Dopis předsedy výboru SVJ advokátce

16.10.2013 23:17

                Paní

                                                                                                  JUDr. xxxxxxxxxxx

                advokát

                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx

                602 00 Brno

 

                V Brně dne 3. října 2013

 

Vážená paní doktorko,

odpovídám na Vaše dvě výzvy – žádosti obsažené v dopise nazvaném Předžalobní výzva, datovaném 27. srpna 2013, odeslaném mi jako doporučený dopis s dodejkou z pošty Brno 2 dne 19. září, který jsem si vyzvedl na poště Brno 12 dne 2. října 2013.

Obě Vaše klientky, paní Michaela Veverková i Dagmar Felklová, ví, že zhruba deset let (do vzniku SVJ z pozice funkcionáře výboru samosprávy domu), průběžně informuji všechny bydlící o dění v domě adresnými materiály - buď písemně do poštovních schránek v přízemí domu, nebo individuálně odesílanými e-maily na jejich e-adresy. Na jaře roku 2013 jsem založil pro naše SVJ internetové stránky a postupně na ně přenesl většinu z informací, které ode mne v průběhu let bydlící obdrželi. Nečiním rozdílu v tom, zda je bydlící vlastníkem jednotky nebo členem SBD Máj s právy k užívání bytu. I po založení webu však informuji bydlící stejným způsobem jako v minulosti. Netuším totiž, kdo z dalších 76 bydlících v domě web navštěvuje. Transparentnější informovanost si neumím představit.    

Ad bod 1) Vašeho dopisu: Refundace nákladů vynaložených klientkami na pořízení plastových oken.

Požadujete, abych ve Vámi daných termínech buď dal pokyn k vyplacení dalších dvou třetin refundací Vašim klientkám, nebo tyto osvobodil od placení příspěvků odváděných do fondu oprav. Mimo jiného se odvoláváte na usnesení shromáždění SVJ ze dne 15. 6. 2011. Vašim klientkám je velmi dobře známo, že toto usnesení není prvým momentem, kdy bylo na půdě SVJ jednáno o refundacích. Přesto tuto skutečnost opakovaně zamlčují. Jak nyní směrem k Vám, tak i v písemných sděleních adresovaných bydlícím letos v březnu.

Prvé jednání, a hlasování, proběhlo na shromáždění SVJ konaném dne 22. 6. 2010. Výsledek hlasování o tom, zda mají či nemají být refundace vypláceny, nebylo možno zjistit, protože účastníci jednání začali po zvednutí rukou proti, kterých byla většina, odcházet.

Již bývalý člen výboru SVJ, Vlastimil Strak, patřil mezi ty bydlící, kteří si měnili okna na vlastní náklady. Vycházejíc z toho, jak opticky dopadlo hlasování, vyslovil na jednání výboru SVJ přání, abychom o refundacích již vícekrát nehlasovali. Ve snaze vyjít maximálně vstříc dotčeným bydlícím, jsme jeho požadavek akceptovali.  Proto jsem do programu jednání shromáždění v červnu 2011 zařadil jednací bod 5, vypracoval jeho znění, seznámil s ním přítomné na shromáždění a zanesl do zápisu. V tu chvíli nebylo jisté, zda a v jaké výši dosáhneme na finanční prostředky vyčleněné na zateplování domů SFŽP.

Dotační titul Zelená úsporám nám v plné výši uhradil vše, co bylo při komplexní revitalizaci, v souladu a v rozsahu dle stavebního projektu, spojeno s výměnou výplní stavebních otvorů. (Stavební projekt neobsahoval okenní žaluzie. Výbor SVJ rozhodl o jejich dodání a montáži v průběhu revitalizace domu. Zároveň rozhodl, že všem bydlícím s okny dříve měněnými budou refundovány tytéž částky, které nám za žaluzie do oken a balkónových sestav fakturoval dodavatel. Bez ohledu na to, zda tito bydlící ve svých oknech žaluzie mají nebo nemají). Při dodržení usnesení shromáždění ze dne 15. 6. 2011 neměly být žádné refundace za individuálně měněná okna vyplaceny. Dbám na řádné hospodaření s finančními prostředky našeho společenství, a proto hospodaříme stále s určitým přebytkem. Na základě toho, a pro zmírnění dopadů na vlastníky jednotek i uživatele bytů družstevních jsem navrhnul členům výboru, abychom namísto nuly vyplatili refundace ve výši 30% z částek fakturovaných nám zhotovitelem díla. Členové výboru SVJ s mým návrhem souhlasili.   

Výše zmíněný člen výboru SVJ, Vlastimil Strak, svůj byt v perfektně a cenově výhodně zrevitalizovaném domě, což bylo výhradně mou zásluhou, prodal. V důsledku toho jsem byl nucen nedlouho po červnovém shromáždění svolat nové shromáždění, které mělo zvolit nového člena výboru namísto odstoupivšího Vlastimila. Straka. To se konalo dne 9. 11. 2011. Nebýt této skutečnosti, shromáždění by se nekonalo a bydlícím bych obvyklým informativním dopisem v závěru roku 2011 mimo jiného sdělil, že výbor rozhodl o vyplacení refundací. I s tím rizikem, že na mne někdo podá trestní oznámení či soudní žalobu zato, že jsem nerespektoval usnesení shromáždění ze dne 15. 6. 2011, dle nějž neměly být žádné refundace vyplaceny.

Z pozvánky na listopadové shromáždění, viz jednací bod 4, zcela jednoznačně vyplývá, že jsem pouze chtěl podat informaci o výši přiznané dotace z programu Zelená úsporám. A doufal, že příjemně překvapím bydlící s okny měněnými před revitalizací domu sdělením, že kolegové ve výboru SVJ se přiklonili k mému návrhu a namísto nuly jim vyplatíme 30 %. Součástí pozvánky, nebo její přílohy, musí být informace o všech zásadních a důležitých bodech, o nichž má být na shromáždění rozhodováno.  Viz Stanovy SVJ Herčíkova 4, čl. 6, písm. 4. Na programu jednání nebylo žádné hlasování o tom, zda mají být z fondu oprav vyplaceny nějaké refundace. Nebudu zde opakovat průběh diskuse k této záležitosti. Lze jej snadno dohledat v zápise. Faktem je, že jsem umožněním hlasování, které inicioval odstupující člen výboru Ing. Strak, hrubě porušil stanovy. Respektoval jsem požadavek přítomných vlastníků jednotek, drtivá většina z nich si okna měnila na vlastní náklady, a napsal usnesení v tom znění, jak si přáli oni. Do závěru roku 2011 jsem splnil to, na čem se usnesl výbor SVJ – dal jsem účtárně našeho mandátního správce pokyn k vyplacení refundací (nemám čas hledat přesnou částku) ve výši cca 300 tisíc Kč.

Pro napravení mého porušení stanov jsem svolal shromáždění SVJ na 29. 3. 2012. Již po pouhém zveřejnění pozvánky, začali někteří dotčení vlastnící doslova panikařit z obavy, že regulérní hlasování dopadne v jejich neprospěch. Tak se i stalo. Ze závěrečného usnesení vyjímám podstatné: „ … nebudou vypláceny další refundace…“.

Další text Vašeho dopisu, žel, již neodpovídá skutečnostem. Vaše klientky se na mne dne 22. března 2013 neobrátily žádným dopisem. O jejich neférové aktivitě mne informovali jiní bydlící. Díky tomu jsem mohl na atak paní Veverkové a Felklové reagovat bezprostředně. Podrobněji se k tomu vyjádřím v reakci na bod 2 Vašeho dopisu.

Nyní jen stručně: Na 21. března 2013 jsem svolal řádné shromáždění SVJ. Ani jedna z Vašich klientek, paní Veverková ani Felklová, se jej nezúčastnila. Nevyužily svých práv členek SVJ, aby na plénu nanesly své problémy či požadavky. Pokud by na shromáždění byly přítomny, jistě bych je překvapil mým rozhodnutím, že na příští shromáždění SVJ zařadím hlasování o tom, zda mají být vyplaceny další refundace. Ony však měly připraven jiný scénář, dle nějž se snažily proti mně popudit bydlící v domě. Dočasně byl završen tzv  Předsoudní výzvou datovanou 9. 5. 2013. Má odpověď na ni byla zhruba stejná, jako je i nynější mé stanovisko, jímž reaguji na prvý bod Vaší Předžalobní výzvy:

Předseda výboru SVJ, ba ani výbor, nerozhoduje o nakládání s finančními prostředky Společenství. Případné refundace by byly vypláceny z prostředků nastřádaných bydlícími do fondu oprav. Rozhodování o hospodaření s nimi je v pravomoci shromáždění vlastníků. Viz čl. 13, písm. 3 Stanov. Pravomoci členů výboru vymezuje čl. 7 Stanov. Možnost libovolného rozhodování výboru SVJ, či předsedy výboru, o nakládání s finančními prostředky Společenství, jsem při koncipování stanov do nich nevložil.  

Na podkladě neférových aktivit paní Veverkové a Felklové vůči mně jsem revokoval své rozhodnutí vyslovené na shromáždění v březnu 2013 a na příští shromáždění SVJ nezařadím hlasování o eventuálním vyplacení dalších refundací. Vaše klientky evidentně preferují řešení sporu soudní cestou. Vyčkáme tedy na rozhodnutí soudu.

Jak byly použity finanční prostředky, které naše SVJ získalo „v hodině dvanácté“, díky mým aktivitám a kvalitním odborným externím spolupracovníkům, z dotačního titulu Zelená úsporám? Zcela v souladu s podmínkami SFŽP a smlouvou o bankovním úvěru na modernizaci domu uzavřenou mezi SVJ Herčíkova 4 a Komerční bankou, a.s. Po převodu dotačních financí na bankovní účet SVJ jsem dal neprodleně pokyn k převodu celé částky na úvěrový účet. Tím došlo ke snížení výše poskytnutého úvěru zhruba o polovinu.

 

Ad bod 2 Vašeho dopisu: Porušování práv klientek na ochranu osobnosti zveřejněním urážlivých …..

Dokáži pochopit, že se musíte v rámci své profese ztotožnit s názorem Vašich klientek. Jistě jste nemohla třeba ztrácet čas četbou, místy nesmyslné, korespondence mezi paní Veverkovou a mnou z března-dubna 2012. Stručně zopakuji, k čemu došlo. Michaela Veverková mne dne 12. 3. 2012 písemně zmocnila k zastupování a hlasování na shromáždění dne 29. 3. 2012. Hlasoval jsem v souladu s jejím pokynem. Sken onoho zmocnění jsem vložil na web SVJ a potvrzuje toto mé tvrzení. Vzápětí mne paní Veverková začala veřejně osočovat dopisy vyvěšovanými na nástěnce ve vstupní prostoře domu. Označovala mne za podvodníka, který zneužil její plnou moc a hlasoval v rozporu s jejím přáním. Následně se mezi námi rozvinula e-korespondence, v níž mi vyhrožovala nejprve bulvárem, později trestněprávním postihem za údajný podvod. Ona byla názoru, že jsem ji v korespondenci urazil větou, že sice má hezký rukopis, ale neumí číst. Přes má opakovaná vysvětlování možností řešení situace a odkazy na to, o čem a kdy bylo v SVJ jednáno, si totiž stále vedla svou. Celé to nemělo logiku, protože i kdybych v jejím zastoupení hlasoval pro vyplacení refundací, na výsledku hlasování by se nic nezměnilo.

Diskutující na shromáždění v březnu 2013 jsem vyzval, aby mi své diskusní příspěvky dodali v e-podobě, abych je mohl následně zveřejnit v nezkráceném znění v příloze zápisu. Samozřejmě jsem zveřejnil vysvětlení mých kolegů z výboru nebo odpovědí mých na jednotlivé příspěvky. Od zamýšleného zveřejnění korespondence mezi paní Veverkovou a mnou, i využití zákonných prostředků k ochraně mé cti a osobnosti jsem, žel, tehdy upustil. Na web SVJ jsem korespondenci vložil až po obdržení Předsoudní výzvy.

Paní Felklovou jsem si proti sobě popudil tím, že jsem ostře, byť ne veřejně, kritizoval poničení právě rekonstruované podlahy chodby někým z její rodiny v závěru roku 2012. (Dodatečná oprava: správné období je "v závěru roku 2011"). Svou zášť vůči mně prezentovala na shromáždění v březnu výrokem „Chováte se jako komunista“. Což se mne, bývalého politického vězně, pochopitelně dotklo. Z mé strany jsem vůči ní žádné kroky nepodnikal, ani je neměl v úmyslu. Její diskusní příspěvek, byť kromě onoho výroku nebyla shromáždění ani diskuse přítomna, jsem zveřejnil v plném rozsahu v příloze zápisu. A její požadavek na zřízení kontrolní komise, který neměl jiný záměr než vyvolání pochybností o hospodaření SVJ, potažmo mé činnosti, jsem zařadil na program dalšího shromáždění. To jsem svolal na 21. 3. 2013. V období od března-dubna 2012 do shromáždění 21. 3. 2013 nedošlo mezi Vašimi klientkami a mnou k jakémukoliv jednání či kontaktu. Snad kromě náhodných potkání na ulici či v domě.

Připomínám, že na tomto shromáždění nebyla přítomna žádná z Vašich klientek. Namísto možné veřejné diskuse na půdě SVJ vložily následujícího dne, tj. 22. března do schránek bydlících dva dopisy a podpisové archy. Jedním z dopisů byl Otevřený dopis předsedovi s požadavky, které, jak jsem uvedl v závěru mé odpovědi na bod 1 Vašeho dopisu, nemohu vyplnit i pokud bych chtěl. Ve výzvě spolubydlícím, plné polopravd a skutečných výmyslů, si Vaše klientky stěžovaly na vyčerpávající aktivity, jimž se věnují ve prospěch všech „poškozených“ a žádají ostatní bydlící, aby je podpořily ve „válce“ se mnou. Bydlící je měli svými podpisy na podpisových arších podpořit. O těchto materiálech mne obratem informovali jiní bydlící v domě. Díky tomu jsem mohl neprodleně reagovat na zákeřnou akci Vašich klientek. Jak způsoby obvyklými, tj. písemně do schránek nebo na e-adresy bydlících, tak i publikováním na webu SVJ. Skeny oněch písemných materiálů jsou na webu hůře čitelné, a proto jsem obě autorky vyzval, aby mi texty dodaly v e-podobě. Přes mé opakované výzvy se tak dosud nestalo. Stále si přeji, aby se s jejich požadavky, názory a výzvami mohli v čitelné podobě seznámit všichni návštěvníci webu SVJ. Z mých odpovědí si každý může udělat na kauzu vlastní názor. 

Formulace Otevřeného dopisu, nesoucí datum 22. 3. 2013, již svou úvodní větou „Dne 21. 3. 2013 se konalo shromáždění SVJ…. „ musela vyvolat mezi těmi bydlícími, kteří nebyli přítomni na shromáždění, dojem, že předseda SVJ nepřipustil diskusi o dalších refundacích. Tento dopis, který je pro změnu datován 15. 4. 2013 mi jeho autorky, včetně podpisových archů, zaslaly až v doporučeném dopise odeslaném na mou adresu dne 16. dubna.

Výzva spolubydlícím je rovněž datována 22. 3. Úvodní věta „Nedávno se uskutečnilo shromáždění….“ potvrzuje skutečnost, že Vaše klientky se delší dobu připravovaly na „podpásový“ úder vůči mně a čekaly na domněle vhodný okamžik. A já mám oprávněný důvod se takovýmto atakům bránit. Nikdy jsem si od nikoho nenechal „kálet na hlavu“. Urážet a osočovat si mne nikdo nedovolil, neb jsem k tomu nikdy nezavdal příčinu. Stejně jako v tomto okamžiku bych postupoval, i pokud by jejich „válku“ podpořilo víc „poškozených“ než tomu bylo v prvém okamžiku po jejich výzvě. Ze skenů podpisových archů, i dopisních obálek, které jsem zveřejnil na webu, každý vidí, kolik členů SVJ paní Veverkovou a Felklovou podporuje. Na Vás, paní doktorko, se obrátily již jen tyto dvě jmenované. Proč je nadále nepodporují i původně podepsaní další dva vlastníci z celkem nejméně 23 bydlících, jejichž jména jsou uvedena na podpisových arších, a které osobně žádaly o připojení schvalovacích podpisů, nevím. Nehovořil jsem s nimi o tom a nikdo z dalších „poškozených“ necítí potřebu dalšího mého vysvětlování otázky refundací. Na ojedinělé dotazy stran chování obou dam odpovídám, že mne nezajímají.

Na druhou stranu nevím, co dalšího paní Veverková s Felklovou vůči mně podnikají, s kým a jak o mně hovoří. K ochraně mých osobnostních práv podniknu v nejbližší době příslušné kroky.

Uvedené skutečnosti mne vedou k rozhodnutí, že na webové stránce www.svj-hercikova-4-brno.cz   ponechám vše, co s kauzou Veverková - Felklová kontra Janás souvisí. Neakceptuji Vaše ultimátum, dle nějž bych měl do 48 hodin od doručení Vašeho dopisu, vyzvedl jsem si jej na poště 2. 10. v cca 10 hodin, odstranit z kauzy publikované na webu SVJ vše, co by mohlo identifikovat Vaše klientky. Nikde neuvádím jejich osobní údaje, či e-adresy. Svá jména zveřejnily ve veřejných písemnostech a já nemám důvod je utajovat. Na webu zveřejním, a k popisu kauzy připojím, též Váš dopis i tuto mou reakci na něj.

Jména dvou jiných vlastnic jednotek jsem na webu zaměnil za fiktivní iniciály z vlastního rozhodnutí v jiné kauzičce, neb po našich jednáních došlo k obnovení předchozích dobrých vzájemných vztahů. Jinou závažnou kauzu z roku 2010, v níž se mne snažil jeden vlastník v očích bydlících rovněž výrazně poškodit, jsem na web nevložil. Pro mne jde o dávnou, již neaktuální událost. Všichni bydlící se na mých konkrétních konáních ve prospěch všech bydlících mohli přesvědčit, že jeho osočení a sliby co by dělal lépe než já, byly jen plané fráze. Vše, co s kauzou souviselo, zřejmě zůstává jen písemných či e-archivech bydlících. Samozřejmě i v archivu mém. Jinak je tomu v této kauze, kdy se Vaše klientky rozhodly pro právní řešení sporu. Je to jejich svobodná volba a mají na ni právo.

Vážená paní doktorko, uvítám, zašlete-li mi text Vašeho dopisu v e-podobě, aby byl na webu lépe čitelný než čtyři naskenované stránky.  A prosím – požádejte Vaše klientky, aby mi ze stejného důvodu po půl roce konečně zaslaly v e-podobě jak Otevřený dopis, tak i Výzvu spolubydlícím.

Nevylučuji, že z webu SVJ odstraním veškeré materiály týkající se naší kauzy. Pro takovou eventualitu požaduji splnění dvou podmínek:

1) Obě Vaše klientky se mi písemně omluví za neférové ataky vedené proti mně a upustí od dalších pomluv a osočování. Paní Michaela Veverková se nadto výslovně omluví za to, že mne veřejně označovala za podvodníka, který v březnu 2012 zneužil její plnou moc. Jejich omluvu stručně zveřejním na webu SVJ v oddíle Aktuality a ve stejném okamžiku odstraním z webu samostatný oddíl věnovaný kauze Veverková – Felklová – Janás.

2) Vaše klientky se písemně zaváží, že souhlasí s vrácením otázky refundací výhradně na půdu SVJ a budou akceptovat rozhodnutí příštího shromáždění SVJ. Svolám je nejpozději do března 2014 a na program zařadím hlasování o tom, zda a v jaké výši mají být vyplaceny další refundace těm bydlícím, kteří si v minulosti vyměnili okna na vlastní náklady.      

Můj dopis Vám nyní zasílám jako přílohu e-mailu na e-adresu Vaší kanceláře, která je uvedena v záhlaví Vašeho dopisu. Doporučený dopis, budete-li si jej přát, bude následovat. V něm pouze zmenším velikost písma a opravím případný překlep nebo gramatickou chybu.    

 

S pozdravem

František Janás

 

 

E-kopie:

Ing. Bořek Řezanina, Pavel Hološka, Mgr. Michaela Veverková, Dagmar Felklová