Dodatek č. 2 ke smlouvě o bankovním úvěru

19.10.2013 00:57

Komerční banka, která poskytla našemu SVJ bankovní úvěr ve výši 9 mil. Kč na komplexní revitalizaci domu, reagovala kladně na moji žádost o zkrácení doby splatnosti úvěru. Dnes, 18. 10.2013, jsem s kolegou Pavlem Hološkou podepsal dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 24. 9. 2010. Původně sjednaný patnáctiletý termín splatnosti je v bodu 6.1 a) Smlouvy nahrazen zněním: "Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši 9 000 000,00 nejpozději do 25. 10. 2017". Současně byl akceptován můj požadavek na navýšení splátek na původní úroveň, tj. cca 2/3 z částek, které odvádíme měsíčně do fondu oprav. Počínaje dnem 25. 10. 2013 "bude výše splátky jistiny Úvěru vždy odpovídat rozdílu mezi částkou 66 318, 85 Kč a výší úroků splatných za období od předcházejícího Dne splatnosti úroků, popřípadě splátky jistiny Úvěru, do daného Dne splatnosti".

FJ