Hlasování per rollam

10.05.2020 10:53

Vážení vlastníci/spoluvlastníci jednotek SVJ Herčíkova 4

Ve výboru jsme se počátkem roku shodli na tom, že zasedání letošního Shromáždění SVJ se uskuteční v květnu nebo v prvém červnovém týdnu. Virová pandemie však plány na jeho svolání zhatila. Důvodem bylo zamýšlené hlasování nejméně o dvou bodech s vlivem na změnu pevných položek ve výměrech „nájemného“. Na SBD Máj, s kterým máme uzavřenu mandátní smlouvu o správě, jsou výměry vystavovány s platností od července. Několik let jsme je ponechávali beze změn, protože drtivá většina vlastníků jednotek má nastaveny zálohy na spotřeby energií vyšší než je jejich skutečné čerpání.

Z uvedeného důvodu vás žádáme o hlasování tzv. per rollam. Umožňují to stanovy našeho SVJ i zákon přijatý v těchto dnech.

Otázka č. 1: Souhlasíte se snížením odvodů do fondu na opravy domu o 10 Kč/1 m2 plochy bytu/1 měsíc, tj. 15 Kč/1 m2 plochy bytu/1 měsíc?

Důvod: Od vzniku našeho SVJ v 11/2009 odvádíme do fondu oprav částku 25 Kč/1 m2 /1 měsíc. Díky tomu, i díky výhodnému bankovnímu úvěru a dotaci přiznané z programu Zelená úsporám se nám podařilo dům kompletně revitalizovat a modernizovat. V letošním roce by měla proběhnout oprava možných vad střešního pláště. (Revizi sjednanou na jarní měsíce odložil COVID-19). K 30. 4. 2020 máme na účtu fondu oprav částku 2,1 mil. Kč. Při schváleném snížení budeme měsíčně „spořit“ cca 55 tisíc. Máme tedy dostatečné finanční rezervy jak na případnou opravu střechy, na běžnou údržbu domu i nepředvídané výdaje.

Otázka č. 2: Souhlasíte se zvýšením funkcionářských odměn, tj. odměn členům výboru o 30 Kč/1 jednotka/1 měsíc, tj. 130 Kč/1 jednotka/1 měsíc?         

Důvod: Shromáždění SVJ schválilo dne 9. 11. 2011 odměny členům výboru SVJ ve výši 100 Kč/1 jednotka/1 měsíc, které byly realizovány ve výměrech nájemného od 07/2012. Odměny jsou, dle zjištění, jedny z nejnižších ve společenstvích, která údaje o jejich výši netají.

Vzor odpovědí:

1) Se snížením odvodů do fondu oprav na částku 15 Kč/1 m2 plochy bytu/1 měsíc – souhlasím – nesouhlasím -  zdržuji se hlasování

2) Se zvýšením funkcionářských odměn na částku 130 Kč/1 jednotka/1 měsíc – souhlasím -    nesouhlasím - zdržuji se hlasování

U každé z odpovědí lze uvést pouze jednu z možností. Jinak je hlasování neplatné.

Stanovy našeho SVJ - viz čl. 7 - umožňují hlasování v písemné i elektronické podobě. Písemné, vlastnoručně podepsané, odpovědi předávejte do poštovní schránky č. 77, odpovědi v elektronické verzi na janas@senior.cz v termínu do 31. května 2020   

Případné obavy z manipulace s výsledky hlasování nejsou namístě. Všichni zde déle bydlící vlastníci jednotek vědí, že data o účasti na shromážděních SVJ i hlasováních nejsou v zápisech uváděna jen v neprokazatelných %, ale jsou uváděna čísla jednotek: kdo se zasedání zúčastnil/nezúčastnil a jak který vlastník/spoluvlastník jednotky či jejich zmocněnec hlasoval. Tato dlouhodobá praxe je ostatně zakotvena i ve stanovách našeho SVJ - viz čl. 6, písm. 13, odst. b), odst. e).

S díky za součinnost a s přáním klidných, bezproblémových dní

František Janás

předseda výboru SVJ Herčíkova 4