od SFŽP neobdrželi ani korunu.

od SFŽP neobdrželi ani korunu.