jsem v dobré víře pomoct při údržbě domu a vy jste to zneužil a připravil mě o peníze. Doufám, že chápete, že si to nenechám líbit. Rovněž se připravte, že se na Vás budu stěžovat, institucí zastupujících poctivé občany, bulvárních plátků, novin a podobných institucí existuje dost. Jak se říká, na hrubý pytel hrubou záplatu“.

Odpovídám ve 20,03:

„Paní Veverková,
opravdu  mne nemile překvapilo, že se chováte hůř než paní Felklová. Ta mne uráží v e-mailu, Vy veřejně. Nebyl jsem u počítače a proto jsem nemohl reagovat obratem na Váš e-mail, který jste mi napsala dnes ve 13,50. Nyní u mne zazvonil kolega Řezanina a informoval mne o Vašem sdělení bydlícím vyvěšeném na nástěnce ve vstupu do domu. 
Doporučuji Vám, abyste si před dalšími ataky přečetla podrobněji některé pasáže z I. části přílohy zápisu z jednání SVJ dne 29. 3. 2012. 
Zejména bod 1) Základního vysvětlení předsedy SVJ. (Má dodatečná  oprava - jde o bod 2). V něm přesně cituji usnesení ze shromáždění konaného v červnu. Z něho je zcela zřejmé, že pokud bych nemusel svolávat mimořádné shromáždění kvůli volbě nového člena výboru, žádné neregulérní hlasování o refundacích by neproběhlo. Nebylo na programu, nemělo se hlasovat.  Pokud bych splnil usnesení z června, nedostal by nikdo na refundacích vyplacenu ani korunu. Přesto jsem navrhnul  30% a na tom se dohodnul výbor. 
Vůbec jsem se nemusel vracet k vysvětlení, jak to bylo s Vaším "ne". Dala jste mi plnou moc a já měl právo hlasovat dle svého uvážení. Přesto jsem se Vás otázal, jak chcete hlasovat. Že jste to zcela přesně nepochopila, za to nemohu. I přes tyto skutečnosti jsem považoval za nezbytné a korektní, abych  v příloze zápisu vysvětlil jak to bylo s Vaším hlasováním. Včetně toho, že i pokud by byl Váš hlas započítán do ano, což je nepřípustné, nic by to nezměnilo na výsledku hlasování. Viz bod 7. 
Argumenty některých "poškozených" že měli zato že hlasování se týká jen let 12 a 13 nemají nejmenší reálný základ. Formulace byla dostatečně srozumitelná, neb všichni "poškození" hlasovali "ano". To jsem též uvedl v příloze zápisu. Stačí jen číst a nemít jakousi svou fixní představu, díky níž nechce někdo pochopit skutečná fakta. 
Doporučuji Vám opětovně, abyste si znovu podrobně a pozorně přečetla vše, co souvisí se shromážděním konaným dne 29. 3. 2012. 
Bulvárními plátky atd. mi vyhrožujete zbytečně. Za takové tiskoviny jsme nikdy nedali ani korunu takže bych nevěděl, čím mne veřejně urážíte. Nepochybně by se to ke mně nějakou cestou dostalo. Mohu Vás ujistit, že pak bych si dokázal sjednat nápravu. Budete-li si chtít stěžovat u "institucí zastupujících poctivé občany", pak jim dejte přečíst zápis ze shromáždění z loňského června a následující. Až po II. část dotazů a odpovědí. Bohužel v tomto okamžiku stále čekám na příspěvky od dvou diskutujících. 
Další urážky, vycházející z nepochopení celé kauzy, na nástěnku psát nemusíte. Všichni vlastníci i družstevníci obdrží po závěrečné redakci II. část "diskusních" příspěvků. Vcelku rád do textu vložím tento Váš e-mail i mou odpověď. Na případné další Vaše urážky nebudu reagovat. Na to je můj čas příliš drahý. František Janás.“

Paní Veverková reagovala 11. dubna v 9,02 takto:

„P. Janási, předem bych chtěla zdůraznit, že jsem Vás neurážela. Můj mail je korektní a jenom dávám najevo svůj názor, že jste zneužil moji plnou moc a proto protestuji proti výsledku hlasování. Ještě jednou upozorňuji, že jsem hlasovala za nerefundaci v roce 2012-13, v žádném případě jsem nehlasovala proti refundaci. Považuji proto i nezbytné, aby ostatní nájemníci věděli, jaká je skutečnost. Jsem hluboce dotčena Vašim podvodným jednáním a využiji všech možných dostupných prostředků, které tento právní stát nabízí, abych dokázala nepravost hlasování. Ostatně nejsem jediná, která toto hlasování zpochybňuje. Přikládám Vám i definici ze sbírky zákonů (trestní zákoník) - poškozování cizích práv, protože já se cítím Vašim jednáním hrubě poškozena. M.Veverková Objektivní stránka trestného činu poškozování cizích práv je pak v § 209/1 TZ popsána následovně:
1. Pachatel tím, že někoho uvede v omyl nebo
- využije něčího omylu (příčina)
2. jinému způsobí vážnou újmu na jeho právech

V § 209/2 je obsažena kvalifikovaná skutková podstata, jenž stíhá přísněji osobu, která se dopustí trestného činu v odstavci 1 jako veřejný činitel (89/9 TZ)
Právy se zde rozumí jakákoliv práva nemajetková jednotlivce, v oblasti vztahů rodinných, pracovních apod. Pro posouzení zda jde o vážnou újmu na právech, je nutno posoudit se zřetelem na intenzitu újmy a charakter škodlivých následků, zda jde o následek odstranitelný či neodstranitelný.
Podvodné jednání, tedy uvedení někoho v omyl či využití něčího omylu může směřovat nejen vůči poškozenému, ale i vůči jiné fyzické nebo právnické osobě.
Omyl představuje rozpor mezi představou oběti a skutečností. Oběť ani konkrétní představu o určité skutečnosti mít nemusí, stačí tu povšechná představa, že se není čeho obávat.
Uvedení v omyl je pak pachatelovo jednání, kterým předstírá okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věcí. Uvedení v omyl může být spácháno konáním, opomenutím i konkludentním jednáním.
Pachatel může uvádět v omyl i pomocí lsti. Není to však nezbytnou podmínkou, stačí uvedení nepravdivé informace.
Při využití omylu jiného pachatel sám omyl nevyvolal, avšak po poznání tohoto omylu jednal tak, že jinému způsobil vážnou újmu na právech. Není přitom podmínkou, aby pachatel jiného v omylu utvrzoval, nebo aby ztěžoval odhalení jeho omylu.“

V 9,27 dodává v  následujícím e-mailu:

„P. Janási a laskavě mě přestaňte urážet přirovnánáním k chování k jiným nájemníkům. Na to nemáte právo a já si to si vyprošuji. Pokud tady někdo někho uráží, jste to Vy. Já Vás neurážím, nevyhrožuji, jenom vyjadřuji svůj názor slušným a rázným způsobem, na co mám právo. M. Veverková.“

12. dubna v 9,11 reaguji následujícími řádky:

„Paní Veverková,
plním slovo a na Vaše dva včerejší e-maily nebudu reagovat. Jen Vás  ujišťuji, že mně výklad práva nemusíte podávat. 
V úterý jsem Vám něco napsal. Prosím, přečtěte si to znovu. Já se ten večer na nástěnku dívat nešel. S ohledem na Váš e-mail jsem nepředpokládal, že mně budete chválit. Včera ráno jsem odjížděl do Prahy a letmo jsem přečetl Vaši písemnou pomluvu mé osoby. Měl jsem Vás za klidnou a inteligentní paní. Pochvalu mohu nyní doplnit tím, že umíte psát a máte pěkný rukopis.  Bohužel neumíte číst
Předpokládal jsem, že pokud "poškození" právoplatným rozhodnutím zjistí, že jsem na základě Vaší plné moci hlasoval "ne", vystavím Vás nepochybně atakům některých z nich. Proto jsem do přílohy zápisu napsal odstavec vysvětlující jak to s Vaším hlasováním bylo. Lépe jsem to napsat neuměl. Včetně toho, že pokud by  Vaše "ne" bylo nahrazeno "ano" na výsledku hlasování se nic nezmění. Ani v  takovém případě by nebyl dosažen potřebný počet vlastnických souhlasů.
Každá situace má nejméně dvě řešení: 
1) Na nástěnku vyvěsíte svou omluvu přesně zdůvodňující Váš omyl.
2) Můžete znovu vyvěsit svou utkvělou představu o tom, že jsem zneužil Vaši plnou moc. V tom případě mi ji v originální rukopisné verzi vložte, prosím,  do schránky. Dovolím si Vás upozornit na to, že až půjdu za chvíli  ven a na nástěnce uvidím viset Vaše rukopisné vyjádření, pak je sundám. Potřebuji mít písemný dokument  pro mé další kroky. 
Ve druhé části přílohy zápisu seznámím všechny bydlící s naší úterní e-mailovou korespondencí, což jsem v závěru mé odpovědi přislíbil, a také s tímto mým dopisem Vám. František Janás.“

Ona odpovídá v 10,08:

„Vážený p. Janási, děkuji za Váš e-mail. Chci Vám tímto dát vědět, že já se nemám za co omlouvat. Já jenom slušně vyjádřuji svůj názor na vzniknutou situaci a považuji za důležité, aby se ostatní nájemníci dozvěděli pravdu. Je to moje právo. Moje prohlášení je slušné a korektní, na Vaši osobu neútočím, neurážím Vás, jenom hodnotím Vaše jednání, které poškozuje moji osobu. Jste to právě Vy, kdo mě uráží a útočí na moji osobu, konkrétně přirovnáváním k chování ostatních nájemníků a urážkami typu, že neumím číst. To si vyprošuji a měl by jste to být Vy, kdo by se mi měl omluvit. S pozdravem, M. Veverková.“

12.  dubna v 18,15 jsem jí napsal:

Přeji dobrý podvečer. 
Nedomnívám se, že bych Vás větou že neumíte číst, jakkoliv urazil. Pouze jsem lapidárně poukázal na skutečnost, že jste nečetla, či nechcete porozumět tomu, co jsem napsal a fakty doložil
a) v příloze pozvánky, kde uvádím důvody svolání shromáždění, o čem a jak bude hlasováno.
b) v mém e-mailu ze 24. března jsem napsal "Přeji dobré odpoledne a děkuji nejen za zplnomocnění, ale zvláště i za Váš názor na otázku dalších případných výplat refundací". Psal jsem tohle poté, kdy jste mi vrátila plnou moc s vepsanou poznámkou jak mám hlasovat
c) vyjímám z naší e-korespondece ze dne 3. dubna "Zdravím Vás a sděluji, že jsem podle Vašeho pokynu napsal při hlasování ne. I v případě, že tohle byla chyba, nic se na výsledku hlasování nemění".
d) v prvé části přílohy zápisu vysvětluji v bodě 7 jak to bylo s Vaším hlasováním.
e) e-mailem z podvečera 10 dubna (v kopii kolegovi Řezaninovi) jsem se Vám pokusil vše dostatečně a stručně vysvětlit. Ve zkratce jsem Vás odkázal na některé předchozí texty vztahující se ke kauze refundací. 
Na tohle vše Vy reagujete nejen prohlášením na nástěnce, nevyhrožujete mi již bulvárem a pod., ale 11. dubna dokonce trestněprávním řešením. 
f) z dnešního (12. 4.) ranního e-mailu vyjímám pasáž: "Předpokládal jsem, že pokud "poškození" právoplatným rozhodnutím zjistí, že jsem na základě Vaší plné moci hlasoval "ne", vystavím Vás nepochybně atakům některých z nich. Proto jsem do přílohy zápisu napsal odstavec vysvětlující jak to s Vaším hlasováním bylo. Lépe jsem to napsat neuměl. Včetně toho, že pokud by  Vaše "ne" bylo nahrazeno "ano" na výsledku hlasování se nic nezmění. Ani v  takovém případě by nebyl dosažen potřebný počet vlastnických souhlasů".
Tohle se týká se bodu 7 přílohy zápisu, jehož přečtení jsem Vám doporučil již 10. dubna. Pokud byste si přílohu zápisu přečetla, zejména onen bod a bod 2 (chybně jsem Vám 10. 4. doporučil přečtení bodu 1), nemohla byste reagovat tak, jak jste konala. 
Kdo je u bydlících více poškozen Vaším veřejným prohlášením? Vy nebo já? 
Neomluvíte-li se mi veřejně na tomtéž místě kde jste zveřejnila svou nepravdu, budu v mezích zákona postupovat já. Což bývá někdy "na dlouhé lokte". Proto ve druhé části přílohy zápisu seznámím bydlící s plným zněním naší korespondence
Dnes jsem odcházel z domu před 10 hodinou. Žádný Váš apel bydlícím na nástěnce nevisel. Nemohl jsem jej tedy sundat jak jsem měl v úmyslu, o němž jsem Vás ranním e-mailem informoval. Věřím, že při dalším případném řešení našeho sporu sama doložíte, to co jste prve napsala a vyvěsila. Dle Vašeho vyjádření  máte ono prohlášení, vysvětlení či výzvu bydlícím zdokumentováno kamerou. Před včerejší cestou do Prahy jsem je na nástěnce četl jen letmo a na všechny detaily si nepamatuji. 
Přiznám, že mne mrzí, že takto musím reagovat. Nebudu nadále tolerovat to, aby někteří s okny měněnými před revitalizací domu cítící se poškozeni regulérním hlasováním dne 29. 3. 2012, štvali a popouzeli proti mně ostatní bydlící. Tím či oním tvrzením, vždy však vyfabulovaném z jakési domněnky, ale bez reálného základu. Zejména proto, že výhradně mou zásluhou a nemalým úsilím se mi podařila skvělá revitalizace domu při úspoře několika milionů, oproti položkovému rozpočtu. Dalších bezmála pět milionů jsem do společné kasy SVJ přinesl ze zelené dotace. Zpětně vidím, že mou velkou chybou byl  i návrh kolegům ve výboru, abychom namísto nuly vyplatili refundace ve výši 30%. S pozdravem František Janás“.

Jak reaguje paní Veverková téhož dne v 19,45?

„P. Janási, nebudu se Vám omlouvat, protože nemám za co a Vy jednejte jak myslíte. Vašim vyhrožováním mě k tomu nedonutíte, ani se Vašeho vyhrožování nezaleknu. Jak píšete v předchozím mailu, tím, co jste zveřejnil v zápise jste nejen mě, ale dokonce i mé rodiče, kteří s tím opravdu nemají co dělat, vystavil atakům nájemníků. Neznám nikoho, kdo by si to nechal líbit a proto jsem potřebovala uvést věci na pravou míru a vydat prohlášení byla jediná možnost, jak se bránit. Nikoho proti Vám neštvu, nepopouzím, neurážím Vás, nedělám narážky na Vaši osobu, jako Vy, jenom hájím svá práva. Jste to právě Vy, kdo mě neustále uráží a vyhrožuje mi. Takže mi prosím přestaňte vyhrožovat. Mgr. Michaela Veverková.“

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Další korespondenci s paní Michaelou Veverkovou již nepovedu. Nechápu poznámku o jejích rodičích. Neznám je, nikdy jsem je zřejmě ani neviděl. Pokud jsem někdy zvonil u jejího bytu, kvůli podpisům apod., nikdo jiný než ona sama mi neotevřel. U 1x ročně zjišťovaného počtu bydlících osob je po léta uváděna číslovka 1.

Pokud by si paní Veverková pozorně přečetla I. část přílohy zápisu, pak si v předposledním odstavci mé odpovědi na „diskusní“ příspěvek paní Felklové může přečíst, jakou možnost nabízejí nespokojeným vlastníkům stanovy našeho SVJ. Celá předchozí korespondence mohla být zbytečná, postupovala-li by v souladu s mým doporučením pro nespokojené vlastníky. Poslední věta I. části přílohy zápisu zní: „Kdokoliv z vás má možnost – i kolektivně – požádat soud o posouzení mých kroků“.

Je na místě má věta že neumí číst? Ať se snažím jakkoliv mé dopisy opět číst, jinou urážku jsem v mých dopisech nenašel. Že ji srovnávám s paní Felklovou? Pravda, srovnání kulhá a není zcela výstižné. Paní Felková mi napsala jen e-mail. Třeba nečekala, že jej zveřejním a že dokonce přidám i mou reakci. Jak koná paní Veverková? Aniž by 10. dubna vyčkala na mou odpověď na její e-mail, vyvěsí (vyvěšuje) na nástěnku svůj apel bydlícím, kde mne veřejně obviňuje z podvodu a zneužití její plné moci. Obé je liché i v případě, že bych se jí po vystavení plné moci nedotázal, jak mám hlasovat. A mé výhrůžky? To, že příspěvky diskutujících zveřejním, byl můj příslib všem bydlícím. Že vůči paní Veverkové budu případně postupovat v mezích zákona jsem jí napsal až po jejím několikerém vyhrožování bulvárem nebo institucemi chránícími slušné občany až po citování trestního zákona, včetně výkladu toho, co se rozumí trestným činem podvodu.

Někdo mi dal do schránky rukopisné veřejné prohlášení paní Michaely Veverkové. Evidentně bylo sejmuto z nástěnky, neb list formátu A4  má dírky ve všech rozích. Zní:

„10. 4. 2012 Vážení spolunájemníci, Chtěla bych tímto reagovat na prohlášení p. Janáse ohledně výsledku refundace oken. Tímto prohlašuji, že jsem hlasovala za nerefundování oken v roce 2012 – 13, rozhodně jsem nehlasovala proti refundaci. Pan Janás zneužil moji plnou moc a podvodně ode mne získal souhlas k nerefundování oken. Jeho chování považuji za podvodné a s výsledky hlasování nesouhlasím. Mgr. Michaela Veverková + další její podpis“.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Paní Dagmar Felklová píše:

 

Pane Janasi!                                                                                   V Brně dne 1. dubna 2012

 

            „Zelená úsporám“ byla schválena pro dům Herčíkova  4 a vztahuje se na všechny obyvatele a byty domu

            Vzhledem ke skutečnosti, že v několika bytech si vlastníci na vlastní náklady nechali provést  před revitalizací domu výměnu oken, ušetřili tím  určitou částku, která nebyla použita v rámci „Zelená úsporám“ a ta tak mohla být   použita a přerozdělena  pro všechny ostatní obyvatele domu.

           

Vzhledem k tomu, že jste dle mého názoru bezdůvodně, vyvolal opětovně jednání na 29. 3. 2012 ve stejné záležitosti /Většina vlastníků se domnívá, že tato akce byla zmanipulovaná/!!   i když celá  záležitost byla řešena, odhlasována a schválena  již 9.11.2011 jako správný předseda jste měl postavit celou  záležitost  zcela jinak!!

            Je velmi zarážející, že výsledky hlasování ze dne 9.11.2011 se tak diametrálně liší od výsledků „ podpisové akce ze dne 29. 3. 2012“

Vy se nesmíte nechat zmanipulovat a nepřistupovat na žádnou hru, tak, jak o této skutečnosti píšete v pozvánce.

Vy musíte být spravedlivý, stručný, nestranný a hlavně slušný. Takový, dle mého názoru,  nejste! 

 

Výplata refundací ano či ne, to vůbec nebyla otázka na hlasování a rozhodování.

Je to  otázka,   jakým způsobem vrátit onu určitou částku těm, kteří nevyčerpali  finanční hotovost a naopak ji  ostatním obyvatelům domu Herčíkova 4 v rámci  „Zelená úsporám“ uspořili ! A to buď:

a/ refundací a to v plné výši  nebo ve finanční  hodnotě,  která je stejná jako u všech ostatních  a tím by nebylo žádného rozdílu a všichni by dostali stejným dílem 

b/ osvobození od  placení/přispívání/  do fondu oprav  až do dosažení částky ceny oken

 

Jiná seriozní, nezákeřná a správná  možnost neexistuje!!!

 

Pokud by byla zajištěna 100% účast všech vlastníků jednotek  a výše uvedená skutečnost

byla řádně, hlavně stručně a jasně prezentována, nemuselo  by docházet  ostrým kritikám tak, jako dne 29. 3. 2012.  

            Současně navrhuji, aby byl stanoven kontrolní orgán který by bděl nad činností hospodaření a všichni obyvatelé domu  by  tak měli 100% jistotu správného hospodaření.

/Nedošlo by tak  k situaci, jaká byla kdysi a dodatečně byla prováděna revize hospodaření/

Do této kontrolní funkce navrhuji  paní Mgr. Šobáňovou /bývalou předkyni  domu/

            Během své přítomnosti na jednání dne 29. 3. 2012  jsem zjistila  u některých spoluobčanů neznalost slova „refundace“.

            Ti, protože nevěděli, o co se jedná, přišli, podepsali se a odešli.

Další spoluobčan se vyjadřoval ve smyslu „Proč bych já měl někomu platit okna?“

Z těchto důvodů Vás žádám, aby  jednání ze dne 29. 3. 2012 bylo prohlášeno  za zmatečné a neplatné!

Tímto napadám celé neseriozní jednání a žádám  o svolání všech SVJ na další termín! Zde každý vlastník bytu sdělí své stanovisko!

V případě, že se nedostaví ze zdravotních důvodů bude navštíven, s celou záležitostí seznámen a požádán o písemné vyjádření.

            Současně Vás tímto žádám o zaslání aktuálního  seznamu všech vlastníků bytu včetně adres.

 

Děkuji.

S pozdravem

Felklová Dagmar

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznámka ze dne 27. 3. 2013: Níže uvedený text je mou odpovědí paní Felkové. Odeslal jsem ji jako přílohu e-mailu odeslaného dne 3. dubna 2012 v 15,03 hod. Omlouvám se současnému čtenáři za to, že některé pasáže jsou stejné jako v I. části přílohy zápisu jednání shromáždění 29. 3. 2012. Přislíbil jsem zveřejnění plného znění mé odpovědi. Nerad bych se dočkal případného osočení z toho, že neplním slovo a něco z onoho mého e-mailu záměrně vynechávám. Naproti tomu některé pasáže, o nichž se domívám že jsem je nezveřejnil v příloze zápisu, zvýrazňuji. Vypouštím ale závěr z  mého e-mailu. Pod můj podpis jsem připojil otázku č. 2 paní Mgr. Věry Máchové a mou odpoěď na ni. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Odpověď: Ing. Bořek Řezanina se do následné e-mailové diskuse zapojil tímto stručným vysvětlením dotačního titulu Zelená úsporám:

Jak funguje dotace Zelená úsporám

Na výměnu oken v rámci celkové revitalizace jsme dostali účelovou dotaci Zelená úsporám, která pokryla 100% nákladů na práce a materiál spojený s výměnou oken. Pokud bychom vyměňovali jedno okno na domě, tak bychom dostali proplaceno jedno okno. Pokud bychom vyměnili okna všechna, dostali bychom proplacena okna všechna.

Díky dotaci jsme z našich společných peněz-fondu oprav  nedali ani korunu na výměnu oken, a tyto naše společné peníze jsme mohli použít na snížení úroků z úvěru, snížení délky splátek atd.

Tzn., že z fondu oprav jsme nevydali ani korunu na rekonstrukci oken a tím pádem nemůžeme ani poskytnout žádnou náhradu z fondu oprav. Nic se nevydalo, nic se nemůže ani nahrazovat.

Je tedy velmi vstřícné gesto od předsedy SVJ, když navrhl vyplatit refundace z fondu oprav ve výši 30%.

Po poslední schůzi se může cítit řada nájemníků poškozených, ale v konečném důsledku platí:

Pan A (který si vyměnil okna sám na vlastní náklady) nepřispěl panu B(kterému byla okna vyměněna v rámci revitalizace) na okna ani korunu. Okna byla 100% hrazena z dotace Zelná úsporám.

Kdežto pan B (společně s ostatními obyvateli domu) přispěl panu A na jeho výměnu oken z fondu oprav ve výši 30% nákladů.

 

Janás: Výše jste si mohli přečíst, že manžele Felkovy jsem se žádostí o kritické připomínky vůči mé osobě atd. oslovil na přání kolegy Hološky. Osobně bych důvod k tomu neviděl neb paní Hološkovou jsem mezi účastníky debatující na shromáždění nezaregistroval. Dle prezenčních listin se Felklovi jednání nezúčastnili a k účasti a hlasování zmocnili jinou vlastnici jednotky. V jednom momentu paní Felklová přeci jen přítomna byla. To když na mne vyštěkla „Chováte se jako komunista“. Na oplátku jsem vykřikl za ní něco v tom smyslu „ Co si to ke mně, bývalému politickému vězni, dovolujete. Pojďte přítomným vysvětlit důvod vaší zloby a nenávisti vůči mně“. Ona však prchla do výtahu, který se po jejím příjezdu ani nestačil zavřít.

 

Vysvětlení je prosté, až neuvěřitelné. Počátkem loňského prosince začala rekonstrukce podlah chodeb v některých podlažích: sklep, přízemí, 5, 6, a 12 patro. Byla to smluvně sjednaná část modernizace, kterou jsem musel – s ohledem na výsledky hlasování v listopadu – dočasně ukončit. Práce prováděla podlahářská firma výjimečně v sobotu a neděli (nefakturovala příplatky za práci ve dnech volna). V následujícím týdnu jsem totiž měl jít na lehčí operaci ke sv.Anně na kardiochirurgii. U podlahářských prací jsem chtěl být přítomen pro případ nutnosti nějakých nepředvídaných událostí. V podvečer jsem sjel do 5. patra za panem Hološkou kvůli řešení nějaké záležitosti. A mohl mne „trefit šlak“. Od schodiště k bytu Felkových vedly v precizně udělané podlahové mazanině šlápoty jak od astronautů na měsíci. V tu dobu už byl podklad důkladně zaschlý. Na mé zvonění otevřel pan Felkl. Ptám se, zda mu připadá normální, že někdo od nich takhle ničí špičkově provedené dílo. Prvou jeho odpovědí, několikrát opakovanou, bylo, že prý u nich nikdo nebyl. Že je doma sám celé odpoledne. Já na to – to někdo šel k vám, nedozvonil se, vznesl se a odlétl?  Samozřejmě že přesný průběh diskuse, postupně gradující, si přesně nepamatuji. Jím opakovaná tvrzení mne vytáčela, až jsem křičel, ať ze mne nedělá blbce. Hloškovi výstupu přihlíželi. Vyšla paní Felková – „na mého muže řvát nebudete. Je to slušný člověk, leží s horečkou. Vy se chováte, jakoby vám dům patřil. U nás byla moje maminka, je jí 83 let a je téměř slepá“. Neměl jsem už sílu se ptát, zda taková letitá dáma zdolá pět pater schodů. Nutno dodat, že upozornění na provádějící práce vyvěšené na dveřích výtahů i na vstupech ze schodiště někdo v jejich patře odstranil. (V té souvislosti rád veřejně pochválím mé sousedy – Mgr. Ivanu Šobáňovou i manžele Nathanileovy. Prvá z uvedených mi telefonuje a ptá se, co má dělat. Přijela z venku, stojí ve výtahu a vidí upozornění, že nemá vystupovat. Stojí ve výtahu, ze kterého nemá vystupovat. To už byla mazanina téměř vytvrzena, neb tvrdnutí bylo otázkou 3 – 4 hodin. Na což upozornil podlahář osobně všechny bydlící v příslušných patrech. Přesto Mgr. Šobáňová odjela a vrátila se později. Podobně manželé Nathanielovi. Přijeli, odjeli a ještě se s podlahářem tomu společně zasmáli – že díky akci projezdili MHD dosud jim neznámé části Brna.

 

Na značnou část dopisu paní Felklové odpovídám Mgr. Máchové. Nebudu se opakovat. Kolega Řezanina jistě srozumitelně vysvětluje jak je to s dotací a jak kdo a na koho „doplácí“. Zda jsem spravedlivý, stručný (to opravdu být neumím), nestranný a slušný může posoudit každý z vás, vlastníků a bydlících.

 

O kterém hlasování se podle názoru paní Felklové většina vlastníků domnívá, že bylo zmanipulováno? Dle mého jistě listopadové, neb jsem ho, v rozporu s pozvánkou a programem, umožnil. Paní Felková, doporučuji Vám, abyste nepodléhala ideologickým žvástům, ze kterých pak vycházíte  - my většina, my pracující náš lid si to přeje…. chováte se jako…. Bral bych, kdybyste mne nazvala třeba diktátorem. Takový štěk bych nechal bez povšimnutí. Podobné nálepky ale používá ten, kdo nemá argumenty. Nakolik jsou ty Vaše invektivy relevantní, mohou po zveřejnění Vaší „kritiky“ posoudit všichni spolubydlící.

 

Co je zákeřné? Dohodne-li se výbor na jistém rozhodnutí, které není v rozporu s předchozím usnesením shromáždění a za dva dny jeden z nás, který prodal byt a kterého dál nezajímá  jak to bude s hospodařením domu, mne podrazí tak, že jako prvého s neférovým návrhem na hlasování o 100% nastrčí jiného vlastníka? (Máte pravdu v tom, že jsem se neměl nechat zatáhnout do té jejich hry).  Nebo to, že v dostatečném předstihu před shromážděním opakovaně shrnu vše důležité – jak mi to nařizují stanovy – a seznámím s tím všechny vlastníky? Nejen stěží čitelný vyvěšeným textem.

 

Děláte si legraci s požadavkem na zajištěním 100% účasti? To v minulosti neměli ani komunisté při volbách. Možná s tím máte své zkušenosti a obcházela jste ty, kteří nepřišli volit. My jsme se ženou volit nechodili. Jednou nás s takovou urničkou zastihla volební komise doma. Ani pak jsme nevolili a nic se nedělo. Podotýkám, že nemám nic proti komunistům, byť jsem byl nepodmíněně odsouzen za letáky a vyloučen ze studia na všech školách v ČSSR. Magisterský diplom potvrzující mé právnické vzdělání mám téměř 16 let založen mezi jinými dokumenty. K ničemu jsem jej při mých činnostech nepotřeboval a ocásek před jméno jsem, kromě úředně vyžadovaných okolností, nikdy nezanesl třeba na mé vizitky. Žádnou averzi nemám ani vůči členům jiných partají. Mé partnery hodnotím jen dle toho, jak se chovají a jednají. Účast a hlasování na shromáždění odvisí od rozhodnutí každého vlastníka. Stanovy pak přesně určují, kolik procent a z jakého množství vlastnických podílů je nutno dosáhnout pro konkrétní rozhodování. Shromáždění v listopadu bylo bezmála na hraně usníšeníchopnosti. Tak nízká účast, 64,49% nebyla na žádném jiném.

 

Víte-li o někom, kdo o refundacích hlasoval aniž by věděl co to slovo znamená, pošlete ho za mnou. Dodatečně vysvětlím. Já tohle tuším o dvou starších dámách. Jedna se mne přišla zeptat, jak má hlasovat. Stručně jsem opáčil, že to je na jejím zvážení. Hlasovala ano. Druhá se mne na totéž zeptala při prezenci. Má odpověď byla stejná a ona se zdržela hlasování. 

 

Proč se divíte tomu, že se výsledky listopadového a březnového hlasování diametrálně liší. V listopadu přišlo na shromáždění 24 ze 26 bydlících s okny vyměněnými. Nyní přišli i ti, kteří „na ně nemají nárok“. Mou povinností je zveřejnit pozvánku a důležité údaje, o nichž bude jednáno a hlasováno. Stačilo by to vyvěsit na nástěnku (kdo asi ji opakovaně nyní strhával?), případně do pater. Já pozvánky, včetně dalších podrobných informací, posílám e-mailem, případně dávám do schránek, všem a ve stejném znění. Byl by problém aktivizovat jednu skupinu vlastníků? Snad ano. Já jednám spravedlivě a férově, byť máte jiný názor. Jedna vlastnice bytu „s nárokem na refundace“ chodila přemlouvat některé vlastníky, jichž s refundace netýkají, aby hlasovali „ano“. To je věcí její osobní serióznosti, férovosti atd. Neumožnil jsem jí ale, aby do prezenční listy vepsala „ano“ ke jménu jiné vlastnice, která jí prý slíbila, že takto bude hlasovat. Ona vlastnice dodatečně, při zahájení sčítání přítomných, přišla k listinám a vepsala „ne“. Tuhle skutečnost, včetně obou jmen uvedu nejspíše také v zápise z jednání. Pochválíte či příkře odsoudíte prvou z uvedených za její snahu získat co nejvíce odpovědí „ano“.     

 

Jaký účel má u vlastníků jednotek vyvolat Vaše věta o hospodaření? „Nedošlo by tak  k situaci, jaká byla kdysi a dodatečně byla prováděna revize hospodaření“. Chápu, že se mne snažíte všemožně očernit. O jakou revizi hospodaření mělo podle Vás jít? Do vzniku našeho SVJ, v listopadu 2009, hospodařilo s našim fondem oprav a dalšími financemi výhradně SBD Máj. A to tak, že jsem po generální opravě střechy, na níž si tehdejší vedení družstva prosadilo v roce 2009 firmu dle vlastního výběru, a my namísto necelých avízovaných 900 tisíc museli zaplatit 1,2 milionu. Kvůli tomu jsem podal na vedení družstva trestní oznámení. V roce 2010 byl někdejší šéf družstva, pan Jadrný, zbaven svého postu a odvolán ze všech funkcí. Jak kvůli pochybným finančním transakcím, tak pro zneužívání svého postavení, kdy si třeba nechával vyplácet odměny za činnost, za níž byl placen z titulu své funkce. Do vzniku SVJ sice fungoval výbor samosprávy domu, který  - dle stanov družstva - neměl žádné pravomoci, žádnou odpovědnost a oficiálně byl jen poradním orgánem vedení družstva. Kdy podle vás nastala situace, že byla prováděna revize hospodaření SVJ. Je ale možné, že si pletete dojmy a pojmy. Jistě jsem se někde v mých předchozích písemných informací bydlícím zmínil o kontrole hospodaření prováděné úvěrující bankou. To je její běžný postup a naše hospodaření kontroluje v souladu se smlouvou o úvěru. Pokud chcete navodit dojem, že Janás špatně hospodaří, pak jste zcela „mimo mísu“. Měla-li byste jen trochu slušnosti, pak byste se mi za tuto invektivu měla veřejně omluvit.          

 

Zásadně odmítám Váš požadavek na zaslání aktuálního seznamu vlastníků. S tím se nebudu zatěžovat. Můžete postupovat jako já, vždy dva dny před jednáním shromáždění: získat je z katastru nemovitostí. Tak jednoduchý krok byste měla umět zvládnout. Další osobní údaje vlastníků, jakými jsou rodná čísla, čísla bankovních účtů nebo e-mailové adresy chráním v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Neposkytuji je třetím osobám, ani kolegům ve výboru. Pokud chcete vzburcovat bydlící proti despotickému předsedovi, jak to udělal svým pamfletem jeden vlastník před shromážděním v červnu 2010, ušetřím Vám práci. Váš „diskusní“ příspěvek obdrží všichni bydlící v domě. To jsem slíbil a dodržím nejen u Vás. Můj komentář k Vašemu příspěvku možná trochu zkrátím či v některých momentech pozměním. Na některé Vaše zmatené otázky a poznámky totiž odpovídám jiným vlastníkům.

 

Samozřejmě že můžete, v souladu se stanovami, vyvolat nové shromáždění. Je to vaše právo. Stejně tak můžete navrhnout zvolení kontrolního orgánu. Stejně tak můžete žádat o mé odvolání. Těch možností je. Stačí si prostudovat stanovy. Pokud je nemáte, mohu vám je poslat.

 

Snad jen závěrečnou otázku. Odpovězte si na ni sama, případně s dalšími, jimž vadilo nynější regulérní hlasování již od okamžiku, kdy jsem tuto možnost zveřejnil. Pokud by většinový součet byl pro ano, byly by ty kbelíčky rozhořčení na mne vylévány i poté? To už by bylo hlasování seriózní, nezákeřné atd., atp.?

 

František Janás

www.edice33.eu